Maa­han­muut­ta­jien ohjaus- ja neuvontapalvelut

Maa­han­muut­ta­jil­le suun­na­tut pal­ve­lut ja hankkeet

Ope­tus- ja kult­tuu­ri­mi­nis­te­riö on valin­nut Kare­lia-ammat­ti­kor­kea­kou­lun yhdek­si maa­han­muut­ta­ja­työn vas­tuu­kor­kea­kou­luk­si, joka tuot­taa ohjauk­sen ja osaa­mi­sen tun­nis­ta­mi­sen pal­ve­lu­ja sekä kor­kea­kou­luo­pin­to­hin val­men­ta­vaa kou­lu­tus­ta maa­han­muut­ta­jil­le. Lisäk­si tava­oit­tee­na on kehit­tää maa­han­muut­ta­jil­le suun­nat­tua toi­min­taa hank­kei­den avul­la. Tavoit­tee­na on maa­han­muut­ta­jien kou­lu­tus­pol­ku­jen, työl­lis­ty­mi­sen ja kotou­tu­mi­sen tuke­mi­nen. Toi­min­ta on osa val­ta­kun­nal­lis­ta SIMHE (Sup­por­ting Immi­grants in Hig­her Educa­tion) – toi­min­taa. SIM­HE-ver­kos­tos­sa on muka­na Kare­lian lisäk­si myös Met­ro­po­lian ja Oulun Ammat­ti­kor­kea­kou­lut ja Jyväs­ky­län, Hel­sin­gin ja Turun yliopistot.

Ohjaus­pal­ve­lut

Kare­lia-amk tar­jo­aa ilmais­ta SIMHE(Supporting Immi­grants in Hig­her Educa­tion) ‑ohjaus­pal­ve­lua kor­kea­kou­lu­te­tuil­le ja kor­kea­kou­lu­tuk­ses­ta kiin­nos­tu­neil­le maa­han­muut­ta­jil­le Poh­jois-Kar­ja­lan ja Itä-Suo­men alueella.

SIMHE ohjaus tar­koit­taa hen­ki­lö­koh­tais­ta kes­kus­te­lua ohjaa­jan kans­sa kas­vo­tus­ten tai etäyh­tey­del­lä. Ohjaus on tar­koi­tet­tu maa­han­muut­to­taus­tai­sil­le hen­ki­löil­le, jot­ka halua­vat tietää:

• miten löy­tää opis­ke­lu­paik­ka kor­kea­kou­lus­sa Suo­mes­sa ja mitä sii­hen vaa­di­taan
• miten ulko­mail­la han­kit­tu tut­kin­to, osaa­mi­nen ja ammat­ti ote­taan huo­mioon opis­ke­lus­sa ja työ­elä­mäs­sä Suo­mes­sa
• mil­loin ja miten pitää hakea tut­kin­non tun­nus­ta­mis- ja rin­nas­ta­mis­pää­tös­tä ja mitä teh­dään ehdol­li­sen pää­tök­sen jäl­keen
• miten omal­la kou­lu­tuk­sel­la ja osaa­mi­sel­la saa töi­tä Suo­mes­sa 
• miten ja mis­sä voi opis­kel­la lisää asian­tun­ti­ja­ta­son suo­men kieltä

SIM­HE-Kare­lias­sa ohjaus­ta antaa Han­ne­le Nis­ka­nen ja Kir­si Autio. Yksi­löl­lis­tä ohjaus­ta saa otta­mal­la yhteyt­tä säh­kö­pos­til­la osoit­tee­seen simhe@karelia.fi tai puhe­li­mel­la +358505750823.

Lisää tie­to­ja net­ti­si­vuil­lam­me: Maa­han­muut­ta­jien ohjauspalvelut

https://www.facebook.com/simhekarelia/

SIM­HE-Kare­lia esit­te­lys­sä Messilive.fi lähe­tyk­ses­sä

Yhteys­tie­dot

Ohjaus­pyyn­nöt simhe@karelia.fi

Lisä­tie­to­ja

Han­ne­le Nis­ka­nen                                Kir­si Autio
Pro­jek­ti­pääl­lik­kö                                    Pro­jek­ti­asian­tun­ti­ja
hannele.niskaneni(at)karelia.fi              kirsi.autio(at)karelia.fi

Maa­han­muut­ta­jien kor­kea­kou­luo­pin­toi­hin val­men­ta­va koulutus

Kare­lia-ammat­ti­kor­kea­kou­lu jär­jes­tää maa­han­muut­ta­jil­le suun­nat­tua kor­kea­kou­luo­pin­toi­hin val­men­ta­vaa koulutusta.

Lisä­tie­to­ja kou­lu­tuk­ses­ta täs­tä lin­kis­tä Maa­han­muut­ta­jien kor­kea­kou­luo­pin­to­hin val­men­ta­va kou­lu­tus.

 

Maa­han­muut­ta­jil­le suun­na­tut hankkeet

» SIM­HEapp II

» KOVAT

» SIMHE pol­ku

» SIM­HE­mal­li