Ryhmäkuva henkilöistä portailla

Töitä, opiskelua, omaa bisnestä – miten KAVA-koulutus on vaikut­tanut maahan­muut­tajien elämään

KAVA on koulutus korkea­kou­lu­te­tuille maahan­muut­ta­jille, jotka haluavat löytää työpaikan Suomesta. KAVAn koulutus on suunni­teltu noin puoleksi vuodeksi. Opintojen aikana osallis­tu­jille kerrotaan suoma­laisen työelämän erityis­piir­teistä, opetetaan suomen kieltä, autetaan ansio­luet­telon laati­mi­sessa, kerrotaan, miten työnan­ta­jalle kirjoi­tetaan hakemuksia ja miten haastat­teluun valmis­tau­dutaan, ja tietenkin autetaan löytämään oman alan työhar­joit­te­lu­paikka. Osa KAVAn osallis­tu­jista jäi heti työhar­joit­telun jälkeen töihin samoihin yrityksiin tai löysi töitä toisista firmoista, ja osa lähti opiske­lemaan lisää.

Tässä artik­ke­lissa kerrotaan, miten kahden vuoden KAVA-koulu­tuksen osallis­tujat ovat löytäneet oman tiensä hankkeen koulu­tuksen jälkeen tai sen aikana.

”Minusta on tullut rohkeampi” – Kielen merkitys oppimisen aikana

Elena Mitina, 37, työsken­telee Joensuun Punaisen Ristin vastaan­ot­to­kes­kuk­sessa. Elena meni sinne töihin tämän vuoden huhti­kuussa, kun Ukrai­nasta tulleen turva­pai­kan­ha­ki­ja­virran takia olemassa olevat keskukset Suomen eri kaupun­geissa täyttyivät ja alettiin avata uusia. Sitä ennen Elena työskenteli koulussa Valo-luokalla auttaen vastikään maahan muutta­neita siirto­lais­lapsia sopeu­tumaan suoma­laiseen koulujärjestelmään.

Yksi KAVAn pakol­li­sista opinto­jak­soista on omaan alaan liittyvä työhar­joittelu. Se kestää noin kuukauden. Osallis­tujien piti löytää työhar­joit­te­lu­paikka itse. Mutta opettajat auttoivat aina, jos oli vaikeuksia. Kurssin aikana osallis­tujat oppivat myös kirjoit­tamaan organi­saa­tioille kirjeitä, joissa pyydettiin työhar­joit­te­lu­paikkaa, laativat CV:n ja harjoit­te­livat vastaamaan työhaastattelukysymyksiin.

Elena harjoitteli yhdessä Joensuun kouluista. Tämä auttoi häntä löytämään työpaikan monin tavoin. KAVAn koulu­tuksen päätteeksi Elenan tuleva pomo tuli vierai­lulle kertomaan kavalai­sille sopeu­tu­mis­luo­kista maahan­muut­ta­jille ja mahdol­li­suu­desta löytää työpaikka opettajan avustajana.

– Silloin olin jo ollut heidän kanssaan työhar­joit­te­lussa kaksi viikkoa, eli minut tunnettiin hyvin. Tunsimme toisemme. Tapaa­misen jälkeen lähestyin häntä ja sanoin, että haluan mennä kouluun töihin, minut palkattiin. Toisin sanoen, KAVA-koulu­tuksen järjes­tämän työnan­ta­ja­vie­railun ansiosta sain työpaikan koulusta, Elena Mitina muistelee.

Elena muistelee opiske­luaan KAVAssa ja sanoo, että työpaikan lisäksi koulutus antoi hänelle vapauden – vapauden kieli­taitoon, mikä tarkoittaa vapautta viestin­nässä, elämässä, työnhaussa.

– Minusta tuli rohkeampi. KAVA antaa mahdol­li­suuden tehdä virheitä, mutta samalla oppia: ota askel, kaksi, sitten kolmas – ja siten koulu­tuksen lopussa olet tilan­teessa, että et enää pelkää, olet valmis päättämään jostain muusta, kertoo Elena Mitina.

Naishenkilö istuu pöydän ääressä.
Kuva 1. Elena Mitina löysi työpaikan KAVA-koulu­tuksen kautta.

”Ilman harjoit­telua ei olisi työtä” – Harjoit­te­lu­paikan löytä­minen on tärkeä vaihe opinnoissa

Kuopiossa asuva Ljudmila Tiili­kainen, 52, muutti Suomeen yli kuusi vuotta sitten. Koko tämän ajan hän etsi töitä erikoi­sa­laltaan: ekono­mis­tille, analyyt­ti­selle työnte­ki­jälle. Kotona Venäjällä Ljudmila on työsken­nellyt kolman­nesta yliopis­to­vuo­desta lähtien eikä koskaan ajatellut, että hän joutuisi kohtaamaan työllis­ty­mi­son­gelman. Mutta uusi maa, eri kieli, verkos­tojen puute ja sen seurauksena vuosien etsintä sekä kymmenet ansio­luet­telot ja työha­ke­mukset, joihin ei vastattu.

Ensim­mäisen vastauksen hän sai opiskel­lessaan KAVAssa viime vuonna. Ljudmila hyväk­syttiin työhar­joit­te­li­jaksi erikoi­sa­lalleen Hydroline-yhtiöön. Ljudmila uskoo useiden tekijöiden auttaneen: ensiksi hän muokkasi opinto­jensa aikana ansio­luet­te­loaan täysin – tämä on yksi kurssin pääteh­tä­vistä, hän perusti profiilin Linke­dI­nissä ja oppi puhumaan ammatil­li­sista vahvuuk­sistaan; toiseksi KAVAn järjes­tävät kolme korkea­koulua – Savonia-ammat­ti­kor­kea­koulu, Itä-Suomen yliopisto ja Karelia-ammattikorkeakoulu.

– He eivät olisi ottaneet minua sinne ilman KAVAa. Lähetin miljoona työha­ke­musta, mutta vastauksia ei tullut. Hyvä ansio­luettelo koottiin kurssilla, siellä oli lista videoita, ja jos joku 50 yrityk­sestä vastasi, se oli jo saavutus, Ljudmila uskoo.

Tämän vuoden kesäkuussa Ljudmila löysi vihdoin työpaikan erikoi­sa­laltaan: hänet palkattiin Servica-yritykseen. Tiili­kainen on varma, että juuri opiskelu KAVAssa auttoi häntä löytämään työpaikan nyt, puoli vuotta valmis­tu­misen jälkeen.

– Jos työhar­joit­telua ei olisi ollut, töitä ei olisi nyt. Minulla on kaksi suosit­te­lijaa, joilla on korkea status ja työko­ke­musta. Se on hyvin tärkeää. Kun tulin haastat­teluun, minulle kerrottiin, että suosit­te­lijani puhuivat minusta hyvää. Venäjällä tämä ei ole tärkeää, mutta täällä, jos on suosit­telija, se lisää mahdol­li­suuksia saada työtä, Tiili­kainen kertoo.

Paul Rodriguez, 31, vahvistaa Tiili­kaisen sanat. Paul on valmis­tunut KAVAsta. Heti työhar­joit­telun päätyttyä hän sai kesätyön suuresta SYNLAB-yrityksestä.

Paul kertoo lähet­tä­neensä sinne työhar­joit­te­lu­paik­ka­ha­ke­muksia aiemminkin, mutta vastauksia ei ole tullut. Opiske­luai­kanaan KAVAssa hän korjasi CV:n, laati työnan­ta­jalle pätevän kirjeen ja selvitti, kenelle kirje piti lähettää luetta­vaksi, jotta sitä ei lähetetä heti roskiin. Ja se toimi! Hänelle vastattiin heti ja tarjottiin työharjoittelupaikkaa.

– On käynyt ilmi, että emme usein edes tiedä, miten tehdä hyvä työha­kemus. KAVA auttoi tämän korjaa­mi­sessa. En edes odottanut vastauksia muualta, koska halusin juuri tähän työpaikkaan.

Kuva 2. Paul Rodri­guezille työhar­joittelu toi myös kesätyöpaikan.

Daria Mikhailova osallistui KAVA-koulu­tukseen vuonna 2021. Hän muistelee, että KAVA-projektin alkaessa hän oli jo läpäissyt useita haastat­teluja Genelecissä, mutta vastauksia ei tullut. Sitten KAVAn opettajat kysyivät yrityk­seltä, olisiko Darian mahdol­lista saada työhar­joit­te­lu­paikka. Ja hänet otettiin sinne.

– Kerroin siitä kurssilla. Opettajani auttoi järjes­tämään minulle työhar­joit­te­lu­paikan KAVAsta. Eli lopulta pääsin sinne KAVAn ansiosta.

Suori­tet­tuaan työhar­joit­telun Darialle tarjottiin työso­pi­musta Geneleciltä. Hän on yhä siellä töissä.

”Koulutus auttaa minua vahvis­tamaan ammat­ti­tai­toani” – yliopisto on yksi vaihtoehto KAVAsta valmistuneille

Viime vuoden KAVA-osallistuja Laraine Kaizer-Viazovtsev sai opiske­luai­kanaan työhar­joit­te­lu­paikan Joensuun konser­va­torion orkes­te­rista. Sen jälkeen hän jäi useaksi kuukau­deksi soittamaan orkes­teriin työsopimuksella.

– Koulu­tuk­sessa autettiin minua kirjoit­tamaan kirjeen ja järjes­tämään haastattelu konser­va­to­riossa, ja ohjaajani KAVAssa oli kanssani itse haastat­te­lussa. En olisi silloin pystynyt siihen yksin, Laraine sanoo.

Käsivarren kipujen vuoksi Laraine ei voinut jatkaa soitta­mista orkes­te­rissa. Nyt hän työsken­telee useita tunteja viikossa maahan­muut­tajia autta­vassa järjes­tössä ja antaa myös englannin kielen tunteja. Laraine toteaa, että opiskel­lessaan KAVAssa hän tajusi halua­vansa opiskella lisää, ja että hän haluaa saada paikal­lisen koulu­tuksen voidakseen opettaa musiikkia lapsille eli työsken­nellä erikoi­sa­lallaan. Laraine Kaizer-Viazovtsev on ammat­ti­muusikko. Kotona Yhdys­val­loissa hän väitteli musiikin ja opetta­jan­kou­lu­tuksen tohtoriksi.

– KAVA on avannut silmäni muille koulu­tus­oh­jel­mille. Ymmärrän, että suoma­lai­selle työnan­ta­jalle paikal­li­sella koulu­tuk­sella on merki­tystä, siihen luotetaan. Ja pidän tätä mahdol­li­suutena parantaa suomen kieltäni, kertoo Laraine.

Naishenkilö seisoo auditoriossa, hymyilee ja näyttää peukkua.
Kuva 3. Laraine Kaizer-Viazovtsev haluaa opiskella lisää.

Aldo Cuevas Salgado, 34, muutti Suomeen Venezue­lasta kolme vuotta sitten. Hän kutsuu kielen oppimista tärkeim­mäksi tavoit­teekseen päästyään KAVAan.

– Ensin hyvää suomea, sitten työtä, hän sanoo.

Ammatiltaan Aldo on tradenomi, hän on työsken­nellyt logis­tiikka-alalla. Vuosi sitten hän tuli KAVA-koulu­tukseen paran­tamaan suomen kielen taitoaan. Aldo myöntää, että KAVA auttoi häntä ymmär­tämään, että hän haluaa laajentaa osaamistaan logis­tiikan alalla ja saada insinöörin koulutuksen.

– Logis­tiikan alalla on kova kilpailu insinöörien ja trade­nomien välillä. Minulla oli trade­no­mi­kou­lutus, ja kun minulla on insinöörin koulutus, minun ei tarvitse kilpailla, minulla on molemmat alan koulu­tukset. Minulla oli suunni­telma jatkaa opiskelua jo ennen KAVAa. Työhar­joit­telun aikana ymmärsin, että minun on laajen­nettava koulu­tusa­laani. Sillä hetkellä tajusin, että juuri koulutus auttaa minua vahvis­tamaan itseäni ja saamaan sitten korkeamman aseman alallani, Aldo kertoo.

Valitsi oman polkunsa – Yllät­täviä päätöksiä KAVAsta valmis­tu­misen jälkeen

Anastasia Lopintseva, 38, on asunut Kuopiossa kaksi vuotta. Kotimaassaan Kazanissa (Venäjä) Anastasia on toiminut alansa johto­teh­tä­vissä jo vuosia. Koulu­tuk­seltaan hän on arvopaperiasiantuntija.

Suomessa Lopintseva aloitti kielen opiskelun, ja vuotta myöhemmin hän tuli KAVAn kurssille. Anastasia sai työhar­joit­te­lu­paikan Newicon-yhtiöstä. Siellä hän ymmärsin kaksi asiaa: ensin­näkin sen, että rahoi­tusa­lalla työskentely Suomessa ei juuri eroa Venäjästä, ja toiseksi sen, ettei hän ole valmis opiske­lemaan uudelleen erikois­tuakseen ja raken­tamaan uraa alusta alkaen.

– Jotta minusta voi tulla suoma­laisen yrityksen täysi­val­tainen talous­johtaja, minun täytyy oppia sujuva suomen kieli, jotta voin ymmärtää juridista raken­netta, veroasioita, ottaa yhteyttä vasta­puoliin, pankkeihin, verotoi­mis­toihin jne. Ymmärrän, että en voi omaksua tätä kaikkea lähitu­le­vai­suu­dessa ja ryhtyä superasian­tun­ti­jaksi. Ymmärrän myös, että kehit­ty­mistä tarvitaan kaikkialla. Mutta 18-vuotiaana aloit­ta­minen on eri asia kuin 38-vuotiaana aloit­ta­minen, Anastasia Lopintseva sanoo.

Anastasia valitsi oman polkunsa. Hän päätti rekis­te­röidä yrityk­sensä ja alkoi tarjota konsult­ti­pal­veluja. Lopintseva on varma, että ilman kuukauden työhar­joit­telua, jonka hän onnistui saamaan opiskel­lessaan KAVAssa, hän ei olisi tullut tähän päätökseen.

– Iso plussa oli työhar­joit­telun laatu. Kyse ei ollut myyjänä olemi­sesta torilla. Eli meille annettiin mahdol­lisuus saada työhar­joit­te­lu­paikka ammatis­samme, nimenomaan omalla tasol­lamme. Olen mielet­tömän kiitol­linen KAVAlle, että olin kuukauden ajan Newiconin talous­osas­tolla. KAVAn työhar­joit­telun kautta ymmärsin, että minun on helpompi seurata yrittä­jyyden polkua kuin luottaa nopeaan laaduk­kaaseen työllis­ty­miseen, Lopintseva uskoo.

Naishenkilö hymyilee kameralle. Taustalla nurmikkoa.
Kuva 4. Anastasia Lopintseva ryhtyi yrittäjäksi.

Kahden vuoden aikana KAVA-koulu­tukseen osallistui yli 30 henkilöä, joista valmistui 25. Vuonna 2021 KAVAsta valmistui 16 henkilöä. Tänä vuonna KAVAn koulu­tuk­sesta valmistuu 9 henkilöä lisää. KAVA-koulutus on kehitetty ja pilotoitu Karelia- ja Savonia-ammat­ti­kor­kea­kou­lujen ja Itä-Suomen yliopiston yhtei­sessä MOKOMA-hankkeessa. 


Teksti ja valokuvat:

Anna Jarovaja, projek­ti­koor­di­naattori, Karelia-ammattikorkeakoulu