Laadun­hal­linta ja toimin­nan ohjaus

Karelia-ammat­ti­kor­kea­kou­lun laadun­hal­lin­nan tavoit­teena on

  • sujuva ja tarkoi­tuk­sen­mu­kai­nen toiminta stra­te­giassa määri­tel­ty­jen tavoit­tei­den saavuttamiseksi
  • opiskelijoiden/palvelun käyt­tä­jien tarpei­den tunnis­ta­mi­nen ja annet­tu­jen lupaus­ten täyttäminen
  • toimin­nan jatkuva kehit­tä­mi­nen sekä
  • kehit­tä­mis­työn näky­väksi teke­mi­nen kaikissa toimin­noissa ja jokai­sen omassa työssä.

Ammat­ti­kor­kea­kou­lussa ei ole eril­listä laatu­jär­jes­tel­mää, vaan laadun­hal­lin­nan elemen­tit on raken­nettu osaksi ammat­ti­kor­kea­kou­lun toimin­na­noh­jausta ja intra­net-ratkai­sua (Karelia-intra). Karelia-ammat­ti­kor­kea­kou­lun intra­ne­tin jäsen­nyk­sen perus­tana ovat laadun­hal­lin­nan keskei­set elementit.

Yliopis­to­jen ja ammat­ti­kor­kea­kou­lu­jen laatu­jär­jes­tel­mät audi­toi­daan kuuden vuoden välein. Kansal­li­nen koulu­tuk­sen arvioin­ti­kes­kus (KARVI) vastaa audi­toin­tien toteut­ta­mi­sesta. Audi­tointi perus­tuu euroop­pa­lai­siin laadun­var­mis­tuk­sen peri­aat­tei­siin ja kriteereihin.

Karelia-ammat­ti­kor­kea­koulu läpäisi syksyllä 2018 toteu­te­tun audi­toin­nin erin­omai­sin arvo­sa­noin. Ammat­ti­kor­kea­kou­lun laadun­var­mis­tus­jär­jes­tel­män arvioi­tiin olevan koko­nai­suu­des­saan edis­ty­neellä tasolla. Myös kaikki toimin­nan osa-alueet ovat audi­toin­nin perus­teella joko edis­ty­neellä tai kehit­ty­vällä tasolla. Karelia-ammat­ti­kor­kea­kou­lun lisäksi vain yhden suoma­lai­sen korkea­kou­lun laadun­var­mis­tuk­sen koko­nai­suus on arvioitu edis­ty­neelle tasolle.

Karelia-ammat­ti­kor­kea­kou­lun laadun­var­mis­tus­jär­jes­tel­män audi­toin­ti­ra­portti 2018

Kansal­li­nen koulu­tuk­sen arvioin­ti­kes­kus (KARVI)

Karelian laatu­kä­si­kirja