Ovien avaa­mi­nen työelä­mään on ICT-trade­no­mi­kou­lu­tuk­sen parhaita puolia

Esa Maasio
Trade­nomi, tietojenkäsittely

Hyödyl­li­sintä koulu­tuk­sessa on sen antama struk­tuuri opis­ke­lulle. Ohjel­mointi on ala, jota voi hyvin opis­kella itse­näi­ses­ti­kin jo pelkän Googlen avulla, mutta se menee helposti siihen että pomppii tuto­ri­aa­lista toiseen ilman palau­tetta ja ohjausta siitä, missä vaiheessa opit mitäkin. ICT-trade­no­mi­kou­lu­tus Kare­liassa antaa myös hyvin laaja-alaisen ymmär­ryk­sen tieto­jen­kä­sit­te­lyn eri osaamisista.

Ajatus Kare­liassa tieto­jen­kä­sit­te­li­jäksi opis­ke­le­mi­sesta syntyi siitä kun olin usean vuoden jahdan­nut unel­maani elättää itseni kilpa­pe­laa­mi­sella. Toki menes­tys­tä­kin tuli Suomessa mutta jossain vaiheessa hyväk­syin, että pelit, jotka minua kiin­nos­ti­vat, eivät voineet tuoda leipää pöytään. Keskus­te­lin työvoi­ma­neu­vo­jan kanssa tule­vai­suu­den­suun­ni­tel­mista ja hän kysyi olenko koskaan harkin­nut ohjel­moi­jaksi ryhty­mistä. Toki olin joskus miet­ti­nyt asiaa mutta loppu­jen lopuksi kohaut­ta­nut olkia. Nört­tei­ly­hän on elämän­ta­pani, mutta pelkä­sin, että sen työksi teke­mi­nen veisi ilon koneella istumisesta.

Kokei­lin ohjel­moin­tia ilmai­sella verk­ko­kurs­silla ja innos­tuin! Ohjel­mointi on vapaa­muo­toista ongel­man­rat­kai­sua, joka voi olla välillä enemmän taidetta kuin tiedettä. Vaih­toeh­toja harkit­tuani hain Kare­lian tieto­jen­kä­sit­te­lyn trade­no­mi­kou­lu­tuk­seen ja opis­kel­tuani ahke­rasti ennak­ko­ma­te­ri­aa­lit pääsin valin­ta­ko­keen kautta opiskelijaksi.

Hyödyl­li­sintä koulu­tuk­sessa on sen antama struk­tuuri opis­ke­lulle. Ohjel­mointi on ala, jota voi hyvin opis­kella itse­näi­ses­ti­kin jo pelkän Googlen avulla, mutta se menee helposti siihen että pomppii tuto­ri­aa­lista toiseen ilman palau­tetta ja ohjausta siitä, missä vaiheessa opit mitäkin. ICT-trade­no­mi­kou­lu­tus Kare­liassa antaa myös hyvin laaja-alaisen ymmär­ryk­sen tieto­jen­kä­sit­te­lyn eri osaa­mi­sista.

Opin­to­jen edetessä voi valita omat lempiai­heet, joihin syven­tyä. Mielen­kiin­toi­sinta koulu­tuk­ses­samme ovat olleet projek­tit, joita teemme opis­ke­li­joi­den kesken ryhmissä. Olen oppinut hyvin paljon muiden opis­ke­li­joi­den kanssa ideoita pallo­tel­les­samme ja näke­myk­siä jakaes­samme. Projek­tit myös valmis­te­le­vat meitä tule­vaan työym­pä­ris­töön, jossa jokai­nen on osa tiimiä.

Kare­liassa voi valita pelia­lan, digi­busi­nek­sen tai Itä-Suomen korkea­kou­lu­jen ICT-polun omaksi erikois­tu­mi­sek­seen. Valit­sin ICT-polun, koska se tuntui olevan lähim­pänä perin­teistä koodin naput­te­lua ja sitä se on ollut­kin! Tähtään web-ohjel­moi­jaksi ja ICT-polulla on ollut hyviä kurs­seja siihen liit­tyen. Olemme myös opis­kel­leet tieto­ra­ken­teita ja algo­rit­meja, jotka luovat pohjaa vankalle koodariosaamiselle.

Alussa olin sitä mieltä että tulen opis­ke­le­maan kontak­tio­pe­tuk­sessa mutta etäopis­ke­lun muka­vuus ja jous­ta­vuus sai minut etäopis­ke­le­maan. Toki etäopis­kelu vaatii vankkaa kuria ja moti­vaa­tiota kun opis­ke­lu­jen suju­mi­nen on itsestä kiinni. Kans­sao­pis­ke­li­joi­deni kanssa verkos­toi­tu­mi­seen­kin löytyy etänä keinoja. Kare­lian netti-infraa on ollut mutka­tonta käyttää, mikä näin etäi­ly­ai­kana on koros­tu­nut enti­ses­tään. Pakista, Pepistä ja Mood­lesta löytää helposti tarvit­se­mansa ja kurs­sien suorit­ta­mi­nen etänä on superhelppoa. ’

Sain vasta suori­tet­tua harjoit­te­luni loppuun ja näillä näkymin jatkan harjoit­te­lu­pai­kas­sani myöhem­min opin­to­jen ohella. Olen käyt­tä­nyt projek­teissa moder­neja tekno­lo­gioita, joista on ollut suuri hyöty töissä. Ovien avaa­mi­nen työelä­mään onkin koulu­tuk­seni parhaita puolia.