KAVA – kansain­vä­li­set osaajat työelä­mään -koulutus

Haluatko tehos­taa työl­lis­ty­mis­täsi asian­tun­ti­ja­teh­tä­viin Suomessa? Hae mukaan KAVA -kansain­vä­li­set osaajat työelä­mään -koulutukseen! 

Työvoi­ma­kou­lu­tus edistää amma­til­li­sia valmiuk­siasi ja työl­lis­ty­mis­täsi. Koulu­tuk­sessa kehität uratai­to­jasi ja työelä­mä­tun­te­musta sekä laadit urasuun­ni­tel­man tuke­maan työl­lis­ty­mis­täsi. Koulu­tuk­sessa luot verkos­toja ja harjoit­te­let työn hake­mista osaa­mis­tasi ja vahvuuk­siasi vastaa­viin töihin. Opit toimi­maan erilai­sissa työelä­män vies­tin­tä­ti­lan­teissa ja osaat laatia työelä­mässä tarvit­ta­via teks­tejä. Koulu­tuk­sen aikana verkos­toi­dut tapah­tu­missa sekä tapaat yritys- ja muita vierai­li­joita. Opis­ke­let uusinta opetus­tek­no­lo­giaa hyödyn­tä­vissä ympä­ris­töissä moni­paik­kai­sesti ja vahvis­tat työelä­mässä käytet­tä­viä digi­taa­li­sia taitoja. 

Koulu­tus on tarkoi­tettu maahan­muut­ta­neille, jotka

 • asuvat Pohjois-Karja­lassa tai Pohjois-Savossa,
 • ovat korkeasti koulu­tet­tuja työt­tö­miä työn­ha­ki­joita tai
 • ovat osa-aikai­sessa työssä, joka ei vastaa koulu­tusta tai
 • ovat valmis­tu­neet englan­nin­kie­li­sistä tutkintokoulutuksista,
 • joilla on kohta­lai­nen suul­li­nen ja kirjal­li­nen suomen kielen taito, vähin­tään B1 tasolla. 

Koulu­tuk­seen voit tutus­tua myös katso­malla Vahvista suomen kieltä ja kehitä asian­tun­ti­juutta maahan­muut­ta­jana TE-live -lähetyksen.


Koulu­tuk­sen sisältö

Koulu­tuk­sen tavoit­teena on nopeut­taa korkeasti koulu­tet­tu­jen maahan­muut­ta­nei­den työl­lis­ty­mistä koulu­tus­taan vastaa­viin tehtä­viin ja vahvis­taa suomen kielen taitoa asian­tun­ti­ja­teh­tä­vissä vaadit­ta­valle tasolle. Koulu­tus koostuu seuraa­vista opin­to­jak­soista (op=opintopistelaajuus, 1 op on 27 tuntia): 

1. Urasuun­nit­telu (5 op)

Urasuun­nit­telu-opin­to­jakso tukee uratai­to­jen ja työelä­mä­tun­te­muk­sen kehit­tä­mistä sekä urasuun­ni­tel­man teke­mistä. Opin­to­jak­soon sisäl­tyy suomen kielen opetus.

 • oman osaa­mi­sen, vahvuuk­sien ja kehit­tä­mis­koh­tei­den tunnistaminen
 • itsestä, osaa­mi­sesta ja urata­voit­teista kerto­mi­nen suomen kielellä
 • Suomen kielen taidon kehit­tä­mi­nen oman alan keskei­sen sanas­ton, työteh­tä­vien sekä työn­haun vaati­mus­ten mukaisesti
 • oman osaa­mi­nen suhteut­ta­mi­nen suoma­lai­seen työelämään
 • osaa­mi­sen kehit­tä­mi­sen mahdol­li­suuk­sien, työl­li­syys­nä­ky­mien ja -vaati­mus­ten tunnis­ta­mi­nen sekä tiedon etsi­mi­nen suoma­lai­sista tiedon­haun kanavista

2. Työelä­mä­osaa­mi­nen (5 op)

Työelä­mä­osaa­mi­nen-opin­to­jakso tukee vahvasti siir­ty­mää ja aset­tau­tu­mista työelä­mään. Opin­to­jak­soon sisäl­tyy suomen kielen opetus.

 • tiedot ja taidot verkos­toi­tu­mi­seen, työn­ha­kuun ja työelä­män asiantuntijatehtäviin
 • työpai­kan erilai­set kielel­li­set ja toimin­nal­li­set tilan­teet nyky­ai­kai­sissa työympäristöissä

3. Asian­tun­ti­ja­vies­tintä (5 op) 

Asian­tun­ti­ja­vies­tintä-opin­to­jakso tukee toimi­mista asian­tun­ti­jana ja vies­ti­jänä erilai­sissa vies­tin­tä­ti­lan­teissa. Opin­to­jakso on suomen kielen kurssi, jossa kehi­te­tään suomen kielen taitoa seuraa­vissa teemoissa: 

 • toimi­mi­nen erilai­sissa vies­tin­tä­ti­lan­teissa huomioi­den työpaik­ka­kult­tuu­riin sidon­nai­set toimintatavat
 • työelä­mässä tarvit­ta­vien teks­tien laatiminen
 • esiin­ty­mi­nen suomen kielellä oman alansa asiantuntijana

4. Harjoit­te­lu­jakso 1-2 kuukautta (5-10 op)

Harjoit­te­lu­jakso tukee oman alan ammat­ti­sa­nas­ton kartut­ta­mista ja oman osaa­mi­sen kehit­tä­mistä käytännössä. 

 • harjoit­te­lu­pai­kan etsi­mi­nen ja oman alan työpaik­kaan tutustuminen
 • keskeis­ten työelä­mä­tai­to­jen tunnis­ta­mi­nen (subs­tanssi- ja yleiset taidot, digi­tai­dot, tiimi- ja verkostotyöskentely)
 • näiden taito­jen harjoit­te­le­mi­nen sekä sovel­ta­mi­nen työelämässä

Tietoja koulu­tuk­sesta

Koulu­tus alkaa maanan­taina 2.10.2023 ja kestää 4 – 5 kuukautta. Opetus on korkea­kou­lu­ta­soista ja toteu­te­taan suomen kielellä. Koulu­tus sisäl­tää suomen kielen opetusta 10 opin­to­pis­tettä, jonka tavoit­teena on B2-tasoi­nen kieli­taito. Jokai­nen opin­to­jakso sisältää:

5 päivää lähio­pe­tusta Pohjois-Karja­lan ja Pohjois-Savon ryhmissä,
5 päivää hybri­dio­pe­tusta, jolloin osa opis­ke­li­joista voi olla luok­ka­ti­lassa ja osa etäyh­tey­den päässä sekä
10 päivää etäope­tusta, jolloin koko opis­ke­li­ja­ryhmä on tapaa­mi­sessa verkon kautta.
Koulu­tuk­seen sisäl­tyy itse­näistä opis­ke­lua koko opin­to­jak­son ajan. 

Koulu­tuk­sen alussa saat henki­lö­koh­tai­sen uraoh­jaa­jan, jonka kanssa laadit opis­ke­lusuun­ni­tel­man. Uraoh­jaaja tukee harjoit­te­lu­pai­kan etsi­mi­sessä ja löytä­mi­sessä sekä tukee harjoit­te­lun aikana. Koulu­tuk­sen lopussa teet kirjal­li­sen jatko­suun­ni­tel­man uraoh­jaa­jan tuke­mana. Koulu­tuk­sen päät­teeksi saat todis­tuk­sen opinnoistasi.

Koulu­tuk­seen hakeminen

Koulu­tuk­seen hakuaika on 19.6. – 8.9.2023.
Koulu­tuk­seen haetaan TE-palve­lu­jen Haussa oleva työvoi­ma­kou­lu­tus -sivujen kautta.
Pohjois-Karja­lassa ja Pohjois-Savossa asuville on oma koulu­tuk­seen haku.
Pääset hake­maan suoraan seuraa­vien link­kien kautta:

Koulu­tuk­seen valinta

Valinta koulu­tuk­seen tapah­tuu hakua­jan päätyt­tyä. Valin­ta­pro­sessi sisäl­tää kirjal­li­sen tehtä­vän ja haas­tat­te­lun. Opis­ke­li­ja­va­lin­noista vastaava TE-toimisto kutsuu hakijat valin­ta­pro­ses­siin, joka toteu­te­taan etäyhteydellä. 

TE-toimisto ilmoit­taa valin­ta­pää­tök­sestä haki­joille kirjeellä valin­ta­pro­ses­sin jälkeen. Koulu­tuk­seen vali­tuille lähe­te­tään koulu­tuk­sen järjes­tä­jien toimesta kutsu koulu­tuk­seen, joka sisäl­tää tarkem­mat tiedot koulu­tuk­sen alka­mi­sesta ja muista järjestelyistä.

Lisä­tie­toja koulu­tuk­sesta: [email protected]i, p. 050 311 9167, [email protected], p. 050 413 8260

Koulu­tuk­sen toteuttajat

Työvoi­ma­kou­lu­tuk­sen toteut­ta­vat yhteis­työssä Karelia-ammat­ti­kor­kea­koulu, Savonia-ammat­ti­kor­kea­koulu ja Itä-Suomen yliopisto.

Työvoi­ma­kou­lu­tus on opis­ke­li­jalle maksu­tonta TE-palve­lui­den hank­ki­maa koulu­tusta, joka suun­ni­tel­laan ja toteu­te­taan yhteis­työssä koulu­tusta järjes­tä­vien oppi­lai­tos­ten kanssa.