Categories
Ajankohtaista

Polkuo­pin­noilla haaveesta tuli totta

Polkuo­pin­noilla haaveesta tuli totta

Sosio­no­mio­pis­kelija Piia Haukka

Aloitin opinnot avoimessa ammat­ti­kor­kea­kou­lussa polkuo­pis­ke­lijana tammi­kuussa 2014. Silloin järjes­tettiin Nurmek­sessa monimuoto-opintoina 40 opinto­pisteen opinto­ko­ko­naisuus, joka muodostui sosio­nomin tutkintoon kuulu­vista ensim­mäisen vuoden opinnoista. Lisäksi suoritin vapaasti valit­tavia opintoja. 

Tavoit­teeni oli saada avoimen amk:n opintoina kokoon 60 opinto­pis­tettä, jotta voin hakea tutkinto-opiske­li­jaksi erillishaun kautta. Tutkinto-opiske­li­jaksi päästyäni pystyisin sisäl­lyt­tämään jo suori­tetut opinnot tutkin­tooni sisälle. Tämä tavoite motivoi minua opiske­lemaan ahkerasti ja polkuo­pinnot imaisivat minut täysin mukaansa. Opiske­lu­ryh­mämme yhteis­henki oli vahva ja monella ryhmä­läi­sellä oli tavoit­teena päästä jatkamaan sosio­no­mio­pintoja tutkinto-opiske­li­jaksi asti. 

Polkuo­pin­tojen aikana minulle vahvistui tunne, että olen opiske­le­massa alaa, jolla haluan tulevai­suu­dessa työsken­nellä. Monimuoto-opinnoissa meillä oli lähio­pe­tusta viitenä päivänä kuukau­dessa ja loppuaika oli itsenäistä tai ryhmässä työsken­telyä. Erityi­sesti polkuo­pin­tojen alussa ryhmän antama vertaistuki korostui. Aina oli joku jolta voi kysyä, eikä kysyvä tieltä eksynyt. 

Olen nyt tutkinto-opiske­lijana ja tavoit­teenani on valmistua sosio­no­miksi syksyllä 2017. Jatkan monimuoto-opiskelua, sillä asun edelleen Lieksassa, aivan kuten polkuo­pinnot aloit­taes­sa­nikin. Lähipäi­ville ajelen Joensuuhun, mutta muutoin voin opinnot suorittaa omalla paikkakunnalla. 

Sosio­nomin opinnot ovat olleet minun pitkä­ai­kainen haaveeni ja toteutan tällä hetkellä omaa unelmaani. Tämä motivoi minua opinnoissa. Sosiaa­lia­lasta mielen­kiin­toisen tekee ehdot­to­masti asiak­kaiden parissa tehtävä työ, joka on ihmisenä ihmisen kohtaa­mista, pysäh­ty­mistä ja kuuntelemista. 

Opiske­lu­kär­pänen on puraissut ja tiedän, että tulevai­suu­dessa haluan jatkaa opintojani vielä lisää. Tällä hetkellä haaveenani on suorittaa myöhemmin työnoh­jaa­ja­kou­lutus ja jatkaa sosiaa­lityön opintoja yliopistossa.

Lue lisää polkuopinnoista>>