Korkea­kou­lujen Digivisio 2030 – tehdään oppimi­selle tulevaisuus

Karelia-ammat­ti­kor­kea­koulu osallistuu aktii­vi­sesti kaikkien Suomen korkea­kou­lujen kanssa valta­kun­nal­liseen Digivisio 2030 -hankkeeseen. 

Suomen korkea­koulut ovat yhteis­työssä käynnis­täneet Digivisio 2030 -hankkeen, joka on korkea­kou­lujen yhteinen, sopimus­poh­jainen hanke. Hankkeen keskeisenä tavoit­teena on avata oppimisen kansal­liset tieto­va­rannot yksilön ja yhteis­kunnan käyttöön mahdol­listaen pedago­giikan kehit­ty­misen ja korkea­kou­lujen uudistumisen. 

Suomi on vuonna 2030 joustavan oppimisen mallimaa. Oppija saa turval­li­sesti käyttöönsä datan omasta oppimi­sestaan. Tämä mahdol­listaa ja tukee hänen oppimistaan läpi elämän.

  • Digivisio mahdol­listaa, että oppija voi oppia jousta­vammin ja kerryttää osaamistaan muuttuvan maailman tarpeisiin.
  • Digivisio vahvistaa opettajan roolia laadukkaan sisällön tuottajana ja kansain­vä­li­sesti arvos­tetun opiske­lu­ko­ke­muksen mahdollistajana.
  • Digivi­siolla taataan, että korkea­kou­lu­tuksen taso nousee ja suoma­laisten työllis­ty­minen paranee.

Digivisio Kareliassa

Digiaa­mu­kahvit ovat kerran kuussa Tulevai­suuden työn ja Digivision järjes­tämiä keskus­te­lu­tuo­kioita, joissa käydään läpi ajankoh­taisia Karelian pedago­giikan kehit­tä­miseen liittyviä asioita. Voit tulla vapaasti mukaan kuulolle kyselemään ja keskus­te­lemaan teemasta. Tilai­suuksien sisältöä täsmen­netään lähempänä tapah­tumaa Intra­ne­tissä Peda-akatemian sivulla ja pedago­gisen valmen­nuksen Howspacessa. Tilai­suuksiin voit osallistua Teams-linkkien kautta. Löydät Teams-linkit Intra­netin kalen­te­rista ja pedago­gisen valmen­nuksen Howspacesta Digiaa­mu­kahvien sivulta lisät­tävien kalen­te­ri­mer­kin­töjen kautta. Kiinnos­tuitko? Rekis­te­röidy ja liity mukaan!

Blogin toimi­tus­kunta: muutos­koor­di­naattori Anna-Riitta Mikkonen, viestin­tä­asian­tuntija Eija Pyykkö ja tieto­asian­tuntija Kaisa Varis.

Karelian yhteys­hen­kilöt

Jos sinulla on Digivi­sioon liittyvä idea, kysymys tai osallis­tu­mi­seh­dotus, ota yhteyttä:

Digivisio 2030 -hanke

Digivisio on kaikkien Suomen korkea­kou­lujen yhteinen hanke, joka avaa oppimisen kansal­liset tieto­va­rannot yksilön ja yhteis­kunnan käyttöön. Pitkä­jän­teinen digivi­siotyö tukee oppijoiden oppimista läpi elämän sekä mahdol­listaa pedago­giikan kehit­ty­misen ja korkea­kou­lujen uudis­tu­misen. Vuonna 2030 Suomessa on avoin ja tunnus­tettu oppimisen ekosys­teemi, joka hyödyttää myös laajasti niin tutkimus- ja innovaa­tio­toi­mintaa kuin työelämääkin.

Digivi­sionin valta­kun­nal­liset webinaarit

Digivisio-webinaareja järjes­tetään noin kerran kuussa. Webinaarit järjes­tetään etäyh­tey­dellä Zoomissa. Tarkempi ohjelma ja Zoom-linkki webinaariin lähetetään hyvissä ajoin ennen webinaaria sähkö­pos­titse. Webinaarit tallen­netaan ja ne ovat osallis­tu­jille maksut­tomia. Webinaarien tiedot löydät myös hankkeen Eduuni wikistä sekä Digivision verkko­si­vuilta.

Lisätietoja webinaarin järjes­te­lyistä antaa Digivision hanke­toi­misto ([email protected]). Terve­tuloa!