Avoi­men väy­län haku

Haku avoi­men amk:n opin­noil­la

Voit hakea avoi­men väy­län haus­sa Kare­lian tut­kin­to-opis­ke­li­jak­si, mikä­li saat avoi­men amk:n opin­to­pis­teet suo­ri­tet­tua kulu­van luku­kau­den lop­puun men­nes­sä. Vaa­dit­ta­vat opin­to­pis­te­mää­rät ovat

  • 55 opin­to­pis­tet­tä amk-opin­to­ja tai
  • 20 opin­to­pis­tet­tä yamk-opin­to­ja

Aiem­min suo­ri­tet­tu­jen avoi­men ammat­ti­kor­kea­kou­lun opin­to­jen tulee olla haet­ta­vaan kou­lu­tuk­seen ja ope­tus­suun­ni­tel­maan sovel­tu­via opin­to­ja. Toi­sen asteen tut­kin­non yhtey­des­sä suo­ri­te­tut 30 opin­to­pis­teen väy­lä­opin­not, haet­ta­van tut­kin­non ensim­mäi­sen luku­kau­den opin­not Kare­lia-ammat­ti­kor­kea­kou­lus­sa, anta­vat haku­kel­poi­suu­den avoi­men väy­län haus­sa. Toi­sen asteen tut­kin­non tulee olla val­mis syk­syn haus­sa 31.12. men­nes­sä ja kevään haus­sa 31.7. men­nes­sä.

Syk­syn haus­sa opin­to­pis­tei­tä voit ker­ryt­tää 31.12. saak­ka ja kevään haus­sa 31.7. saak­ka. Opin­to­pis­tei­den tulee olla kir­jat­tui­na mää­rä­ai­kaan men­nes­sä opin­to­re­kis­te­rii­si.

Nume­rol­la arvioi­tu­jen opin­to­suo­ri­tus­ten kes­kiar­von tulee olla vähin­tään kak­si (2).

Sosi­aa­li- ja ter­vey­sa­lal­le haet­taes­sa ter­vey­den­ti­la­si ja toi­min­ta­ky­ky­si tulee olla sel­lai­nen, että kyke­net opin­toi­hin liit­ty­viin käy­tän­nön teh­tä­viin ja har­joit­te­luun. Lue lisää.

Ylem­pään amk-tut­kin­toon haet­taes­sa sinul­la tulee olla kou­lu­tuk­seen sovel­tu­va kor­kea­kou­lu­tut­kin­to sekä vähin­tään kah­den vuo­den työ­ko­ke­mus kor­kea­kou­lu­tut­kin­non jäl­keen. Työ­ko­ke­muk­sek­si hyväk­sy­tään myös 90-luvun opis­toas­teen tai amma­til­li­sen kor­kea-asteen tut­kin­non jäl­keen han­kit­tu työ­ko­ke­mus. Osas­sa haku­koh­tei­ta hyväk­sy­tään myös opis­toas­teen tai amma­til­li­sen kor­kea-asteen tut­kin­to poh­ja­kou­lu­tuk­sek­si. Tar­kis­ta kel­poi­suu­te­si tääl­tä tai ole tar­vit­taes­sa yhtey­des­sä haki­ja­pal­ve­lui­hin. Työ­ko­ke­mus­ta voit las­kea syk­syn haus­sa 31.12. saak­ka ja kevään haus­sa 31.7. saak­ka.

Jois­sa­kin kou­lu­tuk­sis­sa voi olla tar­ken­net­tu­ja valin­ta­pe­rus­tei­ta. Tutus­tu haku­koh­tee­si valin­ta­pe­rus­tei­siin Opin­to­po­lus­sa. Avoi­men väy­län kaut­ta saa­tu opis­ke­luoi­keus kuu­luu yhden kor­kea­kou­lu­pai­kan sään­nök­sen pii­riin. Voit ottaa sama­na luku­kau­te­na alka­vas­ta tut­kin­toon joh­ta­vas­ta kou­lu­tuk­ses­ta vas­taan vain yhden opis­ke­lu­pai­kan.

Hakua­jat

Syk­syn hakuai­ka on mar­ras­kuun kak­si vii­meis­tä viik­koa 16.11. — 30.11.2020 klo 15.00.
Kevään hakuai­ka on tou­ko­kuun kak­si vii­meis­tä viik­koa 16.5. – 30.5.2021 klo 15.00.

Haku­koh­teet

Täy­tä hake­mus Opintopolku.fi ‑pal­ve­lus­sa. Tar­vit­ta­vat liit­teet pyy­de­tään lataa­maan haku­lo­mak­keel­le. Haku­koh­teet ovat avoin­na Opin­to­po­lus­sa hakua­jan.

AMK-tut­kin­not
Ener­gia- ja ympä­ris­tö­tek­niik­ka
Kone­tek­niik­ka
Raken­nus­tek­niik­ka
Talo­tek­niik­ka
Met­sä­ta­lous
Mat­kai­lu
Lii­ke­ta­lous
Lii­ke­ta­lous moni­muo­to

Tie­to­jen­kä­sit­te­ly
Media
Inter­na­tio­nal Busi­ness
Fysio­te­ra­pia
Sai­raan­hoi­ta­ja
Sai­raan­hoi­ta­ja moni­muo­to
Sosio­no­mi
Sosio­no­mi moni­muo­to
Ter­vey­den­hoi­ta­ja

YAMK-tut­kin­not 
Sosi­aa­li- ja ter­vey­sa­lan kehit­tä­mi­nen ja joh­ta­mi­nen

Ikä­osaa­mi­sen kehit­tä­mi­nen ja joh­ta­mi­nen
Tek­no­lo­giao­saa­mi­sen joh­ta­mi­nen
Joh­ta­mi­nen ja lii­ke­toi­min­tao­saa­mi­nen
Kes­tä­vä ener­gia­ta­lous

Yhden opis­ke­lu­pai­kan sään­nös kos­kee avoi­men väy­län hakua. Voit ottaa vas­taan sama­na luku­kau­te­na alka­vas­ta kou­lu­tuk­ses­ta vain yhden kor­kea­kou­lu­tut­kin­toon joh­ta­van opis­ke­lu­pai­kan. Lisä­tie­toa
                                                                               

Opis­ke­li­ja­va­lin­ta

Opis­ke­li­ja­va­lin­ta on ehdol­li­nen, kun­nes haus­sa ilmoi­te­tut tie­dot on tar­kis­tet­tu (yamk-haki­joi­den työ­ko­ke­mus sekä toi­ses­sa amk:ssa suo­ri­te­tut opin­not) sekä vaa­dit­ta­va opin­to­pis­te­ker­ty­mä saa­vu­tet­tu.

Opis­ke­li­ja­va­lin­nan aika­tau­lu ilmoi­te­taan myö­hem­min.

Lisä­tie­dot

hakijapalvelut@karelia.fi
Kare­lia-amk
Haki­ja­pal­ve­lut
Tik­ka­rin­ne 8, 80200 Joen­suu