Categories
Kirjasto

Kirjasto järjestää tiedon­han­kinnan työpajoja Tikka­rinne- ja Wärtsilä-kampuksilla

Työpa­jassa saat kirjaston tieto­asian­tun­tijan ohjausta tiedon­hakuun sekä vinkkejä tiedon hakemiseen omasta aiheestasi. Ei ennak­koil­moit­tau­tu­mista. Voit opiskella mitä tahansa koulu­tusalaa, joten terve­tuloa rohkeasti kysymään neuvoja! Joissain työpa­joissa on mukana myös opinto­ku­raattori neuvo­massa opiskeluun ja opintoihin liitty­vissä asioissa. Tieto tällai­sesta työpa­jasta löytyy työpajan pitoajan yhtey­destä.  Ajat ja paikat: Tikka­rinne: ti 31.1. klo 14.00 – 15.30, luokka TIK E252 […]


Categories
Kirjasto

Tutustu kirjaston pelisääntöihin

Karelia-ammat­­ti­­kor­­kea­­koulun kirjasto on niin Karelian opiske­li­joiden ja henki­lö­kunnan kuin Karelian ulkopuo­listen asiak­kaiden käytet­tä­vissä eli kirjaston asiakkuus ei edellytä opiskelua Kareliassa. Jotta kirjaston tilojen ja palve­lujen käyttö olisi kaikille mahdol­li­simman mukavaa, niin nouda­tathan kirjaston pelisääntöjä, jotka on tehty yhdessä opiske­li­joiden kanssa.  Koska kirjaston tilat ovat muuttuneet viimeisen vuoden aikana, niin myös pelisääntöjä tuli tarpeen päivittää. Tutustu uudis­tet­tuihin pelisääntöihin […]


Categories
Kirjasto

Uusi opiskelija, terve­tuloa kirjastoon!

Kirjas­to­kortin hankit näppä­rimmin Tuudo-sovel­­luk­­sessa. Tuudo-kirjas­­to­­kortti on käytet­tä­vissä heti. Jos haluat ottaa käyttöösi perin­teisen kirjas­to­kortin, ilmoit­taudu asiak­kaaksi Karelia-Finnan etusi­vulta löytyvän linkin kautta. Näyttä­mällä kirjas­to­korttia asiakas­pal­ve­lus­samme saat haala­ri­merkin (HUOM! vain asiakas­pal­velun aukio­loai­koina). Merkki­kam­panja on voimassa 14.2.2023 saakka.


Categories
Kirjasto

Kirjasto kiinni 23.12.2022 – 8.1.2023

Kirjaston joulun aika Koko kirjasto on kiinni 23.12.2022 – 8.1.2023 (myös omatoi­mi­kir­jasto on kiinni). Kirjaston joulu­muistio Muista uusia lainasi, jotta saat pidemmän laina-ajan loma-ajalle! Lainojasi voit uusia voit mm. Tuudossa tai Karelia-Finnassa. Palau­tathan lainasi, jos et niitä enää tarvitse tai et pysty uusimaan niitä. Ulkopa­lau­tusau­to­maat­timme toimii myös kirjaston ollessa kiinni. Se löytyy kirjaston ulkopuo­lelta, talon sivulla […]


Categories
Kirjasto

Uusi lainasi – saat pidemmän laina-ajan

Nyt kannattaa uusia lainat (tai lainata kirjoja kirjas­tosta), sillä myös kurssi­kir­joille tulee pidempi laina-aika! Lainojen eräpäi­väksi tulee nyt uusiessa 12.1.2023. Tämä johtuu siitä, että kirjasto on kiinni 23.12.2022 – 8.1.2023. Voit uusia lainojasi esim. Tuudossa tai Karelia-Finnassa. Jos uusiminen ei onnistu (tai et enää tarvitse lainaa­miasi aineistoja), palau­tathan kirjat kirjastoon. Voit palauttaa kirjaston aineistot kirjaston […]Categories
Kirjasto

”Asian­tunteva ja hyvä palvelu” – asiakas­ky­selyn tuloksia

Kiitos kaikille asiakas­ky­selyyn 19.9. – 14.10.2022 vastan­neille! Vastaajien kesken arvottu urhei­lu­kello meni Jyväs­kylän ammat­ti­kor­kea­kouluun.  Saimme runsaasti kiitosta asiakas­pal­ve­lus­tamme, aineis­tois­tamme sekä antamas­tamme ohjauk­sesta.  Käyttäjät olivat sitä mieltä, että kirjas­tosta saa ammat­ti­tai­toista palvelua (ka. 4,68; astei­kolla 1–5), kirjaston palvelut kokonai­suutena toimivat hyvin (ka. 4,6), kirjaston omatoi­mi­käyttö on helppoa (ka. 4,64) ja että kirjaston palvelut toimivat kokonai­suutena hyvin […]


Categories
Kirjasto

Kirjasto järjestää opinnäy­te­työ­pajoja Wärtsilä-kampuk­sella marraskuussa

Työpa­jassa saat kirjaston tieto­asian­tun­tijan ohjausta tiedon­hakuun sekä vinkkejä tiedon hakemiseen omasta aiheestasi. Mukana myös opinto­ku­raattori neuvo­massa opiskeluun ja opintoihin liitty­vissä asioissa. Ei ennak­koil­moit­tau­tu­mista. Voit opiskella mitä tahansa koulu­tusalaa, joten terve­tuloa rohkeasti kysymään neuvoja! Ajat ja paikat: Torstaina 3.11. klo 12-14 | luokka: WÄR 138 Maanan­taina 14.11. klo 16-17.30 | luokka: WÄR 144Categories
Kirjasto

Vastaa kirjaston kyselyyn, voit voittaa palkintoja

AMK-kirjas­­tojen kansal­linen käyttä­jä­kysely toteu­tetaan 19.9. – 14.10.2022 koko maassa. Mieli­pi­teesi on kirjas­tolle tärkeä! Kyselyn tulokset auttavat meitä arvioimaan ja kehit­tämään palve­lui­tamme.  Kyselyyn pääset tästä linkistä. Samalla voit osallistua urhei­lu­kellon ja muiden palkin­tojen arvontaan.