Jos tähtäät fysio­te­ra­peu­tin tutkin­toon ja opis­ke­let ISLOssa

 • Tammi­kuussa 2024 alkaa fysio­te­ra­pian monimuotokoulutus
 • Opis­kele ensim­mäi­sen luku­kau­den opinnot (30 op) ryhmän mukana ISLOn opin­to­jen rinnalla
 • Hae eril­lis­haussa tutkinto-opiskelijaksi 
 • Aloita tutkinto-opis­ke­li­jana saman ryhmän mukana 

Alus­tava suun­ni­telma ja opinto-opas>> Verkko-opin­to­jen osuus vaih­te­lee opintojaksoittain. 

Näkymiä fysio­te­ra­pian toimin­taym­pä­ris­töön 17 op 

 • Fysio­te­ra­pia kuntou­tusa­lan ammat­tina 6 op 
 • Ensiapu 
 • Fysio­te­ra­pian lähtökohdat 
 • Kehit­tyvä ja toimiva ihminen 11 op 
 • Osa A: Anato­mia ja fysio­lo­gia 3 op 
 • Osa B: Toimin­nal­li­nen anato­mia 4 op 
 • Osa C: Moto­ri­nen kehit­ty­mi­nen ja oppi­mi­nen 4 op 

Sote-alan moniam­ma­til­li­set lähtö­koh­dat 12 op 

 • Hyvin­voin­nin, tervey­den ja toimin­ta­ky­vyn edis­tä­mi­nen 1, 2 op 
 • Asiakas aktii­vi­sena toimi­jana sote­pal­ve­luissa 3 op 
 • Rapor­tointi ja kirjoi­tus­vies­tintä 2 op 
 • Terveys­lii­kun­nan ohjaa­mi­nen 5 op 

Saadak­sesi eril­lis­ha­kuun oikeut­ta­vat 30 op:n täyteen, suori­tat vähin­tään 1 op:n verran oman valin­tasi mukaan täyden­tä­viä opin­toja. Keskus­tele ja tee suun­ni­telma oman opet­ta­jasi kanssa, miten voit yhdis­tää opin­toi­hisi AMK-opinnot. 

FYSIOTERAPIAN OPINTOJA AVOIMESSA AMMATTIKORKEAKOULUSSA 

Avoin ammat­ti­kor­kea­koulu on jous­tava tapa suorit­taa korkea­kou­luo­pin­toja. Opinnot on tarkoi­tettu kaikille ammat­ti­kor­kea­kou­luo­pin­noista kiin­nos­tu­neille iästä, amma­tista ja koulu­tus­taus­tasta riippumatta. 

Avoimen ammat­ti­kor­kea­kou­lun opinnot ovat sisäl­löl­tään ja vaati­mus­ta­sol­taan Karelia-ammat­ti­kor­kea­kou­lun tutkin­to­vaa­ti­mus­ten mukaisia. 

Suori­te­tut opin­to­jak­sot voidaan hyväksi lukea fysio­te­ra­peutti (AMK) tutkin­toon, mikäli myöhem­min haet ja tulet vali­tuksi Karelia-ammat­ti­kor­kea­kou­lun tutkin­toon johta­vaan koulutukseen. 

Tarjoamme fysio­te­ra­pian avoimen ammat­ti­kor­kea­kou­lun opetusta alla olevista teemoista verkko-opin­toina keväällä 2024. Voit tutus­tua AMK-opin­toi­hin, jotka myöhem­min voidaan hyväk­syä osaksi tutkintoa. 

Orien­taa­tio fysio­te­ra­pi­aan 

Minus­tako fysio­te­ra­peutti? 2 op

Liikun­ta­vam­mo­jen ennal­taeh­käisy 1 op

Kuntou­tus 

Kuntou­tus ja kuntout­tava toiminta 5 op – ilmoit­tau­tu­mi­nen päättyy 11.9.  

Kuntou­tuk­sen mene­tel­mät 5 op – ilmoit­tau­tu­mi­nen päättyy 11.9. 

Ikäosaa­mi­nen 

Ikäih­mi­sen aktii­vi­nen arki 5 op 

Koulu­lai­sen hyvin­voin­nin, tervey­den ja toimin­ta­ky­vyn edis­tä­mi­nen  

Kehit­tyvä koulu­lai­nen 5 op

Koului­käi­nen fysio­te­ra­piassa 5 op

Tervey­sa­lan erityis­ky­sy­myk­set 

Toimiva lantion­pohja 1 op 

Lantion­poh­jan toimin­ta­häi­riöt tutuksi 5 op 

Kipu ja kivun hallinta 5 op 

Keskus­tele oman opet­ta­jasi kanssa, miten voit hyödyn­tää AMK-opin­toja osana ISLOn opintoja. 

ISLOn opis­ke­li­joille sovitut fysio­te­ra­pian opinnot ilmai­sia. Opin­toi­hin ilmoit­tau­tu­mi­nen: ​
Valitse Ilmoit­tau­tu­mis­tyy­piksi -> Olen toisen asteen (amma­til­li­nen oppi­lai­tos) opis­ke­lija ja opin­noista on sovittu oppi­lai­tok­ses­sani. Lisää Lisä­tie­dot-kent­tään oppi­lai­tos, jossa opis­ke­let -> ISLO

LISÄTIETOJA 

Tarja Pesonen-Sivonen, [email protected] |opinto-ohjaaja, fysio­te­ra­pian koulu­tus  
Katja Hirvo­nen, [email protected] jatku­van oppi­mi­sen suunnittelija