Categories
Uutiset

Erillishaku lähihoi­ta­jasta sairaanhoitajaksi

Fast Track – lähihoi­ta­jasta sairaan­hoi­ta­jaksi -koulutus on innova­tii­vinen sairaan­hoi­ta­ja­kou­lutus, jossa lähihoi­tajan osaamisesi hyödyn­netään mahdol­li­simman tarkoi­tuk­sen­mu­kai­sesti sairaan­hoi­ta­jaksi kehittymisessä.

Koulutus on tarkoi­tettu sinulle, jolla on lähihoi­ta­ja­tut­kinto ja haluat opiskella sairaan­hoi­ta­jaksi tehok­kaasti hyödyntäen koko lukuvuoden – myös kesäajat – ja näin nopeuttaa valmis­tu­mista. Sovit opiske­li­jaksi, jos olet sitou­tunut kehit­tämään itseäsi ja kykenet itsenäiseen työskentelyyn.

Opinnot kestävät 3 lukuvuotta. Nopeampaa etene­mistä opinnoissasi edistää, että osa harjoit­te­luista on mahdol­lista tehdä omassa työpai­kassa palkal­lisena opinnollistaen.

Lue lisää ja hae koulu­tukseen 16.1. – 3.2.2023.