Eril­lis­haku lähi­hoi­ta­jasta sairaanhoitajaksi

Fast Track – lähi­hoi­ta­jasta sairaan­hoi­ta­jaksi -koulu­tus on inno­va­tii­vi­nen sairaan­hoi­ta­ja­kou­lu­tus, jossa lähi­hoi­ta­jan osaa­mi­sesi hyödyn­ne­tään mahdol­li­sim­man tarkoi­tuk­sen­mu­kai­sesti sairaan­hoi­ta­jaksi kehittymisessä.

Koulu­tus on tarkoi­tettu sinulle, jolla on lähi­hoi­ta­ja­tut­kinto ja haluat opis­kella sairaan­hoi­ta­jaksi tehok­kaasti hyödyn­täen koko luku­vuo­den – myös kesä­ajat – ja näin nopeut­taa valmis­tu­mista. Sovit opis­ke­li­jaksi, jos olet sitou­tu­nut kehit­tä­mään itseäsi ja kykenet itse­näi­seen työskentelyyn.

Opinnot kestä­vät 3 luku­vuotta. Nopeam­paa etene­mistä opin­nois­sasi edistää, että osa harjoit­te­luista on mahdol­lista tehdä omassa työpai­kassa palkal­li­sena opinnollistaen.

Lue lisää ja hae koulu­tuk­seen 16.1. – 3.2.2023.