Categories
Ajankohtaista

EXAM Tentin laatiminen

EXAM Tentin laatiminen

 • Avaa Firefox- tai Chrome -selain ja kirjaudu Karelia-amk:n EXAM-järjes­telmään omilla tunnuksillasi. 
 • Valitse rooliksi Tentaattori, jos järjes­telmä pyytää valit­semaan käyttä­jä­roolin. Jos Tentaattori-roolia ei näy tai se ei avaudu oletuksena, ota yhteyttä tukipal­veluun [email protected].

Luo tentti:

 • Klikkaa työpöydän oikeasta ylälai­dasta Uusi tentti -painiketta.
 • Valitse tentin tyypiksi haluamasi:
  • Yleinen tentti
  • Henki­lö­koh­tainen tentti
  • Kypsyys­näyte
EXAM tentinlaatiminen1
 • Täydennä tentin perustiedot:
  • Hae opinto­jakso, johon tentti kuuluu joko opinto­jakson koodilla tai nimellä.
  • Anna tentille nimi
  • Opinto­jakson koodia ei tarvitse toistaa nimessä. Tenttiä varatessa opiskelija näkee tentin koodin ja nimen. Lisää opinto­jakson nimen perään saapu­mis­ryhmän tunnus.
  • Jos samassa tentissä on kysymykset usealla kielellä, kirjoita myös otsikko monikielisesti.
  • Valitse tentin kieli, joka/jotka näytetään opiskelijalle.
  • Ei vaikuta käyttö­liit­tymän kieleen, sen voi jokainen käyttäjä itse valita.
  • Voit valita useamman kielen.
  • Arvioin­ti­vai­heessa tentaattori valitsee kyseisen tentti­suo­ri­tuksen kielen.
 • Tallenna tiedot. Tentti on automaat­ti­sesti luonnos-tilassa
EXAM tentinlaatiminen2
 • Täydennä tentin arviointitiedot:
EXAM tentinlaatiminen3
 • Suori­tus­tyyppi osasuo­ritus tai kokonais­suo­ritus. Jälkim­mäinen on automaat­ti­sesti valittuna.
 • Arvosana-asteikkoon tulee tentin perus­tie­doista suoraan oletuksena arvosana-asteikko.
 • Tentaat­torien ja arvioijien lisääminen
  • Tentillä voi olla useita tentaat­to­reita tai arvioijia (arvioija ei voi lukita arviointia eikä muokata tenttiä).
  • Jos lisäät tenttiisi toisen tentaat­torin / arvioijan, tulee hänen olla ensin kirjau­tunut järjes­telmään ja hänellä tulee olla tentaat­torin oikeudet.
 • Täydennä tentin erityis­vaa­ti­mukset tentti­ko­neille ja lisää mahdol­linen liite.
  • Valinta vaikuttaa tilojen ja tieto­ko­neiden valikoi­tu­miseen opiskelijalle.
  • Valinta varmistaa, että opiske­li­jalla on varat­ta­vissaan tentin suorit­ta­miseen tarvit­tavat resurssit (halutut ohjel­mistot EXAM tentissä käytössä, esim. Excel).
  • Lataa tentin liite
   • Voit ladata vain yhden liitteen. Liite voi olla myös ZIP-paketti, jolloin siihen voi pakata useampia tiedostoja. Tarkista onko tentti­ko­neessa ZIP-tiedos­tojen aukaisumahdollisuutta.
   • Liite­tie­dos­tojen avaaminen tentti­ti­lan­teessa vaatii, että tarvittava ohjel­misto on asennettu tentti­tilan tietokoneelle.
   • Tarkista liitteen koko, sillä se voi olla korkeintaan 50 Mt.
EXAM tentinlaatiminen4
 • Täydennä ohjeistus
  • Tentin aikana näkyväksi ohjeis­tuk­seksi opiske­li­jalle voi kirjoittaa yleisiä ohjeita, kuten kuinka moneen kysymykseen tentissä tulee vastata tai muistutus että liitteet tulee liittää suori­tukseen tentin aikana.
  • Tentti­va­rauksen aikana näkyvään ohjeis­tukseen opiske­li­jalle kannattaa mm. kirjoittaa, kenelle tentti on tarkoi­tettu (esim. tietyn luento­kurssin opiske­li­joille, sivuai­neo­pis­ke­li­joille) tai muistuttaa jotain (esim. poistaa turha tenttivaraus).
  • Teksti näkyy ilman muotoilua.
  • Tallenna muutokset.

Lisää kysymykset (Katso ohjeet Kysymysten lisäys ja muokkaa­minen, Kysymyk­sistä tentiksi)

Määritä tentin julkai­e­miseen liittyvät asetukset

 • Täydennä tentin julkai­se­miseen liittyvät tiedot Julkaise-välilehdellä:
EXAM tentinlaatiminen5
 • Tentti­pe­riodin alkamis- ja päätty­mis­päivät, eli ajanjakso jolle tenttiaikoja voi varata.
  • Kun tenttiin on ilmoit­tau­tu­misia, vain admin voi lyhentää tenttiperiodia.
 • Tentin kestossa on eri vaihtoehtoja: 30 min, 55 min, 115 min ja 175 min.
  • Tenttiaika alkaa varauksen alussa.
  • Tenttia­jassa ei ole myöhäs­ty­mis­varaa (mikäli opiskelija aloittaa tentin 10 min myöhässä, hänen tenttinsä ei jatku loppua­jasta, vaan päättyy ennalta määrättynä aikana). 
  • Puuttuvat minuutit on varattu tentti­ko­neelta poistu­miseen, jotta seuraava tenttijä voi aloittaa tenttinsä seuraa­valla tasatunnilla.Jos tenttiin on varauksia, tentin kestoa ei voi muuttaa, koska se sekoit­taisi varauskalenterin.
 • Julkai­sua­se­tuk­sissa määri­tellään, montako kertaa tenttiä voi suorittaa ennen arviointia. Oletuksena on yksi kerta.
  • Mikäli opiskelija ei tee tenttiä, hän voi varata uuden tenttiajan, kun edellinen tenttiaika päättyy.
 • Ilmoit­tau­tu­mis­linkki, jonka opettaja voi lähettää opiske­li­joille. Paras tapa on infor­moida opiske­li­joita itse etsimään tentti järjestelmästä.
 • Esikatsele tentti huolellisesti.
 • Julkaise tentti klikkaa­malla Tallenna ja julkaise -painiketta.
EXAM tentinlaatiminen6
 • Tentti tulee julkaisun jälkeen opiske­li­joiden varattavaksi.
 • Voit vielä muokata ja lisätä kysymyksiä ja pidentää tentti­pe­riodia julkaisun jälkeen.
 • Tentin ja kysymysten muokkaa­minen rajoittuu siinä vaiheessa, kun tenttiin tulee ilmoit­tau­tu­neita opiske­li­joita. Järjes­telmä informoi asiasta, mikäli muokkaukset eivät onnistu.