Fysioterapian opiskelija

TARMO – oppimis- ja palveluympäristö

TARMO on Karelia-ammat­ti­kor­kea­kou­lun oppimis- ja palve­lu­ym­pä­ristö, jossa opis­ke­li­jat voivat suorit­taa käytän­nön harjoit­te­lu­jak­so­jaan. Toimin­taa ohjaa­vat ja koor­di­noi­vat lail­lis­te­tut tervey­den­hoi­toa­lan ammat­ti­lai­set. TARMOn harjoit­telu on avoin kaikille koulu­tus­aloille ja meillä voit törmätä myös vaihto-opiskelijoihin!

TARMOn toimin­ta­pe­ri­aat­teena on koko­nais­val­tai­sen hyvin­voin­nin tuke­mi­nen ja tervey­den edis­tä­mi­nen. Toimin­ta­ta­pamme on moniam­ma­til­li­nen tiimi­malli, jossa esim. fysio­te­ra­peutti-, sairaan­hoi­taja-, tervey­den­hoi­taja-, gero­nomi- ja sosio­no­mio­pis­ke­li­jat työs­ken­te­le­vät työpa­rina tai pienryhmissä.

Kiin­nos­tuitko TARMOsta harjoit­te­lu­paik­kana? Lue lisää TARMOsta harjoit­te­lu­paik­kana,

Palve­lut yksityishenkilöille

Yksi­lö­vas­taan­ot­to­toi­minta

Kaipaatko tukea koko­nais­val­tai­sen hyvin­voin­nin ja tervey­den edis­tä­mi­seen? TARMOn opis­ke­li­jat tukevat mm. elämän­ta­pa­muu­tok­sissa, antavat ohjausta ja neuvon­taa liik­ku­mi­seen tai sen aloit­ta­mi­seen, sekä autta­vat tuki- ja liikun­tae­lin­vai­voissa.

Opis­ke­li­jamme vastaa­not­ta­vat yksi­lö­asiak­kaita moniam­ma­til­li­sesti ja asia­kas­läh­töi­sesti. Vastaan­ot­to­ti­lamme sijait­se­vat Tikka­rin­teen kampuk­sella (Tikka­rinne 9). Käytös­sämme on kolme vastan­ot­to­ti­laa, eril­li­nen testi­huone, kunto­sali sekä ryhmä­lii­kun­ta­tila. Tarvit­taessa voimme tehdä myös koti­käyn­tejä. Opis­ke­li­jat vastaa­not­ta­vat asiak­kaita itse­näi­sesti, koor­di­naat­to­rit ovat mukana käyn­neillä tarvit­taessa. Ensim­mäi­sellä käyn­ti­ker­ralla täyte­tään esitie­to­lo­make ja suun­ni­tel­laan tarvit­ta­vat käynnit. Käyn­tejä voi jatkaa juuri niin pitkään kuin haluaa. Palve­lemme arkisin klo 8-16 syys-touko­kuun välillä.

Yksi­lö­vas­taan­o­ton hinnat

5€/kerta (alle 18-vuotiailta maksut­to­mia). Maksu pank­ki­kor­tilla, emme ota vastaan käteistä emmekä liikunta- ja kulttuuriseteleitä. 

Ajan­va­raus

Varaa aika soit­ta­malla puh. 050 913 1787 tai sähkö­pos­tilla [email protected]

Lisäksi tarjolla on erilai­sia mittauk­sia ja testipaketteja:

Palve­lut yrityk­sille, yhdis­tyk­sille ja organisaatioille

TARMOa ei olisi ilman yhteis­työ­kump­pa­neita! Teemme yhteis­työtä maakun­nal­li­sesti monien eri toimi­joi­den kanssa. Järjes­tämme hyvin­voin­tia ja terveyttä edis­tä­vää ryhmä­toi­min­taa ja tapah­tu­mia erilai­sissa elämän­ti­lan­teissa oleville sekä Tikka­rinne-kampuk­sella että yhteis­työ­kump­pa­nei­den tiloissa. Olemme järjes­tä­neet mm. kunto­sa­li­ryh­miä Tikka­rin­teellä, hyvä­no­lon tapah­tu­mia perus­kou­luissa sekä liik­ku­vuus­mit­tauk­sia junio­ri­jouk­kueille, näin muuta­mia mainitaksemme.

Jos haluat tehdä yhteis­työtä hyvin­voin­nin ja tervey­den hyväksi, ole rohkeasti yhtey­dessä TARMOn koor­di­naat­to­rei­hin (ks. yhteys­tie­dot alla). Suun­nit­te­lemme seuraa­van luku­kau­den toimin­taa ja edel­li­sen luku­kau­den aikana, joten yhtey­de­no­tot toivo­taan mahdol­li­sim­man aikai­sessa vaiheessa, mielui­ten vähin­tään 2kk ennen tilaisuutta.

Ryhmä­toi­min­to­jen ja tapah­tu­mien hinnat

Soita ja kysy!

Oppi­mi­sym­pä­ris­tö­koor­di­naat­to­rit

Oppimis- ja palve­lu­ym­pä­ristö TARMO
Karelia-ammat­ti­kor­kea­koulu | Karelia Univer­sity of Applied Sciences
Tikka­rinne 9, FI-80200 Joensuu

Tutustu TARMOon – katso video!