”Näytön paikka – näkyykö näyttö käytän­nössä?” –koulu­tusil­ta­päivä näyt­töön perus­tu­vasta hoitotyöstä

Pohjois-Karja­lan Sairaan­hoi­ta­jat, Siun sote ja Karelia-ammat­ti­kor­kea­koulu järjes­ti­vät ensim­mäi­sen Näytön paikka – näkyykö näyttö käytän­nössä? -koulu­tusil­ta­päi­vän 12.10.2023 Joen­suun keskus­sai­raa­lan Tikka­sa­lissa. Koulu­tusil­ta­päi­vässä kuul­tiin näyt­töön perus­tu­van toimin­nan edel­ly­tyk­sistä ja merki­tyk­sestä, mutta myös käytän­nön esimerk­kejä hoito­suo­si­tus­ten toteu­tu­mi­sesta. Koulu­tusil­ta­päivä päättyi Karelia-ammat­ti­kor­kea­kou­lun hoito­työn koulu­tus­oh­jel­man opis­ke­li­joi­den opinnäytetyöesityksiin.

Näytön paikka-koulu­tusil­ta­päivä on kolmi­sar­jai­nen koulu­tus­ta­pah­tuma, joka jatkuu keväällä 2024 (tammi­kuussa ja huhti­kuussa) muun muassa kirjaa­mi­sen ja vies­tin­nän teemoilla.

Koulu­tusil­ta­päi­vän suun­nit­telu lähti liik­keelle yhteis­työstä 

Pohjois-Karja­lan Sairaan­hoi­ta­jat perus­ti­vat NÄPE-työryh­män (näyt­töön perus­tu­van hoito­työn työryhmä), johon toivot­tiin jäseniä myös Karelia-ammat­ti­kor­kea­kou­lusta ja Siun sotesta. NÄPE-työryh­män tarkoi­tuk­sena on tuoda näky­vyyttä näyt­töön perus­tu­valle hoito­työlle, tehos­taa yhteis­työtä toimi­joi­den välillä ja lisätä veto- ja pito­voi­maa sosi­aali- ja tervey­sa­lalla. Työryhmä alkoi suun­ni­tella koulu­tus­ko­ko­nai­suutta, joka toteu­tuisi syksyn 2023 – kevään 2024 aikana kolmena koulutusiltapäivänä.

Koulu­tusil­ta­päivä tarjoaa sairaan­hoi­taja- ja tervey­den­hoi­ta­ja­kou­lu­tuk­sen opis­ke­li­joille aitio­pai­kan päästä kuun­te­le­maan mielen­kiin­toi­sia luen­toja ja esityk­siä näyt­töön perus­tu­vasta hoito­työstä. Lisäksi se tarjoaa näky­vyyttä opis­ke­li­joi­den opin­näy­te­töille, kun osa opis­ke­li­joista pääsee esit­tä­mään opin­näy­te­työnsä koulu­tusil­ta­päi­vässä ja osa esit­te­lee työnsä sähköi­sinä poste­reina. Koulu­tusil­ta­päivä mahdol­lis­taa verkos­toi­tu­mi­sen niin opis­ke­li­joi­den, opet­ta­jien kuin Siun soten henki­lös­tön välillä. 

Esityk­siä ja esimerk­kejä näyt­töön perus­tu­van hoito­työn tärkeydestä

Koulu­tusil­ta­päivä alkoi TtT Arja Holo­pai­sen pitä­mällä alus­tuk­sella aihee­seen. Hän puhui näyt­töön perus­tu­vasta toimin­nasta ja sen toteut­ta­mi­sen edel­ly­tyk­sistä sekä merki­tyk­sestä. Holo­pai­nen korosti, että jo lain­sää­däntö velvoit­taa näyt­töön perus­tu­vaan hoito­työ­hön.  Näyt­töön perus­tuva toiminta mahdol­lis­taa yhden­ver­tai­suu­den, oikeu­den­mu­kai­suu­den ja eetti­syy­den toteu­tu­mi­sen hoito­työssä. Se myös takaa asiakas- ja poti­las­tur­val­li­suu­den ja on perus­tana hoidon laadun kehit­tä­mi­selle. Toteut­ta­malla näyt­töön perus­tu­vaa hoito­työtä toimi­taan talou­del­li­sesti, kustan­nus­te­hok­kaasti ja vaikuttavasti. 

Nainen pitämässä esitystä puhujan korokkeella. Taustalla esitys valkokankaalla, jossa otsikko Näyttöön perustuva toiminta - mitä sen toteuttaminen edellyttää
Arja Holo­pai­nen aloit­ta­massa puheenvuoroaan. 

Toisessa puheen­vuo­ros­saan Arja Holo­pai­nen kertoi hoito­suo­si­tus­ten laati­mis­pro­to­kol­lasta, joka etenee hoito­suo­si­tusai­hei­den ehdot­ta­mi­sesta hoito­suo­si­tus­työ­ryh­män kokoa­mi­seen ja hoito­suo­si­tuk­sen laati­mi­seen. Hoito­suo­si­tus­työ­ryh­män työs­ken­tely on tiivistä ja siihen sitou­du­taan 2-3 vuodeksi (Silta­nen, Hamari, Heik­kilä, Marin, Parisod & Holo­pai­nen 2023). Tämän jälkeen käytiin läpi viime vuonna valmis­tu­neen hoito­suo­si­tuk­sen “Etäyh­tey­dellä toteu­tet­tava pitkä­ai­kais­sai­rautta sairas­ta­van omahoi­don ohjaus” työryh­män koke­muk­sia osal­lis­tu­mi­sesta hoito­suo­si­tuk­sen laati­mi­seen. Koke­muk­set olivat posi­tii­vi­sia ja niissä nousi esille amma­til­li­nen kasvu ja verkos­toi­tu­mi­nen. Hoito­työn suosi­tus­työ­ryh­mään kuulu­mista pidet­tiin tärkeänä ja vaikuttavana. 

Siun soten sairaan­hoi­taja Laura Karvi­nen kertoi käytän­nön esimer­kin etäyh­tey­dellä toteu­tet­ta­vasta omahoi­don ohjauk­sesta mielen­ter­veys- ja päih­de­pal­ve­luissa. Karvi­sen puheen­vuo­rossa nousi esille koronan edis­tävä vaiku­tus etäoh­jauk­sen käyt­töön­ot­toon ja kehit­tä­mi­seen. Huomio­nar­voista on se, että etäoh­jaus ei sovi kaikille asiak­kaille ja yksi­löl­li­syys on tärkeä ottaa huomioon. Siun soten osas­ton­hoi­taja Sanna Kart­tu­nen jatkoi omahoi­don teemalla keskit­tyen omahoi­don ohjauk­seen osana munuais­po­ti­lai­den hoitoa. Kummas­sa­kin esityk­sessä koros­tui­vat posi­tii­vi­set koke­muk­set etäohjauksesta. 

Opis­ke­li­joi­den näkö­kul­mia opin­näy­te­töi­den kautta

Koulu­tusil­ta­päi­vän päät­teeksi esitel­tiin kolme Karelia-ammat­ti­kor­kea­kou­lussa valmis­tu­nutta opin­näy­te­työtä. Jenna Siltala esit­teli ensim­mäi­senä laadul­li­sella tutki­mus­me­ne­tel­mällä toteu­tet­tua opin­näy­te­työ­tään, joka käsit­teli Joen­suun Perheen­ta­lon odot­ta­vien äitien ryhmän merki­tystä ryhmän jäsenen hyvin­voin­tiin. Tämän jälkeen Minni Suik­ka­nen ja Elina Pent­ti­nen esit­te­li­vät oman laadul­li­sen opin­näy­te­työnsä lyhyt­kas­vuis­ten äitien koke­muk­sista raskau­desta ja raskausa­jan äitiys­huol­losta. Lopuksi Maarit Eronen esit­teli pari­työnä tehdyn toimin­nal­li­sen opin­näy­te­työn riski­ti­lan­teista käytän­nön lääke­hoi­to­työssä. Tuotok­sena he tekivät herä­te­vi­deot sairaan­hoi­ta­jao­pis­ke­li­joille syven­tä­vän poti­las­tur­val­li­suu­den opin­to­jak­solle. Koulu­tusil­ta­päivä sai paljon posi­tii­vista palau­tetta, mutta erityi­sesti kiitosta saivat opis­ke­li­joi­den opin­näy­te­töi­den esit­te­lyt. Opis­ke­li­jat jatka­vat opin­näy­te­töi­densä esit­te­lyä kevään 2024 koulutusiltapäivissä.

Maksut­to­mat Näytön paikka -koulu­tusil­ta­päi­vät jatku­vat 23.1.2024 ja 25.4.2024. Mukaan voi ilmoit­tau­tua kaikki aiheista kiin­nos­tu­neet. Ilmoit­tau­tu­mi­nen tapah­tuu Pohjois-Karja­lan Sairaan­hoi­ta­jien verk­ko­si­vuilla lähem­pänä ajan­koh­taa. 


Kirjoit­ta­jat: 

Terhi Hagman, lehtori, sairaan­hoi­taja- ja tervey­den­hoi­ta­ja­kou­lu­tus, Karelia-ammattikorkeakoulu 

Henna Kakko­nen, opet­taja, sairaan­hoi­taja- ja tervey­den­hoi­ta­ja­kou­lu­tus, Karelia-ammattikorkeakoulu 


Lähteet: 

Silta­nen, H., Hamari, L., Heik­kilä, K., Marin, K., Parisod, H. & Holo­pai­nen, A. 2023. Hoito­suo­si­tus­ten laadinta – käsi­kirja suosi­tus­työ­ryh­mille Versio 3.0. Helsinki: Hoito­työn tutki­mus­sää­tiö. https://www.hotus.fi/wp-content/uploads/2023/05/hoitosuosituskasikirja-30.pdf  

Artik­ke­li­kuva: Freepik