hakeminen

Kare­lian kestä­vän kehi­tyk­sen ja vastuul­li­suu­den teot ja tavoit­teet on koottu korkea­kou­lu­yh­tei­sön ohjelmaksi

Karelia-korkea­kou­lu­yh­tei­sön kestä­vän kehi­tyk­sen ja vastuul­li­suu­den ohjelma on julkaistu. Vastuul­li­suus on yksi kolmesta arvos­tamme. Tahto­tila toimia työnan­ta­jana ja korkea­kou­lu­yh­tei­sönä vastuul­li­sesti ja kestä­vää kehi­tystä edis­täen perus­tuu arvoi­himme ja stra­te­gi­aamme. Olemme määri­tel­leet myös YK:n kestä­vän kehi­tyk­sen tavoit­teet, joita edis­tämme stra­te­gis­ten valin­to­jemme kautta.

– Ohjelma nivou­tuu tiukasti stra­te­gi­aamme. Karelia raken­taa kestä­väm­pää yhteis­kun­taa koulu­tuk­sen sekä tutki­mus-, kehitys- ja inno­vaa­tio­toi­min­nan (TKI) kautta. Tämän voimme toteut­taa yhdessä osaavan ja kestä­viin arvoi­hin nojaa­van korkea­kou­lu­yh­tei­sömme kanssa, kertoo rehtori Petri Raivo.

Kare­lian ohjel­massa otamme huomioon ekolo­gi­sen, sosi­aa­li­sen ja kult­tuu­ri­sen sekä talou­del­li­sen ulot­tu­vuu­den niin korkea­kou­lu­yh­tei­sömme, koulu­tus­toi­min­nan kuin tutki­mus-, kehit­tä­mis- ja inno­vaa­tio­toi­min­nan­kin näkö­kul­masta. Ohjel­maa on raken­nettu keväästä 2022 alkaen johdon ja henki­lös­tön pilot­ti­ryh­män kanssa, ja loppu­vuo­desta 2022 koko henki­lös­töllä ja opis­ke­li­joilla oli mahdol­li­suus osal­lis­tua ohjel­man laadintaan.

Ohjelma on tauluk­ko­muo­toi­nen työkirja, jonka toimen­pi­tei­den toteu­tu­mista arvioimme jatku­vasti.  Päivi­tämme ohjel­maa vuosit­tain ottaen huomioon tehdyt toimen­pi­teet ja kehi­tys­koh­teet. Ohjel­man päivit­tä­mi­sestä ja toimeen­pa­non koor­di­noin­nista vastaa Kare­lian kestä­vän kehi­tyk­sen ja vastuul­li­suu­den ryhmä.

Ohjelma löytyy verk­ko­si­vuil­tamme tästä.