Kansain­vä­li­set kumppanit

Karelia-ammat­ti­kor­kea­kou­lun kansain­vä­lis­ten kump­pa­nuuk­sien kehit­tä­mi­nen perus­tuu stra­te­gian ja vision toteut­ta­mi­seen. Tavoit­teena on vahvis­taa Kare­lian osaa­mis­pää­omaa ja toimin­taa sekä tuottaa lisä­ar­voa kump­pa­neille. Hyvä kump­pa­nuus perus­tuu luot­ta­muk­seen, suun­ni­tel­mal­li­seen ja tavoit­teel­li­seen yhteis­työ­hön sekä win-win peri­aat­teen toteutumiseen.

Karelia kehit­tää kansain­vä­li­siä kump­pa­nuuk­si­aan syste­maat­ti­sesti. Stra­te­gis­ten ja avain­kump­pa­nei­den osalta toimin­taa ohjaa­vat sopi­muk­set ja kump­pa­nuus­suun­ni­tel­mat. Karelia-ammat­ti­kor­kea­koulu pyrkii pitkä­jän­tei­seen, moni­puo­li­seen ja monia­lai­seen yhteis­työ­hön kansain­vä­lis­ten korkea­kou­lu­jen ja muiden yhteis­työ­or­ga­ni­saa­tioi­den kanssa. Yhteis­työ­muo­toja ovat opis­ke­lija- ja henki­lös­tö­liik­ku­vuus, koulu­tuk­sen kehit­tä­mi­nen, koulu­tus­vienti sekä tutki­mus ja kehitystoiminta.

Yhteis­työ­kor­kea­kou­luja

Austria

Belgium

Botswana

Brazil

Bulga­ria

Canada

Chile

China

Cyprus

Czech Republic

Denmark

Estonia

France

Germany

Greece

Hungary

India

Ireland

Italy

Japan

Korea

Latvia

Lithua­nia

Malawi

Malay­sia

Namibia

Nether­lands

Norway

Poland

Portu­gal

Romania

Slova­kia

Spain

Sweden

Switzer­land

United Kingdom

Zambia

Yhteys­tie­dot

Liisa Timonen
kansain­vä­lis­ten asioi­den pääl­likkö
liisa.timonen[at]karelia.fi
puh. 050 591 3397