Trade­nomi (AMK), tietojenkäsittely

Hanki osaa­mista, jolla autat ihmisiä ja yrityk­siä digi­ta­li­saa­tion haas­teissa. Kare­liasta valmis­tu­neena tieto­jen­kä­sit­te­lyn trade­no­mina työs­ken­te­let tieto­jär­jes­tel­mien asiantuntijana.

Verk­ko­to­teu­tus

  • Opis­ke­lu­paik­koja: 60
  • Tutkin­non laajuus: 210 opintopistettä
  • Kesto: 3,5 lukuvuotta
  • Tutkin­to­ni­mike: Trade­nomi (AMK)
  • Opinnot: ovat paikasta riip­pu­mat­to­mia ja ajal­li­sesti jous­ta­via. Opetus tapah­tuu pääosin arkisin klo 8-18. 
  • Koulu­tus­paikka: Wärt­silä-kampus 

Hake­mi­nen

  • Hakuaika: 13. – 27.3.2024
  • Valin­ta­tapa: Valin­ta­kurssi 60

Tarve erilai­sista teki­jöistä kasvaa tulevaisuudessa

Verk­ko­so­vel­lus­ten ja -pelien määrä kasvaa valta­vaa vauhtia. ICT-alan suoma­lai­set menes­tys­ta­ri­nat todis­ta­vat, että suoma­lai­nen osaa­mi­nen on alan huippua myös globaa­lissa mitta­kaa­vassa. Varmaa on myös se, että tarve hyvistä, erilai­sista teki­jöistä kasvaa tule­vai­suu­dessa. Eri kohde­ryh­mille suun­nat­tuja, moni­nai­suu­den huomioi­via pelejä ja digi­taa­li­sia palve­luita tarvi­taan lisää. 

Tieto­jen­kä­sit­te­lyn opis­kel­ta­vat sisäl­löt liit­ty­vät muun muassa ohjel­moin­tiin ja sovel­lus­ke­hi­tyk­seen, pelien teko­ä­lyyn, tieto­kanta- ja tieto­va­rasto-osaa­mi­seen, verk­ko­lii­ke­toi­min­taan, yritys­ten tieto­jär­jes­tel­miin ja järjes­tel­mäin­te­graa­tioon. Projek­tien kautta pääset ”oikei­siin töihin” eli ratkai­se­maan yrity­syh­teis­työ­kump­pa­nei­den heit­tä­miä haasteita. 

Opetus tapah­tuu verkon väli­tyk­sellä, joten opis­kelu on mahdol­lista myös etänä. Verkko-opin­to­jen toteu­tuk­sessa Kare­liassa on jo 15 vuoden kokemus, ja opet­ta­jien osaa­mi­nen näkyy esimer­kiksi Suomen parhaana opis­ke­lu­tyy­ty­väi­syy­tenä (AVOP 2023). 

Kare­liassa opis­ke­let käyt­täen omaa tieto­ko­net­tasi. Opis­ke­li­jat tieto­jen­kä­sit­te­lyn koulu­tuk­seen vali­taan valin­ta­kurs­sin perus­teella. Valin­ta­kurssi toteu­te­taan välit­tö­mästi hakua­jan jälkeen. Tarkem­mat tiedot kurs­sista lähe­te­tään haki­joille hakua­jan päätyttyä.


IT-trade­nomi työelämässä

Kare­liasta valmis­tu­neena tieto­jen­kä­sit­te­lyn trade­no­mina työs­ken­te­let tieto­jär­jes­tel­mien asiantuntijana. 

Voit toimia digi­taa­li­sen liike­toi­min­nan  ja asioin­nin tai pelia­lan kehit­tä­mi­sen tehtä­vissä.  Sinun ei tarvitse olla tieto­ko­ne­nero tulles­sasi, mutta koulu­tuk­sen kautta on mahdol­lista tulla sellaiseksi.

Nyky­ai­kai­sessa työelä­mässä, esimer­kiksi liike­ta­lou­dessa, teol­li­suu­dessa, hyvin­vointi- ja terveys­pal­ve­luissa sekä matkailu- ja vapaa-ajan­pal­ve­luissa, tarvi­taan toimin­nan, kasvun ja kehit­ty­mi­sen mahdol­lis­ta­via moni­puo­li­sia ICT- ratkai­suja. Tieto­jen­kä­sit­tely toimii näiden alojen kehit­tä­vänä ja erityi­sesti yhdis­tä­vänä osaamisalueena.

”Ovien avau­tu­mi­nen työelä­mään on koulu­tuk­sen parhaita puolia”

Hyödyl­li­sintä koulu­tuk­sessa on sen antama struk­tuuri opis­ke­lulle. Ohjel­mointi on ala, jota voi hyvin opis­kella itse­näi­ses­ti­kin jo pelkän Googlen avulla, mutta se menee helposti siihen että pomppii tuto­ri­aa­lista toiseen ilman palau­tetta ja ohjausta siitä, missä vaiheessa opit mitäkin. 

ICT-trade­no­mi­kou­lu­tus Kare­liassa antaa myös hyvin laaja-alaisen ymmär­ryk­sen tieto­jen­kä­sit­te­lyn eri osaamisista.


Sinua voisi kiin­nos­taa myös nämä koulutuksemme

Katso alan videoitamme: