Kategoria: Kirjasto

 • Tiedon­han­kin­nan ohjauk­sen ajan­va­rauk­sissa häiriö

  Tiedon­han­kin­nan ohjauk­sen ajan­va­raus­lo­mak­keessa on meistä johtu­ma­ton bugi, jonka vuoksi asiak­kaalle tulee vara­tessa ilmoi­tus ”Yritä uudel­leen. Tapah­tui virhe. Tätä tapaa­mista ei voitu varata. Päivitä sivu ja yritä uudel­leen”. Tästä huoli­matta varauk­set tulevat perille, mutta vahvis­tusta asiasta ei tule sähkö­pos­tiin. Jos teet varauk­sen ja saat virheil­moi­tuk­sen, ota yhteyttä osoit­tee­seen asiakaspalvelu.kirjasto(at)karelia.fi niin lähe­tämme vahvis­tuk­sen erik­seen. Pahoit­te­lemme asiasta koitu­vaa…


 • Kirjas­ton tiedon­han­kin­nan työpa­jat maaliskuussa

  Kirjasto järjes­tää tiedon­han­kin­nan työpa­joja maalis­kuussa seuraavasti: Verkossa (Teams) Ti 5.3. klo 12-13  Paikan­päällä Tikka­rin­teellä, Solinan kabi­netti E126 Ti 19.3. klo 14-15.30


 • Itseo­pis­ke­lu­vii­kolla (4.-8.3.) omatoi­mi­kir­jasto auki – tarkista aukioloajat!

  4.-8.3. omatoi­mi­kir­jasto on avoinna ma-pe klo 8-20. Kirjas­ton asia­kas­pal­velu on suljettu.  Näet kirjas­ton kaikki aukio­loa­jat Karelia-Finnasta. Muista Laino­jen palautus Voit palaut­taa laino­jasi kirjas­ton ulko­pa­lau­tusau­to­maa­tin kautta milloin vain. Ulko­pa­lau­tusau­to­maatti sijait­see Tikka­rinne-kampuk­sen E- raken­nuk­sen ulko­sei­nässä, pääsi­sään­käyn­nistä katsoen oikealla, alas­päin vievän pyörä­tien varrella. Katso palau­tusau­to­maa­tin käytön ohje­vi­deo YouTubesta. Kuva: Pixabay


 • Äänen­käyttö kirjastossa

  Saimme palau­tetta, jossa kriti­soi­tiin kirjas­to­ti­lan olevan meluisa. Kirjas­ton sali­tila on avoin ja kaikuisa, osin raken­teel­li­sista syistä johtuen (ylhäältä alas avoin tila / lasi­ra­ken­teet), joten se, että äänet kuulu­vat ja kaiku­vat tilassa, on tosia­sia. Kirjas­ton ei ole tarkoi­tus muutoin­kaan olla täysin hiljai­nen tila – kirjas­tossa saa tehdä ryhmä­töitä ja viettää myös aikaa. Toki toivomme, että asiak­kaamme…


 • Kirjas­ton hiljai­sen työs­ken­te­lyn tilan Eduroam-yhteys

  Kirjasto sai palau­tetta, jossa sanot­tiin, ettei kirjas­ton hiljai­sen työs­ken­te­lyn tilassa toimi Eduroam-signaali kunnolla. Jos sinulla ollut ongel­mia Eduroa­min signaa­lin kanssa kirjas­ton hiljai­sen työs­ken­te­lyn tilassa, niin suosit­te­lemme sinua otta­maan WIFI-yhtey­den pois päältä ja lait­ta­maan sen uudes­taan päälle kysei­sessä tilassa. Tämän pitäisi ratkaista toimimattoman/huonon signaa­lin ongelman. Kulkies­sasi kirjas­to­ti­lan läpi hiljai­sen työn tilaan lait­teesi voi ottaa yhtey­den Eduroa­miin…


 • Ti 13.2. omatoi­mi­kir­jasto auki, kirjas­ton asia­kas­pal­velu suljettu

  Liikun­tail­ta­päi­vänä, tiis­taina 13.2., omatoi­mi­kir­jasto on avoinna normaalisti.  Tarkista kaikki kirjas­ton aukiolo- ja palve­lua­jat Karelia-Finnasta. Mukavaa ja liikun­nal­lista iltapäivää! Kuva: Bixabay


 • Ellibs-ekir­ja­pal­ve­lussa uusi lukuohjelma

  Ellibs-ekir­ja­pal­ve­lussa on otettu käyt­töön uusi lukuoh­jelma, Thorium Reader. Vanhat luku­ta­vat säily­vät edel­leen saman­lai­sina kuin ennen, Thorium Reader on mahdol­lista ottaa käyttön niiden rinnalle. Ohjeet Thorium Reader -lukuoh­jel­man käyt­töön löydät Ellib­sistä ja Ellib­siin pääset helpoim­min Karelia-Finnan kautta! Ellibs Karelia-Finnassa


 • Kirjas­ton järjes­tä­mät tiedon­han­kin­nan työpa­jat – kevät 2024

  Kirjasto järjes­tää opin­näy­te­vai­heen tiedon­han­kin­nan työpa­joja niin verkossa kuin kampuk­silla. Työpa­jassa saat kirjas­ton tieto­asian­tun­ti­jan ohjausta tiedon­ha­kuun sekä vink­kejä tiedon hake­mi­seen omasta aihees­tasi. Voit opis­kella mitä tahansa koulu­tusa­laa, joten terve­tu­loa rohkeasti kysy­mään neuvoja! Voit osal­lis­tua kumman vain kampuk­sen työpajoihin. Tarkis­tat­han ajat/paikat vielä kirjas­ton Neuvonta ja ohjaus -sivulta, muutok­sia voi tulla! TIKKARINNE | WÄRTSILÄ (lähi­to­teu­tus kampuk­silla)Voit osal­lis­tua kumman vain kampuk­sen työpa­joi­hin. Ohjaus­kie­let…


 • Muutos kirjas­ton palve­lua­joissa: perjan­tai­sin asia­kas­pal­velu suljettu

  8.1.2024 alkaen kirjas­ton asia­kas­pal­velu on perjan­tai­sin suljettu ja vain omatoi­mi­kir­jasto on auki. Omatoi­mi­kir­jasto palve­lee tuttuun tapaan ma-pe 7.30-20. Asia­kas­pal­ve­lun aukio­loa­jat 8.1.2024 alkaen ma                       klo 11-16.30 ti-to                    klo 11-15 pe                        suljettu Huomioit­han aukio­loa­jat asioi­des­sasi kirjas­tossa. Perjan­tai­sin ei siis voi esimer­kiksi maksaa maksuja asia­kas­pal­ve­lu­tis­killä, saada painet­tua kirjas­to­kort­tia tai selvit­tää muita asioita, jotka vaati­vat henki­lö­kun­taa. Myös asia­kas­pal­ve­lun…


 • Uusi tieto­kanta: Bisneskirjasto

  Alma Talen­tin Bisnes­kir­jasto sisäl­tää suomen­kie­li­siä liike­toi­min­nan kehit­tä­mi­sen kirjoja. Kirjas­tossa on yli 100 kirjaa, ja se täyden­tyy sään­nöl­li­sesti uutuuk­silla ja joskus myös klas­si­koilla.​ Kun kirjan painettu versio ilmes­tyy, tulee Bisnes­kir­jas­toon sähköi­nen versio kirjasta.  Kirjo­jen aihe­pii­rit käsit­te­le­vät muun muassa johta­mista, liike­toi­min­nan kehit­tä­mistä, sijoit­ta­mista ja itsensä kehit­tä­mistä, kestä­vää kehi­tystä tai teko­ä­lyä unoh­ta­matta. Esimerk­kejä kirjoista palvelussa: Kirjat ovat selain­käyt­töi­siä,…