Opetus­tek­no­lo­gia­mes­sut Lontoossa: Tekoäly-workshop 

BETT-messut ovat yksi maail­man suurim­mista tekno­lo­gian ja koulu­tuk­sen tapah­tu­mista, joilla esitel­lään uusia tekno­lo­gia­rat­kai­suja ja peda­go­gi­sia lähes­ty­mis­ta­poja opetuk­sessa. Messut järjes­te­tään vuosit­tain Lontoossa. Aiempi artik­ke­limme messuista on julkaistu Puls­sissa elokuussa. Osal­lis­tuimme messuilla tekoäly-works­ho­piin, jossa tuotiin esille teko­ä­lyn peda­go­gi­sia näkö­kul­mia ja ratkai­suja erityi­sesti opet­ta­jan työhön. Keskus­te­luissa ei ollut keskeistä se, tuli­siko teko­ä­lyn käyttöä osana opetusta joten­kin hallita, vaan enemmän se, kuinka teko­ä­lyn käyttö laajen­taa peda­go­gi­sen oppi­mi­sen mahdol­li­suuk­sia ja kuinka tärkeää on vuoro­vai­ku­tuk­sen, kriit­ti­sen ajat­te­lun tuomi­nen osaksi pedagogiaa. 

Teko­ä­lyn käyttö laajen­taa peda­go­gi­sen oppi­mi­sen mahdol­li­suuk­sia  

“In the AI revo­lu­tion, you will create new reali­ties simply using words.” 
Teko­ä­lyn hyödyn­tä­mi­sessä kirjal­li­set taidot koros­tu­vat ja nouse­vat kriit­ti­seksi osaa­mi­seksi. On osat­tava kommu­ni­koida selkeästi ja vaikut­ta­vasti, (sekä kirjal­li­sesti että suul­li­sesti) sekä osat­tava toimia eri teko­ä­ly­työ­ka­lu­jen kanssa, jotta saadaan riit­tä­vän tarkkaa ja luotet­ta­vaa tietoa. Mitä heikom­min osaamme muodos­taa teko­ä­lylle kysy­myk­siä, sen heikom­mat ovat teko­ä­lyn tuot­ta­mat tulokset. 

Tekoäly koetaan peda­go­gi­seksi uhaksi, koska monet ihmiset pelkää­vät, että tekoäly korvaa opet­ta­jan ja vähen­tää vuoro­vai­ku­tusta oppi­lai­den kanssa. Tämä voi johtaa oppi­lai­den henki­lö­koh­tai­sen ohjauk­sen ja tuke­mi­sen vähen­ty­mi­seen, mikä voi vaikut­taa nega­tii­vi­sesti oppi­mis­tu­lok­siin. Lisäksi on pelätty, että tekoäly ohjaa opis­ke­li­joita kohti yksi­puo­lista ja stan­dar­di­soi­tua oppi­mista. Tämä voi johtaa peda­go­gi­siin ratkai­sui­hin, jotka eivät ole tarpeeksi moni­puo­li­sia ja jous­ta­via vastaa­maan yksi­löl­li­siin tarpei­siin. Toinen huole­naihe on ollut se, että teko­ä­lyä käyte­tään oppi­lai­den perso­noin­tiin ja oppi­mi­sen opti­moin­tiin, mikä voi johtaa yksi­tyi­syy­den menet­tä­mi­seen ja oppi­lai­den tieto­jen väärin­käyt­töön. Tämä on lisän­nyt huolta siitä, että teko­ä­ly­poh­jai­set peda­go­gi­set analy­tiik­ka­rat­kai­sut voivat vahvis­taa jo olemassa olevaa epätasa-arvoa ja ennak­ko­luu­loja, jos oppi­lai­tok­set alkavat käyt­tä­mään vääris­ty­nyttä dataa oppi­mi­seen liit­ty­vien päätös­ten tekemiseen. 

Myös huijaa­mi­nen teko­ä­lyn kustan­nuk­sella huoles­tut­taa opet­ta­jia. Lunt­taus­mah­dol­li­suuk­sia on ollut aiem­min­kin, nyt mukaan on tullut uusia työka­luja. Näiden ehkäi­se­mi­seksi peda­go­gi­nen suun­nit­telu ja teko­ä­ly­työ­ka­lu­jen tunte­mi­nen ovat avai­na­se­massa. Opet­taja voi kääntää teko­ä­lyn hyödyksi, kannus­taa opis­ke­li­joita käyt­tä­mään teko­ä­lyä ja tämän jälkeen käyt­tä­mään omaa kriit­tistä ajat­te­lua rikas­taak­seen ja laajen­taak­seen kerty­nyttä tietoa. (Fitz­pat­rick, Fox, Weins­tein 2023, 76). 

AI Class­room – tule­vai­suu­den oppimisympäristö

Dan Fitz­pat­ric­kin vetä­mässä AI Class­room -työpa­jassa jaet­tiin käytän­nön neuvoja ja vink­kejä opet­ta­jille teko­ä­lyn hyödyn­tä­mi­sestä opetuk­sessa sekä sen suun­nit­te­lussa. Mielen­kiin­toi­nen oli Fitz­pat­ric­kin esityk­sen osio, jossa konkre­ti­soi­tiin sitä, millai­nen tule­vai­suu­den luok­ka­huo­neen tulisi olla. AI-luok­ka­huone (AI Class­room) on tule­vai­suu­den oppi­mi­sym­pä­ristö, joka hyödyn­tää teko­ä­lyä oppi­mi­sen tuke­mi­sessa ja opet­ta­mi­sessa. Tällai­nen luok­ka­huone mahdol­lis­taisi opis­ke­li­jalle ja peda­go­gi­sia toimin­toja, kuten esim. perso­noi­tuja oppi­mis­ko­ke­muk­sia (oppi­mis­tyyli, taito­taso ja oppi­mis­ta­voit­teet), oppi­lai­den edis­ty­mi­sen auto­maat­ti­nen seuran­taa, oppi­mi­sen tuke­mista yksi­löl­li­sesti opis­ke­li­jan tarpei­den mukaan ja luokassa olisi käytössä älyk­käitä oppi­mis­so­vel­luk­sia (esim. kieliopinnot). 

Työpa­jassa tuotiin­kin esiin, että on tärkeää huomioida se, että tekoäly ei korvaa ihmisiä opet­ta­jina. Tekoäly voi toimia työka­luna, joka auttaa opet­ta­jia tehok­kaam­min seuraa­maan oppi­lai­den edis­ty­mistä, tunnis­ta­maan oppi­mis­vai­keuk­sia ja tarjoa­maan henki­lö­koh­taista tukea. Kun teko­ä­lyä käyte­tään oikein, se voi paran­taa oppi­mista ja auttaa opet­ta­jia tarjoa­maan yksi­löl­li­sem­pää ja moni­puo­li­sem­paa opetusta. 

Valkokangas jossa kolme laatikkoa kuvaavaa ikonia ja niiden alla tekstit: Box 1 Optimise the current education system. Box2 Let go of the old values & practices that fuel the current system but fail the new. Box 3 Create a future that serves the needs of the learners & the world.
Dan Fitz­pat­rick veti AI Classroom-työpajaa.

Vink­kejä teko­ä­lyn hyödyntämiseen 

  1. Tutustu erilai­siin työka­lui­hin ja mieti, mikä on sopivin teko­ä­ly­työ­kalu omaan työs­ken­te­lyysi. Tutustu valit­tuun työka­luun ja aloita sen käyttö pienillä tehtä­villä / testauk­silla. Arvioi työka­lun tehok­kuus. Tuot­taako se sitä hyötyä, mitä lähdit hake­maan. Vastaako se aset­ta­miisi tavoit­tei­siin. Jaa koke­muk­set muille ja kerää muilta heidän huomioi­taan ja kokemuksia. 
  2. Pyri vält­tä­mään seuraa­via suden­kuop­pia. Älä luota liikaa työka­luun. Luota enemmän ihmi­seen, tekoäly on vain ajat­te­lun ja työs­ken­te­lyn tukena. Muista vaikut­tava kommu­ni­kaa­tio henki­löi­den välillä. Tekoäly ei pysty korvaa­maan ihmis­ten välistä kommu­ni­kaa­tiota. Kusto­moi työka­lua omiin tarpei­siisi, näin saat suurem­man hyödyn. Tiedosta teko­ä­lyn rajat ja toimin­ta­lo­giikka, sillä ei ole ihmisen emotio­naa­lista kykyä. Älä keskity liikaa tekno­lo­gi­aan peda­go­gii­kan kustan­nuk­sella. Vaikka teko­ä­ly­poh­jai­set työka­lut tarjoa­vat opetuk­seen hyviä väli­neitä, opet­taja pystyy määrit­tä­mään sen, mikä on peda­go­gi­sesti oikea toimin­ta­tapa opetuksessa.
  3. Mahdol­lista käyt­tä­jille riit­tävä koulu­tus ja harjoit­te­lu­mah­dol­li­suu­det teko­ä­ly­työ­ka­lu­jen käytössä. Tässä yhtenä hyvänä tapana on kolle­goi­den tuki ja yhtei­nen jakaminen. 

Tekoäly ei ole pelkkä ChatGPT! Olemme käyt­tä­neet teko­ä­lyä jo pitkään (äänia­vus­ta­jat – Siri, Alexa Google Assis­tant), sosi­aa­li­nen media (kuinka Face­book osaa suosi­tella juuri sitä, mistä olet ollut kiin­nos­tu­nut, miksi juuri tietyt uuti­sai­heet nouse­vat esille), älykäs kodin tekniikka (lämpö­ti­la­sen­so­rit, luki­tuk­set, valot jne.), online ostok­set (perso­noi­dut suosi­tuk­set), tervey­den­huolto (chat­bo­tit, diag­nos­tiik­ka­so­vel­luk­set) jne. 

Kare­liassa on valmis­teilla teko­ä­lyn käytöstä ohjeis­tus, joka valmis­tuu vuoden loppuun mennessä. Vuoden 2024 stra­te­gi­sena kehit­tä­mis­koh­teena on teko­ä­ly­osaa­mi­sen lisää­mi­nen Kare­lian henkilöstölle.

Kare­lian Tule­vai­suu­den työ -peda­go­gi­nen valmen­nus jatkuu syksyn 2023 ajan Kare­lian Hows­pace -ympä­ris­tössä. Joulu­kuussa teemana on tekoäly!  


Lähteet:

Fitz­pat­rick, D., Fox, A. & Weins­tein, B. 2023. The hitchhiker’s guide for educa­tors series: The AI Class­room – The Ulti­mate Guide to Arti­ficial Intel­li­gence in Educa­tion. Teac­hers­Goals Publis­hing, LLC. 

Tämän artik­ke­lin kirjoit­ta­mi­sessa on hyödyn­netty chat.openai.com -sovel­lusta kysy­myk­sellä, miten teko­ä­lyllä voidaan laajen­taa opis­ke­li­jan oppimista.


Kirjoit­ta­jat:

Minna Rokkila, opetus­tek­no­lo­gia-asian­tun­tija, Karelia-ammattikorkeakoulu

Marika Turkia, tutki­mus- ja kehit­tä­mis­ra­hoi­tuk­sen pääl­likkö, Karelia-ammattikorkeakoulu

Logot: Ely-keskus, ESR/EAKR, Vipuvoimaa EU:lta
Tämä artik­keli on osa Tule­vai­suu­den työ ESR hank­keen toimen­pi­teitä. Hank­keen tavoit­teena on kehit­tää ja pilo­toida yhdessä työelä­män kanssa digi­taa­li­seen jous­ta­vuu­teen perus­tuva monia­lai­nen peda­go­gi­nen yhteis­suun­nit­te­lu­malli, muotoilla työelä­män kanssa opetuk­seen integroi­tu­via kokei­luja, vahvis­taa Kare­lian proak­tii­vista toimin­taa työelä­mä­vuo­ro­vai­ku­tuk­sessa sekä kehit­tää opet­ta­jien peda­go­gista osaa­mista. Tule­vai­suu­den työ ESR -hank­keen päära­hoit­ta­jana toimii Etelä-Savon ELY-keskus Euroo­pan unionin ESR-ohjelmasta. 

Artik­ke­li­kuva: Free Stock photos by Vecteezy