Categories
Artikkelit Pulssi Osaamisella elinvoimaa

Karelian jatkuvan oppimisen palvelut vuonna 2025 : innos­tavia mikro-opintoja uudesta portaalista

Helmi­kuussa 2022 julkaistiin Pulssissa kuvit­teel­linen tarina Eilasta, joka otti rohkean digiloikan hankki­malla uusia digitaitoja ketterää oppimista hyödyntäen. Tällä kertaa tutus­tutaan Eilan veljeen Seppoon, ja siihen, miten hän löytää tiensä Karelian jatkuvan oppimisen palve­luihin tulevai­suu­dessa. Tämä on kuvit­teel­linen tarina Karelian jatkuvan oppimisen palve­luista vuonna 2025.

Työ muuttuu, miten pysyä perässä?

Vuonna 2025 Seppo on 37-vuotias, perheel­linen kahden lapsen isä, joka työsken­telee veljensä konealan firmassa Sepon Veljen Pajassa (SPV Oy). Työvuosia Sepolle on kertynyt SPV:lla jo kymmen­kunta, ja saman verran on aikaa konein­si­nöörin amk-tutkinnon suorit­ta­mi­ses­takin. Seposta on jo jonkin aikaa tuntunut, että maailma ympärillä muuttuu nopeasti, samoin työn vaati­mukset. Uudis­tusten perässä ei tahdo pysyä millään. Aikaakin tarvit­taisiin esimer­kiksi yrityksen tieto­turvaan liittyvien asioiden haltuun ottamiseen.

Digita­li­saatio on muuttanut kaiken, mutta töissä kukaan ei ole ihan varma, miten sitä voisi hallita. Eilan innos­tuneet puheet “mikro-opinnoista” ja omaan työhön konkreet­ti­sesti kiinnit­ty­västä oppimi­sesta ovat saaneet Sepon miettimään, mitä opiskelu nykyisin oikeasti tarkoittaa? Seppo miettii, mahta­vatko hänen vuosien­ta­kaiset opiske­lu­tai­tonsa enää vastata lainkaan nykypäivän vaati­muksia. Mutta jotain uutta oppia olisi kiva saada jo ihan jaksa­mi­senkin kannalta.

Viesti herättää

Sitten Sepon kännykkään saapuu viesti. Lähettäjä on Karelia-ammat­ti­kor­kea­koulu. Se on Sepolle amk-tutkinnon ajalta tuttu opinahjo. Näytölle ilmaan­tunut viesti muistuttaa, että SPV on ottanut käyttöönsä Karelian uuden Jatkuvan Oppimisen Portaalin. Nyt Seppo muistaakin viime viikon tiedo­tus­ti­lai­suuden töissä, jossa työnantaja yhdessä Karelian yhteys­hen­kilön, yrity­sopon, kanssa kertoi portaa­lista koko henkilöstölle.

Tämä oppimiseen innostava, kannustava ja ohjaava portaali on suunni­teltu erityi­sesti työn rinnalla ja työssä osaamistaan kehit­tä­ville. Enää ei siis lähdetä päiväksi tai viikoksi työnan­tajan osoit­ta­mille kursseille – ja anneta töiden kasaantua sillä aikaa – vaan opittavat asiat tuodaan keskelle työn arkea. Opittavat asiat on siksi jaettu hyvin pieniin, jopa muutaman minuutin mittaisiin jaksoihin, jotta niihin voi tarttua hetkeksi työpäivän aikana. Samalla uutta osaamista voi kokeilla ja ottaa käyttöön välit­tö­mästi. Sepolle tulee mieleen, miten usein hän olisi kaivannut pikao­pas­tusta muun muassa Excelin toimintoihin.

Työnantaja tukee osaamisen kehittämistä

Johdon järjes­tä­mässä tiedo­tus­ti­lai­suu­dessa työnantaja kertoi yhdessä Karelian yrity­sopon kanssa koko henki­lös­tölle tarjot­ta­vasta digiky­vyk­kyyden kehit­tä­mis­pa­ke­tista. Työnantaja on päätynyt tähän 5 opinto­pisteen suuruiseen valikoimaan Karelian mikro-opintoja tehtyään ensin portaa­lissa tarjolla olevan yrityksen digiky­vyk­kyyttä kartoit­tavan testin. Paketin koosta­mi­sessa auttoi Karelian yritysopo, jonka tehtäviin kuuluu myös seurata oppimisen edisty­mistä ja tukea tarvit­taessa yritystä oppimis­pa­ketin hyödyn­tä­mi­sessä. Tiedo­tus­ti­laisuus oli innostava ja Sepon kiinnos­tusta herätti erityi­sesti se, että työnte­kijät voivat valita itselleen sopivat oppimis­pal­velut kokonais­pa­ke­tista työssään kulloinkin kokemiensa haasteiden mukaan.

Lähtö­ta­so­testin kautta oppimispolulle

Nyt SPV Oy pyysi työnte­ki­jöitä aloit­tamaan opiskelun tekemällä ensin omaa digio­saa­mista ja -vahvuuksia kartoit­tavan testin. Siitä Seppo saikin uutta tietoa omista vahvuuk­sistaan, mutta myös niistä asioista, joista voisi olla tärkeä päivittää osaamistaan.

Kun kaikki opinnot tehdään verkossa ilman aikara­joi­tuksia (mutta työnan­tajan piikkiin vuoden sisällä), ajankohdan etsiminen pienille 10 minuutin täsmä­opin­noille ei tuota vaikeuksia, Seppo tuumi. Hän pani merkille myös, että kaikki materi­aalit ovat koko vuoden ajan omassa käytössä, joten kertaa­mi­nenkin oli helppoa.

Alkukar­toi­tuksen tehtyään Sepolle ilmestyy portaaliin hänelle suosi­tellut opinnot. Nyt Seppo kiinnostuu toden teolla. Testin mukaan hänen digio­saa­mi­sensa on hyvällä tasolla esimer­kiksi laitteiden ja sovel­lusten käytössä, mutta kehit­tä­misen varaa olisi etenkin tieto­turva-asioissa ja sisällön tuotta­mi­sessa. Näitä asioita Sepon ensim­mäi­seksi ottamalla opinto­jak­solla ohjataan tunnis­tamaan, sovel­tamaan, kokei­lemaan ja arvioimaan omassa työssään ja työyh­tei­sössään. Verkko-oppimisen aloit­ta­mi­sessa portaalin tarjoamat lyhyet opastus­videot Seppo otti heti haltuun.

Seppo huomaa pian, että on palkit­sevaa seurata portaa­lissa omien opinto­jensa etene­mistä myös sitä kuvaa­vasta havain­nol­li­sesta palkista. Hän rakentaa kiinnos­ta­vim­mista opinnoista vain itselleen näkyvän visuaa­lisen opinto­polun ja valitsee myös halua­mansa muistu­tus­tavat tulevista tehtä­vistä ja asetta­mistaan aikatavoitteista.

Sepon oppimis­polun ensim­mäinen vaihe avautuu suori­tet­ta­vaksi. Koska oppimis­tuokiot on jaettu pieniin kerralla omaksut­tavan kokoisiin jaksoihin, uusia asioita tulee opittua melkein kuin huomaa­matta.  Niihin tulee melkein himo, Seppo hymyilee mielessään.

Seuran­ta­ra­portti kertoo edistymisen

Kuukausittain sähkö­postiin kilahtaa kooste opinnoista. Siitä Seppo näkee kokonais­ti­lanteen yhdellä silmäyk­sellä. Hän vastailee myös kuukausit­taisiin fiilis­ky­se­lyihin opintojen edisty­mi­sestä. Työnantaja on kertonut seuraa­vansa niitä, jos työntekijä tähän on antanut luvan. Koko työyh­teisön kanssa jaetaan ahkerasti kokemuksia näistä oppimisen ”täsmäis­kuista”, mitä ne kullekin ovatkaan, ja se lisää osaltaan myös työmo­ti­vaa­tiota. Yhdessä otetaan asioita haltuun ja saadaan aikaan muutosta.

Seppo huomaa, että portaa­lissa on myös opobotti, jonka puoleen voi kääntyä, jos oppiminen jumiutuu jostain syystä, tai tulee muuta kysyt­tävää. No, sille ei vielä ole tullut tarvetta, mutta on hyvä tietää, että apuakin on tarpeen tullen saatavilla.

Kahdeksan kuukauden jälkeen Seppo on tehnyt kaikki tavoit­teeksi asetta­mansa mikro-opinnot ja saanut sen osoituksesi osaamis­merkin. Merkin voisi jakaa vaikka Linke­dI­nissä, hän pohtii.

Juhlan paikka

Myös Sepon työyk­sikkö on päässyt tavoit­teeseen ja on juhli­misen aika. Porukalla juodaan kakku­kahvit ja suunni­tellaan, miten työnan­tajan pieni bonus käytet­täisiin yhteiseen hyvään ennen seuraavaa oppimiss­purttia.  Mietitään yhdessä myös sitä, mikä kaikki muuttui tämän viimeisen vuoden aikana – ja miten se saatiin aikaan.

Työnantaja on liittänyt Karelian yrityk­selle myöntämän osaamis­merkin omille verkko­si­vuilleen. Se on osoitus siitä, että 80 % yrityksen henki­lös­töstä on suorit­tanut Karelian digiky­vyk­kyyden osaamis­merkin. Karelian yrity­sopon kanssa lähde­täänkin heti suunnit­te­lemaan seuraavaa osaamisen päivit­tä­misen kokonai­suutta. Huomataan myös, että yrityksen oppimis­kult­tuuri on ottanut aimoas­kelen eteenpäin.


Karelia-ammat­ti­kor­kea­koulun Työelä­mä­läh­töinen kyvyk­kyyksien johta­minen ja kehit­tä­minen -hankkeessa hyödyn­netään digitaa­lisia välineitä osaamisen arviointiin ja työn ohessa oppimiseen.  Vahvis­tamme digiky­vyk­kyyden lisää­mistä eri alojen organi­saa­tioissa. Hankkeessa mukana olevista työyh­tei­söistä ammen­net­tujen kokemusten avulla kehitämme Karelian jatkuvan oppimisen palve­luita yksilöl­liseen ja työelä­mä­tai­tojen kehit­tä­mistä paremmin tukevaan malliin. Hanketta rahoit­tavat Etelä-Savon ELY ja Euroopan sosiaalirahasto.


Kirjoit­tajat:

Päivi Franssila, projek­ti­pääl­likkö, Karelia-ammattikorkeakoulu

Seija Ollaranta, projek­ti­asian­tuntija, Karelia-ammattikorkeakoulu

Artik­ke­likuva: Jud Mackrill / Unsplash