Kategoria: Artikkelit

 • Yhteis­työn merki­tys luottamusmiestehtävissä

  Yhteis­työn merki­tys luot­ta­mus­mies­teh­tä­vissä koros­tuu, koska näissä rooleissa henki­löt ajavat työn­te­ki­jöi­den etuja ja toimi­vat sillan­ra­ken­ta­jina henki­lös­tön ja työnan­ta­jan välillä. Luot­ta­mus-mies­teh­tä­vät vaati­vat kykyä ymmär­tää sekä edus­ta­miensa työn­te­ki­jöi­den että työnan­ta­jan näkö­kul­mia. Myös vuoro­vai­ku­tus- ja neuvot­te­lu­tai­toja tarvi­taan. Yhteis­työ on olen­nai­nen osa luot­ta­mus­mies­toi­min­taa useista syistä, joita avaamme tässä artikkelissa. Raken­ne­taan luot­ta­musta – saavu­te­taan parem­mat neuvottelutulokset Luot­ta­mus on kaiken yhteis­työn perusta…


 • SIMHE-palvelu tukee korkea­kou­lu­tet­tuja ja korkea­kou­lu­tuk­sesta kiin­nos­tu­neita maahanmuuttaneita

  Karelia-ammat­ti­kor­kea­koulu on vuodesta 2017 alkaen ollut SIMHE-vastuu­kor­kea­koulu. SIMHE-lyhenne tulee sanoista Suppor­ting Immi­grants in Higher Educa­tion in Finland. Kaik­ki­aan Suomessa on kymme­nen SIMHE-vastuu­kor­kea­kou­lua: neljä yliopis­toa ja kuusi ammat­ti­kor­kea­kou­lua. Karelia-ammat­ti­kor­kea­koulu on vastuussa Pohjois-Karja­lan ja Etelä-Karja­lan alueen SIMHE-ohjaus­pal­ve­lusta. Opetus- ja kult­tuu­ri­mi­nis­te­riö tukee SIMHE-korkeakouluja. SIMHE-palve­lui­den tavoit­teena on suju­voit­taa korkeasti koulu­tet­tu­jen, eri statuk­silla olevien maahan­muut­ta­jien ja ulko­maa­lais­taus­tais­ten aiemmin hanki­tun osaa­mi­sen…


 • EduKa­re­lian avulla jokai­nen voi päivit­tää omaa osaamistaan

  Karelia-ammat­ti­kor­kea­koulu on avannut EduKa­re­lia-verk­ko­si­vus­ton, jossa julkais­taan vali­koima Kare­lian tuot­ta­mia opin­to­si­säl­töjä. Verk­ko­pal­velu löytyy osoit­teesta edu.karelia.fi.  Opin­to­si­säl­löt ovat helposti tutus­tut­ta­via mikro-opin­toja, jotka ovat maksut­to­mia ja kaikille avoimia. Etenkin jatku­van oppi­mi­sen näkö­kul­masta julkais­tut mikro-opinnot sopivat kaikille, jotka halua­vat kehit­tää osaa­mis­taan ja oppia uutta. Sisäl­tö­jen näkö­kul­mat voivat vaih­della yhdestä hyvin tarkasta näkö­kul­masta laajaan pinta­raa­pai­suun. Myöhem­min verk­ko­pal­ve­lussa julkais­taan kaikille tarjolla…


 • Opinto-ohjaus Kare­liassa: Avain(ko) menes­tyk­seen ja tule­vai­suu­den urapolkuihin

  Opinto-ohjaus on olen­nai­nen osa Kare­liaa, sillä se tukee opis­ke­li­joi­den opin­to­jen edis­ty­mi­sessä, auttaa heitä löytä­mään omat vahvuu­tensa ja ohjaa heidät kohti tule­vai­suu­den urapol­kuja. Opinto-ohjaus on erityi­sen tärkeää, sillä koulu­tus kaikilla koulu­tus­aloilla on suun­nattu tiiviisti työelä­män tarpei­siin. Tämä teksti käsit­te­lee opinto-ohjauk­sen merki­tystä Kare­liassa, sen haas­teita ja mahdollisuuksia. Opinto-ohjauk­sen merki­tys Kareliassa Kare­lian keskei­nen tavoite on valmis­taa opis­ke­li­jat työelä­mään…


 • Muutos kohti kestä­vää kehi­tystä – Sote-alan koulu­tuk­sella osaa­mista ikäih­mis­ten muut­tu­viin tarpeisiin

  Ikään­ty­neet ovat haavoit­tu­vassa asemassa ilmas­ton­muu­tok­sen vaiku­tus­ten myötä.Ikään­ty­nei­den keho ei pysty kompen­soi­maan ympä­ris­tön muutok­sia yhtä tehok­kaasti kuinnuorem­pien. Ikään­ty­mi­sen lisäksi jotkin lääke­ai­neet saat­ta­vat myös vaikut­taa kehonmahdol­li­suuk­siin sopeu­tua esimer­kiksi kuumuuteen. Ilmas­ton­muu­tok­sesta johtu­vien äärio­lo­suh­tei­den vaiku­tuk­set koros­tu­vat ikään­ty­neillä. Globaa­listanäkö­kul­masta ilmas­ton­muu­tok­sen aiheut­ta­mat äärio­lo­suh­teet ilme­ne­vät esimer­kiksitroop­pi­sina myrs­kyinä ja hurri­kaa­neina, laajoina metsä­pa­loina sekä massii­vi­sina tulvina. Ilmiötaiheut­ta­vat suoria fyysi­siä uhkia, mutta myös henki­siä trau­moja,…


 • Tule­vai­suu­den työky­kyä jo opis­ke­lun aikana

  Työkyky eli kyky vastata työn vaati­muk­siin on tutki­mus­ten mukaan huomattu heiken­ty­neen nuorilla, ja työs­sä­jak­sa­mi­sen ongel­mat ovat lisään­ty­neet myös alle 50-vuotiailla työn­te­ki­jöillä. Väsy­mistä tapah­tuu entistä varhai­sem­min työuralla. Työs­sä­jak­sa­mi­seen ja työky­vyn vahvis­ta­mi­seen tulee­kin kiin­nit­tää huomiota jo opis­ke­lun aikana. Työelä­mässä tarvit­ta­vaa työky­kyä raken­ne­taan jo opis­ke­luai­kana vahvis­ta­malla opis­ke­lu­ky­kyä ja opis­ke­li­jan taitoja huoleh­tia siitä. YTHS:n ja Työter­veys­lai­tok­sen kehit­tä­män Opis­ke­lu­ky­ky­mal­lin pohjalta…


 • Uuden oppi­mista työelä­mässä työt­tö­mien työn­ha­ki­joi­den parissa – tiiviim­pää työelä­mäyh­teis­työtä Siun soten kuntout­ta­vaan työtoimintaan

  Millai­sia asioita voi opis­kella ja oppia suoraan aidossa työelä­mäym­pä­ris­tössä, kuntout­ta­vassa työtoi­min­nassa? Onko ammat­ti­kor­kea­kou­lun opin­noissa riit­tä­västi työelä­mä­lä­hei­syyttä? Miten verkos­toi­tua ja luoda kontak­teja työelä­mään jo opin­to­jen aikana? Miten opin­to­jen aikana päästä mukaan kehittämistoimintaan? Näihin kysy­myk­siin haetaan ratkai­suja Siun soten neli­vuo­ti­sessa Kuntout­ta­van työtoi­min­nan maakun­nal­li­nen kehit­tä­mi­nen -hank­keessa yhteis­työssä Karelia-ammat­ti­kor­kea­kou­lun kanssa. Hank­keen tavoit­teena on kehit­tää kuntout­ta­vasta työtoi­min­nasta tavoit­teel­lista ja työelä­mään…


 • Vastuul­li­nen johta­mi­nen ajassa ja sosi­aali- ja tervey­sa­lan muutoksissa

  16.2.2024 YK:n kestä­vän kehi­tyk­sen tavoi­teoh­jelma Agenda 2030 tavoit­te­lee globaa­lia kestä­vää kehi­tystä ja tasa­ver­tai­suutta. Ihmis­ten toiminta tulee suhteut­taa maapal­lon luon­non­va­ro­jen ja luonnon kesto­ky­kyyn. Kestä­vän kehi­tyk­sen teemoja tulee integroida osaksi opetusta. Korkea­kou­lu­jen tulee huoleh­tia opin­to­suun­ni­tel­mis­saan siitä, että tule­vai­suu­den johta­jilla on riit­tä­västi osaa­mista ympä­ris­tö­vas­tuul­lis­ten, kestä­vien sekä tasa-arvois­ten orga­ni­saa­tioi­den ja yhtei­sö­jen johta­mi­seen ja terveys­tasa-arvo­läh­töis­ten palve­lui­den tuottamiseen. Ympä­ris­tö­vas­tuul­li­sella ja kestä­vällä…


 • Yosra Yahya on löytä­nyt paik­kansa Pohjois-Karjalasta

  Karelia-ammat­ti­kor­kea­kou­lun opis­ke­lija Yosra Yahya valmis­tuu pian insi­nöö­riksi Industrial Mana­ge­ment -koulu­tus­oh­jel­masta. Saudi-Arabiasta Itä-Suomeen muut­ta­nut nuori nainen on saanut parissa vuodessa paljon aikaan – opin­to­jen lisäksi hän on oppinut suomen kielen, toimi­nut vapaa­eh­toi­sena ja hank­ki­nut koulu­tus­taan vastaa­van työpaikan. Yosra Yahy­alla on mielen­kiin­toi­nen tausta: hän on Jorda­nian kansa­lai­nen, jonka suku­juu­ret ovat Pales­tii­nassa. Vanhem­pien työ vei aika­naan Saudi-Arabi­aan, ja…


 • Kehit­tä­mis­ko­keilu opis­ke­lu­tai­to­jen vahvis­ta­mi­sesta fysio­te­ra­piao­pin­to­jen alussa

  Tässä artik­ke­lissa kerromme opis­ke­lu­tai­to­jen kehit­tä­mis­ko­kei­lusta, jota lähdimme toteut­ta­maan Karelia-ammat­ti­kor­kea­kou­lun fysio­te­ra­pian koulu­tuk­sessa. Koulu­tuk­sessa on sekä päivä- että moni­muo­to­ryh­miä. Kansal­li­nen koulu­tuk­sen arvioin­ti­kes­kus (2021) on tuonut esille, että oppimis- ja opis­ke­lu­val­miuk­sia on tarpeen vahvis­taa. Valmiuk­sien vahvis­ta­mi­nen tukee päivä­ryh­mien lisäksi moni­muoto-opis­ke­li­joi­den oppimis- ja opiskeluvalmiuksia. Opis­ke­lu­tai­to­jen kehit­tä­mis­ko­keilu on viety läpi yhden kerran. Toimin­nan arvioin­nissa olemme saaneet opet­ta­jien koke­muk­sen siitä, onko…