NPA-rahoi­tusta tekno­lo­gian hyödyn­tä­mi­seen sosi­aali- ja tervey­sa­lan koulutuksessa

Lapin AMK, Karelia AMK ja Atlan­tic Tech­no­lo­gical Univer­sity Irlan­nista ovat yhdis­tä­neet voimansa selvit­tääk­seen tekno­lo­gian tehok­kaam­man hyödyn­tä­mi­sen mahdol­li­suuk­sia terveys- ja sosi­aa­lia­lan ammat­ti­lais­ten koulutuksessa.

Digital and Tech­no­lo­gical Social and Healthcare Educa­tion in Remote areas – Chal­len­ges and Oppor­tu­ni­ties (RemoTED) -valmis­te­lu­hanke on saanut rahoi­tuk­sen Inter­reg Nort­hern Perip­hery and Arctic -ohjelmasta.

RemoTED-hank­keessa pyri­tään luomaan uutta näke­mystä siitä, miten tekno­lo­gia ja digi­taa­li­set ratkai­sut voivat paran­taa sosi­aali- ja tervey­den­huol­lon koulu­tusta. Hank­keessa kerä­tään tietoa sosi­aali- ja tervey­den­huol­lon sidos­ryh­mien tarpeista ja tekno­lo­giay­ri­tys­ten näke­myk­sistä sekä tunnis­te­taan opetus­stra­te­giat, digi­taa­li­set- ja tekno­lo­gi­set ratkai­sut, joissa on eniten potentiaalia.

Kuvaa tule­vai­suu­den mahdol­li­suuk­sista luodaan kyse­lyillä, puhelin- ja verk­ko­haas­tat­te­luilla, työpa­joilla sekä tapaa­mi­silla niin Lapissa, Pohjois-Karja­lassa kuin Irlan­nissa. Kerät­tyä tietoa ja ymmär­rystä käyte­tään hyväksi, kun aletaan valmis­tella varsi­naista hanketta aiheen ympärille.

Lapin AMKin Tule­vai­suu­den terveys­pal­ve­lut -osaa­mis­ryh­män osaa­mis­pääl­likkö Hannele Kaup­pila iloit­see rahoi­tuk­sen järjes­ty­mi­sestä kansain­vä­li­sesti tärkeän asian kehittämiseen.

– Meillä on halu olla hyvin­voin­tia­lan digi­taa­lis­ten ratkai­su­jen kansain­vä­li­nen osaaja. Kansal­li­sella tasolla hoito­työn etäpal­ve­lut ja liik­ku­vat palve­lut ovat myös meidän toimin­tamme keskiössä, hän kertoo.

Panos­ta­mi­nen digi­taa­lis­ten ratkai­su­jen kehit­tä­mi­seen pitkien etäi­syyk­sien alueilla on yksi sote-osaa­mi­sen edis­tä­mi­sen tehokas stra­te­gia. Erityi­sesti maaseu­dulla ja syrjä­seu­duilla tarvi­taan kustan­nus­te­hok­kaam­pia, tekno­lo­gia­poh­jai­sia mahdol­li­suuk­sia. Hank­keessa tehdään esisel­vi­tystä tekno­lo­gian hyödyn­tä­mi­sen tarpeista ja mahdol­li­suuk­sista, haetaan lisä­kump­pa­neita ja valmis­tel­laan varsi­naista hankehakemusta.

Karelia-ammat­ti­kor­kea­kou­lussa koulu­tus­pääl­lik­könä työs­ken­te­le­vän Tuomas Lappa­lai­sen mukaan RemoTED-hanke tukee hyvällä tavalla Kare­lian stra­te­gista valin­taa otsi­kolla ‘Kestä­vää hyvinvointia’.

– Tavoit­tee­namme on tukea uusien tekno­lo­gis­ten ratkai­su­jen käyt­töön­ot­toa sote-palve­luissa ja uudis­taa sote-alan osaa­mista pitkien väli­mat­ko­jen maakun­nassa. Hank­keessa tarkas­tel­laan digi­ta­li­saa­tion hyödyn­tä­mi­sen mahdol­li­suuk­sia niin sote­pal­ve­lui­den kuin koulu­tuk­sen näkö­kul­masta kansain­vä­li­sessä yhteis­työssä. Tämä hanke onkin hyvä tilai­suus löytää uusia näkö­kul­mia näihin teemoi­hin, näkee Tuomas Lappalainen.

Hanke­tieto:

Digital and Tech­no­lo­gical Social and Healthcare Educa­tion in Remote areas – Chal­len­ges and Oppor­tu­ni­ties (RemoTED) on Inter­reg Nort­hern Perip­hery and Arctic -ohjel­man ja Lapin liiton rahoit­tama hanke, joka on käyn­nissä 1.12.2023 – 30.11.2024. Sen toteut­ta­vat Lapin ammat­ti­kor­kea­koulu, Karelia-ammat­ti­kor­kea­koulu ja Atlan­tic Tech­no­lo­gical Univer­sity Irlan­nista. Hank­keen koko­nais­bud­jetti on 99846,77 euroa, josta NPA-rahoi­tusta on 64900,39 euroa.

Lisä­tie­toja: projek­ti­pääl­likkö Jaana Kurki, puh. 050 342 2889.