EXAM Tentin laatiminen

EXAM Tentin laatiminen

 • Avaa Firefox- tai Chrome -selain ja kirjaudu Karelia-amk:n EXAM-järjes­tel­mään omilla tunnuksillasi. 
 • Valitse rooliksi Tentaat­tori, jos järjes­telmä pyytää valit­se­maan käyt­tä­jä­roo­lin. Jos Tentaat­tori-roolia ei näy tai se ei avaudu oletuk­sena, ota yhteyttä tuki­pal­ve­luun [email protected].

Luo tentti:

 • Klikkaa työpöy­dän oikeasta ylälai­dasta Uusi tentti -painiketta.
 • Valitse tentin tyypiksi haluamasi:
  • Yleinen tentti
  • Henki­lö­koh­tai­nen tentti
  • Kypsyys­näyte
EXAM tentinlaatiminen1
 • Täydennä tentin perustiedot:
  • Hae opin­to­jakso, johon tentti kuuluu joko opin­to­jak­son koodilla tai nimellä.
  • Anna tentille nimi
  • Opin­to­jak­son koodia ei tarvitse toistaa nimessä. Tenttiä vara­tessa opis­ke­lija näkee tentin koodin ja nimen. Lisää opin­to­jak­son nimen perään saapu­mis­ryh­män tunnus.
  • Jos samassa tentissä on kysy­myk­set usealla kielellä, kirjoita myös otsikko monikielisesti.
  • Valitse tentin kieli, joka/jotka näyte­tään opiskelijalle.
  • Ei vaikuta käyt­tö­liit­ty­män kieleen, sen voi jokai­nen käyt­täjä itse valita.
  • Voit valita useam­man kielen.
  • Arvioin­ti­vai­heessa tentaat­tori valit­see kysei­sen tent­ti­suo­ri­tuk­sen kielen.
 • Tallenna tiedot. Tentti on auto­maat­ti­sesti luonnos-tilassa
EXAM tentinlaatiminen2
 • Täydennä tentin arviointitiedot:
EXAM tentinlaatiminen3
 • Suori­tus­tyyppi osasuo­ri­tus tai koko­nais­suo­ri­tus. Jälkim­mäi­nen on auto­maat­ti­sesti valittuna.
 • Arvo­sana-asteik­koon tulee tentin perus­tie­doista suoraan oletuk­sena arvosana-asteikko.
 • Tentaat­to­rien ja arvioi­jien lisääminen
  • Tentillä voi olla useita tentaat­to­reita tai arvioi­jia (arvioija ei voi lukita arvioin­tia eikä muokata tenttiä).
  • Jos lisäät tent­tiisi toisen tentaat­to­rin / arvioi­jan, tulee hänen olla ensin kirjau­tu­nut järjes­tel­mään ja hänellä tulee olla tentaat­to­rin oikeudet.
 • Täydennä tentin erityis­vaa­ti­muk­set tent­ti­ko­neille ja lisää mahdol­li­nen liite.
  • Valinta vaikut­taa tilojen ja tieto­ko­nei­den vali­koi­tu­mi­seen opiskelijalle.
  • Valinta varmis­taa, että opis­ke­li­jalla on varat­ta­vis­saan tentin suorit­ta­mi­seen tarvit­ta­vat resurs­sit (halutut ohjel­mis­tot EXAM tentissä käytössä, esim. Excel).
  • Lataa tentin liite
   • Voit ladata vain yhden liit­teen. Liite voi olla myös ZIP-paketti, jolloin siihen voi pakata useam­pia tiedos­toja. Tarkista onko tent­ti­ko­neessa ZIP-tiedos­to­jen aukaisumahdollisuutta.
   • Liite­tie­dos­to­jen avaa­mi­nen tent­ti­ti­lan­teessa vaatii, että tarvit­tava ohjel­misto on asen­nettu tent­ti­ti­lan tietokoneelle.
   • Tarkista liit­teen koko, sillä se voi olla korkein­taan 50 Mt.
EXAM tentinlaatiminen4
 • Täydennä ohjeis­tus
  • Tentin aikana näky­väksi ohjeis­tuk­seksi opis­ke­li­jalle voi kirjoit­taa yleisiä ohjeita, kuten kuinka moneen kysy­myk­seen tentissä tulee vastata tai muis­tu­tus että liit­teet tulee liittää suori­tuk­seen tentin aikana.
  • Tent­ti­va­rauk­sen aikana näky­vään ohjeis­tuk­seen opis­ke­li­jalle kannat­taa mm. kirjoit­taa, kenelle tentti on tarkoi­tettu (esim. tietyn luen­to­kurs­sin opis­ke­li­joille, sivuai­neo­pis­ke­li­joille) tai muis­tut­taa jotain (esim. poistaa turha tenttivaraus).
  • Teksti näkyy ilman muotoilua.
  • Tallenna muutok­set.

Lisää kysy­myk­set (Katso ohjeet Kysy­mys­ten lisäys ja muok­kaa­mi­nen, Kysy­myk­sistä tentiksi)

Määritä tentin julkai­e­mi­seen liit­ty­vät asetukset

 • Täydennä tentin julkai­se­mi­seen liit­ty­vät tiedot Julkaise-välilehdellä:
EXAM tentinlaatiminen5
 • Tent­ti­pe­rio­din alkamis- ja päät­ty­mis­päi­vät, eli ajan­jakso jolle tent­tiai­koja voi varata.
  • Kun tent­tiin on ilmoit­tau­tu­mi­sia, vain admin voi lyhen­tää tenttiperiodia.
 • Tentin kestossa on eri vaih­toeh­toja: 30 min, 55 min, 115 min ja 175 min.
  • Tent­tiaika alkaa varauk­sen alussa.
  • Tent­tia­jassa ei ole myöhäs­ty­mis­va­raa (mikäli opis­ke­lija aloit­taa tentin 10 min myöhässä, hänen tent­tinsä ei jatku loppua­jasta, vaan päättyy ennalta määrät­tynä aikana). 
  • Puut­tu­vat minuu­tit on varattu tent­ti­ko­neelta pois­tu­mi­seen, jotta seuraava tent­tijä voi aloit­taa tent­tinsä seuraa­valla tasatunnilla.Jos tent­tiin on varauk­sia, tentin kestoa ei voi muuttaa, koska se sekoit­taisi varauskalenterin.
 • Julkai­sua­se­tuk­sissa määri­tel­lään, montako kertaa tenttiä voi suorit­taa ennen arvioin­tia. Oletuk­sena on yksi kerta.
  • Mikäli opis­ke­lija ei tee tenttiä, hän voi varata uuden tent­tia­jan, kun edel­li­nen tent­tiaika päättyy.
 • Ilmoit­tau­tu­mis­linkki, jonka opet­taja voi lähet­tää opis­ke­li­joille. Paras tapa on infor­moida opis­ke­li­joita itse etsi­mään tentti järjestelmästä.
 • Esikat­sele tentti huolellisesti.
 • Julkaise tentti klik­kaa­malla Tallenna ja julkaise -painiketta.
EXAM tentinlaatiminen6
 • Tentti tulee julkai­sun jälkeen opis­ke­li­joi­den varattavaksi.
 • Voit vielä muokata ja lisätä kysy­myk­siä ja piden­tää tent­ti­pe­rio­dia julkai­sun jälkeen.
 • Tentin ja kysy­mys­ten muok­kaa­mi­nen rajoit­tuu siinä vaiheessa, kun tent­tiin tulee ilmoit­tau­tu­neita opis­ke­li­joita. Järjes­telmä infor­moi asiasta, mikäli muok­kauk­set eivät onnistu.