Kan­sain­vä­li­set kump­pa­nit

Kan­sain­vä­li­set kump­pa­nit

Kare­lia-ammat­ti­kor­kea­kou­lun kan­sain­vä­lis­ten kump­pa­nuuk­sien kehit­tä­mi­nen perus­tuu stra­te­gian ja vision toteut­ta­mi­seen. Tavoit­tee­na on vah­vis­taa Kare­lian osaa­mis­pää­omaa ja toi­min­taa sekä tuot­taa lisä­ar­voa kump­pa­neil­le. Hyvä kump­pa­nuus perus­tuu luot­ta­muk­seen, suun­ni­tel­mal­li­seen ja tavoit­teel­li­seen yhteis­työ­hön sekä win-win peri­aat­teen toteu­tu­mi­seen.

Kare­lia kehit­tää kan­sain­vä­li­siä kump­pa­nuuk­si­aan sys­te­maat­ti­ses­ti. Stra­te­gis­ten ja avain­kump­pa­nei­den osal­ta toi­min­taa ohjaa­vat sopi­muk­set ja kump­pa­nuus­suun­ni­tel­mat. Kare­lia-ammat­ti­kor­kea­kou­lu pyr­kii pit­kä­jän­tei­seen, moni­puo­li­seen ja monia­lai­seen yhteis­työ­hön kan­sain­vä­lis­ten kor­kea­kou­lu­jen ja mui­den yhteis­työ­or­ga­ni­saa­tioi­den kans­sa. Yhteis­työ­muo­to­ja ovat opis­ke­li­ja- ja hen­ki­lös­tö­liik­ku­vuus, kou­lu­tuk­sen kehit­tä­mi­nen, kou­lu­tus­vien­ti sekä tut­ki­mus ja kehi­tys­toi­min­ta.

Yhteis­työ­kor­kea­kou­lu­ja

Austria

Bel­gium

Botswa­na

Brazil

Bul­ga­ria

Cana­da

Chi­le

Chi­na

Cyprus

Czech Republic

Den­mark

Esto­nia

France

Ger­ma­ny

Greece

Hun­ga­ry

India

Ire­land

Ita­ly

Japan

Korea

Lat­via

Lit­hua­nia

Malawi

Malay­sia

Nami­bia

Net­her­lands

Norway

Poland

Por­tu­gal

Roma­nia

Rus­sia

Slo­va­kia

Spain

Swe­den

Switzer­land

Uni­ted King­dom

Zam­bia

Yhteys­tie­dot

Lii­sa Timo­nen
kan­sain­vä­lis­ten asioi­den pääl­lik­kö
liisa.timonen[at]karelia.fi
puh. 050 591 3397