Ovien avaaminen työelämään on ICT-trade­no­mi­kou­lu­tuksen parhaita puolia

Esa Maasio
Tradenomi, tieto­jen­kä­sittely

Hyödyl­li­sintä koulu­tuk­sessa on sen antama struk­tuuri opiske­lulle. Ohjel­mointi on ala, jota voi hyvin opiskella itsenäi­ses­tikin jo pelkän Googlen avulla, mutta se menee helposti siihen että pomppii tutori­aa­lista toiseen ilman palau­tetta ja ohjausta siitä, missä vaiheessa opit mitäkin. ICT-trade­no­mi­kou­lutus Kareliassa antaa myös hyvin laaja-alaisen ymmär­ryksen tieto­jen­kä­sit­telyn eri osaamisista.

Ajatus Kareliassa tieto­jen­kä­sit­te­li­jäksi opiske­le­mi­sesta syntyi siitä kun olin usean vuoden jahdannut unelmaani elättää itseni kilpa­pe­laa­mi­sella. Toki menes­tys­täkin tuli Suomessa mutta jossain vaiheessa hyväksyin, että pelit, jotka minua kiinnos­tivat, eivät voineet tuoda leipää pöytään. Keskus­telin työvoi­ma­neu­vojan kanssa tulevai­suu­den­suun­ni­tel­mista ja hän kysyi olenko koskaan harkinnut ohjel­moi­jaksi ryhty­mistä. Toki olin joskus miettinyt asiaa mutta loppujen lopuksi kohaut­tanut olkia. Nörttei­lyhän on elämän­tapani, mutta pelkäsin, että sen työksi tekeminen veisi ilon koneella istumisesta.

Kokeilin ohjel­mointia ilmai­sella verkko­kurs­silla ja innostuin! Ohjel­mointi on vapaa­muo­toista ongel­man­rat­kaisua, joka voi olla välillä enemmän taidetta kuin tiedettä. Vaihtoehtoja harkit­tuani hain Karelian tieto­jen­kä­sit­telyn trade­no­mi­kou­lu­tukseen ja opiskel­tuani ahkerasti ennak­ko­ma­te­ri­aalit pääsin valin­ta­kokeen kautta opiskelijaksi.

Hyödyl­li­sintä koulu­tuk­sessa on sen antama struk­tuuri opiske­lulle. Ohjel­mointi on ala, jota voi hyvin opiskella itsenäi­ses­tikin jo pelkän Googlen avulla, mutta se menee helposti siihen että pomppii tutori­aa­lista toiseen ilman palau­tetta ja ohjausta siitä, missä vaiheessa opit mitäkin. ICT-trade­no­mi­kou­lutus Kareliassa antaa myös hyvin laaja-alaisen ymmär­ryksen tieto­jen­kä­sit­telyn eri osaami­sista.

Opintojen edetessä voi valita omat lempiaiheet, joihin syventyä. Mielen­kiin­toi­sinta koulu­tuk­ses­samme ovat olleet projektit, joita teemme opiske­li­joiden kesken ryhmissä. Olen oppinut hyvin paljon muiden opiske­li­joiden kanssa ideoita pallo­tel­les­samme ja näkemyksiä jakaes­samme. Projektit myös valmis­te­levat meitä tulevaan työym­pä­ristöön, jossa jokainen on osa tiimiä.

Kareliassa voi valita pelialan, digibusi­neksen tai Itä-Suomen korkea­kou­lujen ICT-polun omaksi erikois­tu­mi­sekseen. Valitsin ICT-polun, koska se tuntui olevan lähimpänä perin­teistä koodin naput­telua ja sitä se on ollutkin! Tähtään web-ohjel­moi­jaksi ja ICT-polulla on ollut hyviä kursseja siihen liittyen. Olemme myös opiskelleet tieto­ra­ken­teita ja algoritmeja, jotka luovat pohjaa vankalle koodariosaamiselle.

Alussa olin sitä mieltä että tulen opiske­lemaan kontak­tio­pe­tuk­sessa mutta etäopis­kelun mukavuus ja joustavuus sai minut etäopis­ke­lemaan. Toki etäopiskelu vaatii vankkaa kuria ja motivaa­tiota kun opiske­lujen sujuminen on itsestä kiinni. Kanssao­pis­ke­li­joideni kanssa verkos­toi­tu­mi­seenkin löytyy etänä keinoja. Karelian netti-infraa on ollut mutka­tonta käyttää, mikä näin etäily­aikana on koros­tunut entisestään. Pakista, Pepistä ja Moodlesta löytää helposti tarvit­se­mansa ja kurssien suorit­ta­minen etänä on superhelppoa. ’

Sain vasta suori­tettua harjoit­teluni loppuun ja näillä näkymin jatkan harjoit­te­lu­pai­kassani myöhemmin opintojen ohella. Olen käyttänyt projek­teissa moderneja tekno­lo­gioita, joista on ollut suuri hyöty töissä. Ovien avaaminen työelämään onkin koulu­tukseni parhaita puolia.