Categories
Ajankohtaista

Maahan­muut­tajien koulutus

Erillishaku maahan­muut­tajien korkea­kou­luo­pin­toihin valmen­tavan koulu­tuksen suorit­ta­neille 15.4. – 15.5.2021

Maahan­muut­ta­ja­taus­taiset henkilöt voivat hakea Karelian tutkinto-opiske­li­joiksi erillis­haussa. Hakuaika on 15.4. – 15.5.2021. Lue lisää.

Korkea­kou­luo­pin­toihin valmentava koulutus maahan­muut­ta­jille, 30 op, 6 kuukautta

Maahan­muut­tajien korkea­kou­luo­pin­toihin valmen­ta­vassa koulu­tuk­sessa hankit taitoja ja osaamista korkea­kou­lussa opiskelua varten. Koulu­tuksen pääpaino on opinnoissa tarvit­tavan suomen kielen vahvis­ta­mi­sessa. Koulu­tuk­sessa kehität opiske­lu­tai­tojasi ja tutustut itseäsi kiinnos­tavaan koulu­tusalaan. Valmentava koulutus ei anna suoraa pääsyä tutkinto-opiske­li­jaksi, vaan sinun on haettava normaalin hakume­net­telyn kautta.

Katso koulu­tusta esittelevä VIDEO

Seuraava koulutus alkaa 1.11.2021. Hakuaika koulu­tukseen on 10.6. – 20.9.2021.

>> lue lisää

Kysy lisää

Hannele Niskanen, hannele.niskanen@karelia.fi
puh. +358 50 5750823

KAVA-asian­tun­ti­ja­teh­täviin valmentava koulutus kansain­vä­li­sille osaajille tammikuu – kesäkuu 2022, 30 op

Koulu­tuksen tavoit­teena on:

  • lisätä yhteyksiä työelämään
  • auttaa oman alan asian­tun­ti­ja­ver­koston rakentamisessa
  • vahvistaa urataitoja
  • vahvistaa asian­tun­ti­ja­teh­tä­vissä vaadit­tavaa suomen kieltä

Hakijoiden suomen kieli­taidon lähtötaso on B1.

Koulutus toteu­tetaan monimuo­toi­sesti osin etä- ja osin lähio­pe­tuksena Joensuussa, Kuopiossa tai Iisal­messa. Opiskelija voi itse valita, millä paikka­kun­nalla osallistuu lähio­pe­tukseen. Opiskelu on päätoi­mista. Mutta jos opiskelija ei voi opiskella päätoi­mi­sesti, koulu­tuksen voi suorittaa myös sivutoi­misena. Silloin opiske­lijan kanssa tehdään henki­lö­koh­tainen opintosuunnitelma.

Seuraava koulutus alkaa tammi­kuussa 2022.

Lisätietoja koulu­tuk­sesta antavat:

Karelia-ammat­ti­kor­kea­koulu, Kirsi Autio, kirsi.autio@karelia.fi, puh. 050 467 9219

Savonia-ammat­ti­kor­kea­koulu, Kaja Rahkema, kaja.rahkema@savonia.fi, puh. 044 785 6330

Itä-Suomen yliopisto, Heli Kaarniemi, heli.kaarniemi@uef.fi, puh. 050 322 8644

Koulutus on osa Karelia- ja Savonia-ammat­ti­kor­kea­kou­lujen sekä Itä-Suomen yliopiston yhteistä MOKOMA-hanketta (Monipaik­kainen valmennus asian­tun­ti­ja­teh­täviin korkeasti koulu­te­tuille maahan­muut­ta­jille), jota toteu­tetaan opetus- ja kulttuu­ri­mi­nis­teriön jatkuvan oppimisen erityisavustuksella.

Suomen kielen opinnot:

Avoin amk kurssit:

Media­suomi