Tradenomi (AMK), tietojenkäsittely

Hanki osaamista, jolla autat ihmisiä ja yrityksiä digita­li­saation haasteissa. Kareliasta valmis­tu­neena tieto­jen­kä­sit­telyn trade­nomina työsken­telet tieto­jär­jes­telmien asiantuntijana.

Verkko­to­teutus

  • Opiske­lu­paikkoja: 60
  • Tutkinnon laajuus: 210 opintopistettä
  • Kesto: 3,5 lukuvuotta
  • Tutkin­to­nimike: Tradenomi (AMK)
  • Opinnot: ovat paikasta riippu­mat­tomia ja ajalli­sesti joustavia. Opetus tapahtuu pääosin arkisin klo 8-18. 
  • Koulu­tus­paikka: Wärtsilä-kampus 

Hakeminen

  • Hakuaika: 13. – 27.3.2024
  • Valin­tatapa: Valin­ta­kurssi 60

Tarve erilai­sista tekijöistä kasvaa tulevaisuudessa

Verkko­so­vel­lusten ja -pelien määrä kasvaa valtavaa vauhtia. Colossal Orderin tai Supercellin kaltaiset menes­tys­ta­rinat ovat todis­taneet, että suoma­lainen osaaminen on alan huippua myös globaa­lissa mitta­kaa­vassa. Varmaa on myös se, että tarve hyvistä, erilai­sista tekijöistä kasvaa tulevai­suu­dessa. Eri kohde­ryh­mille, kuten esimer­kiksi tytöille ja naisille, suunnattuja pelejä ja digitaa­lisia palve­luita tarvitaan lisää. 

Tieto­jen­kä­sit­telyn opiskel­tavat sisällöt liittyvät muun muassa ohjel­mointiin ja sovel­lus­ke­hi­tykseen, pelien tekoälyyn, tieto­kanta- ja tieto­va­rasto-osaamiseen, verkko­lii­ke­toi­mintaan, yritysten tieto­jär­jes­telmiin ja järjes­tel­mäin­te­graa­tioon. Projektien kautta pääset ”oikeisiin töihin” eli ratkai­semaan yrity­syh­teis­työ­kump­pa­neiden heittämiä haasteita. 

Opetus tapahtuu verkon välityk­sellä, joten opiskelu on mahdol­lista myös etänä. Kareliassa opiskelet käyttäen omaa tieto­ko­nettasi.

Opiske­lijat tieto­jen­kä­sit­telyn koulu­tukseen valitaan valin­ta­kurssin perus­teella. Valin­ta­kurssi toteu­tetaan välit­tö­mästi hakuajan jälkeen. Tarkemmat tiedot kurssista lähetetään hakijoille hakuajan päätyttyä.


Hakuinfoa

Hakuin­fossa 15.3.2023 opinto-ohjaaja Sanna Kukkas­niemi esitteli tieto­jen­kä­sit­telyn koulu­tuksen ja kertoi koulu­tuksen valintakurssista.


IT-tradenomi työelä­mässä

Kareliasta valmis­tu­neena tieto­jen­kä­sit­telyn trade­nomina työsken­telet tieto­jär­jes­telmien asiantuntijana. 

Voit toimia digitaa­lisen liike­toi­minnan  ja asioinnin tai pelialan kehit­tä­misen tehtä­vissä.  Sinun ei tarvitse olla tieto­ko­nenero tullessasi, mutta koulu­tuksen kautta on mahdol­lista tulla sellaiseksi.

Nykyai­kai­sessa työelä­mässä, esimer­kiksi liike­ta­lou­dessa, teolli­suu­dessa, hyvin­vointi- ja terveys­pal­ve­luissa sekä matkailu- ja vapaa-ajanpal­ve­luissa, tarvitaan toiminnan, kasvun ja kehit­ty­misen mahdol­lis­tavia monipuo­lisia ICT- ratkaisuja. Tieto­jen­kä­sittely toimii näiden alojen kehit­tävänä ja erityi­sesti yhdis­tävänä osaamisalueena.

”Ovien avautu­minen työelämään on koulu­tuksen parhaita puolia”

Hyödyl­li­sintä koulu­tuk­sessa on sen antama struk­tuuri opiske­lulle. Ohjel­mointi on ala, jota voi hyvin opiskella itsenäi­ses­tikin jo pelkän Googlen avulla, mutta se menee helposti siihen että pomppii tutori­aa­lista toiseen ilman palau­tetta ja ohjausta siitä, missä vaiheessa opit mitäkin. 

ICT-trade­no­mi­kou­lutus Kareliassa antaa myös hyvin laaja-alaisen ymmär­ryksen tieto­jen­kä­sit­telyn eri osaamisista.


Sinua voisi kiinnostaa myös nämä koulutuksemme:

Katso alan videoitamme: