Categories
Pulssi Osaamisella elinvoimaa Kestävää hyvinvointia Artikkelit

Siun sotessa etäjoh­ta­miseen ollaan pääosin tyyty­väisiä – Ihmisiin keskit­tyvää johta­mista ja itsensä johta­misen tukemista kaivataan enemmän

Siun sotelle tehtiin YAMK-opinnäy­­te­­työnä etäjoh­ta­misen tutkimus, jonka tavoit­teena oli saada henki­löstön ääni kuuluviin etäjoh­ta­misen tilasta ja kehit­tä­misen kohteista. Tutki­muksen perus­teella voidaan todeta, että yleisesti ottaen Siun soten henki­löstö oli pääosin tyyty­väinen etäjoh­ta­miseen, mutta kehit­tä­mis­koh­teeksi nousi erityi­sesti ihmisiin keskit­tyvän johta­misen koros­ta­minen ja itsensä johta­mi­sessa tukeminen. Myös läsnäolon luominen etäyh­teyk­sistä huoli­matta ja työnte­ki­jöiden kuunte­le­minen sekä luotta­muksen merkitys […]


Categories
Artikkelit Pulssi Osaamisella elinvoimaa

Digivisio – digitaa­lisen opetuksen tulevaisuus on korkea­kou­lujen omissa käsissä

Muistan hyvin, kun Digivision synty­sanat sanottiin ensim­mäisen kerran eräässä yliopis­tojen ja ammat­ti­kor­kea­kou­lujen rehto­reiden yhteis­ta­paa­mi­sessa joitakin vuosia sitten. Ajatus herätti heti innos­tusta ja jo silloin visiotiin tulevan Digivision perus­prin­siipit: 1) yhteinen digita­linen oppimi­sa­lusta kaikkien korkea­kou­lujen tarjon­nalle, 2) kokonaisuus, jossa oppija ja hänen oma jatku­vasti kertyvä oppimis­da­tansa olisivat keskiössä ja 3) digita­linen oppimi­sym­pä­ristö, joka saumat­to­masti toimisi korkeakoulujen […]


Categories
Artikkelit Pulssi Videot Hiilineutraaleja ratkaisuja

Datahub – keski­tetty tiedon­vaih­to­jär­jes­telmä energia-alan toimijoille

Viime aikoina sähkön hinnan vaihte­lujen uutisoinnin lomassa on kuultu puhut­tavan myös kanta­verk­ko­yhtiö Fingridin lansee­raa­masta datahu­bista ja sen seuraavan vaiheen käyttöö­no­tosta vuoden 2023 alusta. Datahub lienee käsit­teenä vielä melko tunte­maton, ja datahubin ensim­mäisen vaiheen käyttöönotto noin vuosi sitten on voinut mennä monelta ohi. Kyseessä ei ole sen vähempää, kuin merkit­tävin viime­ai­kainen tekno­lo­gi­a­uu­distus sähkö­mark­ki­noilla, jonka vaikutus ulottuu […]


Categories
Hiilineutraaleja ratkaisuja Artikkelit Pulssi

Läpinä­ky­vyyttä vastuullisuusviestintään

Vastuul­lisuus on oleel­linen osa tämän päivän yritysten liike­toi­mintaa. Asiakkaat ja yhteis­työ­kump­panit osaavat vaatia vastuul­li­suutta ja ovat kiinnos­tu­neita yrityksen jättä­mästä hiili­ja­lan­jäl­jestä. Vastuul­linen yritys pyrkii toimin­nassaan huomioimaan ympäris­töl­liset, sosiaa­liset ja talou­del­liset vaiku­tukset ja vastuunsa sidos­ryh­miään ja yhteis­kuntaa kohtaan. Vastuul­linen yritys myös viestii avoimesti tuottei­densa ja palve­lui­densa ympäris­tö­vai­ku­tuk­sista. EU:n komission mukaan jopa 40 prosenttia tuotteiden ja markki­noinnin ympäristöväittämistä […]


Categories
Artikkelit Pulssi Muut

Meitä vipittää – Vip-opiskelija tukee ryhmänsä hyvinvointia

Karelian Välit­tä­misen Ilmapiiri (VIP) -toimin­nassa mukana oleva opiskelija osaa omalla toimin­nallaan tukea opiskelu- ja työhy­vin­vointia oman ryhmän sisällä. Hän on ryhmän ja samalla koko luokan luotta­mus­henkilö. Vip tunnistaa ja tunnustaa Me Karelian median koulu­tuksen (HMNS22-ryhmä) vipit havain­noimme ja tuemme sujuvaa oppimista kokonai­suutena luokas­samme, ja olemme siten osa Karelian opiske­lu­hy­vin­vointia. Eikä ole ollut este vipiksi ryhty­mi­selle, jos […]


Categories
Artikkelit Pulssi Osaamisella elinvoimaa Kestävää hyvinvointia

Kuka on geronomi?

Oletko kuullut Karelian käytä­villä ja ruoka­pöy­dissä puhut­tavan gerono­meista? Oletko nyöky­tellyt sujuvasti ja pohtinut mielessäsi, mistä ihmeestä puhutaan. Uteliaimmat kysyvätkin. Ei hätää – et ole yksin! Kun noustaan Tikka­rinteen kampuksen C-talon 7.kerrokseen ja kurkis­tetaan Karelian ikkunoista ulos, näemme ihmisiä, työpaikkoja, palve­luita ja yrityksiä, jotka eivät myöskään välttä­mättä tiedä, kuka on geronomi tai eivät ole edes kuulleet […]


Categories
Osaamisella elinvoimaa Kestävää hyvinvointia Artikkelit Pulssi

Sote-alan opiske­li­joille tarvitaan lisää harjoit­te­lu­paikkoja – Työelä­mä­opet­ta­juus­malli -hanke etsii haasteeseen ratkaisuja

Karelia-ammat­­ti­­kor­­kea­­kou­­lussa aloitettiin syksyllä 2021 Otsakor­pi­säätiön rahoittama Sosiaali- ja tervey­salan työelä­mä­opet­ta­juus­malli -hanke. Hankkeen tavoit­teena oli vahvistaa ja uudistaa Karelia-ammat­­ti­­kor­­kea­­koulun, sosiaali- ja tervey­salan (sote) toimi­joiden sekä muiden työelä­mä­kump­pa­neiden kanssa tehtävää yhteis­työtä maakun­nal­li­sesti. Hankkeen tarkoi­tuksena oli selvittää moniam­ma­til­listen harjoit­te­lujen toteu­tu­mis­mah­dol­li­suuksia ja pilotoida työelä­mä­opet­ta­juus­mallia. STM (2020) on suosi­tellut, että sote-alalla vastat­taisiin tulevai­suuden osaamis­tar­peeseen esimer­kiksi moniam­ma­til­li­silla tiimi­har­joit­te­luilla.  Moniam­ma­til­lisen työsken­telyn lisäksi […]


Categories
Pulssi Kestävää hyvinvointia Artikkelit

Osalli­suus­kier­rok­sella selvi­tetään lasten ja nuorten kuntou­tuksen kehittämistarpeita

Joensuussa järjes­tettiin tammi-helmi­­kuussa kaksi alueel­lista tilai­suutta lasten ja nuorten kuntou­tuksen tilanteen kartoit­ta­mi­seksi ja kehit­tä­mi­seksi. Ensim­mäinen tilai­suuk­sista oli 24.1.2022 Perheen­ta­lolla, ja toinen 2.2.2022 ViaDia-keskuk­­sella Ranta­ky­lässä.. Nämä kaksi tilai­suutta olivat osa maakunnan alueella tammi-maaliskuun aikana pidet­tävää osalli­suus­kier­rosta, johon sisäl­tyvät tilai­suudet myös Ilomant­sissa, Kiteellä, Kontio­lah­della, Lieksassa, Liperissä ja Tohma­jär­vellä. Siun sote järjestää kierroksen yhdessä perhe­kes­kus­toi­mi­joiden kanssa. Hyvin­voin­tialan kumppanuuksilla […]


Categories
Artikkelit Pulssi Osaamisella elinvoimaa

Osaaminen näkyviin digitaa­lisin osaamismerkein!

Joustavaa osaamisen tunnis­ta­mista ja tunnus­ta­mista kehitetään korkea­kou­lu­tuk­sessa sekä euroop­pa­lai­sessa konteks­tissa. Kehit­tä­miseen linkit­tyvät myös pienet osaamis­ko­ko­nai­suudet (micro-creden­­tials) ja digitaa­liset osaamis­merkit (digital open badges). Osaamis­merkkien käyttö työelä­mässä ja koulu­tuksen kentällä on lisään­tynyt niin sanot­tujen mikro­kou­lu­tusten yleis­ty­misen myötä. Työelä­mästä osataan jo kysyä badgeistä, osaami­sesta merkkien avulla. Osaamis­mer­keillä voidaan vastata kette­rästi työelä­mästä tulleisiin tarpeisiin. Työelä­mä­läh­töinen näkökulma oppimiseen on melko […]


Categories
Artikkelit Pulssi Osaamisella elinvoimaa

Oppimiseen innos­tavan oppimis­teh­tävän muotoilu

Oppimis­pro­sessi kokonai­suutena on kuin matka, polku, etappien muodostama kokonaisuus, seikkailu… Huolel­li­sesti suunni­teltu pedago­ginen käsikir­joitus ohjaa onnis­tuneen oppimis­pro­sessin muotoilua, jossa sen eri vaiheet, oppimis­ti­lanteet ja oppimis­teh­tävät ohjaavat oppijaa kohti asetettuja tavoit­teita. (Koli 2016, 67.) Tämän vuoksi oppimis­tehtävä on opetta­jalle merkittävä pedago­ginen keino ja menetelmä vaikuttaa oppijan työsken­telyyn ja oppimiseen kaikissa oppimi­sym­pä­ris­töissä. Tässä artik­ke­lissa kuvataan hyödyl­lisiä keinoja […]