Korkea­kou­lujen Digivisio 2030 – tehdään oppimi­selle tulevaisuus

Karelia-ammat­ti­kor­kea­koulu osallistuu aktii­vi­sesti kaikkien Suomen korkea­kou­lujen kanssa valta­kun­nal­liseen Digivisio 2030 -hankkeeseen. 

Suomen korkea­koulut ovat yhteis­työssä käynnis­täneet Digivisio 2030 -hankkeen, joka on korkea­kou­lujen yhteinen, sopimus­poh­jainen hanke. Hankkeen keskeisenä tavoit­teena on avata oppimisen kansal­liset tieto­va­rannot yksilön ja yhteis­kunnan käyttöön mahdol­listaen pedago­giikan kehit­ty­misen ja korkea­kou­lujen uudistumisen. 

Suomi on vuonna 2030 joustavan oppimisen mallimaa. Oppija saa turval­li­sesti käyttöönsä datan omasta oppimi­sestaan. Tämä mahdol­listaa ja tukee hänen oppimistaan läpi elämän.

  • Digivisio mahdol­listaa, että oppija voi oppia jousta­vammin ja kerryttää osaamistaan muuttuvan maailman tarpeisiin.
  • Digivisio vahvistaa opettajan roolia laadukkaan sisällön tuottajana ja kansain­vä­li­sesti arvos­tetun opiske­lu­ko­ke­muksen mahdollistajana.
  • Digivi­siolla taataan, että korkea­kou­lu­tuksen taso nousee ja suoma­laisten työllis­ty­minen paranee.

Digivisio 2030 -hankkeen verkkosivu

Digivisio on kaikkien Suomen korkea­kou­lujen yhteinen hanke, joka avaa oppimisen kansal­liset tieto­va­rannot yksilön ja yhteis­kunnan käyttöön. Pitkä­jän­teinen digivi­siotyö tukee oppijoiden oppimista läpi elämän sekä mahdol­listaa pedago­giikan kehit­ty­misen ja korkea­kou­lujen uudis­tu­misen. Vuonna 2030 Suomessa on avoin ja tunnus­tettu oppimisen ekosys­teemi, joka hyödyttää myös laajasti niin tutkimus- ja innovaa­tio­toi­mintaa kuin työelämääkin.

Digivi­sioon liittyviä tapah­tumia Karelian henkilökunnalle

Digiaa­mu­kahvit

Digiaa­mu­kahvit ovat kerran kuussa Tulevai­suuden työn ja Digivision järjes­tämiä keskus­te­lu­tuo­kioita, joissa käydään läpi ajankoh­taisia Karelian pedago­giikan kehit­tä­miseen liittyviä asioita. Voit tulla vapaasti mukaan kuulolle kyselemään ja keskus­te­lemaan teemasta. Tilai­suuksien sisältöä täsmen­netään lähempänä tapah­tumaa Intra­ne­tissä Peda-akatemian sivulla ja pedago­gisen valmen­nuksen Howspacessa. Tilai­suuksiin voit osallistua Teams-linkkien kautta. Löydät Teams-linkit Intra­netin kalen­te­rista ja pedago­gisen valmen­nuksen Howspacesta Digiaa­mu­kahvien sivulta lisät­tävien kalen­te­ri­mer­kin­töjen kautta.

to 16.2. klo 8.30-9.00 – Karelian osallis­tu­minen Digivision pilottiin

to 23.3. klo 8.30-9.00 – Esimerkkejä oppimi­sym­pä­ris­töjen hyödyn­tä­mi­sestä Kareliassa 1

to 6.4. klo 8.30-9.00 – Opiskelun ja oppimisen järjes­telmät & verkkoympäristöt 

to 11.5. klo 8.30-9.00 – Esimerkkejä oppimi­sym­pä­ris­töjen hyödyn­tä­mi­sestä Kareliassa 2

Jos kiinnostaa jokin aihe edes orasta­vasti, rekis­te­röidy ja liity mukaan!

Lue uusimmat blogimme Karelian Digivisiosta

Blogin toimi­tus­kunta:

muutos­koor­di­naattori Anna-Riitta Mikkonen, viestin­tä­pääl­likkö Rauno Jussila ja tieto­asian­tuntija Kaisa Varis

Karelian yhteys­hen­kilöt

Jos sinulla on Digivi­sioon liittyvä idea, kysymys tai osallis­tu­mi­seh­dotus, ota rohkeasti yhteyttä:

Vuoden 2023 Digivision valta­kun­nal­listen webinaarien aikataulu 

Digivisio-webinaareja järjes­tetään Suomessa noin kerran kuussa. Webinaarit järjes­tetään etäyh­tey­dellä Zoomissa. Tarkempi ohjelma ja Zoom-linkki webinaariin lähetetään hyvissä ajoin ennen webinaaria sähkö­pos­titse. Webinaarit tallen­netaan ja ne ovat osallis­tu­jille maksut­tomia. Webinaarien tiedot löydät myös hankkeen Eduuni wikistä (https://wiki.eduuni.fi/x/DTvICw) sekä Digivision verkko­si­vuilta (www.digivisio2030.fi/tapahtumat). 

Kevään webinaarit

  • ti 24.1. klo 14.00-15.00
  • ti 28.2. klo 14.00-15.00
  • to 30.3. klo 14.00-15.00 
  • ti 18.4. klo 14.00-15.00
  • ti 23.5. klo 14.00-15.00
  • ma 19.6. klo 14.00-15.00 

Webinaarit ovat avoimia kaikille Digivi­siosta kiinnostuneille! 

Lisätietoja webinaarin järjes­te­lyistä antaa Digivision hanke­toi­misto ([email protected]). Terve­tuloa!