Fysioterapian opiskelija

TARMO – oppimis- ja palveluympäristö

TARMO on Karelia-ammat­ti­kor­kea­koulun oppimis- ja palve­lu­ym­pä­ristö, jossa opiske­lijat voivat suorittaa käytännön harjoit­te­lu­jak­sojaan. Toimintaa ohjaavat ja koordi­noivat laillis­tetut tervey­den­hoi­toalan ammat­ti­laiset. TARMOn harjoittelu on avoin kaikille koulu­tus­aloille ja meillä voit törmätä myös vaihto-opiskelijoihin!

TARMOn toimin­ta­pe­ri­aat­teena on kokonais­val­taisen hyvin­voinnin tukeminen ja terveyden edistä­minen. Toimin­ta­ta­pamme on moniam­ma­til­linen tiimi­malli, jossa esim. fysio­te­ra­peutti-, sairaan­hoitaja-, tervey­den­hoitaja-, geronomi- ja sosio­no­mio­pis­ke­lijat työsken­te­levät työparina tai pienryhmissä.

Kiinnos­tuitko TARMOsta harjoit­te­lu­paikkana? Lue lisää TARMOsta harjoit­te­lu­paikkana,

Palvelut yksityis­hen­ki­löille

Yksilö­vas­taan­ot­to­toi­minta

Kaipaatko tukea kokonais­val­taisen hyvin­voinnin ja terveyden edistä­miseen? TARMOn opiske­lijat tukevat mm. elämän­ta­pa­muu­tok­sissa, antavat ohjausta ja neuvontaa liikku­miseen tai sen aloit­ta­miseen, sekä auttavat tuki- ja liikun­taelin vaivoissa.

Opiske­li­jamme vastaa­not­tavat yksilö­asiak­kaita moniam­ma­til­li­sesti ja asiakas­läh­töi­sesti. Vastaan­ot­to­ti­lamme sijait­sevat Tikka­rinteen kampuk­sella (Tikka­rinne 9). Käytös­sämme on kolme vastan­ot­to­tilaa, erillinen testi­huone, kuntosali sekä ryhmä­lii­kun­tatila. Tarvit­taessa voimme tehdä myös kotikäyntejä. Opiske­lijat vastaa­not­tavat asiak­kaita itsenäi­sesti, koordi­naat­torit ovat mukana käynneillä tarvit­taessa. Ensim­mäi­sellä käynti­ker­ralla täytetään esitie­to­lomake ja suunni­tellaan tarvit­tavat käynnit. Käyntejä voi jatkaa juuri niin pitkään kuin haluaa. Palve­lemme arkisin klo 8-16 syys-toukokuun välillä.

Yksilö­vas­taanoton hinnat

5€/kerta (alle 18-vuotiailta maksut­tomia). Maksu pankki­kor­tilla, emme ota vastaan käteistä emmekä liikunta- ja kulttuuriseteleitä. 

Ajanvaraus

Varaa aika soitta­malla puh. 050 913 1787 tai sähkö­pos­tilla [email protected]

Lisäksi tarjolla on erilaisia mittauksia ja testipaketteja:

Palvelut yrityk­sille, yhdis­tyk­sille ja organisaatioille

TARMOa ei olisi ilman yhteis­työ­kump­pa­neita! Teemme yhteis­työtä maakun­nal­li­sesti monien eri toimi­joiden kanssa. Järjes­tämme hyvin­vointia ja terveyttä edistävää ryhmä­toi­mintaa ja tapah­tumia erilai­sissa elämän­ti­lan­teissa oleville sekä Tikka­rinne-kampuk­sella että yhteis­työ­kump­pa­neiden tiloissa. Olemme järjes­täneet mm. kunto­sa­li­ryhmiä Tikka­rin­teellä, hyvänolon tapah­tumia perus­kou­luissa sekä liikku­vuus­mit­tauksia junio­ri­jouk­kueille, näin muutamia mainitaksemme.

Jos haluat tehdä yhteis­työtä hyvin­voinnin ja terveyden hyväksi, ole rohkeasti yhtey­dessä TARMOn koordi­naat­to­reihin (ks. yhteys­tiedot alla). Suunnit­te­lemme seuraavan lukukauden toimintaa ja edellisen lukukauden aikana, joten yhtey­de­notot toivotaan mahdol­li­simman aikai­sessa vaiheessa, mieluiten vähintään 2kk ennen tilaisuutta.

Ryhmä­toi­min­tojen ja tapah­tumien hinnat

Soita ja kysy!

Oppimi­sym­pä­ris­tö­koor­di­naat­torit

Oppimis- ja palve­lu­ym­pä­ristö TARMO
Karelia-ammat­ti­kor­kea­koulu | Karelia University of Applied Sciences
Tikka­rinne 9, FI-80200 Joensuu

Tutustu TARMOon – katso video!