Polkuo­pin­noilla haaveesta tuli totta

Polkuo­pin­noilla haaveesta tuli totta

Sosio­no­mio­pis­ke­lija Piia Haukka

Aloitin opinnot avoi­messa ammat­ti­kor­kea­kou­lussa polkuo­pis­ke­li­jana tammi­kuussa 2014. Silloin järjes­tet­tiin Nurmek­sessa moni­muoto-opin­toina 40 opin­to­pis­teen opin­to­ko­ko­nai­suus, joka muodos­tui sosio­no­min tutkin­toon kuulu­vista ensim­mäi­sen vuoden opin­noista. Lisäksi suori­tin vapaasti valit­ta­via opintoja. 

Tavoit­teeni oli saada avoimen amk:n opin­toina kokoon 60 opin­to­pis­tettä, jotta voin hakea tutkinto-opis­ke­li­jaksi eril­lis­haun kautta. Tutkinto-opis­ke­li­jaksi pääs­tyäni pystyi­sin sisäl­lyt­tä­mään jo suori­te­tut opinnot tutkin­tooni sisälle. Tämä tavoite motivoi minua opis­ke­le­maan ahke­rasti ja polkuo­pin­not imai­si­vat minut täysin mukaansa. Opis­ke­lu­ryh­mämme yhteis­henki oli vahva ja monella ryhmä­läi­sellä oli tavoit­teena päästä jatka­maan sosio­no­mio­pin­toja tutkinto-opis­ke­li­jaksi asti. 

Polkuo­pin­to­jen aikana minulle vahvis­tui tunne, että olen opis­ke­le­massa alaa, jolla haluan tule­vai­suu­dessa työs­ken­nellä. Moni­muoto-opin­noissa meillä oli lähio­pe­tusta viitenä päivänä kuukau­dessa ja loppuaika oli itse­näistä tai ryhmässä työs­ken­te­lyä. Erityi­sesti polkuo­pin­to­jen alussa ryhmän antama vertais­tuki koros­tui. Aina oli joku jolta voi kysyä, eikä kysyvä tieltä eksynyt. 

Olen nyt tutkinto-opis­ke­li­jana ja tavoit­tee­nani on valmis­tua sosio­no­miksi syksyllä 2017. Jatkan moni­muoto-opis­ke­lua, sillä asun edel­leen Liek­sassa, aivan kuten polkuo­pin­not aloit­taes­sa­ni­kin. Lähi­päi­ville ajelen Joen­suu­hun, mutta muutoin voin opinnot suorit­taa omalla paikkakunnalla. 

Sosio­no­min opinnot ovat olleet minun pitkä­ai­kai­nen haaveeni ja toteu­tan tällä hetkellä omaa unel­maani. Tämä motivoi minua opin­noissa. Sosi­aa­lia­lasta mielen­kiin­toi­sen tekee ehdot­to­masti asiak­kai­den parissa tehtävä työ, joka on ihmi­senä ihmisen kohtaa­mista, pysäh­ty­mistä ja kuuntelemista. 

Opis­ke­lu­kär­pä­nen on purais­sut ja tiedän, että tule­vai­suu­dessa haluan jatkaa opin­to­jani vielä lisää. Tällä hetkellä haavee­nani on suorit­taa myöhem­min työnoh­jaa­ja­kou­lu­tus ja jatkaa sosi­aa­li­työn opin­toja yliopistossa.

Lue lisää polkuopinnoista>>