”Näytön paikka – Näkyykö näyttö käytän­nössä? -koulu­tusil­ta­päi­vä­ko­ko­nai­suu­den toinen osa 23.1.2024 

Pohjois-Karja­lan Sairaan­hoi­ta­jat, Siun sote ja Karelia-ammat­ti­kor­kea­koulu jatkoi­vat yhteistä koulu­tusil­ta­päi­vien sarjaa näyt­töön perus­tu­van toimin­nan teemalla tammi­kuussa. Ensim­mäi­nen Näytön paikka – näkyykö näyttö käytän­nössä? -koulu­tusil­ta­päivä järjes­tet­tiin yhteis­työssä loka­kuussa 2023. Toisessa koulu­tusil­ta­päi­vässä oli neljä asian­tun­ti­jaa kerto­massa näyt­töön perus­tu­van hoito­työn näky­mi­sestä käytännössä. 

Hoito­työn veto­voi­maa ja hyvin­voin­ti­stra­te­gia Siun sote­lai­sit­tain 

Siun soten hyvin­voin­tia­lue­joh­taja Kirsi Leivo­nen avasi koulu­tusil­ta­päi­vän tärkeällä aiheella, kun hän käsit­teli esityk­ses­sään hoito­työn veto­voi­ma­te­ki­jöitä. Sosi­aali- ja tervey­den­huol­lon valta­kun­nal­li­sissa tavoit­teissa on kirjat­tuna, että sote-henki­lös­tön riit­tä­vyy­teen, saata­vuu­teen ja pysy­vyy­teen luodaan edel­ly­tyk­set (STM 2022). Sama tavoite on nähtä­vissä Siun soten Hyvin­voin­ti­stra­te­giassa 2023-2026. 

Leivo­nen esit­teli veto­voi­ma­te­ki­jöitä magneet­ti­sai­raa­la­mal­liin liitet­ty­jen osate­ki­jöi­den ja veto­voi­ma­te­ki­jöi­den kautta. Magneet­ti­sai­raala on orga­ni­saa­tio, jolle on haku­pro­ses­sin myötä myön­netty tunnus­tus hoito­työn erin­omai­suu­desta. Tunnus­tuk­sen myöntää ANCC eli The American Nurses Creden­tia­ling Center. Veto­voi­ma­te­ki­jöitä ovat esimer­kiksi hoito­työn johta­mi­sen laatu, hoito­työn amma­til­li­set mallit, hoidon laatu, hoito­työn auto­no­mia ja hoito­työn imago. (The American Nurses Creden­tia­ling Center 2024.) Veto­voi­mai­suu­den paran­ta­mi­nen onkin yksi keskei­nen päämäärä myös osas­ton­hoi­ta­jien johta­mis­toi­min­nassa (Nurmek­sela 2021). 

Hotus- hoito­suo­si­tuk­set ohjaa­vat käytän­nön hoito­työtä 

Hoito­työn tutki­mus­sää­tiön (Hotus) vuonna 2020 julkai­se­man Iäkkään turval­li­nen kotiu­tu­mi­nen sairaa­lasta –hoito­suo­si­tuk­sen tavoit­teena on kehit­tää yhte­näi­siä toimin­ta­ta­poja tuke­maan iäkkäi­den kotiu­tu­mista sekä vähen­tä­mään enna­koi­mat­to­mia uusin­ta­käyn­tejä (Hotus 2020). Liperin kuntou­tus­sai­raa­lan osas­ton­hoi­taja Anna Korho­nen kertoi hoito­suo­si­tuk­sen mukai­sesta toimin­nasta yksi­kös­sään. Yksi­kössä huomioi­daan hoito­suo­si­tuk­sen mukai­sesti ikään­ty­nyt ja tarvit­taessa hänen lähei­sensä kotiu­tuk­sen suun­nit­te­lussa, joka käyn­nis­tyy heti yksik­köön saapu­mi­sen jälkeen. Lisäksi kotiu­tu­mi­nen on moniam­ma­til­lista yhteis­työtä asiak­kaan hoitoon osal­lis­tu­vien toimi­joi­den kanssa ja lääke­hoi­don ohjaa­mi­nen on huomioitu. Iäkkään turval­li­nen kotiu­tu­mi­nen sairaa­lasta –hoito­suo­si­tus on tuonut käytän­töön selkeät toimin­ta­ta­vat ja toisaalta se on autta­nut tunnis­ta­maan yksikön kehittämiskohteita. 

Pallia­tii­vi­sessa hoidossa ja saat­to­hoi­dossa olevan poti­laan läheis­ten kohtaa­mi­nen ja tuke­mi­nen – hoito­suo­si­tus on julkaistu vuonna 2023. Sen tavoit­teena on yhte­näis­tää sosi­aali- ja tervey­den­huol­lon käytän­töjä ja ohjausta pallia­tii­vi­sessa hoidossa tai saat­to­hoi­dossa olevan poti­laan läheis­ten tuke­mi­sessa (Hotus 2023). Minna Peake, Siun soten asian­tun­ti­ja­hoi­taja YAMK (pallia­tii­vi­nen hoito­työ), piti esityk­sen hoito­suo­si­tuk­sen käytän­nön toteu­tuk­sesta Siun soten pallia­tii­vi­sessa keskuk­sessa. Peaken esityk­sessä tuli selkeästi esille, että lähei­set tulee nähdä voima­va­rana hoidossa ja poti­laan tuke­mi­sessa. Lisäksi paino­tet­tiin poti­laan itse­mää­rää­mi­soi­keu­den kunnioit­ta­mista, vaikka poti­laan läheis­ten näkemys hoidosta olisi erilainen. 

Kolman­tena koulu­tusil­ta­päi­vän esiin­ty­jänä oli sairaan­hoi­taja /kriisityöntekijä Alisa Laak­ko­nen, joka työs­ken­te­lee Siun soten sosi­aali- ja krii­si­päi­vys­tyk­sessä.  Hän esit­teli Hotuk­sen 2018 hoito­suo­si­tusta, joka käsit­te­lee äkil­li­sesti kuol­leen henki­lön läheis­ten tuke­mista. Hoito­suo­si­tuk­sen tavoit­teena on tiedon lisää­mi­nen äkil­li­sesti kuol­leen henki­lön läheis­ten selviy­ty­mistä edis­tä­västä tuesta sekä yhte­näis­tää käytän­teitä läheis­ten tuke­mi­seksi sosi­aali- ja tervey­den­huol­lossa ja laajem­min koko yhteis­kun­nal­li­sessa tasolla. Laak­ko­nen kuvasi esityk­ses­sään äkil­li­sesti kuol­leen henki­lön läheis­ten selviy­ty­mistä edis­tä­viä ja hyväksi tunnis­tet­tuja tuki­kei­noja. Yksi tärkeim­mistä teki­jöistä on kohtaa­mi­nen, joka on yksi­löl­listä, aitoa, kunnioit­ta­vaa ja myötä­tun­toa osoit­ta­vaa. On olen­naista huomioida ja enna­koida myös kult­tuu­ri­sia teki­jöitä. Laak­ko­nen korosti psyko­so­si­aa­li­sen tuen merki­tystä läheis­ten tukemisessa. 

Katet­rien käsit­te­ly­opas opinnäytetyönä

Koulu­tusil­ta­päivä huipen­tui Karelia-ammat­ti­kor­kea­kou­lun sairaan­hoi­ta­jao­pis­ke­lija Jenna Saari­sen esityk­seen, jossa hän kertoi toimin­nal­li­sesta opin­näy­te­työs­tään “PICC- ja Midline-katet­rit: e-opas sairaan­hoi­ta­jao­pis­ke­li­joille katet­rien käsit­te­lystä ja hoidosta“. Saari­nen esit­teli asian­tun­te­vasti PICC- ja Midline-katet­rien käyt­tö­pe­ri­aat­teita ja hoidossa käytet­tä­viä tarvik­keita. Saari­nen herätti esityk­sel­lään yleisön mielen­kiin­non e-opasta kohtaan ja hän sai valta­vasti posi­tii­vista palau­tetta opin­näy­te­työs­tään ja tuotok­ses­taan. Saari­sen esitys ja e-opas olivat visu­aa­li­sesti laaduk­kaita ja erit­täin taita­vasti tehtyjä. 

Opiskelija pitää esitystä luentosalissa, taustalla valkokangas jossa kuvia katetrin käytöstä
Kare­lian sairaan­hoi­ta­jao­pis­ke­lija Jenna Saari­nen esit­te­le­mässä opin­näy­te­työ­tään. (Kuva: Henna Kakkonen) 

Näytön paikka- koulu­tusil­ta­päivä kokoaa hoito­työn ammat­ti­lai­sia yhteen

Näytön paikka-koulu­tusil­ta­päi­vä­sarja huipen­tuu huhti­kuussa, jolloin käsit­te­lyssä on ajan­koh­tai­set hoito­suo­si­tuk­set. Osal­lis­tu­ja­määrä on kasvussa, ja opis­ke­li­joita toivot­tai­siin paikalle lisää. Näytön paikka -koulu­tusil­ta­päivä on hieno tilai­suus lisätä omaa osaa­mista sekä verkos­toi­tua alan ammat­ti­lais­ten kanssa. 

Näytön paikka -koulu­tusil­ta­päi­vät jatku­vat 25.4.2024. Mukaan voi ilmoit­tau­tua kaikki aiheista kiin­nos­tu­neet.  


Kirjoit­ta­jat: 

Henna Kakko­nen, opet­taja, sairaan­hoi­taja- ja tervey­den­hoi­ta­ja­kou­lu­tus, Karelia-ammattikorkeakoulu 

Terhi Hagman, lehtori, sairaan­hoi­taja- ja tervey­den­hoi­ta­ja­kou­lu­tus, Karelia-ammattikorkeakoulu 


Lähteet: 

The American Nurses Creden­tia­ling Center. 2024. Magnet Model – Crea­ting a Magnet Culture. https://www.nursingworld.org/organizational-programs/magnet/magnet-model/ 26.1.2024. 

Hotus. 2018. Äkil­li­sesti kuol­leen henki­lön läheis­ten tuke­mi­nen. Hoito­suo­si­tus. Hoito­työn tutki­mus­sää­tiö. https://hotus.fi/hoitosuositus/akillisesti-kuolleen-henkilon-laheisten-tukeminen/ 

Hotus. 2020. Iäkkään turval­li­nen kotiu­tu­mi­nen sairaa­lasta. Hoito­suo­si­tus. Hoito­työn tutki­mus­sää­tiö. https://hotus.fi/hoitosuositus/iakkaan-turvallinen-kotiutuminen-sairaalasta/

Hotus. 2023. Pallia­tii­vi­sessa hoidossa ja saat­to­hoi­dossa olevan poti­laan läheis­ten kohtaa­mi­nen ja tuke­mi­nen. Hoito­suo­si­tus. Hoito­työn tutki­mus­sää­tiö. https://hotus.fi/hoitosuositus/palliatiivisessa-hoidossa-ja-saattohoidossa-olevan-potilaan-laheisten-kohtaaminen-ja-tukeminen/  

Nurmek­sela, A. 2021. Osas­ton­hoi­ta­jan johta­mis­toi­minta ja sen yhteys hoito­työn tulok­siin erikois­sai­raan­hoi­dossa. http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-61-4263-0  

Pohjois-Karja­lan hyvin­voin­tia­lu­een Hyvin­voin­tia­lue­stra­te­gia 2023-2026. Power­Point-esitys (siunsote.fi) 26.1.2024.  

STM. 2022. Sosi­aali- ja tervey­den­huol­lon valta­kun­nal­li­set tavoit­teet vuosille 2023–2026. Sosi­aali- ja terveys­mi­nis­te­riön julkai­suja 2022:18. http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-00-5427-4  

Artik­ke­li­kuva: rawpixel.com / Freepik