Categories
Ajankohtaista

Kielet ja viestintä

Kansain­vä­lis­ty­minen on mahdollisuus

Kieli­taito sekä viestintä- ja vuoro­vai­ku­tus­osaa­minen ovat keskeisiä työelä­mässä tarvit­tavia taitoja. Englannin kielen taidon merkitys on ollut perin­tei­sesti vahva, mutta myös muita kieliä tarvitaan. Itä-Suomessa korostuu etenkin venäjä­osaa­misen merkitys.

Tarjoamme erilaisia kielten ja viestinnän asian­tun­ti­ja­pal­veluja, mm. henki­lös­tö­kou­lu­tusta sekä kielen­huolto- ja käännös­pal­veluja. Meillä on mahdol­lisuus opiskella englantia, espanjaa, ranskaa, ruotsia, saksaa, venäjää sekä suomea vieraana kielenä.

Voimme edistää yrityksen kansain­vä­lis­ty­mistä kulttuurien välisen viestinnän koulu­tusten ja konsul­toinnin avulla. Tarvit­taessa annamme myös arvioita ja lausuntoja kielio­saa­mi­sesta. Viestintä- ja vuoro­vai­ku­tus­taitoja voit kehittää mm. esiin­tymis-, kokous- ja neuvot­te­lu­tai­tojen kursseillamme.

Tarjoamme sekä valmiita koulu­tus­ko­ko­nai­suuksia että toiveiden mukaan räätä­löityä kieli- ja viestintäkoulutusta.

Esimerkkejä tarjon­nas­tamme

Käännökset ja kielentarkastukset

Käännös- ja kielentarkastuspalvelut

Kieli­kou­lu­tukset

At Your Service – englan­nin­kie­linen asiakas­palvelu
Effective Business Contacts – tehokas liike-elämän viestintä 
Venäjän­kie­linen asiakas­palvelu
Venäjää puheli­messa
Effektiv affärs­kom­mu­ni­kation på svenska – liike-elämän viestintä tehok­kaaksi
Saksan­kie­linen asiakaspalvelu

Viestin­tä­kou­lu­tukset

Tehokkaat kokoukset
Sujuva hallin­to­kieli / Liike­kir­jee­naihto
Monikult­tuu­ri­suus­osaa­mista työelämään

Yhteys­tiedot

Anne Prepula
Palve­lu­lii­ke­toi­minnan koordi­naattori
anne.prepula[at]karelia.fi
puh. 050 311 9167

palvelut[at]karelia.fi


>> Tutustu myös muuhun täyden­nys­kou­lu­tus­tar­jon­taamme.

>> Tarvit­setko kielten ja viestinnän asian­tun­ti­ja­pal­ve­luita? Lue lisää!