Kategoria: Artikkelit

 • Uuden oppi­mista työelä­mässä työt­tö­mien työn­ha­ki­joi­den parissa – tiiviim­pää työelä­mäyh­teis­työtä Siun soten kuntout­ta­vaan työtoimintaan

  Millai­sia asioita voi opis­kella ja oppia suoraan aidossa työelä­mäym­pä­ris­tössä, kuntout­ta­vassa työtoi­min­nassa? Onko ammat­ti­kor­kea­kou­lun opin­noissa riit­tä­västi työelä­mä­lä­hei­syyttä? Miten verkos­toi­tua ja luoda kontak­teja työelä­mään jo opin­to­jen aikana? Miten opin­to­jen aikana päästä mukaan kehittämistoimintaan? Näihin kysy­myk­siin haetaan ratkai­suja Siun soten neli­vuo­ti­sessa Kuntout­ta­van työtoi­min­nan maakun­nal­li­nen kehit­tä­mi­nen -hank­keessa yhteis­työssä Karelia-ammat­ti­kor­kea­kou­lun kanssa. Hank­keen tavoit­teena on kehit­tää kuntout­ta­vasta työtoi­min­nasta tavoit­teel­lista ja työelä­mään…


 • Vastuul­li­nen johta­mi­nen ajassa ja sosi­aali- ja tervey­sa­lan muutoksissa

  16.2.2024 YK:n kestä­vän kehi­tyk­sen tavoi­teoh­jelma Agenda 2030 tavoit­te­lee globaa­lia kestä­vää kehi­tystä ja tasa­ver­tai­suutta. Ihmis­ten toiminta tulee suhteut­taa maapal­lon luon­non­va­ro­jen ja luonnon kesto­ky­kyyn. Kestä­vän kehi­tyk­sen teemoja tulee integroida osaksi opetusta. Korkea­kou­lu­jen tulee huoleh­tia opin­to­suun­ni­tel­mis­saan siitä, että tule­vai­suu­den johta­jilla on riit­tä­västi osaa­mista ympä­ris­tö­vas­tuul­lis­ten, kestä­vien sekä tasa-arvois­ten orga­ni­saa­tioi­den ja yhtei­sö­jen johta­mi­seen ja terveys­tasa-arvo­läh­töis­ten palve­lui­den tuottamiseen. Ympä­ris­tö­vas­tuul­li­sella ja kestä­vällä…


 • Yosra Yahya on löytä­nyt paik­kansa Pohjois-Karjalasta

  Karelia-ammat­ti­kor­kea­kou­lun opis­ke­lija Yosra Yahya valmis­tuu pian insi­nöö­riksi Industrial Mana­ge­ment -koulu­tus­oh­jel­masta. Saudi-Arabiasta Itä-Suomeen muut­ta­nut nuori nainen on saanut parissa vuodessa paljon aikaan – opin­to­jen lisäksi hän on oppinut suomen kielen, toimi­nut vapaa­eh­toi­sena ja hank­ki­nut koulu­tus­taan vastaa­van työpaikan. Yosra Yahy­alla on mielen­kiin­toi­nen tausta: hän on Jorda­nian kansa­lai­nen, jonka suku­juu­ret ovat Pales­tii­nassa. Vanhem­pien työ vei aika­naan Saudi-Arabi­aan, ja…


 • Kehit­tä­mis­ko­keilu opis­ke­lu­tai­to­jen vahvis­ta­mi­sesta fysio­te­ra­piao­pin­to­jen alussa

  Tässä artik­ke­lissa kerromme opis­ke­lu­tai­to­jen kehit­tä­mis­ko­kei­lusta, jota lähdimme toteut­ta­maan Karelia-ammat­ti­kor­kea­kou­lun fysio­te­ra­pian koulu­tuk­sessa. Koulu­tuk­sessa on sekä päivä- että moni­muo­to­ryh­miä. Kansal­li­nen koulu­tuk­sen arvioin­ti­kes­kus (2021) on tuonut esille, että oppimis- ja opis­ke­lu­val­miuk­sia on tarpeen vahvis­taa. Valmiuk­sien vahvis­ta­mi­nen tukee päivä­ryh­mien lisäksi moni­muoto-opis­ke­li­joi­den oppimis- ja opiskeluvalmiuksia. Opis­ke­lu­tai­to­jen kehit­tä­mis­ko­keilu on viety läpi yhden kerran. Toimin­nan arvioin­nissa olemme saaneet opet­ta­jien koke­muk­sen siitä, onko…


 • Täyden­nys­kou­lu­tus kannattaa

  Täyden­nys­kou­lu­tuk­sen hyöty­jen lisäksi lakiin on kirjattu, että tervey­den­huol­lon ammat­ti­hen­kilö on velvol­li­nen yllä­pi­tä­mään ja kehit­tä­mään ammat­ti­toi­min­nan edel­lyt­tä­miä tietoja ja taitoja (Laki tervey­den­huol­lon ammat­ti­hen­ki­löistä 1659/ 2016, 18 §). Fysio­te­ra­pia kehit­tyy alana nopeasti ja jatko­kou­lut­tau­tu­mi­nen mahdol­lis­taa näyt­töön perus­tu­van työs­ken­te­lyn (Korpi 2024). Karelia-ammat­ti­kor­kea­kou­lun stra­te­gi­aan kuulu­vat työelä­mä­läh­töi­syys, jonka osana pyri­tään tarjoa­maan palve­luita. Näiden avulla kehi­te­tään alueen työ- ja elin­kei­noe­lä­mää sekä tule­vai­suu­den…


 • Muut­tuva maaseutu – yhteis­kun­nal­li­nen yritys palve­lu­ver­kon yllä­pi­toon liit­ty­vien haas­tei­den ratkaisualustana?

  EU:n viite­ke­hyk­sessä ja Suomessa yhteis­kun­nal­li­nen yrit­tä­jyys nousi laajem­min julki­sen kiin­nos­tuk­sen kohteeksi reilu vuosi­kym­men sitten, kun Euroo­pan parla­mentti hyväk­syi yhtei­sö­ta­loutta koske­van päätös­lausel­man v. 2009 (EU-parla­mentti 2009).  Myöhem­min v. 2011 EU-komis­sio julkaisi yhteis­kun­nal­lis­ten yritys­ten toimin­taym­pä­ris­tön kehit­tä­mistä koske­van aloit­teensa (EU-komis­sio 2011). Suomessa merkit­tävä virs­tan­pyl­väs oli Työ- ja elin­kei­no­mi­nis­te­riön aset­ta­man, yhteis­kun­nal­li­sen yrityk­sen toimin­ta­mal­lia arvioi­neen työryh­män yhteen­ve­to­ra­por­tin julkis­ta­mi­nen v. 2011…


 • Kotiin­tuo­mi­sia kansain­vä­li­sestä EAIE-konfe­rens­sista Rotterdamista

  EAIE:n kolmas­kym­me­nes­kol­mas kansain­vä­li­sen korkea­kou­lu­tuk­sen konfe­renssi järjes­tet­tiin Hollan­nissa Rotter­da­missa 26.-29.9.2023. Teemana oli “Connec­ting Currents”, jonka voi vapaasti suomen­taa nykyis­ten tren­dien tai yhteis­työ­mah­dol­li­suuk­sien yhdis­tä­mi­seksi Järjes­te­lyissä on nykyi­sin aina keskeistä kestävä kehitys, mikä konkre­ti­soi­tui mm. siinä, että tilai­suu­den osal­lis­tu­jat saivat neljän päivän lipun julki­siin kulku­vä­li­nei­siin ja siinä, että kaikki tarjoi­lut olivat kasvis­ruo­kaa. Osal­lis­tu­jia oli kuuti­sen tuhatta, ja konfe­rens­si­ti­lana…


 • Venäjän kielellä tuettu sairaan­hoi­ta­ja­tut­kinto alkaa Kare­liassa syksyllä 2024

  Tässä artik­ke­lissa kuva­taan Sairaan­hoi­ta­jaksi Pohjois-Karja­laan -hank­keen käyn­nis­ty­mistä sekä opis­ke­li­ja­va­lin­to­jen ja koulu­tuk­sen toteut­ta­mi­sen suunnittelua. Sairaan­hoi­ta­jaksi Pohjois-Karja­laan –hank­keessa kehi­te­tään uusi kieli­tuettu sairaanhoitajakoulutusmalli Sairaan­hoi­ta­jaksi Pohjois-Karja­laan on ESR+ -rahoit­tei­nen –hanke, joka kestää vuoden 2027 loppuun saakka. Hank­keen tarkoi­tuk­sena on etsiä kokei­le­vaa kehit­tä­mistä hyödyn­täen ratkai­suja Pohjois-Karja­lan alueella lisään­ty­vään osaa­ja­pu­laan, edistää alueen kansain­vä­lis­ty­mistä sekä nopeut­taa ulko­maa­lais­taus­tais­ten henki­löi­den koulu­tus- ja työl­lis­ty­mis­pol­kuja.  Hanke…


 • Näkö­kul­mia korkea­kou­luo­pe­tuk­seen Educa-messuilta

  Educa on opetusa­lan valta­kun­nal­li­nen suur­ta­pah­tuma Helsin­gissä, joka tarjoaa kävi­jöille opetus- ja kasva­tusa­lan uusim­pia tuulia. Vuoden 2024 Educa järjes­tet­tiin 26.-27.1 Helsin­gissä. OAJ:n tarjoama talou­del­li­nen tuki mahdol­listi opet­ta­jien lähte­mi­sen messuille. Tässä artik­ke­lissa kuva­taan Kare­lian opet­ta­jien koke­muk­sia Educa-messuista ja sen annista korkea­kou­luo­pet­ta­jan työn näkökulmasta. Ylei­sesti ottaen Educa-messut miel­le­tään usein varhais­kas­va­tuk­sen ja perus­as­teen opet­ta­jien tapah­tu­maksi. Messut sisäl­tä­vät luen­toja sekä…


 • Hoito­työn koulu­tuk­sen opin­näy­te­työ­pro­sessi ja sen kehit­tä­mi­nen : Osa 5

  Opin­näy­te­työ­bu­le­vardi  Tämä on viides osa Kare­lian hoito­työn koulu­tus­ten (sairaan­hoi­taja- ja tervey­den­hoi­ta­ja­kou­lu­tus) opin­näy­te­työ­noh­jauk­seen liit­ty­vää artik­ke­li­sar­jaa. Artik­ke­li­sar­jan ensim­mäi­sessä osassa kerrot­tiin opin­näy­te­työ­pro­ses­sista ja -käytän­teistä.  Toisessa ja kolman­nessa kuvat­tiin opin­näy­te­työ­oh­jauk­sen palau­te­ky­se­lyä ja sen tulok­sia. Neljän­nen osan teemana oli ohjaus­pro­ses­sin tehos­ta­mi­nen. Seuraa­vissa osissa käsi­tel­lään hoito­työn koulu­tuk­sen opin­näy­te­työ­oh­jauk­seen liit­ty­viä tukitoimia.  Luok­ka­se­mi­naa­rista opin­näy­te­työ­bu­le­var­dille  Kare­lian hoito­työn koulu­tuk­sessa päätet­tiin muuttaa valmiin opin­näy­te­työn esit­te­lyn semi­naa­ri­käy­tän­töä.…