Categories
Ajankohtaista Uutiset

Karelian kestävän kehityksen ja vastuul­li­suuden teot ja tavoitteet on koottu korkea­kou­lu­yh­teisön ohjelmaksi

Karelia-korkea­kou­lu­yh­teisön kestävän kehityksen ja vastuul­li­suuden ohjelma on julkaistu. Vastuul­lisuus on yksi kolmesta arvos­tamme. Tahtotila toimia työnan­tajana ja korkea­kou­lu­yh­teisönä vastuul­li­sesti ja kestävää kehitystä edistäen perustuu arvoi­himme ja strate­gi­aamme. Olemme määri­telleet myös YK:n kestävän kehityksen tavoitteet, joita edistämme strate­gisten valin­to­jemme kautta.

– Ohjelma nivoutuu tiukasti strate­gi­aamme. Karelia rakentaa kestä­vämpää yhteis­kuntaa koulu­tuksen sekä tutkimus-, kehitys- ja innovaa­tio­toi­minnan (TKI) kautta. Tämän voimme toteuttaa yhdessä osaavan ja kestäviin arvoihin nojaavan korkea­kou­lu­yh­tei­sömme kanssa, kertoo rehtori Petri Raivo.

Karelian ohjel­massa otamme huomioon ekolo­gisen, sosiaa­lisen ja kulttuu­risen sekä talou­del­lisen ulottu­vuuden niin korkea­kou­lu­yh­tei­sömme, koulu­tus­toi­minnan kuin tutkimus-, kehit­tämis- ja innovaa­tio­toi­min­nankin näkökul­masta. Ohjelmaa on raken­nettu keväästä 2022 alkaen johdon ja henki­löstön pilot­ti­ryhmän kanssa, ja loppu­vuo­desta 2022 koko henki­lös­töllä ja opiske­li­joilla oli mahdol­lisuus osallistua ohjelman laadintaan.

Ohjelma on tauluk­ko­muo­toinen työkirja, jonka toimen­pi­teiden toteu­tu­mista arvioimme jatku­vasti.  Päivi­tämme ohjelmaa vuosittain ottaen huomioon tehdyt toimen­piteet ja kehitys­kohteet. Ohjelman päivit­tä­mi­sestä ja toimeen­panon koordi­noin­nista vastaa Karelian kestävän kehityksen ja vastuul­li­suuden ryhmä.

Ohjelma löytyy verkko­si­vuil­tamme tästä.