Categories
Ajankohtaista

Maahan­muut­tajien ohjaus- ja neuvontapalvelut

Maahan­muut­ta­jille suunnatut palvelut ja hankkeet

Opetus- ja kulttuu­ri­mi­nis­teriö on valinnut Karelia-ammat­ti­kor­kea­koulun yhdeksi maahan­muut­ta­jatyön vastuu­kor­kea­kou­luksi, joka tuottaa ohjauksen ja osaamisen tunnis­ta­misen palveluja sekä korkea­kou­luo­pin­tohin valmen­tavaa koulu­tusta maahan­muut­ta­jille. Lisäksi tavaoit­teena on kehittää maahan­muut­ta­jille suunnattua toimintaa hankkeiden avulla. Tavoit­teena on maahan­muut­tajien koulu­tus­pol­kujen, työllis­ty­misen ja kotou­tu­misen tukeminen. Toiminta on osa valta­kun­nal­lista SIMHE (Supporting Immigrants in Higher Education) – toimintaa. 

Opetus­hal­litus: Korkea­kou­lujen SIMHE palvelut

SIMHE-Karelia ohjaus­pal­velut

Karelia-amk tarjoaa ilmaista SIMHE(Supporting Immigrants in Higher Education) -ohjaus­pal­velua korkea­kou­lu­te­tuille ja korkea­kou­lu­tuk­sesta kiinnos­tu­neille maahan­muut­ta­jille Pohjois-Karjalan ja Itä-Suomen alueella.

SIMHE ohjaus tarkoittaa henki­lö­koh­taista keskus­telua ohjaajan kanssa kasvo­tusten tai etäyhteydellä. 

Mistä ohjaus­ta­paa­mi­sessa saa tietoa?

• miten löytää opiske­lu­paikka korkea­kou­lussa Suomessa ja mitä siihen vaaditaan
• miten ulkomailla hankittu tutkinto, osaaminen ja ammatti otetaan huomioon opiske­lussa ja työelä­mässä Suomessa
• milloin ja miten pitää hakea tutkinnon tunnus­tamis- ja rinnas­ta­mis­pää­töstä ja mitä tehdään ehdol­lisen päätöksen jälkeen
• millaisia töitä voin hakea omalla koulu­tuk­sella ja osaami­sella Suomessa 
• miten ja missä voi opiskella lisää suomen kieltä

Miten pääsen ohjaustapaamiseen?

Yksilöl­listä ohjausta saa ottamalla yhteyttä sähkö­pos­tilla osoit­teeseen [email protected] tai täyttä­mällä ohjaus­pyyn­tö­lo­makkeen tästä https://link.webropol.com/s/simhekarelia . Ohjaaja ottaa sinuun yhteyttä ja sopii tapaa­mi­sajan ja paikan. 

Voit myös tulla SIMHE ohjaukseen ilman ajanva­rausta Joensuun Luotsiin (Kauppakatu 29). 

Katso SIMHE palve­luista tästä VIDEOSTA https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=ks7joqB-glk

Lisää tietoja netti­si­vuil­lamme: Maahan­muut­tajien ohjauspalvelut

https://www.facebook.com/simhekarelia/

Yhteys­tiedot

Ohjaus­pyynnöt [email protected]

Koulu­tukset

Lisätietoja maahan­muut­ta­jille suunna­tuista koulu­tuk­sista täältä https://www.karelia.fi/maahanmuuttajien-valmentava-koulutus/

Maahan­muut­ta­jille suunnatut hankkeet

>> SIMHEapp II

>> SIMHE­malli

MOKOMA