students

Kare­lian kestä­vän kehi­tyk­sen ja vastuul­li­suu­den ohjelma

Johdanto

Tämä on Karelia-korkea­kou­lu­yh­tei­sön kestä­vän kehi­tyk­sen ja vastuul­li­suu­den ohjelma. Ohjel­maa toteut­ta­malla teemme Kare­liasta yhdessä kestä­väm­män ja vastuul­li­sem­man. Vastuul­li­suus on yksi kolmesta arvos­tamme (vastuul­li­suus, edel­lä­kä­vi­jyys, työelä­mä­läh­töi­syys). Tahto­tila toimia työnan­ta­jana ja korkea­kou­lu­yh­tei­sönä vastuul­li­sesti ja kestä­vää kehi­tystä edis­täen perus­tuu arvoi­himme ja stra­te­gi­aamme

Kaikki ammat­ti­kor­kea­kou­lut ovat sitou­tu­neet ARENEn kestä­vän kehi­tyk­sen ja vastuul­li­suu­den ohjel­maan, joka antaa viite­ke­hyk­sen myös Kare­lian vastaa­valle ohjel­malle. Kare­lian ohjel­massa otamme huomioon ekolo­gi­sen, sosi­aa­li­sen, kult­tuu­ri­sen ja talou­del­li­sen ulot­tu­vuu­den niin korkea­kou­lu­yh­tei­sömme, koulu­tus­toi­min­nan kuin tutki­mus-, kehit­tä­mis- ja inno­vaa­tio­toi­min­nan­kin näkö­kul­masta. Vastuul­li­suus tarkoit­taa muun muassa sitä, että toimin­tamme Kare­lian korkea­kou­lu­yh­tei­sössä on avointa ja läpinäkyvää. 

Kusta­kin ARENEn keva-ohjel­man teemasta (koulu­tus, TKI-toiminta, johta­mi­nen ja osaava henki­löstö sekä hiili­ja­lan­jälki) on laadittu kypsyys­ta­so­ku­vaus, joka löytyy ARENEn netti­si­vuilta. Ammat­ti­kor­kea­kou­lut toteut­ti­vat kypsyys­ta­so­jen itsear­vioin­nin vuoden 2022 lopussa. Kypsyys­ta­soja on viisi (alkava, edis­tyvä, hallittu, edis­ty­nyt, stra­te­gi­nen). Ammat­ti­kor­kea­kou­luilta kysyt­tiin myös kypsyys­ta­so­ta­voi­tetta vuonna 2025 sekä keinoja siihen pääse­mi­seksi. Kare­liassa olemme arvioi­neet toimin­tamme tasolle kolme ja tavoit­tee­namme on taso neljä vuodelle 2025. Kare­lian kestä­vän kehi­tyk­sen ja vastuul­li­suu­den ohjel­massa kuvaamme toimen­pi­teitä tavoit­tee­seen pääsemiseksi. 

Ammat­ti­kor­kea­kou­lu­jen kestä­vyys- ja vastuul­li­suus­työtä ohjaa Yhdis­ty­nei­den kansa­kun­tien (YK) kestä­vän kehi­tyk­sen ohjelma Agenda 2030 sekä opetus- ja kult­tuu­ri­mi­nis­te­riön kestä­vän kehi­tyk­sen linjauk­set. Ammat­ti­kor­kea­kou­luilla on erityi­nen tehtävä̈ raken­taa kestä­vää elämän­ta­paa koulu­tuk­sen sekä tutki­mus-, kehitys- ja inno­vaa­tio­toi­min­nan (TKI) kautta. Tämä voidaan toteut­taa yhdessä osaavan ja kestä­viin arvoi­hin nojaa­van henki­lös­tön ja opis­ke­li­joi­den kanssa. 

Kare­lian kestä­vän kehi­tyk­sen ja vastuul­li­suu­den ohjelma julkais­tiin 14.2.2023. Ohjel­maa raken­net­tiin keväästä 2022 alkaen johdon ja henki­lös­tön pilot­ti­ryh­män kanssa, ja loppu­vuo­desta 2022 koko henki­lös­töllä ja opis­ke­li­joilla oli mahdol­li­suus osal­lis­tua ohjel­man laadin­taan. Ohjelma on tauluk­ko­muo­toi­nen työkirja, jonka toimen­pi­tei­den toteu­tu­mista arvioimme jatku­vasti Kare­lian laadun­hal­lin­nan mukai­sen suun­nit­te­lun, toimin­nan, arvioin­nin ja kehit­tä­mi­sen syklissä. Ohjelma on työka­lumme vuoden 2030 loppuun saakka. Päivi­tämme ohjel­maa vuosit­tain ottaen huomioon tehdyt toimen­pi­teet ja kehi­tys­koh­teet. Ohjel­man päivit­tä­mi­sestä ja toimeen­pa­non koor­di­noin­nista vastaa Kare­lian kestä­vän kehi­tyk­sen ja vastuul­li­suu­den ryhmä. Ryhmä edistää, kehit­tää ja koor­di­noi Kare­lian kestä­vän kehi­tyk­sen ja vastuul­li­suu­den toimia. 

Ohjel­man toimeen­pa­nosta vies­timme ja rapor­toimme niin korkea­kou­lu­yh­tei­söl­lemme kuin ulkoi­sil­le­kin sidos­ryh­mille Kare­lian vies­tin­nän peri­aat­tei­den mukaisesti. 

Tehdään yhdessä kestä­väm­pää ylihuomista. 

Kare­lian korkea­kou­lu­yh­teisö 

Kare­lian korkea­kou­lu­yh­tei­söllä tarkoi­te­taan Kare­lian henki­lös­töä ja opis­ke­li­joita. Tässä osiossa on taulu­koissa kuvattu Kare­lian korkea­kou­lu­yh­tei­söä koske­vat ympä­ristö-, sosi­aa­lista ja kult­tuu­rista sekä talou­del­lista vastuuta koske­vat vastuul­li­suus­va­lin­nat. Taulu­koi­hin on koottu kuhun­kin vastuul­li­suus­va­lin­taan liit­ty­vät Kare­liassa tehdyt vastuul­li­suus­teot sekä tavoit­teet ja kehi­tys­koh­teet vastuul­li­suus­va­lin­to­jen edis­tä­mi­seksi. Vastuul­li­suus­va­lin­to­jen edis­tä­mi­seen ja seuran­taan on määri­telty vastuu­ta­hot. Vastuul­li­suus­va­lin­nat on sidottu YK:n kestä­vän kehi­tyk­sen tavoitteisiin. 

Vastuul­li­suus­va­lin­nat

 • Pyrimme tasa­pai­noi­seen ja vakaa­seen talou­teen. Kiin­ni­tämme huomiota talou­del­lis­ten riskien hallintaan. 
 • Nouda­tamme hyvän hallin­non peri­aat­teita. Toimin­tamme on avointa ja läpinäkyvää. 
 • Toimin­tamme on laadu­kasta. Toimimme resurs­si­vii­saasti ja kestävästi. 
 • Olemme turval­li­nen, vastuul­li­nen ja hyvin­voin­tia edis­tävä korkeakouluyhteisö. 
 • Kohte­lemme kaikkia yhtei­sömme jäseniä yhden­ver­tai­sesti ja tasa-arvoisesti. 
 • Kannus­tamme korkea­kou­lu­yh­tei­söämme jatku­vaan oppi­mi­seen ja kehittymiseen. 
 • Osal­lis­tumme ja vaiku­tamme yhteis­kun­nal­li­seen keskusteluun. 
 • Pyrimme toteut­ta­maan ympä­ris­tö­vas­tuuta kokonaisvaltaisesti. 
 • Liikumme kampuk­sille ja matkus­tamme työ- tai opin­to­mat­kat vastuul­li­sesti ja kestävästi. 
 • Kampusar­kemme on kestävää. 

Talou­del­li­nen vastuu

Vastuul­li­suus­va­lin­nat Vastuul­li­suus­teot. Mitä Kare­liassa on tehty?Tavoit­teet ja kehityskohteet Etene­mi­sen arvioin­nin vastuuYK:n kestä­vän kehi­tyk­sen tavoit­teet – Agenda 2030
Pyrimme tasa­pai­noi­seen ja vakaa­seen talou­teen. Kiin­ni­tämme huomiota talou­del­lis­ten riskien hallintaan. Kare­lian stra­te­gia 2030 – väliar­vioitu ja päivi­tetty 
– Halli­tuk­sen päät­tämä tulos­ta­voite: talou­del­li­nen tulos­ta­voite on posi­tii­vi­nen 
– Talou­den seuranta 
– Toimin­nan johta­mi­nen tulos­mit­ta­rien perus­teella 
– Hankin­nat: hankin­taohje 
– Sijoi­tus­ohje 
Turval­li­suus­joh­ta­mi­nen 
– Riskien arvioin­ti­por­taali: maine­ris­kit, toimin­nan jatku­vuu­teen liit­ty­vät riskit 
Ympä­ris­tö­tur­val­li­suus 
– Talou­del­li­nen tulos­ta­voite posi­tii­vi­nen
-Vastuul­li­suus­ra­por­toin­nin kehittäminen

– Johto­ryhmä 
– Hallinto- ja talous­joh­taja 
– Turval­li­suus­pääl­likkö
– Kestä­vän kehi­tyk­sen ja vastuul­li­suu­den ryhmä
8 Ihmisarvoista työtä ja talouskasvua16 Rauha, oikeudenmukaisuus ja hyvä hallinto17 Yhteistyö ja kumppanuus
Nouda­tamme hyvän hallin­non peri­aat­teita. Toimin­tamme on avointa ja läpinäkyvää. Toimin­ta­sääntö; tutkin­to­sääntö; johto­sääntö 
– Koulu­tuk­set (esim. HHJ halli­tus­kou­lu­tus) johto­ryh­mälle, halli­tuk­selle ja toimen­hal­ti­joille 
– Halli­tuk­sen ja toimen­hal­ti­joi­den päätök­set Dynas­tyn kautta avoimia henki­lös­tölle 
– Sisäi­sen tarkas­tuk­sen suun­ni­telma, toteu­tus ja rapor­tointi halli­tuk­selle ja konser­nille 
Avoimen tieteen ja tutki­muk­sen peri­aate: avaamme tutki­mus­tu­lok­set hyöty­käyt­töön ja vies­timme niistä laajasti 
– Tiedon­hal­lin­ta­malli
– Sähköi­nen arkistointi 
– Johto­ryhmä 
– Hallinto- ja talous­joh­taja 
– OKM-mittari seuranta: julkai­sut, hyödyntämissuunnitelmat
16 Rauha, oikeudenmukaisuus ja hyvä hallinto
Toimin­tamme on laadu­kasta. 
Toimimme resurs­si­vii­saasti ja kestävästi. 
Laatu­ryh­män vakiin­tu­nut toiminta 
– Avain­pro­ses­sit on kuvattu 
– Ulkoi­seen audi­toin­tiin osal­lis­tu­mi­nen kuuden vuoden välein 
– Palau­te­ky­se­lyt opis­ke­li­joille, sidos­ryh­mille ja henki­lös­tölle 
– Vuosit­tai­set johdon katsel­muk­set 
– Toimin­nan proses­sien jatkuva kehit­tä­mi­nen 
– Lähei­syys­pe­ri­aate 
– Hankin­nat: ekolo­gis­ten, sosi­aa­lis­ten ja talou­del­lis­ten vaiku­tus­ten huomioi­mi­nen (hankin­taohje
– Vastuul­li­nen sijoittaminen
– Tarve­har­kinta hankin­noissa 
– Teko­ä­ly­osaa­mi­sen kehittäminen 
– Johto­ryhmä  
– Laatu­ryhmä 
– Hallinto- ja talousjohtaja
12 Vastuullista kuluttamista16 Rauha, oikeudenmukaisuus ja hyvä hallinto

Sosi­aa­li­nen ja kult­tuu­ri­nen vastuu

Vastuul­li­suus­va­lin­nat Vastuul­li­suus­teot. Mitä Kare­liassa on tehty?Tavoit­teet ja kehityskohteet Etene­mi­sen arvioin­nin vastuuYK:n kestä­vän kehi­tyk­sen tavoit­teet – Agenda 2030
Olemme turval­li­nen, vastuul­li­nen ja hyvin­voin­tia edis­tävä korkea­koulu- 
yhteisö. 
Työhy­vin­voin­ti­ryhmä ja –ohjelma 
Työter­veys­huolto  
Aktii­vi­sen välit­tä­mi­sen malli 
Kare­lian turvao­pas 2022 
Krii­si­toi­min­taohje 
Stra­te­gi­nen henki­lös­tö­suun­ni­telma 
– Kestä­vän kehi­tyk­sen ja vastuul­li­suu­den ohjelma  
Moni­paik­ka­työn peri­aat­teet  
Smartum-setelit henki­lös­tölle 
SYKETTÄ toiminta  
– Hyvin­voin­nin teema­vii­kot 
YTHSn palve­lut opis­ke­li­joille 
– Opis­ke­li­ja­kunta POKAn yhtei­söl­li­syyttä ja ryhmäy­ty­mistä tukeva toiminta  
-VIP-toiminta: välit­tä­mi­sen ilma­piiri 
-Opis­ke­lu­hy­vin­voin­ti­työ­ryhmä 
Opis­ke­li­jan laatuo­pas 
Opin­to­ku­raat­to­rit 
POKAn code of conduct 
Kare­lian ohjaus- ja hyvin­voin­ti­suun­ni­telma opis­ke­li­joille 
– SDG-tavoit­teet näky­viin kaik­kiin orga­ni­saa­tion ohjel­miin ja suunnitelmiin 
– Henki­lös­tö­pääl­likkö  
– Kestä­vän kehi­tyk­sen ja vastuul­li­suu­den ryhmä 
– Turva­ryhmä  
– Työhy­vin­voin­ti­ryhmä 
– Opis­ke­lu­hy­vin­vointi-työryhmä 
– POKA 
3 Terveyttä ja hyvinvointia8 Ihmisarvoista työtä ja talouskasvua16 Rauha, oikeudenmukaisuus ja hyvä hallinto
Kohte­lemme kaikkia yhtei­sömme jäseniä yhden­ver­tai­sesti ja tasa-arvoisesti.Tasa-arvo ja yhden­ver­tai­suus­suun­ni­telma 
– Turval­li­sem­man tilan huoneen­taulu
– Tasa-arvo- ja yhden­ver­tai­suus­vas­taava / työsuo­je­lu­val­tuu­tettu  
– Moni­kult­tuu­ri­nen ja kansain­vä­li­nen yhteisö 
– “Syrjin­nästä vapaa alue” -syrjin­nän ja rasis­min­vas­tai­nen toiminta  
– Stra­te­giassa on sitou­duttu avoimen tieteen toimin­ta­kult­tuu­rin edis­tä­mi­seen 
Vipunen: tieto avoi­mesti saata­villa 
– Eetti­nen ja läpi­nä­kyvä vies­tintä 
Saavu­tet­ta­vuus­suun­ni­telma 
– Esteet­tö­myys kampuksilla 

– Englan­nin­kie­lis­ten mate­ri­aa­lien lisää­mi­nen tutkinto-opis­ke­li­joille ja henkilöstölle
– Johto­ryhmä
– Henki­lös­tö­pääl­likkö
– Työhy­vin­voin­ti­ryhmä
Tavoite 10: Vähentää eriarvoisuutta maiden sisällä ja niiden välillä.16 Rauha, oikeudenmukaisuus ja hyvä hallinto
Kannus­tamme korkea­kou­lu­yh­tei­söämme jatku­vaan oppi­mi­seen ja kehittymiseen.Työyh­tei­sön kehit­tä­mis­suun­ni­telma
Työuraoh­jelma
Osaa­mi­sen kehit­tä­mi­sen työka­lut
Osaa­mi­sen johta­mi­nen
– Ilmai­set avoimen AMK:n opinnot henki­lös­tölle
– Kehi­tys­kes­kus­te­lut
– Pereh­dy­tys (Intro-järjes­telmä)
ATT-julis­tus
– Julkai­sut
– Henki­lös­tön kestä­vän kehi­tyk­sen ja vastuul­li­suu­den osaa­mi­sen kehit­tä­mi­nen, Arenen työkirja
– Kestä­vän kehi­tyk­sen ja vastuul­li­suu­den osaa­mi­nen osaksi kehi­tys­kes­kus­te­luja ja pereh­dy­tystä
– Julkai­sui­hin SDG-tavoit­teet näkyviin
Henki­lös­tö­pääl­likköTavoite 4: Taata kaikille avoin, tasa-arvoinen ja laadukas koulutus sekä elinikäiset oppimismahdollisuudet.
Osal­lis­tumme ja vaiku­tamme yhteis­kun­nal­li­seen keskusteluun.– Valta- ja maakun­nal­li­nen asian­tun­ti­ja­työ­ryh­mä­työs­ken­tely ja asian­tun­ti­ja­pu­heen­vuo­rot
– Julkai­sut, projek­tit ja opin­näy­te­työt
– Arenen kestä­vän kehi­tyk­sen työryh­missä edus­ta­mi­nen
ATT-julis­tus
– Vuosit­tai­sen julkai­su­ta­voit­teen saavut­ta­mi­nen ja rahoi­tus­mal­lin muutok­seen valmistautuminenTavoite 17: Tukea vahvemmin kestävän kehityksen toimeenpanoa ja globaalia kumppanuutta.

Ympä­ris­tö­vas­tuu

Vastuul­li­suus­va­lin­nat Vastuul­li­suus­teot. Mitä Kare­liassa on tehty?Tavoit­teet ja kehityskohteet Etene­mi­sen arvioin­nin vastuuYK:n kestä­vän kehi­tyk­sen tavoit­teet – Agenda 2030
Pyrimme toteut­ta­maan ympä­ris­tö­vas­tuuta koko­nais­val­tai­sesti.
 
STRATEGINEN VALINTA:
 
Ratkai­suja vihre­ään siirtymään
– Sitou­tu­mi­nen Joen­suun kaupun­gin ja Pohjois-Karja­lan maakun­nan vähä­hii­li­syy­den tavoit­tei­siin
Arenen tavoite
– Ener­gia­te­hok­kuu­den jatkuva kehit­tä­mi­nen kampuksilla
– Hiili­neut­raa­lien ratkai­su­jen kehit­tä­mi­nen
– Huomioi­daan Joen­suun kaupun­gin ilmasto-ohjelma
– Ener­gia­te­hok­kaampi toiminta
– Johto­ryhmä
– Kestä­vän kehi­tyk­sen ja vastuul­li­suu­den ryhmä
Tavoite 13: Toimia kiireellisesti ilmastonmuutosta ja sen vaikutuksia vastaan.Tavoite 17: Tukea vahvemmin kestävän kehityksen toimeenpanoa ja globaalia kumppanuutta.
Liikumme kampuk­sille ja matkus­tamme työ- tai opin­to­mat­kat vastuul­li­sesti ja kestävästi.Työsuh­de­pyö­rät
– Kampus­pyö­rät 
Matkus­tus­ohje 
Moni­paik­ka­työn peri­aat­teet
– Jouk­ko­lii­ken­teen reit­tio­pas käytössä Tuudo-sovelluksessa
– Seuraamisen/mittaamisen kehit­tä­mi­nen (Arenen kypsyy­sar­viointi)
– Hiili­tie­kar­tan käyt­töön­otto
– Työmat­kus­ta­mi­sen vähen­tä­mi­nen
– Yhtei­sön, POKAn ja SYKETTÄ teema­vii­kot
– Opis­ke­li­joi­den etä-, lähi- ja hybridimalli
– Henki­lös­tö­pal­ve­lut
– Lasken­ta­pal­ve­lut
– Toimi­ti­la­pal­ve­lut
Tavoite 13: Toimia kiireellisesti ilmastonmuutosta ja sen vaikutuksia vastaan.
Kampusar­kemme on kestävää.– Kampus­ra­vin­to­lat toimi­vat vastuul­li­sem­min ja kestä­väm­min
– Kier­to­ta­lou­den ja kier­rät­tä­mi­sen kehittäminen
– Kier­to­ta­loutta ja kier­rät­tä­mistä kehi­te­tään
– Biodi­ver­si­tee­tin huomioi­mi­nen
– Jätteen mini­mointi
– Ener­gia­ku­lu­tuk­sen vähen­tä­mi­nen
– Tilojen käytön tehos­ta­mi­nen
– Hiili­tie­kar­tan käyt­töön­otto
– Ympä­ris­töys­tä­väl­li­sen ruokai­lun tuke­mi­nen
– Paperin kulu­tuk­sen vähen­tä­mi­nen, sähköi­nen arkistointi
– Toimi­ti­la­pal­ve­lut
– Hallinto- ja talous­joh­taja
– Tieto­hal­linto
– Kampus­ra­vin­to­lat (Compass Group), ravintolatoimikunta
12 Vastuullista kuluttamistaTavoite 13: Toimia kiireellisesti ilmastonmuutosta ja sen vaikutuksia vastaan.

Koulu­tus­toi­minta

Tässä osiossa on taulu­koissa kuvattu Kare­lian koulu­tus­toi­min­taa koske­vat ympä­ristö- sosi­aa­lista ja kult­tuu­rista sekä talou­del­lista vastuuta koske­vat vastuul­li­suus­va­lin­nat, jotka liit­ty­vät yhteen tai useam­paan Karelia 2030 stra­te­gian valin­toi­hin. Taulu­koi­hin on koottu kuhun­kin vastuul­li­suus­va­lin­taan liit­ty­vät Kare­liassa tehdyt vastuul­li­suus­teot sekä tavoit­teet ja kehi­tys­koh­teet vastuul­li­suus­va­lin­to­jen edis­tä­mi­seksi. Vastuul­li­suus­va­lin­to­jen edis­tä­mi­seen ja seuran­taan on määri­telty vastuu­ta­hot. Vastuul­li­suus­va­lin­nat on sidottu YK:n kestä­vän kehi­tyk­sen tavoitteisiin. 

Vastuul­li­suus­va­lin­nat

 • Tuemme yritys­ten ja orga­ni­saa­tioi­den kasvua ja kilpai­lu­ky­kyä koulu­tus­toi­min­nan kautta. 
 • Vahvis­tamme ja tuemme alueen elin­voi­maa koulu­tuk­sella ja koulu­tus­pe­räi­sellä maahanmuutolla. 
 • Edis­tämme kestä­vän kehi­tyk­sen osaa­mista, tietoja ja asen­teita koulu­tuk­sen keinoin. 

Talou­del­li­nen vastuu

Vastuul­li­suus­va­lin­nat Vastuul­li­suus­teot. Mitä Kare­liassa on tehty?Tavoit­teet ja kehityskohteet Etene­mi­sen arvioin­nin vastuuYK:n kestä­vän kehi­tyk­sen tavoit­teet – Agenda 2030
Tuemme yritys­ten ja orga­ni­saa­tioi­den
kasvua ja kilpai­lu­ky­kyä koulu­tus­toi­min­nan kautta.
 
STRATEGINEN VALINTA:
 
Osaajia tule­vai­suu­den työelämään
– AMK-tutkin­not, YAMK-tutkin­not
– Sustai­na­bi­lity Mana­ge­ment -koulu­tus
– Jatku­van oppi­mi­sen tiimi
– Työelä­mälle suun­na­tut koulu­tuk­set jatku­van oppi­mi­sen ja palve­lu­lii­ke­toi­min­nan kautta
– Työelä­mäyh­teis­työ
– Climate Univer­sity -verkos­ton jäsenyys
– Tutkin­to­ta­voit­tei­den saavut­ta­mi­nen
 – Kestä­vän kehi­tyk­sen ja vastuul­li­suu­den koulu­tus­ten lisää­mi­nen jatku­van oppi­mi­sen tarjon­nassa
 – Kehi­te­tään kump­pa­nuuk­sia kestä­vän kehi­tyk­sen koulu­tus­ten ympärille
– Jatku­van oppi­mi­sen pääl­likkö
– Vara­reh­tori
– Koulu­tuk­sen kehittämispäällikkö
Tavoite 8: Edistää kaikkia koskevaa kestävää talouskasvua, täyttä ja tuottavaa työllisyyttä sekä säällisiä työpaikkoja.

Sosi­aa­li­nen ja kult­tuu­ri­nen vastuu

Vastuul­li­suus­va­lin­nat Vastuul­li­suus­teot. Mitä Kare­liassa on tehty?Tavoit­teet ja kehityskohteet Etene­mi­sen arvioin­nin vastuuYK:n kestä­vän kehi­tyk­sen tavoit­teet – Agenda 2030
Vahvis­tamme ja tuemme alueen elin­voi­maa koulu­tuk­sella ja koulu­tus­pe­räi­sellä maahan­muu­tolla.

STRATEGISET VALINNAT:

Koulu­tus­pe­räistä maahan­muut­toa ja kansain­vä­li­syyttä
 
Osaajia tule­vai­suu­den työelä­mään
 
Kestä­vää hyvin­voin­tia väljästi asutulle alueelle
– Osaa­jien koulut­ta­mi­nen alueen työelä­män ja sen kehit­tä­mi­sen tarpei­siin
– Alueen yritys­ten ja väestön jatku­van oppi­mi­sen tuke­mi­nen
– Osaavan henki­lös­tön ja palve­lu­jen saata­vuu­den tuke­mi­nen myös keskus­taa­ja­mien ulko­puo­lella
– Asumi­sen mahdol­lis­ta­mi­nen kasvu­kes­kus­ten ulko­puo­lella
– Kansain­vä­li­sen tutkin­to­kou­lu­tuk­sen laajen­ta­mi­nen
– Jous­ta­vat jatku­van oppi­mi­sen mahdollisuudet
– Luotet­tava kump­pa­ni­re­kis­teri
– KV–riskianalyysi
– Eetti­nen riskia­na­lyysi
– Etä- ja moni­muoto-opis­ke­lu­mah­dol­li­suu­den kehittäminen
– Koulu­tus­pääl­li­köt
– Kansain­vä­lis­ten asioi­den pääl­likkö
– Vara­reh­tori
– Koulu­tuk­sen kehittämispäällikkö
3 Terveyttä ja hyvinvointiaTavoite 4: Taata kaikille avoin, tasa-arvoinen ja laadukas koulutus sekä elinikäiset oppimismahdollisuudet. Tavoite 8: Edistää kaikkia koskevaa kestävää talouskasvua, täyttä ja tuottavaa työllisyyttä sekä säällisiä työpaikkoja.

Ympä­ris­tö­vas­tuu

Vastuul­li­suus­va­lin­nat Vastuul­li­suus­teot. Mitä Kare­liassa on tehty?Tavoit­teet ja kehityskohteet Etene­mi­sen arvioin­nin vastuuYK:n kestä­vän kehi­tyk­sen tavoit­teet – Agenda 2030
Edis­tämme kestä­vän kehi­tyk­sen osaa­mista, tietoja ja asen­teita koulu­tuk­sen keinoin.
 
STRATEGINEN VALINTA:
 
Osaajia tule­vai­suu­den työelä­mään
 
Ratkai­suja vihre­ään siirtymään
– Kestä­vän kehi­tyk­sen kompe­tenssi kaik­kien tutkin­to­jen osaa­mis­vaa­ti­muk­sena
– Ympä­ris­tö­vas­tuu kaik­kiin opetus­suun­ni­tel­miin
– Kestä­vän kehi­tyk­sen ja vastuul­li­suu­den -osaa­mi­sen tarjonta avoi­messa AMK:ssa
– Ilmas­ton­muu­tok­sen ja sen torju­mi­seen liit­ty­vien ratkai­su­jen huomioi­mi­nen koulu­tuk­sen toteut­ta­mi­sessa
– Kestä­vän kampusar­jen edis­tä­mi­nen opis­ke­li­joi­den kanssa
– Puura­ken­ta­mi­sen ja vähä­hii­li­sen raken­ta­mi­sen kansal­li­nen edelläkävijä
– Vastuu­hen­kilö kestä­välle opetus­suun­ni­tel­ma­työlle (Arenen kypsyy­sar­vio) ja opetus­suun­ni­tel­mien jatkuva kehit­tä­mi­nen
– Mita­taan ja arvioi­daan koulu­tuk­sen toimen­pi­teitä
– Kestä­vän kehi­tyk­sen ja vastuul­li­suu­den tarjon­nan kehit­tä­mi­nen avoi­messa AMK:ssa
– Vara­reh­tori
– Koulu­tuk­sen kehit­tä­mis­ryhmä
– Stra­te­gi­sesta valin­nasta vastaava koulutuspäällikkö
Tavoite 9: Rakentaa kestävää infrastruktuuria sekä edistää kestävää teollisuutta ja innovaatioita.Tavoite 10: Vähentää eriarvoisuutta maiden sisällä ja niiden välillä.12 Vastuullista kuluttamistaTavoite 13: Toimia kiireellisesti ilmastonmuutosta ja sen vaikutuksia vastaan.

Tutki­mus-, kehit­tä­mis- ja innovaatiotoiminta

Tässä osiossa on taulu­koissa kuvattu Kare­lian tutki­mus-, kehit­tä­mis- ja inno­vaa­tio­toi­min­taa (TKI) koske­vat ympä­ristö- sosi­aa­lista ja kult­tuu­rista sekä talou­del­lista vastuuta koske­vat vastuul­li­suus­va­lin­nat, jotka liit­ty­vät myös Karelia 2030 stra­te­gian valin­toi­hin. Taulu­koi­hin on koottu kuhun­kin vastuul­li­suus­va­lin­taan liit­ty­vät Kare­liassa tehdyt vastuul­li­suus­teot sekä tavoit­teet ja kehi­tys­koh­teet vastuul­li­suus­va­lin­to­jen edis­tä­mi­seksi. Vastuul­li­suus­va­lin­to­jen edis­tä­mi­seen ja seuran­taan on määri­telty vastuu­ta­hot. Vastuul­li­suus­va­lin­nat on sidottu YK:n kestä­vän kehi­tyk­sen tavoitteisiin. 

Vastuul­li­suus­va­lin­nat

 • Toteu­tamme TKI-toimin­taa talou­del­li­sesti, laaduk­kaasti ja kestävästi. 
 • Tutki­mus- ja oppi­mi­sym­pä­ris­tömme ovat talou­del­li­sesti kestäviä. 
 • Edis­tämme TKI-toimin­nalla sekä tutki­mus- ja oppi­mi­sym­pä­ris­töillä alueen kestä­vää hyvinvointia. 
 • Lisäämme kestä­vän kehi­tyk­sen osaajia maakun­nan alueelle ja edis­tämme inno­vaa­tiota ympäristöteemassa. 
 • Toteu­tamme hank­keet ekologisesti. 
 • Raken­namme tutki­mus- ja oppi­mi­sym­pä­ris­töt kestä­västi ja toimimme niissä ekologisesti. 

Talou­del­li­nen vastuu

Vastuul­li­suus­va­lin­nat Vastuul­li­suus­teot. Mitä Kare­liassa on tehty?Tavoit­teet ja kehityskohteet Etene­mi­sen arvioin­nin vastuuYK:n kestä­vän kehi­tyk­sen tavoit­teet – Agenda 2030
Toteu­tamme TKI-toimin­taa talou­del­li­sesti, laaduk­kaasti ja kestä­västi.

STRATEGINEN VALINTA:

Koulu­tus­pe­räistä maahan­muut­toa ja kansainvälisyyttä
– Riskien hallinta
– Budje­tointi; enna­kointi
– Laadun­hal­linta
Tuki­pal­ve­lut ja proses­sit (intrassa) rahoi­tuk­sen hake­mi­seen
– Kansain­vä­li­set kump­pa­nit ja verkosto
– Tiedolla johta­mi­nen
Opas avoi­meen TKI-toimintaan
– TKI-toimin­nan tiiviimpi yhteis­työ työelä­män kanssa
– Kansain­vä­li­sen TKI-toimin­nan kasvat­ta­mi­nen talou­del­li­sesti kestä­vällä tavalla
– Tutki­mus- ja kehit­tä­mis­joh­taja
– TKI-tuki­pal­ve­lut
– Projek­ti­pääl­li­köt
Tavoite 8: Edistää kaikkia koskevaa kestävää talouskasvua, täyttä ja tuottavaa työllisyyttä sekä säällisiä työpaikkoja.
Tutki­mus- ja oppi­mi­sym­pä­ris­tömme ovat talou­del­li­sesti kestä­viä.
 
STRATEGINEN VALINTA:

Älykästä tuotan­toa ja palveluja
– Inves­toin­tien suun­nit­telu kestä­vyys- ja elin­kaa­ri­nä­kö­kulma huomioi­den
– Kiin­nit­ty­mi­nen kaik­kiin Kare­lian ydin­toi­min­toi­hin ja palve­lu­lii­ke­toi­min­taan
– Hankin­taohje
– Elin­kaa­ria­jat­te­lun paran­ta­mi­nen
– uudis­te­taan Kare­lian tutki­mus- ja oppi­mi­sym­pä­ris­töt
– Tutki­mus- ja oppi­mi­sym­pä­ris­tö­jen hallin­nan ja johta­mi­sen kehit­tä­mi­nen
– tuot­tei­den ja palve­lui­den kehittäminen 
– Tutki­mus- ja kehit­tä­mis­joh­taja
– Koulu­tus­pääl­li­köt
– TKI tuki­tiimi- ja palvelut
12 Vastuullista kuluttamista

Sosi­aa­li­nen ja kult­tuu­ri­nen vastuu

Vastuul­li­suus­va­lin­nat Vastuul­li­suus­teot. Mitä Kare­liassa on tehty?Tavoit­teet ja kehityskohteet Etene­mi­sen arvioin­nin vastuuYK:n kestä­vän kehi­tyk­sen tavoit­teet – Agenda 2030
Edis­tämme TKI-toimin­nalla sekä tutki­mus- ja oppi­mi­sym­pä­ris­töillä alueen kestä­vää hyvin­voin­tia.

STRATEGISET VALINNAT:

Älykästä tuotan­toa ja palve­luja

Kestä­vää hyvin­voin­tia väljästi asutulle alueelle

Osaajia tule­vai­suu­den työelä­mään

Koulu­tus­pe­räistä maahan­muut­toa ja kansainvälisyyttä
– Simula ja Tarmo: tarjoamme hyvin­voin­ti­pal­ve­luita alueen asuk­kaille ja työelä­mälle
– Tule­vai­suu­den työ -oppi­mi­sym­pä­ris­töt alueen yritys­ten hyödyn­net­tä­vissä
– Living Lab –tutki­mus­kon­septi
– TKI-toimin­nan tiiviimpi yhteis­työ työelä­män kanssa
– Sosi­aa­li­sesti kestä­vien toimin­ta­mal­lien ja proses­sien kehit­tä­mi­nen
– Sidos­ryh­mäyh­teis­työ, hank­kei­den tulok­set ovat saavu­tet­ta­vissa ja hyödyn­net­tä­vissä 
-> vaikut­ta­vuus
– Tasa-arvon ja yhden­ver­tai­suu­den edis­tä­mi­nen hanke­toi­min­nalla kansain­vä­li­sessä yhteistyössä 
– Johto­ryhmä
– Tutki­mus- ja kehit­tä­mis­joh­taja
– TKI-tuki­tiimi ja palvelut
Tavoite 9: Rakentaa kestävää infrastruktuuria sekä edistää kestävää teollisuutta ja innovaatioita.

Ympä­ris­tö­vas­tuu

Vastuul­li­suus­va­lin­nat Vastuul­li­suus­teot. Mitä Kare­liassa on tehty?Tavoit­teet ja kehityskohteet Etene­mi­sen arvioin­nin vastuuYK:n kestä­vän kehi­tyk­sen tavoit­teet – Agenda 2030
Lisäämme kestä­vän kehi­tyk­sen osaajia maakun­nan alueelle
ja edis­tämme inno­vaa­tiota ympä­ris­tö­tee­massa.
 
STRATEGISET VALINNAT:
 
Osaajia tule­vai­suu­den työelä­mään
 
Ratkai­suja vihre­ään siir­ty­mään
 
Älykästä tuotan­toa ja palveluja
– Hank­kei­den tarjoa­mat koulu­tuk­set ja valmen­nuk­set yrityk­sille ja sidos­ryh­mille
– Koulu­tuk­sen tuke­mi­nen kestä­vän kehi­tyk­sen kompe­tens­si­poh­jai­sen opetuk­sen toteu­tuk­sessa
– Hanke­sal­kut
– Vähä­hii­li­nen raken­ta­mi­nen, pysyvä malli
– Ekolo­gi­suu­den kehit­tä­mi­nen ympä­ris­töissä sekä palve­lu­jen tarjoaminen
– Kestä­vyy­teen ja vastuul­li­suu­teen liit­ty­vien koulu­tus­ten ja valmen­nus­ten kehit­tä­mi­nen
– Tekno­lo­gian kehit­tä­mi­nen ja käyt­töön­otto 
– Vaikut­ta­vuus ja tulos­ten käyt­töön­otto yhteis­työssä kump­pa­nei­den kanssa
– Tutki­mus- ja kehit­tä­mis­joh­taja
-TKI- tuki­tiimi ja palve­lut
– Koulu­tus­pääl­li­köt
Tavoite 7: Varmistaa edullinen, luotettava, kestävä ja uudenaikainen energia kaikille.Tavoite 9: Rakentaa kestävää infrastruktuuria sekä edistää kestävää teollisuutta ja innovaatioita.Tavoite 13: Toimia kiireellisesti ilmastonmuutosta ja sen vaikutuksia vastaan.Tavoite 17: Tukea vahvemmin kestävän kehityksen toimeenpanoa ja globaalia kumppanuutta.
Toteu­tamme hank­keet ekologisesti.Matkus­tus­ohje
Hankin­taohje
– Rahoit­ta­jan vaati­muk­set (DNSH)
– TKI-proses­sit kehi­tetty ympä­ris­tö­nä­kö­kul­masta (käyn­nis­tä­mi­nen, toteu­tus)
– Tuotan­no­noh­jaus-proses­sien kehittäminen
– Tutki­mus- ja kehit­tä­mis­joh­taja
– TKI-tuki­tiimi ja palvelut
Tavoite 13: Toimia kiireellisesti ilmastonmuutosta ja sen vaikutuksia vastaan.
Raken­namme tutki­mus- ja oppi­mi­sym­pä­ris­töt kestä­västi ja toimimme niissä ekolo­gi­sesti.
 
STRATEGISET VALINNAT:
 
Ratkai­suja vihre­ään siir­ty­mään
 
Älykästä tuotan­toa ja palveluja
– tutki­mus- ja oppi­mi­sym­pä­ris­töt
Hankin­taohje
Hankin­taoh­jeen ja kilpai­lu­tus­ten kehittäminen– Tutki­mus- ja kehit­tä­mis­joh­taja
– Koulu­tus­pääl­li­köt
– TKI-tuki­tiimi ja palvelut
12 Vastuullista kuluttamista