Categories
Opiskelijatarinat

”Olen ajatellut toimia yrittäjänä tulevai­suu­dessa, ja Y-akate­mialta saan tähän erittäin hyvät lähtökohdat”

Joonas Saikkonen
Fysio­te­ra­peut­tio­pis­kelija

Moi! Olen Joonas, 34-vuotias kolmannen vuoden fysio­te­ra­peut­tio­pis­kelija. Tähän ikään mennessä olen kerennyt kokeilla useita eri aloja jo ennen tätä koulutusta.

Ammat­ti­kou­lusta valmistuin elekt­ro­niikka-asenta­jaksi, jonka jälkeen opiskelin tieto­lii­ken­ne­tek­niikkaa ja ohjel­mointia muutaman vuoden, mutta totesin, että se ei ole minua varten.

Tein töitä teolli­suu­dessa ja raken­nusa­lalla ja totesin että en minä tätäkään halua tehdä loppue­lä­määni. Teolli­suu­dessa kokoon­pa­nijan työ ei juuri haasteita tai syvempää merki­tystä tarjonnut ja raken­nus­työ­maalla on kylmä talvella.

Sitten mieleeni juolahti, että siisti sisätyö olisi mukavaa. Tulen ihmisten kanssa hyvin juttuun, niin koulut­tauduin myynnin ammat­ti­tut­kin­nolla kaupa­na­lalle. Toimin myyjänä muuta­missa eri tehtä­vissä kolmen vuoden aikana.

Olen aina ollut hyvä kommu­ni­koimaan ja kohtaamaan ihmisiä, siitä on hyötyä myynti­työssä, mutta mietin, että voisin auttaa ihmisiä muutenkin kuin pääsemään rahoistaan, joten hain Kareliaan opiske­lemaan fysioterapeutiksi.

Olin aikai­semmin jo hurah­tanut vastus­har­joit­telun mielen­kiin­toiseen maailmaan ja opiskellut ihmis­kehon toimintaa useita vuosia. Halu oppia syveni, mitä enemmän opiskelin ja fysio­te­ra­peutin koulutus pystyi tarjoamaan minulle juuri niitä asioita mitä halusin oppia. Ei se oma ala välttä­mättä aina ihan ensim­mäi­sellä yrityk­sellä löydy, mutta kolmen koulu­tuksen ja kahdeksan työpaikan jälkeen uskon, että olen oman alani löytänyt.

Opiske­luin­nosta voi kiittää opiske­lu­ka­ve­reita ja omaa ryhmää, missä on tiivis ja hyvä ryhmä­henki. Kiitoksen ansaitsee myös hyvät opettajat ja monipuo­liset oppimi­sym­pä­ristöt mitä Karelialla on ollut tarjota.

Mielen­kiin­toi­sinta itselle on ollut oppia ihmis­kehon toimintaa kokonai­suu­dessaan, miten lihakset ja niitä ohjaava hermosto sekä luut ja nivelet muodos­tavat kokonai­suuden mikä mahdol­listaa liikkumisen.

Opiske­luissa tehdään paljon töitä ryhmissä. Siitä on saanut tukea ja näkökulmaa sekä tietysti oppinut ryhmä­työs­kentely taitoja. Esimer­kiksi anatomian opinnoissa piirsimme kaverille lihakset ja luut mikä auttoi hahmot­tamaan niiden toimintaa paremmin. Testit, tutki­miset ja terapiat myös testataan käytän­nössä ryhmässä.

Hyödynsin myös mahdol­li­suutta syventyä yrittä­jyy­so­pin­toihin Y-akate­miassa. Olen ajatellut toimia yrittäjänä jossain muodossa tulevai­suu­dessa, ja Y-akate­mialta saan tähän erittäin hyvät lähtö­kohdat. Koska yrittäjyys on osa opintojani, eikä elantoni riipu siitä, niin saan turval­lisin mielin kokeilla yrittä­jyyttä, tiimi ja valmen­tajat tukenani.

Joonas - Opiskelijatarina
Joonas Saikkonen – Fysioterapeuttiopiskelija

Lue lisää fysioterapeuttikoulutuksesta>>