Kansain­vä­liset kumppanit

Karelia-ammat­ti­kor­kea­koulun kansain­vä­listen kumppa­nuuksien kehit­tä­minen perustuu strategian ja vision toteut­ta­miseen. Tavoit­teena on vahvistaa Karelian osaamis­pääomaa ja toimintaa sekä tuottaa lisäarvoa kumppa­neille. Hyvä kumppanuus perustuu luotta­mukseen, suunni­tel­mal­liseen ja tavoit­teel­liseen yhteis­työhön sekä win-win periaatteen toteutumiseen.

Karelia kehittää kansain­vä­lisiä kumppa­nuuk­siaan syste­maat­ti­sesti. Strate­gisten ja avain­kump­pa­neiden osalta toimintaa ohjaavat sopimukset ja kumppa­nuus­suun­ni­telmat. Karelia-ammat­ti­kor­kea­koulu pyrkii pitkä­jän­teiseen, monipuo­liseen ja monia­laiseen yhteis­työhön kansain­vä­listen korkea­kou­lujen ja muiden yhteis­työ­or­ga­ni­saa­tioiden kanssa. Yhteis­työ­muotoja ovat opiskelija- ja henki­lös­tö­liik­kuvuus, koulu­tuksen kehit­tä­minen, koulu­tus­vienti sekä tutkimus ja kehitystoiminta.

Yhteis­työ­kor­kea­kouluja

Austria

Belgium

Botswana

Brazil

Bulgaria

Canada

Chile

China

Cyprus

Czech Republic

Denmark

Estonia

France

Germany

Greece

Hungary

India

Ireland

Italy

Japan

Korea

Latvia

Lithuania

Malawi

Malaysia

Namibia

Nether­lands

Norway

Poland

Portugal

Romania

Russia

Slovakia

Spain

Sweden

Switzerland

United Kingdom

Zambia

Yhteys­tiedot

Liisa Timonen
kansain­vä­listen asioiden päällikkö
liisa.timonen[at]karelia.fi
puh. 050 591 3397