Kategoria: Kirjasto

 • Kirjas­ton järjes­tä­mät tiedon­han­kin­nan työpa­jat – kevät 2024

  Kirjasto järjes­tää opin­näy­te­vai­heen tiedon­han­kin­nan työpa­joja niin verkossa kuin kampuk­silla. Työpa­jassa saat kirjas­ton tieto­asian­tun­ti­jan ohjausta tiedon­ha­kuun sekä vink­kejä tiedon hake­mi­seen omasta aihees­tasi. Voit opis­kella mitä tahansa koulu­tusa­laa, joten terve­tu­loa rohkeasti kysy­mään neuvoja! Voit osal­lis­tua kumman vain kampuk­sen työpajoihin. Tarkis­tat­han ajat/paikat vielä kirjas­ton Neuvonta ja ohjaus -sivulta, muutok­sia voi tulla! TIKKARINNE | WÄRTSILÄ (lähi­to­teu­tus kampuk­silla)Voit osal­lis­tua kumman vain kampuk­sen työpa­joi­hin. Ohjaus­kie­let…


 • Muutos kirjas­ton palve­lua­joissa: perjan­tai­sin asia­kas­pal­velu suljettu

  8.1.2024 alkaen kirjas­ton asia­kas­pal­velu on perjan­tai­sin suljettu ja vain omatoi­mi­kir­jasto on auki. Omatoi­mi­kir­jasto palve­lee tuttuun tapaan ma-pe 7.30-20. Asia­kas­pal­ve­lun aukio­loa­jat 8.1.2024 alkaen ma                       klo 11-16.30 ti-to                    klo 11-15 pe                        suljettu Huomioit­han aukio­loa­jat asioi­des­sasi kirjas­tossa. Perjan­tai­sin ei siis voi esimer­kiksi maksaa maksuja asia­kas­pal­ve­lu­tis­killä, saada painet­tua kirjas­to­kort­tia tai selvit­tää muita asioita, jotka vaati­vat henki­lö­kun­taa. Myös asia­kas­pal­ve­lun…


 • Uusi tieto­kanta: Bisneskirjasto

  Alma Talen­tin Bisnes­kir­jasto sisäl­tää suomen­kie­li­siä liike­toi­min­nan kehit­tä­mi­sen kirjoja. Kirjas­tossa on yli 100 kirjaa, ja se täyden­tyy sään­nöl­li­sesti uutuuk­silla ja joskus myös klas­si­koilla.​ Kun kirjan painettu versio ilmes­tyy, tulee Bisnes­kir­jas­toon sähköi­nen versio kirjasta.  Kirjo­jen aihe­pii­rit käsit­te­le­vät muun muassa johta­mista, liike­toi­min­nan kehit­tä­mistä, sijoit­ta­mista ja itsensä kehit­tä­mistä, kestä­vää kehi­tystä tai teko­ä­lyä unoh­ta­matta. Esimerk­kejä kirjoista palvelussa: Kirjat ovat selain­käyt­töi­siä,…


 • Alma Talent -tieto­kan­nan häiriö on korjattu

  Alma Talent -palve­lussa havaittu häiriö on korjattu, ja hank­ki­miemme verk­ko­kir­ja­hyl­ly­jen sisältö on käytet­tä­vissä normaalisti. Jos huomaat edel­leen ongel­mia sisään­pää­syssä, kokei­let­han ensin seuraa­via keinoja: Alma Talent -verk­koai­neisto on käytet­tä­vissä vain Kare­lian verk­ko­tun­nuk­silla Karelia-Finnan kautta.


 • Kirjas­ton palve­luai­ko­jen muutos vuonna 2024

  Kirjas­ton aukiolo- ja palve­lua­jat 8.1.2024 alkaen: Omatoi­mi­kir­jasto ma-pe klo 7.30-20 Asia­kas­pal­velu ma klo 11-16.30 ti-to klo 11-15 pe suljettu Perjan­tai­sin vain omatoi­mi­kir­jasto on avoinna, ei asia­kas­pal­ve­lua. Voit ottaa yhteyttä kirjas­ton asia­kas­pal­ve­luun sähkö­pos­tilla (asiakaspalvelu.kirjasto(a)karelia.fi). Huomioi mahdol­li­set kirjas­to­kortti- tai maksu­asiat etukä­teen ennen omatoi­mi­kir­jas­tossa asiointiasi: Kaikki kirjas­ton aukiolo- ja palve­lua­jat ja niiden mahdol­li­set muutok­set näet Karelia-Finnasta.


 • Kirjasto kiinni 22.12.2023 – 7.1.2024

  Kirjasto on joulun ja vuoden­vaih­teen aikaan kiinni ajalla 22.12.2023 – 7.1.2024. Kaikki aukiolo- ja palve­lua­jat näet Karelia-Finnasta. Kirjas­ton joulu -muistilista: Joulu­tie­toutta ja -tunnel­maa löydät esimer­kiksi Suoma­lai­sen Kirjal­li­suu­den Seuran kokoa­malta Joulu -sivus­tolta. Hyvää joulua ja onnel­lista uutta vuotta toivot­taa Kare­lian kirjasto!


 • Kirjasto kiinni itse­näi­syys­päi­vänä 6.12.

  Kirjasto on kiinni itse­näi­syys­päi­vänä keski­viik­kona 6.12. Kirjas­ton kiin­niol­lessa voit Hyvää Suomen itse­näi­syys­päi­vää toivot­taa Karelia kirjas­ton henkilökunta!


 • Elokuva-alan kirjo­jen kirja­näyt­tely kirjas­tossa 24.11. – 21.12.

  Terve­tu­loa tutus­tu­maan näyt­te­lyssä oleviin elokuva-alan kirjoi­hin Karelia-amk:n kirjas­toon (Tikka­rinne-kampus, Tikka­rinne 9). Näyt­te­lyssä on kirjoja muun muassa eloku­va­his­to­riasta, -ohjauk­sesta kuin -analyy­sis­ta­kin. Voit lainata näyt­te­lyssä olevia kirjoja. Kirjas­ton aukio­loa­jat näet Karelia-Finnasta.


 • Tiedon­han­kin­nan verk­ko­työ­paja ke 29.11. klo 16.30-17.30

  Tiedon­han­kin­nan verk­ko­työ­paja keski­viik­kona 29.11. klo 16.30–17.30: Osal­lis­tu­mis­linkki Zoomiin Työpa­jassa saat kirjas­ton tieto­asian­tun­ti­jan ohjausta tiedon­ha­kuun sekä vink­kejä tiedon hake­mi­seen omasta aihees­tasi. Voit opis­kella mitä tahansa koulu­tusa­laa, joten terve­tu­loa rohkeasti kysy­mään neuvoja!


 • Pe 24.11. kirjas­ton asia­kas­pal­velu kiinni

  Muutok­sia kirjas­ton palveluajoissa: Perjan­taina 24.11. asia­kas­pal­velu on kiinni (osal­lis­tumme Karelia-amk:n strategiapäivään). Omatoi­mi­kir­jasto avoinna normaa­listi (katso tarkem­mat tiedot aukio­loa­joista Karelia-Finnasta). Jotta voit lainata kirjas­ton painet­tuja aineis­toja omatoi­mi­kir­jas­ton käyt­tö­ai­kana, muis­tat­han varmis­taa, että sinulla  Voit aina palaut­taa laino­jasi kirjas­ton ulko­puo­lella olevan palau­tusau­to­maa­tin kautta.