Oppimis- ja palve­lu­ym­pä­ristö TARMO

TARMO on Karelia-ammat­ti­kor­kea­koulun oppimis- ja palve­lu­ym­pä­ristö, jossa opiske­lijat ja ohjaajat kehit­tävät moniam­ma­til­li­sesti ja ‑alaisesti uusia tapoja tukea hyvin­vointia ja terveyttä. TARMOn tarkoi­tuksena ei ole kilpailla hyvin­voin­ti­sek­torin toimi­joiden kanssa, vaan täydentää jo olemassa olevaa tarjontaa. Vuoden 2021 Fysio­tikka ja Voimala yhdis­tyvät oppimis- ja palve­lu­ym­pä­ristö TARMOksi. 

TARMOssa työsken­nellään moniam­ma­til­lista tiimeissä yksilö­asiak­kaiden ja yhteis­työ­kump­pa­neiden kanssa. Kokonais­val­tainen hyvin­vointi, terveyden edistä­minen ja ennal­taeh­käisy sekä kuntou­tu­minen ovat TARMOn ajattelun taustalla. Toimimme yksilöl­li­sesti opiske­li­joiden ja työikäisten työ-sekä toimin­ta­kyvyn ylläpidon ja lisää­misen näkökul­masta.  Lisäksi TARMOssa työsken­nellään lasten, nuorten, perheiden ja ikään­ty­neiden kanssa. Toiminnan muotoja ovat muun muassa moniam­ma­til­li­sesti toteu­tetut kuntou­tu­mista tukevat yksilö­ta­paa­miset Tikka­rinteen tiloissa, kotikäynnit, palve­lu­kes­kusyh­teistyö, ryhmä­toi­minta ja työskentely yhteis­työ­kump­pa­neiden tiloissa. Käytössä on myös menetelmiä fyysisen voiman ja kunnon arviointiin.

Yhteis­työ­kump­pa­neita on niin julki­selta, kolman­nelta kuin yksityi­sel­täkin sekto­rilta. Lisäksi opiske­lijat työsken­te­levät TARMOn kautta erilai­sissa hankkeissa. Yhteis­työ­kump­pa­nuuksien tavoitteet ja laajuus ovat erilaisia. Kumppa­nuuksien tarkoi­tuksena on palvella sekä yhteis­työ­kump­pa­neiden pyrki­myksiä että opiske­li­joiden oppimistavoitteita.

Ajanvaraus / yhteydenotto

Oletko kiinnos­tunut yhteis­työstä tai haluatko osallistua toimintaan?

Ota yhteyttä soitta­malla puh. 050 913 1787 tai sähkö­pos­titse tarmo@karelia.fi. Voit varata myös ajan yksilö­käyn­nille. Ensim­mäi­sellä tapaa­mi­sella arvioimme ja kartoimme tilanteen ja teemme kanssasi yksilöl­lisen suunni­telman tarpeidesi mukaan.