KAVA – kansain­vä­liset osaajat työelämään! koulutus korkea­kou­lu­te­tuille maahanmuuttaneille

Haluatko tehostaa työllis­ty­mistäsi asian­tun­ti­ja­teh­täviin Suomessa?
Hae mukaan KAVA – kansain­vä­liset osaajat työelämään -koulutukseen! 

Koulu­tuksen tavoit­teena on nopeuttaa korkeasti koulu­tet­tujen maahan­muut­tajien työllis­ty­mistä koulu­tustaan vastaaviin tehtäviin ja vahvistaa suomen kielen taitoa asian­tun­ti­ja­teh­tä­vissä vaadit­ta­valle tasolle.

Koulu­tuk­sessa kehität urataitoja ja työelä­mä­tun­te­musta sekä laadit urasuun­ni­telman tukemaan työllis­ty­mistäsi. Koulu­tuk­sessa luot verkostoja ja harjoit­telet työn hakemista osaamistasi ja vahvuuk­siasi vastaaviin töihin. Opit toimimaan erilai­sissa työelämän viestin­tä­ti­lan­teissa ja osaat laatia työelä­mässä tarvit­tavia tekstejä. Koulu­tuksen aikana verkos­toidut tapah­tu­missa sekä tapaat yritys- ja muita vierai­li­joita. Opiskelet uusinta opetus­tek­no­logiaa hyödyn­tä­vissä ympäris­töissä monipaik­kai­sesti ja vahvistat työelä­mässä käytet­täviä digitaa­lisia taitoja. 

Tietoja koulu­tuk­sesta

Koulutus alkaa maanan­taina 2.10.2023 ja kestää 4 – 5 kuukautta. Opetus on korkea­kou­lu­ta­soista ja toteu­tetaan suomen kielellä. Koulutus sisältää suomen kielen opetusta 10 opinto­pis­tettä, jonka tavoit­teena on B2-tasoinen kielitaito.

Koulutus on tarkoi­tettu Pohjois-Karjalan ja Pohjois-Savon alueilla asuville korkea­kou­lu­te­tuille maahan­muut­ta­neille ja koulu­tuksen järjes­tä­mis­paikat ovat Joensuu ja Kuopio.

Koulu­tuksen toteut­tavat yhteis­työssä Karelia-ammat­ti­kor­kea­koulu, Savonia-ammat­ti­kor­kea­koulu ja Itä-Suomen yliopisto. Työvoi­ma­kou­lutus on opiske­li­jalle maksu­tonta TE-palve­luiden hankkimaa koulu­tusta, joka suunni­tellaan ja toteu­tetaan yhteis­työssä koulu­tusta järjes­tävien oppilai­tosten kanssa. 

Koulu­tukseen hakuaika on 19.6. – 8.9.2023.

Pohjois-Karja­lassa ja Pohjois-Savossa asuville on oma koulu­tukseen haku.
Koulu­tukseen haetaan TE-palve­lujen Haussa oleva työvoi­ma­kou­lutus -sivujen kautta.

Lisätietoja

Lisätietoja koulu­tuk­sesta (2.8.2023 alkaen): [email protected], p. 050 311 9167