Categories
Ajankohtaista Pulssi Kestävää hyvinvointia

Eila kehittää sote-alan työtä digimentorina

Eila on työsken­nellyt sote-alalla jo 35 vuotta. Eilan ura alkoi 21-vuotiaana lähihoi­tajana vanhusten psykiat­ri­sella osastolla ja on jatkunut aina tähän päivään asti. Vuosien saatossa Eila koulut­tautui sairaan­hoi­ta­jaksi ja siirtyi työsken­te­lemään akuut­ti­hoi­totyön pariin päivys­tykseen. Työhis­to­riaan mahtuu paljon muutoksia, kehit­ty­mistä, kehit­tä­mistä ja ennen kaikkea digitaa­li­suuden lisää­mistä osaksi hoitotyötä.

Eila on nähnyt uransa aikana useamman asiakas- ja potilas­tie­to­jär­jes­telmän käyttöönoton ja niihin koulut­tau­tu­misen. Muutos paperi­kir­jaa­mi­sesta sähköiseen kirjaa­miseen vaati todella paljon panos­tusta niin työnte­ki­jältä kuin työnan­ta­jal­takin. Koulu­tusta eri järjes­telmiin annettiin, mutta todel­linen oppiminen Eilalla tapahtui työn ohessa. Jo pelkästään kirjaa­misen sähköis­ty­minen oli valtava harppaus, mutta myös työn vaihtu­minen akuut­ti­hoi­to­työhön toi Eilalle uusia digitaa­lisia välineitä ja laitteita.

Eila on toiminut muutaman vuoden ajan yksik­könsä digimen­torina. Uuteen tehtä­väänsä hän on saanut tukea ja apua digimen­to­ri­ver­kos­tolta. Digimen­torina toimi­minen on tuonut uuden­laista näkökulmaa työhön ja kannus­tanut kehit­tämään myös oman osaamisen kehit­tä­mistä. Digimen­torin tehtävä on tuonut Eilalle kokemusta ohjaa­mi­sesta ja digituen antami­sesta. Digituen tarve onkin lisään­tynyt vuosi vuodelta enemmän niin henki­löstön, kuin asiak­kaiden ja potilai­denkin keskuudessa.

Digituen antamista on kehitetty erilaisten hankkeiden myötä, mutta myös kansal­listen ohjeis­tusten mukai­sesti. Eilan tehtävänä on ollut kannustaa yksik­könsä henki­löstöä antamaan asiak­kaille ja potilaille heidän tarvit­se­maansa tukea sähköisten palve­luiden käytössä. Eila onkin huomannut, että oman työn merkitys digiky­vyk­kyyden edistäjänä on kasvanut ja siitä on päässyt hyötymään koko työyksikkö.

Eilan oma asenne digitaa­lisiin välineisiin, järjes­telmiin ja ohjelmiin on muuttunut viimeisien vuosien aikana paljon ja se on innos­tanut Eilaa opiske­lemaan lisää. Työnantaja on mahdol­lis­tanut Eilalle 2 tuntia viikossa digimen­torin tehtävään sekä oman osaamisen kehit­tä­miseen. Eilan on nyt mahdol­lista käyttää tuo 2 tuntia viikossa niin yksik­könsä toimintaa kehit­täviin kokonai­suuksiin, kuin oman digiky­vyk­kyyden kehittämiseenkin.

Digimen­to­ri­toi­minnan myötä päivys­tyk­sessä on otettu käyttöön uusia yksikön sisäisiä sekä etäpal­veluun käytet­täviä viestin­tä­ka­navia ja asiak­kaille suunnattuja sähköisiä palve­luita. Sähköisten palve­luiden myötä asiakkaat ja potilaat ovat muun muassa voineet itse osallistua hoito­pro­ses­seihin kirjaa­malla omia terveys­tie­tojaan ammat­ti­laisten käyttöön ja viestintä kanavien avulla on saatu jousta­vampia hoito­pro­sesseja esimer­kiksi etäpal­ve­luiden kehittämisellä.

Eila on rohkaissut työyk­sik­könsä henki­löstöä mukaan kehit­tä­mis­työhön, ja he ovatkin saaneet kehitettyä asiakas- ja potilas­pro­sesseja jouhe­vam­miksi tukien näin myös heidän työyk­sik­könsä työhy­vin­vointia. Sähköisten palve­luiden käyttöönoton myötä asiakkaat ja potilaat ovat saaneet apua nopeammin ja odotusajat päivys­tyk­sessä ovat lyhen­tyneet. Työn sujuvuuden ja tehok­kuuden lisään­ty­minen on tuonut myös henki­lös­tölle enemmän aikaa keskittyä kokonais­val­taiseen ja kiireet­tömään hoito­työhön. Työn sujuvuuden ja tehok­kuuden lisää­mi­sessä on ollut avain asemassa kehit­tä­mis­myön­teinen ja innova­tii­vinen digimentori Eila sekä avoimesti mukana ollut henkilöstö.

Eilalla on vielä useampi työvuosi jäljellä, ja hän onkin innos­tunut kehit­tämään digitaa­lista osaamistaan vielä enemmän. Työnan­tajan ja esihen­kilön kannustus on tukenut Eilaa siinä, että hän uskaltaa ja haluaa kehittää osaamistaan vielä parem­maksi. Eilalla on vielä suunni­telmia oman osaami­sensa hyödyn­tä­mi­seksi, ja sen vuoksi hän onkin innos­tunut Karelia-ammat­ti­kor­kea­koulun urapal­ve­lusta ja haaveena on YAMK-tutkinnon suorittaminen.


Tämä kuvit­teel­linen tarina Eilasta kuvaa digiky­vyk­kyyden ja osaamisen kehit­tä­misen tarpeita sote-organi­saa­tiossa. Jo aiemmin Siun Sotella on käynnis­tetty digimen­to­ri­toi­minta. Karelia-ammat­ti­kor­kea­koulun ja Siun Soten Kyvykkyys-hankkeessa luomme keinoja osaamisen arviointiin ja työn ohessa oppimiseen. Teemme toimen­pi­teitä eri alojen organi­saa­tioissa. Hankkeessa mukana olevista työyh­tei­söistä ammen­net­tujen kokemusten avulla kehitämme Karelian jatkuvan oppimisen palve­luita yksilöl­liseen ja työelä­mä­tai­tojen kehit­tä­mistä paremmin tukevaan malliin. Hanketta rahoit­tavat Etelä-Savon ELY ja Euroopan sosiaalirahasto.


Kirjoit­tajat:

Petra Liimatta, projek­ti­asian­tuntija, Siun Sote 

Anssi Kekkonen, projek­ti­asian­tuntija, Karelia-ammattikorkeakoulu

Kuva Karolina Grabowska palve­lusta Pexels