Avoimen väylän erillishaku

Tutkinto-opis­ke­li­jaksi avoimen amk:n opintojen perus­teella

Kun sinulla on opin­to­re­kis­te­riisi merkit­tynä tietty määrä avoi­messa ammat­ti­kor­kea­kou­lussa suori­tet­tuja opin­to­pis­teitä, voit hakea ns. jatku­vassa haussa Kare­lian tutkinto-opis­ke­li­jaksi. Vaadit­ta­vat opin­to­pis­te­mää­rät ovat seuraavat:

Voit hakea heti, kun 45/30/20 opin­to­pis­teen suori­tuk­set ovat merkit­tyinä opin­to­re­kis­te­riisi. Toisin sanoa opin­to­pis­teitä et voi enää kerryt­tää haun jälkeen. Olet haku­kel­poi­nen vasta sitten, kun opin­to­re­kis­te­ris­säsi on vaadit­tava määrä suorituksia. 

Opin­to­jen tulee olla haet­ta­vaan koulu­tuk­seen ja opetus­suun­ni­tel­maan sovel­tu­via opin­toja. Lisäksi ryhmässä tulee olla tilaa. 

Avoimen väylän eril­lis­haussa ei huomioida yliopis­tossa suori­tet­tuja opin­toja.

Jos olet Kare­lian väylä­opis­ke­lija, lue valin­ta­pe­rus­teet alla olevasta linkistä
Eril­lis­haku väyläopinnoilla >

Kun haet 1.12.2022 – 30.4.2023, opis­ke­luoi­keu­tesi alkaa kevät­lu­ku­kau­della.
Kun haet 1.5. – 31.10.2023, opis­ke­luoi­keu­tesi alkaa syys­lu­ku­kau­della.

Nume­rolla arvioi­tu­jen opin­to­suo­ri­tus­ten paino­te­tun keskiar­von tulee olla vähin­tään kaksi (2).

Sosi­aali- ja tervey­sa­lalle haet­taessa tervey­den­ti­lasi ja toimin­ta­ky­kysi tulee olla sellai­nen, että kykenet opin­toi­hin liit­ty­viin käytän­nön tehtä­viin ja harjoit­te­luun/­SORA-lain­sää­däntö. Lue lisää.

Ylem­pään amk-tutkin­toon haet­taessa sinulla tulee olla koulu­tuk­seen sovel­tuva korkea­kou­lu­tut­kinto sekä vähin­tään kahden vuoden työko­ke­mus haku­kel­poi­sen tutkin­non jälkeen. Työko­ke­musta voit kerryt­tää haku­lo­mak­keen jättä­mi­seen saakka. Tarkista kelpoi­suu­tesi täältä.

Jois­sa­kin koulu­tuk­sissa voi olla tarken­net­tuja valin­ta­pe­rus­teita. Tarkista haku­koh­teesi valin­ta­pe­rus­teet Opintopolusta. 

Hakuajat ja opin­to­jen aloitus

Hakuaika 1.12. – 30.4.2023. Opin­tosi alkavat kevät­lu­ku­kau­della 2023.
Hakuaika 1.5. – 31.10.2023. Opin­tosi alkavat syys­lu­ku­kau­della 2023.
Hakuaika 1.11.2023 – 30.4.2024. Opin­tosi alkavat kevät­lu­ku­kau­della 2024.

Hake­muk­set käsi­tel­lään saapu­mis­jär­jes­tyk­sessä. Käsit­te­ly­aika on enin­tään kaksi viikkoa. 

Hake­mus­ten käsit­te­ly­tauot: 20.12. – 5.1. ja 19.6. – 31.7.

Haku­koh­teet ja hakeminen

Täytä hakemus Opin­to­po­lussa. Haku­lo­mak­keelle pääset valit­se­malla Kare­lian hakusi­vulta haku­koh­teesi. Etsi haku­koh­teesi ja täppää kohtaa ”Hae koulu­tuk­seen Opintopolussa”.

Näin otat paikan vastaan korkea­kou­lu­jen erillishauista.

Yhden opis­ke­lu­pai­kan säännös koskee avoimen väylän hakua. Voit ottaa vastaan samana luku­kau­tena alka­vasta koulu­tuk­sesta vain yhden korkea­kou­lu­tut­kin­toon johta­van opis­ke­lu­pai­kan. Lisä­tie­toa

Otet­tuasi tutkin­toon johta­van opis­ke­lu­pai­kan vastaan eril­lis­hausta, et ole enää ensi­ker­ta­lai­nen hakija.
                                                                            

Lisä­tie­dot

[email protected]
Karelia-amk
Haki­ja­pal­ve­lut
Tikka­rinne 9, 80200 Joensuu