Fysio­te­ra­peutti (AMK)

Fysio­te­ra­peut­tina sinulla on käden­tai­dot ja anato­mian tunte­mus, joilla autat ihmisiä. Voit toimia fysio­te­ra­pia­pal­ve­lu­jen tuot­ta­jana ja kehittäjänä. 

Fysio­te­ra­peutti tunnis­taa erilais­ten asiak­kai­den tarpeet ja räätä­löi kuntoutusta

Fysio­te­ra­pia­pal­ve­lui­den tarve kasvaa voimak­kaasti tervey­den- ja sairaan­hoi­to­pal­ve­lu­jen kehit­tä­mi­sen myötä. Fysio­te­ra­pia ei rajoitu pelkäs­tään fyysi­siin tarpei­siin, vaan yhtä lailla tärkeitä ovat psyyk­ki­nen ja sosi­aa­li­nen jaksaminen.

Kare­liasta valmis­tu­neena fysio­te­ra­peut­tina osaat tunnis­taa eri-ikäis­ten ja toimin­ta­ky­vyl­tään erilais­ten asiak­kai­den tarpeet ja räätä­löidä koko­nai­suu­den tilan­teen vaati­malla tavalla ja asiak­kaan toiveita kuun­nel­len. Vuoro­vai­ku­tus asiak­kaan ja sinun välil­läsi on onnis­tu­mi­sen perusta, ja annamme hyvät eväät sen rakentamiseen.

Fysio­te­ra­peu­tin opin­noissa opis­ke­let ihmisen anato­miaa, moto­rista kehit­ty­mistä ja oppi­mista. Iso osa opin­to­jasi ovat toimin­ta­ky­vyn harjoit­ta­mi­seen ja tuke­mi­seen liit­ty­vät opin­to­jak­sot. Opin­to­jen aikana myös harjoit­te­let paljon: oppi­tun­neilla, harjoit­te­lussa ja työelä­mässä. Sinulta luon­nis­tuu myös itse­näi­nen opiskelu.

Fysio­te­ra­peutti työelämässä

Fysio­te­ra­peut­tina voit toimia fysio­te­ra­pia­pal­ve­lu­jen tuot­ta­jana ja kehit­tä­jänä. Työpai­kan löydät joko yrit­tä­jänä, amma­tin­har­joit­ta­jana tai toisen palveluksesta.

Fysio­te­ra­peu­tin osaa­mista tarvi­taan laajasti: sairaa­loissa, terveys­kes­kuk­sissa, tutki­mus- ja hoito­lai­tok­sissa, kuntou­tus­lai­tok­sissa, järjes­töissä ja erilai­sissa projekteissa.

”Olen ajatel­lut toimia yrit­tä­jänä tule­vai­suu­dessa ja Y-akate­mialta saan tähän erit­täin hyvät lähtökohdat”

Opis­ke­luin­nosta voi kiittää opis­ke­lu­ka­ve­reita ja omaa ryhmää, missä on tiivis ja hyvä ryhmä­henki. Kiitok­sen ansait­see myös hyvät opet­ta­jat ja moni­puo­li­set oppi­mi­sym­pä­ris­töt mitä Kare­lialla on ollut tarjota.

Joonas - Opiskelijatarina

Sinus­tako fysioterapeutti?

Tutustu fysio­te­ra­peu­tiksi opis­ke­luun, tule­viin ammat­tei­hin ja amma­tissa työs­ken­te­lyyn mais­tiais­kurs­silla. Opis­ke­let verkossa oman aika­tau­lusi mukaan ja saat suori­te­tusta opin­to­jak­sosta avoimen ammat­ti­kor­kea­kou­lun suori­tus­mer­kin­nän ja opin­to­pis­teitä. Opinnot ovat maksuttomia. 


Katso videot


Sinua voisi kiin­nos­taa myös