Categories
Ajankohtaista

EXAM Henki­lö­koh­taisen tentin laatiminen

EXAM Henki­lö­koh­taisen tentin laatiminen

 • Opettaja voi tehdä määrätylle/määrätyille opiskelijalle/opiskelijoille henki­lö­koh­taisen tentin, johon muut opiske­lijat eivät voi ilmoittautua. 
 • Luo uusi tentti, valitse Henki­lö­koh­tainen tentti
 • Henki­lö­koh­taisen tentin laati­minen tapahtuu samalla periaat­teella kuin muidenkin Exam-tenttien luominen.
EXAM henkilokohtainen tentti1
 • Henki­lö­koh­taiseen tenttiin liitetään kuitenkin aina opiskelija ja/tai opiske­lijat (joiden tulee olla kerran käynyt EXAMissa kirjau­tu­massa) tai kirjau­tu­mat­to­mille opiske­li­joille voidaan lähettää sähköpostiviesti.
 • Paras tapa on pyytää opiske­lijaa kirjau­tumaan EXAMiin ja sen jälkeen lisätä hänet osallis­tu­jaksi, näin ilmoit­tau­tu­mis­viesti ei lähde vahin­gossa väärälle opiskelijalle!
 • Aikai­semmin kirjau­tunut opiskelija:
  • Julkaise-välileh­dellä Osallis­tujat -kohtaan kirjoita opiske­lijan nimi ja valitse oikea opiskelija annetuista vaihtoehdoista. 
  • Klikkaa sen jälkeen Lisää.
 • EXAMiin kirjau­tu­maton opiskelija:
  • Jos et löydä opiske­lijaa nimellä, valitse alempi kohta ”Uutena opiske­lijana” ja kirjoita opiske­li­jan­säh­kö­pos­ti­soite ja valitse Lisää.   
  • Opiske­li­jalle lähtee sähkö­posti ja hän pääsee varaaman ajan tenttiin. 
  • Opiske­lijaa ei enää tarvitse eikä pääse lisäämään osallis­tu­jaksi, vaan opiskelija pääsee sähkö­postin pohjalta tekemään tentin.
 • Henki­lö­koh­taiseen tenttiin voi lisätä uusia opiske­li­joita julkaisun jälkeen (esim. uusin­ta­tentti, johon voidaan lisätä tentti­jöitä lukukauden aikana).
 • Huom. Henki­lö­koh­tainen tentti on kerta­luon­teinen eli suori­tus­kertoja on yksi (1).
 • Järjes­telmä tiedottaa opiske­lijaa hänelle luodusta tentistä ja opiske­lijan tulee vain varata tila.
 • Kun tentti on tehty, järjes­telmä tiedottaa tehdystä suorituksesta.