Categories
Pulssi Hiilineutraaleja ratkaisuja

Ensim­mäistä kertaa konfe­rens­sissa esiin­tyjänä – haastava mutta opetta­vainen kokemus

Osallistuin kesällä elinkaa­rialan Life Cycle Innovation -konfe­renssiin (LCIC), jonka teemana olivat elinkaa­rialan uudet ja kestävää kehitystä edistävät innovaatiot. LCIC oli hybri­di­kon­fe­renssi, joka järjes­tettiin fyysi­sesti Berlii­nissä sekä virtu­aa­li­sesti Canapii-ohjel­miston avulla.

LCIC sisälsi 18 sessiota, keynote puhujia, keskus­te­lu­pa­nee­leita, työpajoja sekä kaksi posteri- eli julis­te­ses­siota. Konfe­rens­sissa esiteltiin paljon tapause­si­merkkejä ja niiden pohjalta synty­neitä uusia innovaa­tioita. Aiheita olivat mm. digita­li­saation vaiku­tukset päästöihin, logis­tiikan ja infran päästöt, uudet kierrä­tys­rat­kaisut, ruuan­tuo­tannon päästöt sekä hiilikädenjälki-innovaatiot. 

LCIC oli ensim­mäinen konfe­renssi, jossa olen esiin­tynyt. Pääsin konfe­renssin posteri- eli julis­te­ses­siossa esitte­lemään Kommu­ni­koiva Energia- hankkeessa tekemäni elinkaa­ria­na­lyysin digitaa­lisen palvelun hiili­ja­lan­jäl­jestä. Työn toimek­sian­tajina olivat Hurry Oy ja Kommu­ni­koiva Energia -hanke. Elinkaa­ria­na­lyysi käsitteli Hurry Oy:n tekemän Kuopion Eläin­puiston verkko­sivun ja mobii­li­so­vel­luksen tuotannon ja kolmen kuukauden käytön­ai­kaisia päästöjä. Toteutin elinkaa­ria­na­lyysin SimaPro-ohjel­mis­tolla. Toteu­tusta on esitelty tarkemmin aiemmassa artik­ke­lissa.

Julisteen tekemisen haasteet

Julisteen tekeminen ensimäistä kertaa oli haasteel­lista, koska suuri määrä tieto piti mahduttaa pieneen tilaan. Haasteel­lista oli myös tiedon tiivis­tä­minen ilman, että ymmär­ret­tävyys kärsii. Ohjeis­tuksena oli tehdä tiivis juliste, jossa näkyy työn tavoitteet, millä metodeilla työ on toteu­tettu sekä tulokset ja johto­pää­tökset. Tein julis­teeni Wordilla ja esitin sen pdf-muodossa.

Aloitin posterin hahmot­te­le­malla julisteen asettelua ja sisältöä, pohdin myös missä muodossa tiedot olisivat järkevää esittää. Päätin esittää tulokset kuvan ja taulu­koiden avulla. Julisteen alussa esittelin lyhyesti työn taustan, kuten mitä standardeja ja metodeja työssä on käytetty sekä työn toimek­sian­tajat. Alussa esittelin lyhyesti myös työn toimin­nal­lisen yksikön ja työn referens­siai­ka­jakson. Tein julis­teeseen luettelon elinkaa­ria­na­lyy­sissä käyte­tystä tausta­da­tasta. Tausta­dataa olivat mm. palve­limen sijainti ja energian­ku­lutus, suunnit­te­lu­vaiheen energian­ku­lutus ja kulutetun energian laatu, sekä verkko­sivun ja mobii­li­so­vel­luksen koko ja kävijä­määrät. Lähteitä varten loin qr-koodin, jolloin lähteet eivät vieneet tilaa julisteesta.

Julis­te­session toteutus virtuaalisesti

Konfe­renssin etäyhteys toteu­tettiin Canapii-sovel­luksen avulla. Sovel­luk­sessa oli mahdol­lista tarkas­tella konfe­renssin ohjel­mistoa ja merkata itselleen ylös sessiot, joihin halusi osallistua. Canapiissa pystyi siis luomaan oman lukujär­jes­tyksen konfe­renssin ajaksi.

Ennen julis­teiden esittä­mistä pääsi oman aiheensa esitte­lemään lyhyesti muille etäosal­lis­tu­jille. Esittelyn perus­teella kuunte­lijat pystyivät valit­semaan mitä julis­tetta he haluai­sivat tutkia tarkemmin. Canapiissa oli luotu virtu­aa­li­ju­lis­teille oma tila, johon siirryttiin esittelyn jälkeen. Tilassa jokai­sella osallis­tu­jalla oli oma kuvake, jossa oli osallis­tujan nimi ja oma kuva. Omaa kuvaketta pystyi liikut­tamaan tilassa hiirellä raahaten. Tilaan oli merkitty julis­teille omat alueet, johon julisteen aiheeseen kiinnos­tuneet pystyivät kerääntymään.

Keskus­telun tilassa pystyi aloit­tamaan viemällä oman kuvakkeen jonkun toisen viereen, jolloin muodostui keskus­te­lu­yhteys. Keskus­te­lussa pystyi jakaman oman näytön, jonka avulla pystyi esittämään oman julisteen muille. Keskustelu muodostui vain niiden henki­löiden kesken, joiden kuvakkeet olivat lähekkäin. Näin samassa tilassa pystyttiin keskus­te­lemaan pienryh­missä eri aiheista häirit­se­mättä toisia.

Pääsin keskus­te­lemaan omasta julis­teestani kahden henkilön kanssa syväl­li­semmin. Keskus­te­lussa kysymyksiä herätti käyttö­ajaksi valittu ajanjakso Käyttö­ajaksi olisi mielek­käämpää ollut valita pitempi ajanjakso, kuten vuosi. Kolme kuukautta valittiin tarkas­tel­ta­vaksi ajaksi, koska verkkosivu oli niin uusi, ettei kokonai­sesta vuodesta ollut dataa saata­villa. Keskus­telua herätti myös verkko­sivun taustadata, josta haluttiin tietää, pohjau­tuuko arvot skenaa­rioon vai ovatko luvut todel­lisia. Taustadata verkko­si­vujen käytöstä oli saatu suoraan Hurry Oy:n tilas­toista, luvut vasta­sivat siis todel­li­suutta. Keskus­te­lijat kysyivät myös, olisiko mahdol­lista laskea paljonko päästöjä syntyy yhtä käynti­kertaa kohden verkko­si­vulla, mutta se ei ollut mahdol­lista tausta­datan luonteesta riippuen. Keskustelu oli kokonai­suu­dessaan hyvin antoisaa.

Oma kokemus konferenssista

Konfe­renssin etäyh­teydet eivät toimineet kunnolla ensim­mäisen päivän aikana, mikä hanka­loitti esityksien ja panee­li­kes­kus­te­luiden kuunte­le­mista. Onneksi ongelmat saatiin korjattua suurelta osin konfe­renssin toisen ja kolmannen päivän aikana. Konfe­renssin kaikki esitykset tallen­netiin ja ne ovat kaikille osallis­tu­jille nähtä­vissä. Tallen­ta­misen ansiosta on ollut mahdol­lista katsoa kaikki esityksen uudelleen, ja näin saamaan konfe­rens­sista enemmän irti.

Konfe­renssi oli kokonai­suu­dessaan antoisa kokemus. Pääsin seuraamaan mielen­kiin­toisia ja monipuolia esityksiä, joista sai myös uusia näkökulmia elinkaa­ria­na­lyysien tekemiseen. Konfe­renssi antoi kokemusta posterin tekemiseen ja esitte­le­miseen. Oli myös jännit­tävää ja mukavaa päästä keskus­te­lemaan poste­rista muutaman ihmisen kanssa pienessä ryhmässä.


Kirjoittaja:

Alma Pohjonen, projek­ti­työn­tekijä, Karelia-ammattikorkeakoulu

Artik­ke­likuva: Max Vakht­bovych / Pexels