Korkea­kou­lu­jen Digi­vi­sio 2030 – tehdään oppi­mi­selle tulevaisuus

Karelia-ammat­ti­kor­kea­koulu osal­lis­tuu aktii­vi­sesti kaik­kien Suomen korkea­kou­lu­jen kanssa valta­kun­nal­li­seen Digi­vi­sio 2030 -hankkeeseen. 

Suomen korkea­kou­lut ovat yhteis­työssä käyn­nis­tä­neet Digi­vi­sio 2030 -hank­keen, joka on korkea­kou­lu­jen yhtei­nen, sopi­mus­poh­jai­nen hanke. Hank­keen keskei­senä tavoit­teena on avata oppi­mi­sen kansal­li­set tieto­va­ran­not yksilön ja yhteis­kun­nan käyt­töön mahdol­lis­taen peda­go­gii­kan kehit­ty­mi­sen ja korkea­kou­lu­jen uudistumisen. 

Suomi on vuonna 2030 jous­ta­van oppi­mi­sen malli­maa. Oppija saa turval­li­sesti käyt­töönsä datan omasta oppi­mi­ses­taan. Tämä mahdol­lis­taa ja tukee hänen oppi­mis­taan läpi elämän.

  • Digi­vi­sio mahdol­lis­taa, että oppija voi oppia jous­ta­vam­min ja kerryt­tää osaa­mis­taan muut­tu­van maail­man tarpeisiin.
  • Digi­vi­sio vahvis­taa opet­ta­jan roolia laaduk­kaan sisäl­lön tuot­ta­jana ja kansain­vä­li­sesti arvos­te­tun opis­ke­lu­ko­ke­muk­sen mahdollistajana.
  • Digi­vi­siolla taataan, että korkea­kou­lu­tuk­sen taso nousee ja suoma­lais­ten työl­lis­ty­mi­nen paranee.

Digi­vi­sio Kareliassa

Digi­aa­mu­kah­vit ovat kerran kuussa Tule­vai­suu­den työn ja Digi­vi­sion järjes­tä­miä keskus­te­lu­tuo­kioita, joissa käydään läpi ajan­koh­tai­sia Kare­lian peda­go­gii­kan kehit­tä­mi­seen liit­ty­viä asioita. Voit tulla vapaasti mukaan kuulolle kyse­le­mään ja keskus­te­le­maan teemasta. Tilai­suuk­sien sisäl­töä täsmen­ne­tään lähem­pänä tapah­tu­maa Intra­ne­tissä Peda-akate­mian sivulla ja peda­go­gi­sen valmen­nuk­sen Hows­pacessa. Tilai­suuk­siin voit osal­lis­tua Teams-link­kien kautta. Löydät Teams-linkit Intra­ne­tin kalen­te­rista ja peda­go­gi­sen valmen­nuk­sen Hows­pacesta Digi­aa­mu­kah­vien sivulta lisät­tä­vien kalen­te­ri­mer­kin­tö­jen kautta. Kiin­nos­tuitko? Rekis­te­röidy ja liity mukaan!

Blogin toimi­tus­kunta: muutos­koor­di­naat­tori Anna-Riitta Mikko­nen, vies­tin­tä­asian­tun­tija Eija Pyykkö ja tieto­asian­tun­tija Kaisa Varis.

Kare­lian yhteyshenkilöt

Jos sinulla on Digi­vi­sioon liit­tyvä idea, kysymys tai osal­lis­tu­mi­seh­do­tus, ota yhteyttä:

Digi­vi­sio 2030 -hanke

Digi­vi­sio on kaik­kien Suomen korkea­kou­lu­jen yhtei­nen hanke, joka avaa oppi­mi­sen kansal­li­set tieto­va­ran­not yksilön ja yhteis­kun­nan käyt­töön. Pitkä­jän­tei­nen digi­vi­sio­työ tukee oppi­joi­den oppi­mista läpi elämän sekä mahdol­lis­taa peda­go­gii­kan kehit­ty­mi­sen ja korkea­kou­lu­jen uudis­tu­mi­sen. Vuonna 2030 Suomessa on avoin ja tunnus­tettu oppi­mi­sen ekosys­teemi, joka hyödyt­tää myös laajasti niin tutki­mus- ja inno­vaa­tio­toi­min­taa kuin työelämääkin.

Digi­vi­sio­nin valta­kun­nal­li­set webinaarit

Digi­vi­sio-webi­naa­reja järjes­te­tään noin kerran kuussa. Webi­naa­rit järjes­te­tään etäyh­tey­dellä Zoomissa. Tarkempi ohjelma ja Zoom-linkki webi­naa­riin lähe­te­tään hyvissä ajoin ennen webi­naa­ria sähkö­pos­titse. Webi­naa­rit tallen­ne­taan ja ne ovat osal­lis­tu­jille maksut­to­mia. Webi­naa­rien tiedot löydät myös hank­keen Eduuni wikistä sekä Digi­vi­sion verk­ko­si­vuilta.

Lisä­tie­toja webi­naa­rin järjes­te­lyistä antaa Digi­vi­sion hanke­toi­misto ([email protected]). Terve­tu­loa!