Kare­lian lukioväylä

Kare­lian lukio­väylä on uusi mahdol­li­suus lukio­lai­sille ja kaksois­tut­kin­to­lai­sille tutus­tua Karelia-ammat­ti­kor­kea­kou­lun opin­toi­hin ja hakeu­tua tutkinto-opis­ke­li­jaksi eril­lis­haussa ilman valin­ta­koetta. Suori­tat koulu­tusa­laan määri­tel­lyt 15 op:n opinnot Kare­lian avoimen AMK:n kautta. Opinnot voit suorit­taa lukion aikana tai viimeis­tään vuoden aikana lukiosta valmis­tu­mi­sen jälkeen.

Kun olet suorit­ta­nut vaadit­ta­vat 15 op, voit hakea tutkin­toon johta­vaan koulu­tuk­seen avoimen väylän kautta eril­lis­haussa. Avoimen väylän eril­lis­hausta löydät lisä­tie­toa täältä>>

Lukio­väy­lä­opin­not ovat pääsään­töi­sesti etäopis­kelua verkko-opin­toina (V). Moni­muoto-opin­noissa (M) on verkko-opin­to­jen lisäksi lähio­pe­tusta tai tentti. 

Lukio­väy­lä­opin­toja voi suorit­taa Kare­liassa seuraa­vissa tutkin­noissa: liike­ta­lou­den trade­nomi, sosio­nomi, sairaan­hoi­taja, fysio­te­ra­peutti, metsä­ta­lous­in­si­nööri sekä energia- ja ympä­ris­tö­tek­nii­kan insi­nööri. Keväällä 2024 mukaan tulee myös restonomiväylä. 

Ilmoit­tau­tu­mi­nen opin­toi­hin:

Keskus­tele Kare­lian lukio­väy­lä­opin­noista opinto-ohjaa­jasi kanssa ja ilmoit­taudu väylään tällä lomak­keella >>

Katso lisä­oh­jeita Kare­lia­tun­nus­ten käyt­töön­ot­toon, Mood­leen kirjau­tu­mi­seen sekä opin­to­suo­ri­tusot­teen saamiseen. 

Mikäli haki­joita on eril­lis­haussa enemmän kuin koulu­tuk­sessa on lukio­väy­lä­paik­koja, tapah­tuu valinta seuraavasti:

Lukio­lai­set:

  1. Koulu­tuk­sen nume­rolla arvioi­dun lukio­väy­lään kuulu­van opin­to­suo­ri­tuk­sen perus­teella. Nume­rolla arvioi­tu­jen opin­to­suo­ri­tus­ten paino­te­tun keskiar­von tulee olla vähin­tään kaksi (2).
  2. Jos samalla arvo­sa­nalla on useampi hakija, ratkai­se­vana on lukion päät­tö­to­dis­tuk­sen keskiarvo.

Kaksois­tut­kin­to­lai­set:

  1. Koulu­tuk­sen nume­rolla arvioi­dun lukio­väy­lään kuulu­van opin­to­suo­ri­tuk­sen perus­teella. Nume­rolla arvioi­tu­jen opin­to­suo­ri­tus­ten paino­te­tun keskiar­von tulee olla vähin­tään kaksi (2).
  2. Jos samalla arvo­sa­nalla on useampi hakija, ratkai­se­vana on amma­til­li­sen perus­tut­kin­non paino­tettu keskiarvo.

Sosi­aali- ja tervey­sa­lan ammat­ti­kor­kea­kou­luo­pin­noissa sovel­le­taan ns. SORA-lain­sää­dän­töä, joka koskee mm. opis­ke­li­jan tervey­den­ti­laan ja rikos­taus­taan liit­ty­viä sovel­tu­vuuseh­toja. Perehdy huolel­li­sesti alakoh­tai­siin tervey­den­ti­laan ja toimin­ta­ky­kyyn liit­ty­viin vaati­muk­siin: Koulu­tuk­seen vaadit­tava terveys ja toimin­ta­kyky.

Pidä­tämme oikeu­den muutok­siin. Uusia koulu­tuk­sia tulee OPS-uudis­tuk­sen myötä. 

Lisä­tie­toa väyläopinnoista:

Jatku­van oppi­mi­sen suun­nit­te­lija 
Katja Hirvo­nen
katja.hirvonen(at)karelia.fi 
050 5660278