Categories
Ajankohtaista

Maahan­muut­tajien koulutus

Korkea­kou­luo­pin­toihin valmentava koulutus maahan­muut­ta­jille, 30 op, 6 kuukautta

Millainen valmentava koulutus on?

Valmen­tavan koulu­tuksen tavoit­teena on, että opiskelija pääsee korkea­kouluun Suomessa ja menestyy opinnoissaan. Suomen kielen taito kehittyy koulu­tuk­sessa taito­ta­solta B1 tasolle B2.

 • Valmen­tavan koulu­tuksen aikana suomen kielen taitosi paranee suomen­kie­li­sissä korkea­kou­luo­pin­noissa tarvit­ta­valle tasolle.
 • Valmen­ta­vassa koulu­tuk­sessa saat tietoa eri koulu­tus­vaih­toeh­doista Suomessa.
 • Saat opetusta ja ohjausta koulu­tukseen hakemisessa.
 • Valmen­ta­vassa koulu­tuk­sessa saat akatee­misia taitoja, joita tarvitaan suoma­lai­sessa korkea­kou­lussa (opiske­lu­me­ne­telmät, digitaa­liset taidot)
 • Valmen­tavan koulu­tuksen jälkeen voit hakea opiske­lemaan eri aloja kaikkiin korkea­kou­luihin Suomessa korkea­kou­lujen yhteis­va­linnan kautta (silloin on valintakoe).
 • Valmen­tavan koulu­tuksen jälkeen voit hakea Karelia-ammat­ti­kor­kea­kouluun ilman pääsy­koetta (erillis­va­linta).

Valmen­tavan koulu­tuksen kurssit:

 • Suomen kieli, kolme kurssia
 • Valmiudet korkea­kou­luo­pin­toihin, yksi kurssi
 • Matema­tiikka, yksi kurssi 
 • Englannin kieli, yksi kurssi (sinun ei tarvitse osata englantia, kun aloitat koulutuksen)

Katso koulu­tusta esittelevä VIDEO

>>lue lisää

Kysy lisää

Kirsi Autio, sähkö­posti: [email protected]
puh. +358 50 467 9219

Erillishaku maahan­muut­tajien korkea­kou­luo­pin­toihin valmen­tavan koulu­tuksen suorit­ta­neille 14.4. – 15.5.2023

Maahan­muut­ta­ja­taus­taiset henkilöt voivat hakea Karelian tutkinto-opiske­li­joiksi erillis­haussa. Hakuaika on 14.4. – 15.5.2023. Lue lisää.

Suomen kielen lyhyet kurssit:

Haluatko parantaa suomen kielen taitoa työtä tai opiskelua varten? Kurssit ovat tasolta A2 tasolle B2. Valitse itsellesi sopiva kurssi. Voit kysyä kursseista lisää opetta­jalta, [email protected] Opettaja voi auttaa sinua valit­semaan sopivan kurssin.

Do you want to improve your Finnish language skills for work or study? All courses are online. The courses are from level A2 to level B2. You can ask more about the courses from the teacher, [email protected]

Opinto­jaksot:

Kieli­kahvila 1: Kahville! 2 op, taso n. A2.1

Sisältö: Kurssilla puhutaan eri teemoista. Opit myös puhekielen fraaseja. Kurssilla on lisäksi kirjal­lisia tehtäviä. Tapaa­minen verkossa kerran viikossa.

Kieli­kahvila 2: No niin, mitäs tänään? 2 op, taso n. B1

Sisältö: Kurssilla puhutaan eri teemoista. Opit myös puhekielen fraaseja. Kurssilla on lisäksi kirjal­lisia tehtäviä. Tapaa­minen verkossa kerran viikossa.

Työelämän suomi, 6 op, taso B1

Sisältö: Opit puhumaan ja kirjoit­tamaan erilai­sissa työelämän tilan­teissa. Kerrot omasta työstä ja ammatista ja ymmärrät työstä kertovia tekstejä ja puhetta. Kirjoitat työhön liittyviä tekstejä. Opiskelu on verkossa.

Media­suomi, 5 op, taso B1–B2

Sisältö: Tutustut suomen­kie­liseen mediaan (lehtiin, verkko­lehtiin ja tv- ja radio-ohjelmiin). Opit kirjoi­tetun kielen raken­teita, yleis­pu­he­kieltä ja oman alan sanava­rastoa. Teet kirjal­lisia ja suullisia tehtäviä. Opiskelu on verkossa.

Asiakir­joit­tajan suomi, 5 op, taso B2

Sisältö: Kurssi sisältää paljon kirjoit­ta­mista. Opit perus­te­lemaan omia näkökul­miasi, tiivis­tämään keskeisiä kohtia pitkistä teksteistä ja käyttämään lähde­viit­teitä. Opit kirjoit­tamaan laajoja tekstejä ja opit kiinnit­tämään huomiota kirjoi­tetun kielen raken­teisiin, mutta myös tekstin sävyyn ja tyyliin. Opiskelu on verkossa.

Opiske­lijan suomi, 5 op, taso A2.2.

Sisältö: Kurssilla opit suomen kielen arjen viestin­tä­ti­lanteet: itsestä kerto­minen, ajan ilmai­se­minen, erilaiset asioin­ti­ti­lanteet, uutisten ymmär­tä­minen. Opit puhekielen piirteitä ja sanastoa. Opit myös perus­tason (A2) kielioppia. Opiskelu on verkossa.

Suomen kielen YKI-kurssi, 5 op, taso B1

Sisältö: Opinto­jakso valmistaa opiske­lijaa YKI-testiä varten. Opiskelija tuntee YKI-testin rakenteen ja vastaus­tek­niikan. Kurssilla harjoi­tellaan erilaisten B1-tasoisten tekstien lukemista ja kirjoit­ta­mista sekä B1-tason kielioppia. Opiskelu on verkossa. 

Kaikki kurssit ovat verkossa. Kurssit alkavat tammi­kuussa ja syyskuussa. Lisätietoa ja ilmoittautuminen >>

Lisätietoja S2-opetta­jilta:

Kaisa Peuhku­rinen, [email protected] Johanna Järve­läinen, [email protected]

KAVA-työelämän asian­tun­ti­ja­teh­täviin valmentava koulutus kansain­vä­li­sille osaajille (EI TÄLLÄ HETKELLÄ TARJOLLA)

KAVA-koulu­tusta ei ole toistai­seksi tarjolla. Koulu­tuksen laajuus on 30 opintopistettä.

Koulu­tuksen tavoit­teena oli:

 • lisätä yhteyksiä työelämään
 • auttaa oman alan asian­tun­ti­ja­ver­koston rakentamisessa
 • vahvistaa urataitoja
 • vahvistaa asian­tun­ti­ja­teh­tä­vissä vaadit­tavaa suomen kieltä

Lisätietoja koulu­tuk­sesta antaa:

Karelia-ammat­ti­kor­kea­koulu, Kirsi Autio, [email protected], puh. 050 467 9219

Koulutus oli osa Karelia- ja Savonia-ammat­ti­kor­kea­kou­lujen sekä Itä-Suomen yliopiston yhteistä MOKOMA-hanketta (Monipaik­kainen valmennus asian­tun­ti­ja­teh­täviin korkeasti koulu­te­tuille maahan­muut­ta­jille), joka toteu­tettiin opetus- ja kulttuu­ri­mi­nis­teriön jatkuvan oppimisen erityisavustuksella.