Categories
Kirjasto

Tiedon­han­kinnan työpaja Tikka­rin­teellä ti 21.3.

Eikö aiheesta löydy mitään? Vai löytyykö kenties liikaa? Tuntuuko tiedonhaku vaikealta? Ei hätää, voimme auttaa! Tule tiedon­han­kinnan työpajaan ti 21.3. klo 14–15.30, paikkana TIK Solina kabinetti E126. (opinto­ku­raattori Leena mukana neuvo­massa opiskeluun ja opintoihin liitty­vissä asioissa) Työpa­jassa saat kirjaston tieto­asian­tun­tijan ohjausta tiedon­hakuun ja täsmä­vinkkejä tiedon hakemiseen juuri omasta aiheestasi. Voit opiskella mitä tahansa koulu­tusalaa, eikä sinun tarvitse olla […]
Categories
Kirjasto

Testaa tietosi tiedonhankinnassa!

Voit nyt testata tiedon­han­kin­ta­tie­tojasi uudessa Moodle-tentissä. Voit suorittaa tentin niin monta kertaa kuin haluat, läpi pääse­miseen vaaditaan 70% vastauk­sista oikein. Tentin kysymykset vaihte­levat suori­tus­ker­tojen välillä ja vastaukset kysymyksiin löydät Tiedonhaun oppaasta (https://libguides.karelia.fi/tiedonhaunopas). Tentti on vapaa­eh­toinen, eikä siitä saa opinto­pis­teitä tai suori­tus­mer­kintää. Hyväk­sy­tystä tentistä saat sähkö­pos­tiisi viestin. Huom. Tenttiä pääsevät suorit­tamaan vain Karelian opiske­lijat ja henkilökunta. […]


Categories
Kirjasto

Tiedon­han­kinnan työpaja Wärtsilä-kampuk­sella ke 15.3.

Eikö aiheesta löydy mitään? Vai löytyykö kenties liikaa? Tuntuuko tiedonhaku vaikealta? Ei hätää, voimme auttaa! Tule tiedon­han­kinnan työpajaan ke 15.3. klo 14–15.30, paikkana WÄR 138 Dynamo Lounge Työpa­jassa saat kirjaston tieto­asian­tun­tijan ohjausta tiedon­hakuun ja täsmä­vinkkejä tiedon hakemiseen juuri omasta aiheestasi. Voit opiskella mitä tahansa koulu­tusalaa, eikä sinun tarvitse olla Wärtsilä-kampuk­­sella opiskeleva osallis­tuaksesi työpajaan. Voit tulla paikalle mihin aikaan […]


Categories
Kirjasto

Hiljaisen työn tila viihtyisämmäksi

Kirjaston hiljaisen työn tila kaipaa piris­tystä ja haluai­simme kuulla erityi­sesti tilan käyttä­jiltä ajatuksia siitä, miten tilan viihtyi­syyttä voisi parantaa. Tilassa on esillä vihko, johon voi käydä kirjoit­ta­massa tai vaikka piirtä­mässä ideansa. Kaikkea emme pysty toteut­tamaan, mutta jokaisen villinkin ehdotuksen otamme huomioon. Millainen hiljaisen työn tila olisi juuri sinun mielestäsi viihtyisä ja inspi­roiva? Ideoi­mi­saikaa on maaliskuun […]
Categories
Kirjasto

Karelia-Finnan ulkoasu uudistuu!

Vuodesta 2015 asti käytössä ollut Karelia-Finna uudistuu. Uudesta Karelia-Finnasta löydät edelleen samat tutut aineistot kuin ennenkin, mutta uudelleen ryhmi­teltynä. Ulkoasua on raikas­tettu ja keven­netty ja uudis­te­tulle etusi­vulle on tuotu kirjaston uutis­syöte ja aukio­loajat. Myös chatti on omalla paikallaan oikeassa alakul­massa. Näkyvin uudistus on sivun keski­vai­heilla näkyvä selaa-palkki, johon on tuotu linkit kirjaston tärkeimpiin palve­luihin ja […]