Syksyn 2023 mate­ma­tii­kan lähtö­ta­so­tes­tin tulok­sien tarkastelua

Toteu­timme syksyllä 2023 kaikille Kare­lian teknii­kan ja metsä­ta­lou­den aloit­ta­ville opis­ke­li­ja­ryh­mille mate­ma­tii­kan lähtö­ta­so­tes­tin. Testi oli sama kuin vuonna 2022 tehty testi (Kangas & Smolan­der 2022).

Kaik­kien ryhmien tulos­ten tarkastelua

Tilas­tol­li­sessa testauk­sessa käytimme niin sanot­tuja para­met­ri­sia testejä, joiden lähtö­ole­tuk­sena on, että otokset ovat normaa­li­ja­kau­tu­neesta perus­jou­kosta. Ander­son-Darling -normaa­li­suus­tes­tin nojalla voidaan olettaa, että kaikki ryhmät lukuun otta­matta IKNS23- ja MMNS23B-ryhmiä, ovat peräi­sin normaa­li­ja­kau­tu­neesta perus­jou­kosta (Kangas & Smolan­der 2022).

Aloi­timme tarkas­te­lun tutki­malla kaik­kien osal­lis­tu­nei­den pistei­den jakau­maa. Testin maksi­mi­pis­te­määrä oli 43. Syksyn 2023 testin kaik­kien osal­lis­tu­jien piste­kes­kiarvo oli 26,8 ja 95 %:n luot­ta­mus­raja oli 25,8-27,6. Syksyn 2022 testin pistei­den keskiarvo oli 26,0. Ero keskiar­vo­jen välillä ei ole tilas­tol­li­sesti merkit­sevä (p-arvo = 0,269).

Histogrammi, jossa on kuvattu kaikkien pisteiden jakauma. Sama asia on selitetty myös sanallisesti ennen taulukkoa.
Kuva 1 Kaik­kien pistei­den jakauma syksyllä 2023

Tulos­ten tarkas­te­lua koulutusaloittain

Tarkas­te­limme myös koulu­tusa­lo­jen välisiä eroja.

Laatikkokaaviossa on kuvattu koulutusalojen väliset erot. Sama asia on selitetty alempana taulukossa.
Kuva 2 Koulu­tusa­lo­jen väliset erot

Erot ryhmien välillä olivat pieniä eivätkä olleet varians­sia­na­lyy­sin perus­teella tilas­tol­li­sesti merkit­se­viä (p-arvo = 0,158). Kuvaa­jasta ja taulu­kosta nähdään, että kaik­kien ryhmien pistei­den tunnus­lu­vut ovat suurin piir­tein saman­suu­rui­sia. Tulok­set ovat hyvin saman­suun­tai­sia syksyn 2022 tulos­ten kanssa.

 IENS23MMNS23IRNS23ITNS23IKNS23
Keskiarvo28,826,725,226,126,7
Keski­ha­jonta5,87,06,86,26,4
Medi­aani29,027,026,526,028,0
Otos­koko3762323440
Vaih­te­lu­väli17-3911-3710-3814-3810-37
Taulukko 1 Syksyn 2023 tulok­set ryhmittäin

Koulu­tus­taus­tan vaiku­tus tuloksiin

Testin taus­ta­ky­sy­myk­sissä selvi­tet­tiin vastaa­jien koulu­tus­taus­taa: lukion pitkä mate­ma­tiikka, lukion lyhyt mate­ma­tiikka, ammat­ti­kou­lun mate­ma­tiikka tai muu.

Laatikkokaaviossa on verrattu eri koulutustaustoista tulevien pisteitä toisiinsa. Lukion pitkän matematiikan lukeneilla on parhaimmat pisteet, sitten ryhmällä muut, kolmantena lukion lyhyen matematiikan suorittaneet ja viimeisenä ammattikoulun käyneet.
Kuva 3 Koulu­tus­taus­tan vaiku­tus pisteisiin

Yksi­suun­tai­sen varians­sia­na­lyy­sin perus­teella koulu­tus­taus­to­jen välillä on tilas­tol­li­sesti erit­täin merkit­sevä ero (p-arvo < 0,001). Pari­ver­tai­lun perus­teella ammat­ti­kou­lu­taus­tais­ten tulok­set poik­kea­vat tilas­tol­li­sesti kaik­kien muiden ryhmien tulok­sista. Lukion lyhyen mate­ma­tii­kan suorit­ta­nei­den tulok­set poik­kea­vat tilas­tol­li­sesti ammat­ti­kou­lun ja lukion pitkän mate­ma­tii­kan suorit­ta­nei­den tulok­sista. Lukion pitkän mate­ma­tii­kan suorit­ta­nei­den tulok­set poik­kea­vat tilas­tol­li­sesti ammat­ti­kou­lun ja lyhyen mate­ma­tii­kan suorit­ta­nei­den tulok­sista. Ryhmän muut tulok­set poik­kea­vat tilas­tol­li­sesti ainoas­taan ammat­ti­kou­lun mate­ma­tii­kan suorit­ta­nei­den tuloksista.

Pohdin­taa

Syksyllä 2023 jatket­tiin mate­ma­tii­kan paja­toi­min­taa Vauhtia opin­toi­hin -hank­keen puit­teissa. Näihin Boostia mate­ma­tiik­kaan -pajoi­hin osal­lis­tui viikoit­tain 10-20 opis­ke­li­jaa kaikista teknii­kan ja metsä­ta­lou­den ryhmistä. Ryhmä­koko olisi syytä rajoit­taa tule­vai­suu­dessa noin kahteen­kym­me­neen osal­lis­tu­jaan, jotta osal­lis­tu­jia pysty­tään ohjaa­maan yksi­löl­li­sesti. Paja­toi­min­taa olisi hyvä jatkaa ja laajen­taa muihin­kin luon­non­tie­tei­siin. Jatkossa olisi tärkeää tunnis­taa heti opin­to­jen alku­vai­heessa ne opis­ke­li­jat, jotka hyötyi­si­vät eniten pajatoiminnasta.


Kirjoit­ta­jat:

Jani Kangas, lehtori, Karelia-ammattikorkeakoulu

Lisbeth Smolan­der, opet­taja, Karelia-ammattikorkeakoulu


Lähteet:

Kangas, J., Smolan­der, L. 2022. Teknii­kan opis­ke­li­joi­den mate­maat­ti­sen osaa­mi­sen kehit­ty­mi­nen ensim­mäi­sen opis­ke­lu­vuo­den aikana. Pulssi 8.5.2022 https://www.karelia.fi/2023/05/tekniikan-opiskelijoiden-matemaattisen-osaamisen-kehittyminen-ensimmaisen-opiskeluvuoden-aikana/

Artik­ke­li­kuva: Freepik