Moniam­ma­til­li­nen osaa­mi­nen – valt­ti­kortti tule­vai­suu­den työelämään

Moniam­ma­til­li­suu­den käsite on vakiin­tu­nut Suomeen 1990-luvulla. Käsi­te­ta­solla moniam­ma­til­li­suus on varmasti nykyään tuttu jo monelle, mutta entä käytän­nössä? Mitä kaikkea moniam­ma­til­li­suu­della työelä­mässä voidaan tarkoit­taa? Tule­vai­suu­den sote-alalla työs­ken­te­lyssä koros­tuu tarve moniam­ma­til­li­selle osaa­mi­selle ja perusta sille luodaan jo ammat­tiin valmis­ta­vien opin­to­jen aikana.

Moniam­ma­til­li­suu­den monet muodot

Moniam­ma­til­li­suus tarkoit­taa pähki­nän­kuo­ressa eri alojen ammat­ti­lais­ten yhteis­työtä. Se millai­sessa muodossa moniam­ma­til­li­suus toteu­tuu työelä­mässä vaih­te­lee kuiten­kin niin orga­ni­saa­tion toimin­ta­ta­voista kuin yksit­täis­ten asian­tun­tie­joi­den työot­teesta riip­puen. Moniam­ma­til­li­suutta voidaan ajatella viite­ke­hyk­senä, joka ohjaa asia­kas­pro­ses­sia tervey­den­huol­lossa. Saattaa olla, että asiakas tapaa eri alojen asian­tun­ti­joita, joista kukin tahoil­laan pyrkii huomioi­maan asiak­kaan tilan­teen koko­nais­val­tai­sesti sen tiedon mukaan mitä heille on tarjolla, satun­nai­sesti kontak­toi­tuen toisten alojen asian­tun­ti­joi­hin. Tällai­sessa tapauk­sessa varsi­nai­nen yhteis­työ eri asian­tun­ti­joi­den välillä jää käytän­nössä vähäi­seksi. Jois­sain työelä­män toimin­taym­pä­ris­töissä moniam­ma­til­li­selle yhteis­työlle saattaa avautua mahdol­li­suuk­sia esimer­kiksi moniam­ma­til­lis­ten työryh­mien muodossa.

Laatua ja vaikut­ta­vuutta asiakasprosessiin

Jaetun moniam­ma­til­li­sen työn mahdol­lis­tuessa tarjoaa se yksit­täi­selle asian­tun­ti­jalle oival­li­sen mahdol­li­suu­den myös oman subs­tans­sio­saa­mi­sen lisään­ty­mi­selle oppi­malla lisää toisen alan työs­ken­te­ly­ta­voista ja käsit­teis­töstä. Asiak­kaan kannalta moniam­ma­til­li­nen jaettu työaika tervey­den­huol­lon asian­tun­ti­joi­den kesken lisää yhte­näi­syyttä ja selkeyttä hoito- ja kuntou­tus­pro­ses­sissa. Kaiken kaik­ki­aan mahdol­li­sim­man saumat­to­malla yhteis­työllä eri ammat­tia­lo­jen edus­ta­jien välillä pyri­tään laaduk­kaam­paan palve­luun tervey­den­huol­lossa. Moniam­ma­til­li­nen työ hyödyt­tää erityi­sesti asiak­kaita, joilla on moni­nai­sia haas­teita tervey­den saralla.

Pohja raken­ne­taan jo opin­to­jen aikana

Jotta moniam­ma­til­li­nen työ olisi vaikut­ta­vaa ja sujuvaa, tulee moniam­ma­til­lista osaa­mista löytyä jokai­selta sote-alan asian­tun­ti­jalta. Yksit­täi­sen toimi­jan panos jää loppu­tu­le­man kannalta haaleaksi mikäli käsitys moniam­ma­til­li­sen yhteis­työn luon­teesta ontuu seuraa­van lenkin kohdalla eivätkä moniam­ma­til­li­set toimin­ta­ta­vat pääse käytän­töön. Uusia ammat­ti­lai­sia koulut­taessa on siis tärkeää huomioida alakoh­tai­sen subs­tans­sio­saa­mi­sen ja työs­ken­te­ly­ta­po­jen opet­ta­mi­sen lisäksi moniam­ma­til­li­sen työot­teen esit­tely ja harjoit­telu käytän­nössä jo hyvissä ajoin opin­to­jen aikana. Eri koulu­tus­oh­jel­mien opetus­suun­ni­tel­miin onkin sisäl­ly­tetty vaih­te­le­vat määrät opis­ke­li­jan moniam­ma­til­lista osaa­mista kehit­tä­viä opin­to­jak­soja. Työelä­mä­har­joit­te­luissa moniam­ma­til­li­sen osaa­mi­sen kehit­ty­mi­sen edis­tä­mis­mah­dol­li­suu­det puoles­taan vaih­te­le­vat paljon harjoit­te­lu­pai­kasta riippuen.

Moniam­ma­til­lista osaa­mista harjoit­te­lu­pol­kuun Kare­lian oppimis- ja palve­lu­ym­pä­ristö TARMOsta

Moniam­ma­til­li­nen, terveyttä edis­tävä työote on Kare­lian omassa oppimis- ja palve­lu­ym­pä­ristö TARMOssa kaiken toimin­nan keskiössä. Eri sote-alojen opis­ke­li­jat saavat koske­tuk­sen moniam­ma­til­li­suu­teen työs­ken­nel­les­sään harjoit­te­lunsa läpi moniam­ma­til­li­sissa tiimeissä. Tiimeissä toimii saman­ai­kai­sesti hoitoa­lan, fysio- ja toimin­ta­te­ra­pian opis­ke­li­joita sekä sosio­nomi- ja gero­no­mio­pis­ke­li­joita. Myös TARMOn moni­nai­sista yhteis­työ­ver­kos­toista löytyy monien eri ammat­ti­ryh­mien edus­ta­jia, joiden kanssa opis­ke­li­jat suun­nit­te­le­vat ja toteut­ta­vat toimin­toja asiak­kaille. Tiimi­muo­toi­nen työs­ken­tely edistää samalla opis­ke­li­jan vuoro­vai­ku­tus­tai­toja. Vahvat vuoro­vai­ku­tus­tai­dot ovat yksi saumat­to­mam­man moniam­ma­til­li­sen työn taus­ta­te­kijä. Lisäksi opis­ke­lija saa valmiuk­sia oman työnsä orga­ni­soin­tiin:  TARMOssa opis­ke­li­jaa tuetaan ja kannus­te­taan otta­maan vastuuta yhdessä opis­ke­li­ja­kol­le­goi­den kanssa asia­kas­pro­ses­seista sekä asia­kas­ryh­mien turval­li­sesta ja tarkoi­tuk­sen­mu­kai­sesta toteu­tuk­sesta huomioi­den ihmisen tervey­den ja hyvin­voin­nin eri osatekijät.

Lisä­tie­toja TARMOn verk­ko­si­vulta.


Kirjoit­taja:

Anni Eresmaa-Korho­nen, oppi­mi­sym­pä­ris­tö­koor­di­naat­tori, Karelia-ammattikorkeakoulu

Lähteet:

Mönk­kö­nen, K. & Kekoni, T. 2020. Moni­toi­mi­jai­suus työn­te­ki­jän voima­va­rana ja haas­teena. Teok­sessa Taski­nen, H. & Hujala, A. (toim.). Uudis­tuva sosi­aali- ja tervey­sala. Tampere: Tampere Univer­sity Press, 215-240. Trepo. https://urn.fi/URN:ISBN:978-952-359-022-9. 22.3.2024.

Kasken­taus, M. 2022. Moniam­ma­til­li­sen yhteis­työn haas­teita ja mahdol­li­suuk­sia nuorten perus­ta­son sosi­aali- ja terveys­pal­ve­luissa: jatku­van kehit­tä­mi­sen malli moniam­ma­til­li­selle työryh­mälle. Opin­näy­te­työ, YAMK. LAB-ammat­ti­kor­kea­koulu. https://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-2022053013278.  23.3.2024.