Kielet ja viestintä

Kansain­vä­lis­ty­mi­nen on mahdollisuus

Kieli­taito sekä vies­tintä- ja vuoro­vai­ku­tus­osaa­mi­nen ovat keskei­siä työelä­mässä tarvit­ta­via taitoja. Englan­nin kielen taidon merki­tys on ollut perin­tei­sesti vahva, mutta myös muita kieliä tarvi­taan. Itä-Suomessa koros­tuu etenkin venä­jä­osaa­mi­sen merkitys.

Tarjoamme erilai­sia kielten ja vies­tin­nän asian­tun­ti­ja­pal­ve­luja, mm. henki­lös­tö­kou­lu­tusta. Meillä on mahdol­li­suus opis­kella englan­tia, espan­jaa, ranskaa, ruotsia, saksaa, venäjää sekä suomea vieraana kielenä.

Voimme edistää yrityk­sen kansain­vä­lis­ty­mistä kult­tuu­rien välisen vies­tin­nän koulu­tus­ten ja konsul­toin­nin avulla. Tarvit­taessa annamme myös arvioita ja lausun­toja kielio­saa­mi­sesta. Vies­tintä- ja vuoro­vai­ku­tus­tai­toja voit kehit­tää mm. esiin­ty­mis-, kokous- ja neuvot­te­lu­tai­to­jen kursseillamme.

Tarjoamme sekä valmiita koulu­tus­ko­ko­nai­suuk­sia että toivei­den mukaan räätä­löi­tyä kieli- ja viestintäkoulutusta.

Esimerk­kejä tarjonnastamme

Kieli­kou­lu­tuk­set

 • At Your Service – englan­nin­kie­li­nen asiakaspalvelu 
 • Effec­tive Busi­ness Contacts – tehokas liike-elämän viestintä 
 • Venä­jän­kie­li­nen asiakaspalvelu 
 • Venäjää puhe­li­messa
 • Effek­tiv affärs­kom­mu­ni­ka­tion på svenska – liike-elämän vies­tintä tehokkaaksi
 • Saksan­kie­li­nen asiakaspalvelu
 • Suomen kielen koulu­tuk­set, ei-suomea äidin­kie­le­nään puhu­valle henkilöstölle.
 • Suomen kielen koulu­tuk­set maahan­muut­ta­jille tasolta A2 tasolle B2. Lue lisää koulutuksista

Vies­tin­tä­kou­lu­tuk­set

 • Tehok­kaat kokoukset
 • Sujuva hallin­to­kieli / Liikekirjeenvaihto
 • Moni­kult­tuu­ri­suus­osaa­mista työelämään

Yhteys­tie­dot

Anne Prepula
Palve­lu­lii­ke­toi­min­nan koor­di­naat­tori
anne.prepula[at]karelia.fi
puh. 050 311 9167

palvelut[at]karelia.fi


>> Tutustu myös muuhun täyden­nys­kou­lu­tus­tar­jon­taamme.