Miten toteuttaa vastuul­li­suutta omassa työssä?

Keväällä 2023 järjes­tetyn Karelia-ammat­ti­kor­kea­koulun strate­gia­päivän aikana jäin miettimään, miten vastuul­lisuus ja kestävä kehitys ovat vaivihkaa viime vuosina hiipineet lähes kaikkeen: koulu­tukseen, työhön, uutisointiin ja arkipu­heeseen. Vastuul­lisuus ja kestävä kehitys on kirjattu myös Karelian strate­giaan 2030. Jäinkin pohtimaan, kuinka työnte­kijänä voin toteuttaa strategiaa toivo­tulla tavalla omassa työssäni hoitotyön koulu­tuksen lehtorina.

Ilmaston muutoksen torju­miseen ja hiili­neu­raa­li­suuteen pyrki­miseen huomion kiinnit­tä­minen ovat ajankoh­taisia ja jo luonteva osa elämistä ja opetta­mista. Mutta mitä vastuul­li­suu­desta hoitotyön opetuk­sessa ja hoito­työhön kohdis­tu­vassa hanke­työssä tulee ensim­mäisenä mieleen, on työnte­ki­jöiden veto- ja pitovoiman vahvis­ta­minen työnte­ki­jöiden riittä­vyyden ja hyvin­voin­ti­pal­ve­luiden ylläpi­tä­mi­seksi. Aiemmin ongelma oli suurem­missa kaupun­geissa, mutta nyt se on räjäh­tänyt jokaista maan kolkkaa koskevaksi.

Vastuul­lisuus ja kestävä kehitys ovat arkikie­lessä monimut­kaisia ja sangen ongel­ma­kes­keisiä kokonai­suuksia, joita ei ole helppo kuvailla ja ei ehkä ymmär­tääkään yleisellä tasolla. Niinpä halusin hakea vastauksia sekä oival­luksia siihen, kuinka voin nitoa vastuul­li­suuteen liittyvät strate­giset valinnat luonte­vaksi osaksi omaa työtäni.

Kestävän kehityksen globaali toimin­taoh­jelma Agenda 2030

Kestä­välle kehityk­selle on asetettu 17 tavoi­tetta globaa­lissa YK:n Agenda 2030-ohjel­massa. Nämä tavoitteet koskevat köyhyyden vähen­tä­mistä, ravit­se­musta, terveyttä ja hyvin­vointia, koulu­tusta ja toimeen­tuloa, tasa-arvon toteu­tu­mista, puhtautta, energia­ta­loutta, infra­struk­tuuria, kulut­ta­mista, asumista ja elämisen edelly­tyksiä maanpäällä, sekä meressä, ilmas­to­ky­sy­myksiä ja rauhaa sekä yhteis­työtä. Näiden tavoit­teiden kautta pyritään paran­tamaan hyvin­vointia yksilön ja lähiyh­teisön tasolla, kuin myös kansal­li­sella ja globaa­lilla tasolla siten, että luonnon kesto­kykyä ei ylitetä ja toimin­nassa huomioidaan tulevat sukupolvet.

Vastuul­lisuus liittyy siis kiinteästi kestävään kehitykseen ja sen toteut­ta­miseen. Vastuul­li­suuden kaikessa toimin­nassa tulee huomioida ympäristö, ihmiset ja talous, ja siinä koros­tuvat avoimuus, läpinä­kyvyys ja eettiset arvot. Vastuul­lisuus näyttää siis olevan ennen kaikkea kestävän kehityksen tavoit­teisiin pyrkimistä.

Vastuul­lisuus ja kestävä kehitys on siis mallin­nettu YK:ssa kansain­vä­li­sesti hyväk­sy­tyiksi malleiksi, mutta niistä on erilaisia tulkintoja eri tahoilla ja toimi­joilla. Vaikuttaa siltä, että jokainen joutuu lopulta itse määrit­tämään muodon omalle vastuul­li­suu­delle ja kestä­välle kehityk­selle. Voidaan ajatella, että monita­hoinen työkalu on annettu, mutta sen käyttö­kou­lutus, ajokortti tai yhteiset pelisäännöt puuttuvat, ja se johtaa erilaisiin tulkin­toihin. Tai sitten erilaisten tulkin­tojen syynä voi olla ymmär­tä­mät­tömyys, avara­kat­sei­suuden puute ja tahtotila talou­del­liseen kasvuun.

Onko kestävän kehityksen edistä­minen jäänyt sanahelinäksi?

Ajatus vastuul­li­suu­desta on luotu jo 1970-luvun alussa YK:n ympäris­tö­kon­fe­rens­sissa Tukhol­massa. Valitet­ta­vasti ajatus jäi vain vähän itämään, sillä suuret talous­kasvun ja kerta­ku­lu­tuksen vuodet olivat vasta edessä. Vastuul­lisuus on pulpah­dellut pinnalle tasai­sesti ja tavoi­teoh­jelmia on tehty, mutta tavoi­tetta on siirretty koko ajan eteenpäin, nyt jo vuoteen 2030 saakka. Yksi vastuul­li­suuden ajatus on, ettei vastuuta siirretä seuraa­ville sukupol­ville, mutta juuri niin näyttää tapah­tuneen isojen ratkai­sevien päätösten osalta.

Vastuul­li­suuson arvomaa­ilmaa ja se on tämän päivän ja tulevai­suuden menes­tys­tekijä. Vastuul­lisuus ja kestävä kehitys lähtevät liikkeelle oival­luk­sesta, että kaikki riippuu luonnosta. Luonnon rajal­li­suuden ymmär­tä­minen saa aikaan toiminnan, joka johtaa kestävän kehityksen tavoit­teiden ja ilmas­to­ta­voit­teiden toteut­ta­miseen, sekä hiili­neut­raa­liuden saavuttamiseen.

Onko kestä­västä kehityk­sestä muodos­tunut lattea fraasi – sanahelinä, joka ei ole lähtenyt kunnolla toteu­tukseen? Kestävän kehityksen sisältö täytyy avata ja pohdis­kella itselleen selväksi. Se on sellaista kehitystä, joka tyydyttää tämän päivän tarpeet ja myös tulevien sukupolvien tarpeet. Näin avattuna kestävä kehitys ei voi olla jatkuvaa luonnon­va­rojen lisään­tyvää käyttöä, eikä edes käytön nykyi­sellään pitämistä. Kestävä kehitys vaatii laaja-alaista näkökulmaa, eikä se ole yhden tietee­nalan, yrityksen, maan tai yksilön tehtävä, vaan kaikkien tahojen yhteis­työtä. Tähän yhteis­työhön Karelia-ammat­ti­kor­kea­koulu on strate­gi­silla valin­noillaan sitoutunut.

Jokainen voi edistää vastuul­li­suutta omalla toiminnallaan

Vastuul­lisuus on luopu­mista tietyistä saavu­te­tuista asioista ja asioiden ajatte­le­mista sekä tekemistä toisin, vastuul­lisuus on toimia kohti kestävän kehityksen päämääriä. Vastuul­lisuus on tasa-arvoa, sillä kestävän kehityksen päämäärä on kaikkien yhteinen, eikä siitä voi rajata ketään pois. Vastuul­lisuus on vaikut­ta­mista ja jokainen vaikuttaa omassa elämässään, työelä­mässä ja kaikessa toimin­nassa. Työnan­ta­jilta vastuul­li­suutta on panostaa enemmän henki­löstön ja opiske­li­joiden hyvin­vointiin, osaamisen kehit­tä­miseen, sekä koulu­tuksen ja työn vetovoimaisuuteen.

Edellä maini­tuista löytyy helposti oman työn kannalta merkit­täviä askeleita, joilla voin toimia vastuul­listen periaat­teiden mukai­sesti – kouluttaa uusia sairaan­hoi­tajia ja täyden­nys­kou­luttaa jo ammatissa toimivia. Erilaisten työyh­tei­sö­val­men­nusten ja mento­roinnin kautta on mahdol­lisuus lisätä työhy­vin­vointia sekä kehittää työyk­si­köitä heidän kanssaan vetovoi­mai­sem­miksi ja vastuullisemmiksi.

Miten vastuul­li­suutta mitataan?

Vastuul­lisuus on lähitu­le­vai­suuden kriit­tinen menes­tys­tekijä, kuten Karelian strate­gia­päi­vässä todettiin. Entäpä vastuul­li­suuden mittarit. Mitta­reiden avulla tulee pystyä seuraamaan edisty­mistä, tavoit­teita kohti pääse­mistä ja niiden saavut­ta­mista. Vastuul­li­suus­seu­ranta on vapaa­eh­toista. Tämä jäi vaivaamaan mieltäni. Yrityk­sille, varsinkin isommille, vastuul­li­suus­ra­portit ovat arkea, kuten Karelial­lekin. Karelia korostaa tukevansa yhteis­työllä alueen elinvoimaa ja osaamista, luovansa laadu­kasta ja innova­tii­vista toimintaa ja tavoit­te­le­vansa hiili­neut­raa­liutta. Karelia myös haluaa pitää huolta henki­lös­töstään ja opiske­li­joistaan. Vastuul­li­suuden ajatus rikkoo kuitenkin perin­teistä yritysten tahto­tilaa tehok­kuu­desta ja talouskasvusta.

Vastuul­lisuus hoitotyössä

Alussa esittämäni pohdinta kestä­västä kehityk­sestä ja vastuul­li­suu­desta hoito­työssä ja sen opetuk­sessa asettaa vastakkain kovat ja pehmeät arvot. Hoito­työstä on tullut viimeisten vuosi­kym­menien aikana taloutta, jossa raha ratkaisee olemas­saolon, ei välttä­mättä hyvän tekeminen. Korkea­kou­lutkin kilpai­levat rahoi­tuk­sesta ja kaikki valmis­tuvat opiske­lijat vaikut­tavat tulevien vuosien rahoitukseen.

Hoitotyön tilanteen kohen­ta­miseen on tuotu ajatus koulu­tuksen lyhen­tä­mi­sestä, jotta saataisiin nopeasti työelämään siirtyviä hoitajia. Tällä on väistä­mättä vaiku­tuksia osaamiseen ja koulu­tuksen sisältöön sekä opettajien työhön ja vastuuseen. Riskinä on tilanne, jossa työnte­ki­jöiden määrä korvaa laadun. Hoitajien osaaminen vaikuttaa suoraan asiak­kaisiin, mutta tuo myös talou­del­lisia säästöjä, jos asiak­kaita voidaan hoitaa mahdol­li­simman kauan laitos­hoidon ja erikois­sai­raan­hoidon ulkopuolella.

Veto- ja pitovoiman näkökul­masta hoitoala on ollut palkka­kuo­passa kauan, eikä vielä ei ole nähtä­vissä haluk­kuutta palkka­tason nostoon. Palkka­tason ja työolojen korjaa­misen sijaan on nostettu hoita­ja­mi­toi­tusta osassa palve­luita. Tässä työnte­ki­jä­pu­lassa se tarkoittaa, että osa työpai­koista on jäänyt suurempaan työnte­ki­jä­pulaan. Tämä aiheuttaa työn priori­sointia ja asiakkaan luona vietetyn ajan vähen­ty­mistä. Yhtenä ratkaisuna on heitetty työvoiman tuominen ns. halpa­työ­maista. Se on vähin­täänkin kysee­na­laista, ja jättäisi lähtömaan entistä huonompaan tilanteeseen.

Aikamoisia vastuita meillä Kareliassa on tehdes­sämme vastuul­lista ja kestävää työtä. Vastuul­lisuus ja kestävä kehitys liittyvät kiinteästi yhteen, ne toteut­tavat toinen toistaan. Vastuul­li­suutta muodostuu myös vuoro­vai­ku­tus­suh­teissa. Numerot todis­tavat yhtä, mutta tunteiden ja kokemusten toden­ta­minen on vaikeaa.


Kirjoittaja:

Eini Hyppönen, lehtori, Karelia-ammattikorkeakoulu


Lähteitä:

Bardy, M. (2011). Kestävä kehitys ja viisi teesiä yhteis­kun­nal­li­sesta murrok­sesta. Futura 30, 1. 37–45.

Kangas, E., Viljamaa, A., & Mäki, K. (2021). Pienet vastuul­liset yritykset: vastuul­li­suu­desta kilpai­lu­kykyä. Teoksessa A. Haasio, S. Joensuu-Salo, & S. Saari­koski (toim.), Tekijä, näkijä ja vaikuttaja: SeAMK Liike­toi­minta ja kulttuurin kokoo­mateos 2021 (s. 143–150). (Seinäjoen ammat­ti­kor­kea­koulun julkai­susarja B. Raportteja ja selvi­tyksiä 167). Seinäjoen ammattikorkeakoulu.

Karelia ammat­ti­kor­kea­koulu. Strategia 2020–2023. Karelia 2030 – kestävää elinvoimaa!  https://www.karelia.fi/strategia/

Lybäck, K. & Laakso, M. (2004). Kestävät ohjaus­keinot metsä­po­li­tii­kassa – lainsää­däntö ja metsä­oh­jelmat metsien kestävän käytön edistämisessä.

Sheeny, B. & Farneli, F. (2021). Corporate Social Respon­si­bility, Sustai­na­bility, Sustai­nable Development and Corporate Sustai­na­bility: What Is the Diffe­rence, and Does It Matter?

Ulkomi­nis­teriö. Agenda 2030 – kestävä kehityksen tavoitteet. https://um.fi/agenda-2030-kestavan-kehityksen-tavoitteet

Artik­ke­likuva: rawpixel.com /Freepik