Karelian lukio­väylä

Karelian lukio­väylä on uusi mahdol­lisuus lukio­lai­sille ja kaksois­tut­kin­to­lai­sille tutustua Karelia-ammat­ti­kor­kea­koulun opintoihin ja hakeutua tutkinto-opiske­li­jaksi erillis­haussa ilman valin­ta­koetta. Suoritat koulu­tusalaan määri­tellyt 15 op:n opinnot Karelian avoimen AMK:n kautta. Opinnot voit suorittaa lukion aikana tai viimeistään vuoden aikana lukiosta valmis­tu­misen jälkeen.

Kun olet suorit­tanut vaadit­tavat 15 op, voit hakea tutkintoon johtavaan koulu­tukseen avoimen väylän kautta erillis­haussa. Avoimen väylän erillis­hausta löydät lisätietoa täältä>>

Lukio­väy­lä­opinnot ovat pääsään­töi­sesti etäopiskelua verkko-opintoina (V). Monimuoto-opinnoissa (M) on verkko-opintojen lisäksi lähio­pe­tusta tai tentti. 

Lukio­väy­lä­opintoja voi suorittaa Kareliassa seuraa­vissa tutkin­noissa: liike­ta­louden tradenomi, sosionomi, sairaan­hoitaja, fysio­te­rapia, restonomi, metsä­ta­lous­in­si­nööri sekä energia- ja ympäris­tö­tek­niikan insinööri. Myöhemmin mukaan tulevat muutkin insinöö­ri­kou­lu­tukset. Tammi­kuussa 2023 väylä avataan myös kaksoistutkintolaisille.

Ilmoit­tau­tu­minen opintoihin -> Keskustele Karelian lukio­väy­lä­opin­noista opinto-ohjaajasi kanssa ja ilmoit­taudu oheisella lomak­keella.

Jokai­sessa lukio­väy­lässä suori­tetaan 10 op pakol­lisia opintoja ja 5 op valin­naisia opintoja. Opinto­jak­so­kuvaus ja ilmoit­tau­tu­minen avautuvat alla olevista linkeistä. Opinto­jaksoja on tarjolla verkossa koulu­tus­ka­len­terin tarjonnan mukaisesti.

Opinnot ovat lukio­lai­sille maksut­tomia. Poikkeuksen muodos­tavat hygienia- ja annis­ke­lu­passi sekä ensia­pu­kortti, joista peritään todis­tus­maksu (10 €). Nämä maksut maksetaan ennen tenttiä lähetet­tävän maksu­linkin kautta.

Kun ilmoit­taudut opinto­jak­solle valitse ilmoit­tau­tu­mis­lo­mak­keelta ilmoit­tau­tu­mis­tyy­piksi -> Olen toisen asteen (lukio tai ammatil­linen oppilaitos) opiskelija ja opinnoista on sovittu oppilai­tok­sessani ja lisää lisätiedot-lomak­keelle lukio, jossa opiskelet.

Katso lisäoh­jeita Karelia­tun­nusten käyttöön­ottoon, Moodleen kirjau­tu­miseen sekä opinto­suo­ri­tusotteen saamiseen. 

Mikäli hakijoita on erillis­haussa enemmän kuin koulu­tuk­sessa on lukio­väy­lä­paikkoja, tapahtuu valinta seuraavasti:

Lukio­laiset:

  1. Koulu­tuksen numerolla arvioidun lukio­väylään kuuluvan opinto­suo­ri­tuksen perus­teella. Numerolla arvioi­tujen opinto­suo­ri­tusten paino­tetun keskiarvon tulee olla vähintään kaksi (2).
  2. Jos samalla arvosa­nalla on useampi hakija, ratkai­sevana on lukion päättö­to­dis­tuksen keskiarvo.

Kaksois­tut­kin­to­laiset:

  1. Koulu­tuksen numerolla arvioidun lukio­väylään kuuluvan opinto­suo­ri­tuksen perus­teella. Numerolla arvioi­tujen opinto­suo­ri­tusten paino­tetun keskiarvon tulee olla vähintään kaksi (2).
  2. Jos samalla arvosa­nalla on useampi hakija, ratkai­sevana on ammatil­lisen perus­tut­kinnon paino­tettu keskiarvo.

Sosiaali- ja tervey­salan ammat­ti­kor­kea­kou­luo­pin­noissa sovel­letaan ns. SORA-lainsää­däntöä, joka koskee mm. opiske­lijan tervey­den­tilaan ja rikos­taustaan liittyviä sovel­tu­vuusehtoja. Perehdy huolel­li­sesti alakoh­taisiin tervey­den­tilaan ja toimin­ta­kykyyn liittyviin vaati­muksiin: Koulu­tukseen vaadittava terveys ja toimin­takyky.

Pidätämme oikeuden muutoksiin. Uusia koulu­tuksia tulee OPS-uudis­tuksen myötä. 

Lisätietoa väylä­opin­noista:

Jatkuvan oppimisen suunnit­telija 
Katja Hirvonen
katja.hirvonen(at)karelia.fi 
050 5660278