Categories
Ajankohtaista

Avoimen väylän erillishaku

Tutkintoon avoimen amk:n opinnoilla

Kun sinulla on opinto­re­kis­te­riisi merkittynä tietty määrä avoimessa ammat­ti­kor­kea­kou­lussa suori­tettuja opinto­pis­teitä, voit hakea ns. jatku­vassa haussa Karelian tutkinto-opiske­li­jaksi. Vaadit­tavat opinto­pis­te­määrät ovat seuraavat:

Avoimen väylän erillis­haussa ei oteta huomioon yliopis­tossa suori­tettuja opintoja.

Voit hakea heti, kun 45/30/20 opinto­pisteen suori­tukset ovat merkit­tyinä opinto­re­kis­te­riisi. Toisin sanoa opinto­pis­teitä et voi enää kerryttää haun jälkeen. Olet hakukel­poinen vasta sitten, kun opinto­re­kis­te­rissäsi on vaadittava määrä suorituksia. 

Opintojen tulee olla haettavaan koulu­tukseen ja opetus­suun­ni­telmaan sovel­tuvia opintoja. Lisäksi ryhmässä tulee olla tilaa. 

Jos olet Karelian väylä­opis­kelija, lue valin­ta­pe­rusteet alla olevasta linkistä
Erillishaku väylä­opin­noilla >

Jos haet 1.8. – 15.11.2022, opiske­luoi­keutesi alkaa syyslu­ku­kauden aikana. 

Jos haet 1.12.2022 – 30.4.2023, opiske­luoi­keutesi alkaa kevät­lu­ku­kauden aikana. 

Numerolla arvioi­tujen opinto­suo­ri­tusten paino­tetun keskiarvon tulee olla vähintään kaksi (2).

Sosiaali- ja tervey­sa­lalle haettaessa tervey­den­tilasi ja toimin­ta­kykysi tulee olla sellainen, että kykenet opintoihin liittyviin käytännön tehtäviin ja harjoit­teluun. Lue lisää.

Ylempään amk-tutkintoon haettaessa sinulla tulee olla koulu­tukseen soveltuva korkea­kou­lu­tut­kinto sekä vähintään kahden vuoden työko­kemus korkea­kou­lu­tut­kinnon jälkeen. Työko­ke­muk­seksi hyväk­sytään myös 1990-luvun opistoasteen tai ammatil­lisen korkea-asteen tutkinnon jälkeen hankittu työko­kemus. Työko­ke­musta voit kerryttää hakulo­makkeen jättä­miseen saakka. Tarkista kelpoi­suutesi täältä. Ole tarvit­taessa yhtey­dessä hakijapalveluihin. 

Joissakin koulu­tuk­sissa voi olla tarken­nettuja valin­ta­pe­rus­teita. Tarkista hakukoh­teesi valin­ta­pe­rusteet Opintopolusta. 

Hakuajat ja opintojen aloitus

Hakuaika 1.8. – 15.11.2022. Opintosi alkavat syyslu­ku­kau­della 2022.
Hakuaika 1.12. – 30.4.2023. Opintosi alkavat kevät­lu­ku­kau­della 2023.
Hakuaika 1.5. – 31.10.2023. Opintosi alkavat syyslu­ku­kau­della 2023.
Hakuaika 1.11.2023 – 30.4.2024. Opintosi alkavat kevät­lu­ku­kau­della 2024.

Hakemukset käsitellään saapu­mis­jär­jes­tyk­sessä. Käsit­te­lyaika on kaksi viikkoa. 

Käsit­te­lyssä on joulu­tauko 19.12. – 8.1. ja kesätauko 14.6. – 31.7.

Hakukohteet

Täytä hakemus Opinto­po­lussa. Opinto­polun hakulo­mak­keelle pääset valit­se­malla Karelian hakusi­vulta hakukoh­teesi.

Näin otat paikan vastaan korkea­kou­lujen erillishauista.

Yhden opiske­lu­paikan säännös koskee avoimen väylän hakua. Voit ottaa vastaan samana lukukautena alkavasta koulu­tuk­sesta vain yhden korkea­kou­lu­tut­kintoon johtavan opiske­lu­paikan. Lisätietoa

Otettuasi opiske­lu­paikan vastaan erillis­hausta, et ole enää ensiker­ta­lainen.
                                                                            

Lisätiedot

[email protected]
Karelia-amk
Hakija­pal­velut
Tikka­rinne 9, 80200 Joensuu