Kategoria: Digivisio

 • Tone of voice – käyttö­liit­tymän äänen­sävyä testaamassa

  Osana pilottien työsken­telyä pääsin testaamaan, miten raken­netaan osana Digivision tarjoaman palvelun konsep­tointia käyttö­liit­tymän äänen­sävyä (tone of voice). Jälleen kerran olin itselleni uuden ja tunte­mat­toman asian äärellä. Toisaalta meille kaikille kertyy runsaasti käyttä­jä­ko­ke­musta asioi­des­samme erilai­sissa verkkopalveluissa. Käyttö­liit­tymän äänensävy osana brändityötä Työpa­ja­työs­ken­te­lymme liittyi Digivision tarjoaman palvelun brändi­työhön, jota Digivision palve­lu­muo­toi­lijat tekevät teknisen kehit­tä­misen rinnalla. Yksin­ker­tai­sim­millaan tone of […]


 • Karelian tavoitteet suhteessa Digivisio 2030 -hankkeeseen

  Digivisio2030 on hyvin kunnian­hi­moinen hanke. Siinä pyritään saamaan koko suomen korkea­kou­lujen tarjonta samalle palve­lua­lus­talle. Tämä vaatii korkea­kou­luilta yhtei­sym­mär­ryksen luomista ja konsen­susten tekemistä. Se vaatii korkea­kou­luilta muutoksia totut­tuihin tapoihin. Se mahdol­listaa myös yhteisten hyvien käytän­töjen jakamisen korkea­kou­lujen kesken ja erilaisten töiden jakamisen kustan­nus­te­hok­kaasti. Karelia-ammat­ti­kor­kea­koulu on luonut Karelian Digivision 2030 vision ja asettanut itselleen tavoit­teita, joiden tulisi […]


 • Sosio­no­mio­pis­ke­li­joiden digipolku – hankkeen tulosten integrointi osaksi opetussuunnitelmaa

  Karelia-ammat­ti­kor­kea­kou­lussa on ollut syksystä 2021 käynnissä SoTyDigi -hanke (Sosiaali- ja työlli­syy­salan digipal­velut ja etäohjaus pitkien välimat­kojen maakun­nassa). Hankkeen tehtävänä on ollut parantaa sosiaali- ja työlli­syys­pal­ve­luiden asiak­kaiden digitaitoja ja lisätä työnte­ki­jöiden digi- ja etäoh­jaus­osaa­mista Pohjois-Karjalan alueella. Alusta asti hankkeen toimintaa on lähdetty integroimaan myös sosiaa­lialan koulu­tukseen ja jatkuvan oppimisen palve­luiden kehittämiseen. Sosio­no­mio­pis­ke­li­joiden digipolku – hankkeen tulosten […]


 • Digitaa­lisuus ohjauk­sessa – Kokemuksia jatkuvan oppimisen ohjaus­pal­ve­luiden kehittämisestä

  Tuskin kukaan meistä pystyy tekemään työuransa yhden koulu­tuksen varassa. Osalla koulut­tau­tu­mis­reitit ovat hyvinkin selvillä, osa epäröi eri vaihtoeh­tojen välillä ja joillekin opintojen aloit­ta­minen on hankalaa. Avoin ammat­ti­kor­kea­koulu antaa opiske­lu­mah­dol­li­suuden koulu­tus­taus­tasta riippu­matta. Tarjolla on monipuo­li­sesti tutkin­toihin liittyviä opintoja. Henkilö voi kiinnostua yksit­täi­sistä opinto­jak­soista tai laajem­mista opinto­ko­ko­nai­suuk­sista. Opiske­lemaan hakeu­tu­misen motivaa­tiona voi olla osaamisen kehit­tä­minen omaksi iloksi tai […]


 • Digivisio 2030 muutos­oh­jel­ma­suun­ni­telmaa päivitetty

  Korkea­koulut päivit­tävät Digivisio 2030 valta­kun­nal­lisen hankkeen muutos­suun­ni­tel­miaan kaksi kertaa vuodessa. Yllät­tävää on, kuinka paljon asiat ehtivät muuttua puolen vuoden aikana. Oppija­kes­keisyys ja digitaa­lisuus ovat nousseet selkeämmin esille Karelian strate­giassa. Oppija­kes­kei­syy­dessä nousee esille tutkinto-opiske­li­joiden lisäksi Karelian ulkopuo­lella olevat oppijat. Tämä luo painetta kehittää ohjaus­pal­veluja entistä enemmän Karelian ulkopuo­lelta tuleville oppijoille. Kevään alussa on käynnis­tetty sähköinen ajanvaraus […]


 • Miten Erasmus-ohjelman rahoittama euroop­pa­lainen INVEST yliopis­toal­lianssi vie eteenpäin korkea­kou­lu­tuksen digitalisaatiota?

  Erasmus-ohjelman ”Euroop­pa­laiset korkea­kou­lu­ver­kostot” toiminnon tarkoi­tuksena on rakentaa tulevai­suuden tarpeisiin entistä paremmin vastaavaa korkea­kou­lu­tusta. Euroop­pa­laiset yliopistot ohjelman periaat­teissa korostuu tarve kehittää joustavaa ja oppijan muotoil­ta­vissa olevaa koulu­tusta, joka tukee erilaisten osaamisten, taitojen ja urapol­kujen raken­ta­mista. Karelia on mukana INVEST allians­sissa, jossa muiden allianssien tapaan tavoit­teena on muodostaa euroop­pa­laisten kumppa­ni­kor­kea­kou­lujen yhteinen kampus, jossa opiske­lijat sekä henki­lö­kunta voivat […]


 • Itäsuo­ma­laisten tapaa­mi­sista saa aina jotain kotiin vietävää

  Digivisio on lisännyt Itä-Suomen korkea­kou­lujen yhteis­työtä. Yhteisen kehit­tä­misen vauhdit­tajana ovat olleet esime­riksi koulu­tus­asian­tun­ti­joiden tapaa­miset kussakin korkea­kou­lussa. Tapaa­misiin on osallis­tunut eri rooleihin Digivisio-työssä nimettyjä henki­löitä sekä muita, etenkin digita­li­saa­tioon liittyviä tehtäviä tekeviä Karelian, Savonian, Itä-Suomen yliopiston ja Kajaanin ammat­ti­kor­kea­koulun henkilöitä. Tapaa­mi­sissa on toki keskus­teltu ajankoh­tai­sista Digivisio-asioista, mutta samalla on päästy tutus­tumaan kunkin korkea­koulun digitaa­lisiin oppimi­sym­pä­ris­töihin ja […]


 • Testaukset laajen­tuneet digipe­da­go­giikan laatukriteereihin

  Mitä pidem­mälle kevät on edennyt, sen vauhdik­kaam­malta on tuntunut meno ja testaukset nonfor­maalin koulu­tus­tar­jonnan pilotissa 1.0! Ensim­mäi­sessä vaiheessa pääsimme pilotissa testaamaan nonfor­maalin koulu­tus­tar­jonnan ylläpitoa jatkuvan ja joustavan oppimisen tarjot­ti­mella. Näistä testaus­ko­ke­muk­sista voi lukea lisää aiemmasta blogi­kir­joi­tuk­sesta. Nyt testaus on laajen­tunut digipe­da­go­giikan laatu­kri­tee­reihin. Ne ovat osa jatkuvan ja joustavan oppimisen tarjot­timeen liitty­vistä korkea­kou­lujen yhtei­sistä pelisään­nöistä. Nimensä […]


 • Digivision tarjoaman palvelun hallin­ta­käyt­tö­liit­tymän testaukset käynnistyneet

  Jatkuvan ja joustavan oppimisen tarjot­timen, Digivision tarjoama palvelun proto­tyypin kehit­tä­minen on edennyt. Pilot­ti­kor­kea­koulut ovat päässeet testaamaan tarjotinta. Testaus alkoi 18.4.2023 Espoossa pidetyssä yhteis­ke­hit­tä­mis­päi­vässä, jossa olivat mukana korkea­kou­lujen pilotin 1.0 pilot­ti­koor­di­naat­torit sekä käyttä­jä­hal­lintaan ja opinto­tar­jonnan ylläpitoon liittyvää henki­löstöä. Testaus keskittyi sekä käyttä­jä­hal­linnan että nonfor­maalin eli ei-opinto­pis­teitä tuottavan tarjonnan ylläpi­tä­misen testaamiseen. Osallistuin testaukseen opinto­tar­jonnan ylläpi­täjän roolissa. Tämä […]


 • Korkea­koulut testaavat uudessa React -hanke­ko­ko­nai­suu­dessa kykyään vastata työelämän mikro-oppimisen tarpeisiin

  Jatkuvan oppimisen merkitys on kasvanut ja tulee kasvamaan yhä tulevai­suu­dessa. Työelämän muutos edellyttää uudis­tu­mista ja yhä useammin uuden tiedon omaksu­minen tapahtuu työn lomassa. Tämä haastaa myös korkea­kouluja kehit­tämään uuden­laisia jousta­vampia ratkaisuja tukemaan joustavaa työn lomassa tapah­tuvaa oppimista. ”Muuttu­vassa maail­massa on yhä olennai­sempaa luoda sujuvia väyliä, joilla ihmiset voivat työuran aikana päivittää osaamistaan.” Tiede- ja kulttuu­ri­mi­nisteri, […]