KAVA – kansain­vä­liset osaajat työelämään -koulutus

Haluatko tehostaa työllis­ty­mistäsi asian­tun­ti­ja­teh­täviin Suomessa? Hae mukaan KAVA -kansain­vä­liset osaajat työelämään -koulutukseen! 

Työvoi­ma­kou­lutus edistää ammatil­lisia valmiuk­siasi ja työllis­ty­mistäsi. Koulu­tuk­sessa kehität uratai­tojasi ja työelä­mä­tun­te­musta sekä laadit urasuun­ni­telman tukemaan työllis­ty­mistäsi. Koulu­tuk­sessa luot verkostoja ja harjoit­telet työn hakemista osaamistasi ja vahvuuk­siasi vastaaviin töihin. Opit toimimaan erilai­sissa työelämän viestin­tä­ti­lan­teissa ja osaat laatia työelä­mässä tarvit­tavia tekstejä. Koulu­tuksen aikana verkos­toidut tapah­tu­missa sekä tapaat yritys- ja muita vierai­li­joita. Opiskelet uusinta opetus­tek­no­logiaa hyödyn­tä­vissä ympäris­töissä monipaik­kai­sesti ja vahvistat työelä­mässä käytet­täviä digitaa­lisia taitoja. 

Koulutus on tarkoi­tettu maahan­muut­ta­neille, jotka

 • asuvat Pohjois-Karja­lassa tai Pohjois-Savossa,
 • ovat korkeasti koulu­tettuja työttömiä työnha­ki­joita tai
 • ovat osa-aikai­sessa työssä, joka ei vastaa koulu­tusta tai
 • ovat valmis­tuneet englan­nin­kie­li­sistä tutkintokoulutuksista,
 • joilla on kohta­lainen suullinen ja kirjal­linen suomen kielen taito, vähintään B1 tasolla. 

Koulu­tukseen voit tutustua myös katso­malla Vahvista suomen kieltä ja kehitä asian­tun­ti­juutta maahan­muut­tajana TE-live -lähetyksen.


Koulu­tuksen sisältö

Koulu­tuksen tavoit­teena on nopeuttaa korkeasti koulu­tet­tujen maahan­muut­ta­neiden työllis­ty­mistä koulu­tustaan vastaaviin tehtäviin ja vahvistaa suomen kielen taitoa asian­tun­ti­ja­teh­tä­vissä vaadit­ta­valle tasolle. Koulutus koostuu seuraa­vista opinto­jak­soista (op=opintopistelaajuus, 1 op on 27 tuntia): 

1. Urasuun­nittelu (5 op)

Urasuun­nittelu-opinto­jakso tukee uratai­tojen ja työelä­mä­tun­te­muksen kehit­tä­mistä sekä urasuun­ni­telman tekemistä. Opinto­jaksoon sisältyy suomen kielen opetus.

 • oman osaamisen, vahvuuksien ja kehit­tä­mis­koh­teiden tunnistaminen
 • itsestä, osaami­sesta ja urata­voit­teista kerto­minen suomen kielellä
 • Suomen kielen taidon kehit­tä­minen oman alan keskeisen sanaston, työteh­tävien sekä työnhaun vaati­musten mukaisesti
 • oman osaaminen suhteut­ta­minen suoma­laiseen työelämään
 • osaamisen kehit­tä­misen mahdol­li­suuksien, työlli­syys­nä­kymien ja -vaati­musten tunnis­ta­minen sekä tiedon etsiminen suoma­lai­sista tiedonhaun kanavista

2. Työelä­mä­osaa­minen (5 op)

Työelä­mä­osaa­minen-opinto­jakso tukee vahvasti siirtymää ja asettau­tu­mista työelämään. Opinto­jaksoon sisältyy suomen kielen opetus.

 • tiedot ja taidot verkos­toi­tu­miseen, työnhakuun ja työelämän asiantuntijatehtäviin
 • työpaikan erilaiset kielel­liset ja toimin­nal­liset tilanteet nykyai­kai­sissa työympäristöissä

3. Asian­tun­ti­ja­vies­tintä (5 op) 

Asian­tun­ti­ja­vies­tintä-opinto­jakso tukee toimi­mista asian­tun­tijana ja viestijänä erilai­sissa viestin­tä­ti­lan­teissa. Opinto­jakso on suomen kielen kurssi, jossa kehitetään suomen kielen taitoa seuraa­vissa teemoissa: 

 • toimi­minen erilai­sissa viestin­tä­ti­lan­teissa huomioiden työpaik­ka­kult­tuuriin sidon­naiset toimintatavat
 • työelä­mässä tarvit­tavien tekstien laatiminen
 • esiin­ty­minen suomen kielellä oman alansa asiantuntijana

4. Harjoit­te­lu­jakso 1-2 kuukautta (5-10 op)

Harjoit­te­lu­jakso tukee oman alan ammat­ti­sa­naston kartut­ta­mista ja oman osaamisen kehit­tä­mistä käytännössä. 

 • harjoit­te­lu­paikan etsiminen ja oman alan työpaikkaan tutustuminen
 • keskeisten työelä­mä­tai­tojen tunnis­ta­minen (substanssi- ja yleiset taidot, digitaidot, tiimi- ja verkostotyöskentely)
 • näiden taitojen harjoit­te­le­minen sekä sovel­ta­minen työelämässä

Tietoja koulu­tuk­sesta

Koulutus alkaa maanan­taina 2.10.2023 ja kestää 4 – 5 kuukautta. Opetus on korkea­kou­lu­ta­soista ja toteu­tetaan suomen kielellä. Koulutus sisältää suomen kielen opetusta 10 opinto­pis­tettä, jonka tavoit­teena on B2-tasoinen kieli­taito. Jokainen opinto­jakso sisältää:

5 päivää lähio­pe­tusta Pohjois-Karjalan ja Pohjois-Savon ryhmissä,
5 päivää hybri­dio­pe­tusta, jolloin osa opiske­li­joista voi olla luokka­ti­lassa ja osa etäyh­teyden päässä sekä
10 päivää etäope­tusta, jolloin koko opiske­li­ja­ryhmä on tapaa­mi­sessa verkon kautta.
Koulu­tukseen sisältyy itsenäistä opiskelua koko opinto­jakson ajan. 

Koulu­tuksen alussa saat henki­lö­koh­taisen uraoh­jaajan, jonka kanssa laadit opiske­lusuun­ni­telman. Uraoh­jaaja tukee harjoit­te­lu­paikan etsimi­sessä ja löytä­mi­sessä sekä tukee harjoit­telun aikana. Koulu­tuksen lopussa teet kirjal­lisen jatko­suun­ni­telman uraoh­jaajan tukemana. Koulu­tuksen päätteeksi saat todis­tuksen opinnoistasi.

Koulu­tukseen hakeminen

Koulu­tukseen hakuaika on 19.6. – 8.9.2023.
Koulu­tukseen haetaan TE-palve­lujen Haussa oleva työvoi­ma­kou­lutus -sivujen kautta.
Pohjois-Karja­lassa ja Pohjois-Savossa asuville on oma koulu­tukseen haku.
Pääset hakemaan suoraan seuraavien linkkien kautta:

Koulu­tukseen valinta

Valinta koulu­tukseen tapahtuu hakuajan päätyttyä. Valin­ta­pro­sessi sisältää kirjal­lisen tehtävän ja haastat­telun. Opiske­li­ja­va­lin­noista vastaava TE-toimisto kutsuu hakijat valin­ta­pro­sessiin, joka toteu­tetaan etäyhteydellä. 

TE-toimisto ilmoittaa valin­ta­pää­tök­sestä hakijoille kirjeellä valin­ta­pro­sessin jälkeen. Koulu­tukseen valituille lähetetään koulu­tuksen järjes­täjien toimesta kutsu koulu­tukseen, joka sisältää tarkemmat tiedot koulu­tuksen alkami­sesta ja muista järjestelyistä.

Lisätietoja koulu­tuk­sesta: [email protected]i, p. 050 311 9167, [email protected], p. 050 413 8260

Koulu­tuksen toteuttajat

Työvoi­ma­kou­lu­tuksen toteut­tavat yhteis­työssä Karelia-ammat­ti­kor­kea­koulu, Savonia-ammat­ti­kor­kea­koulu ja Itä-Suomen yliopisto.

Työvoi­ma­kou­lutus on opiske­li­jalle maksu­tonta TE-palve­luiden hankkimaa koulu­tusta, joka suunni­tellaan ja toteu­tetaan yhteis­työssä koulu­tusta järjes­tävien oppilai­tosten kanssa.