Laadun­hal­linta ja toiminnan ohjaus

Karelia-ammat­ti­kor­kea­koulun laadun­hal­linnan tavoit­teena on

  • sujuva ja tarkoi­tuk­sen­mu­kainen toiminta strate­giassa määri­tel­tyjen tavoit­teiden saavuttamiseksi
  • opiskelijoiden/palvelun käyttäjien tarpeiden tunnis­ta­minen ja annet­tujen lupausten täyttäminen
  • toiminnan jatkuva kehit­tä­minen sekä
  • kehit­tä­mistyön näkyväksi tekeminen kaikissa toimin­noissa ja jokaisen omassa työssä.

Ammat­ti­kor­kea­kou­lussa ei ole erillistä laatu­jär­jes­telmää, vaan laadun­hal­linnan elementit on raken­nettu osaksi ammat­ti­kor­kea­koulun toimin­na­noh­jausta ja intranet-ratkaisua (Karelia-intra). Karelia-ammat­ti­kor­kea­koulun intra­netin jäsen­nyksen perustana ovat laadun­hal­linnan keskeiset elementit.

Yliopis­tojen ja ammat­ti­kor­kea­kou­lujen laatu­jär­jes­telmät auditoidaan kuuden vuoden välein. Kansal­linen koulu­tuksen arvioin­ti­keskus (KARVI) vastaa auditointien toteut­ta­mi­sesta. Auditointi perustuu euroop­pa­laisiin laadun­var­mis­tuksen periaat­teisiin ja kriteereihin.

Karelia-ammat­ti­kor­kea­koulu läpäisi syksyllä 2018 toteu­tetun auditoinnin erinomaisin arvosanoin. Ammat­ti­kor­kea­koulun laadun­var­mis­tus­jär­jes­telmän arvioitiin olevan kokonai­suu­dessaan edisty­neellä tasolla. Myös kaikki toiminnan osa-alueet ovat auditoinnin perus­teella joko edisty­neellä tai kehit­ty­vällä tasolla. Karelia-ammat­ti­kor­kea­koulun lisäksi vain yhden suoma­laisen korkea­koulun laadun­var­mis­tuksen kokonaisuus on arvioitu edisty­neelle tasolle.

Karelia-ammat­ti­kor­kea­koulun laadun­var­mis­tus­jär­jes­telmän auditoin­ti­ra­portti 2018

Kansal­linen koulu­tuksen arvioin­ti­keskus (KARVI)

Karelian laatu­kä­si­kirja