EXAM Henki­lö­koh­tai­sen tentin laatiminen

EXAM Henki­lö­koh­tai­sen tentin laatiminen

 • Opet­taja voi tehdä määrätylle/määrätyille opiskelijalle/opiskelijoille henki­lö­koh­tai­sen tentin, johon muut opis­ke­li­jat eivät voi ilmoittautua. 
 • Luo uusi tentti, valitse Henki­lö­koh­tai­nen tentti
 • Henki­lö­koh­tai­sen tentin laati­mi­nen tapah­tuu samalla peri­aat­teella kuin muiden­kin Exam-tent­tien luomi­nen.
EXAM henkilokohtainen tentti1
 • Henki­lö­koh­tai­seen tent­tiin liite­tään kuiten­kin aina opis­ke­lija ja/tai opis­ke­li­jat (joiden tulee olla kerran käynyt EXAMissa kirjau­tu­massa) tai kirjau­tu­mat­to­mille opis­ke­li­joille voidaan lähet­tää sähköpostiviesti.
 • Paras tapa on pyytää opis­ke­li­jaa kirjau­tu­maan EXAMiin ja sen jälkeen lisätä hänet osal­lis­tu­jaksi, näin ilmoit­tau­tu­mis­viesti ei lähde vahin­gossa väärälle opiskelijalle!
 • Aikai­sem­min kirjau­tu­nut opiskelija:
  • Julkaise-väli­leh­dellä Osal­lis­tu­jat -kohtaan kirjoita opis­ke­li­jan nimi ja valitse oikea opis­ke­lija anne­tuista vaihtoehdoista. 
  • Klikkaa sen jälkeen Lisää.
 • EXAMiin kirjau­tu­ma­ton opiskelija:
  • Jos et löydä opis­ke­li­jaa nimellä, valitse alempi kohta ”Uutena opis­ke­li­jana” ja kirjoita opis­ke­li­jan­säh­kö­pos­ti­soite ja valitse Lisää.   
  • Opis­ke­li­jalle lähtee sähkö­posti ja hän pääsee varaa­man ajan tenttiin. 
  • Opis­ke­li­jaa ei enää tarvitse eikä pääse lisää­mään osal­lis­tu­jaksi, vaan opis­ke­lija pääsee sähkö­pos­tin pohjalta teke­mään tentin.
 • Henki­lö­koh­tai­seen tent­tiin voi lisätä uusia opis­ke­li­joita julkai­sun jälkeen (esim. uusin­ta­tentti, johon voidaan lisätä tent­ti­jöitä luku­kau­den aikana).
 • Huom. Henki­lö­koh­tai­nen tentti on kerta­luon­tei­nen eli suori­tus­ker­toja on yksi (1).
 • Järjes­telmä tiedot­taa opis­ke­li­jaa hänelle luodusta tentistä ja opis­ke­li­jan tulee vain varata tila.
 • Kun tentti on tehty, järjes­telmä tiedot­taa tehdystä suorituksesta.