Categories
Ajankohtaista AMK-tutkinnot Kauppa, hallinto ja oikeustieteet Koulutus Maa- ja metsätalous Monimuoto-opinnot Muu Päiväopinnot Palveluala Taiteet ja kulttuuri Tekniikka Terveys ja hyvinvointi Tietojenkäsittely ja tietoliikenne Verkkototeutus YAMK-tutkinnot

Polkuo­pinnot

Polkuo­piskelu on hyvä vaihtoehto, jos tähtäät AMK-tutkintoon tai ylempään AMK-tutkintoon johtavaan koulu­tukseen. Elokuussa ja tammi­kuussa aloit­tavien tutkinto-opiske­li­joiden ryhmiin varataan muutamia opiske­lu­paikkoja polkuo­pis­ke­li­joille. Polkuo­pis­ke­lijana opiskelet ensim­mäisen vuoden opinnot ryhmän opetus­suun­ni­telman mukai­sesti samassa tahdissa tutkinto-opiske­li­joiden kanssa.

Ilmoit­tau­tu­mi­saika polkuo­pin­toihin on elokuussa ja marras-joulu­kuussa. YAMK-tutkintoon tähtää­vällä polkuo­pis­ke­li­jalla on oltava tutkinto-opintoihin vaadittava pohja­kou­lutus, mutta tutkinto-opintoihin edelly­tet­tävää työko­ke­musta voi kerryttää polkuo­pin­tojen aikana.

Polkuo­pin­noissa voit kerryttää opintoja niin paljon, että voit hakea avoimen väylän kautta ja päästä tutkin­to­kou­lu­tukseen jopa ilman valin­ta­ko­keita. Lue lisää: Avoimen amk:n väylä 

Tekemäsi opinnot hyväk­si­luetaan, mikäli myöhemmin haet ja pääset tutkinto-opiske­li­jaksi Karelia-ammat­ti­kor­kea­kouluun. Jatkat opintoja suoraan siitä, mihin avoimen AMK:n opiske­lijana jäit.

Opinto­maksu on 240 €/lukuvuosi, ja se lasku­tetaan opintojen alkaessa.
Katso, oletko oikeu­tettu maksut­tomaan opiskeluun >>

Huomaathan, että opinnot avoimessa AMK:ssa eivät oikeuta opinto­so­si­aa­lisiin etuuksiin. Mikäli olet TE-toimiston asiakas, varmista opiske­lu­mah­dol­li­suutesi ennen opintoihin ilmoittautumista.

Polkuo­pis­ke­li­joiden tarinoita

Irina – Periaat­teena jatkuva kehitys
Piia – Polkuo­pin­noilla haaveesta tuli totta
Päivi – Polkuo­piskelu on loistava väylä
Anna – Luonto­mat­kailun poluille polkuo­pin­tojen kautta
Nelli – Ikäosaa­misen YAMK-polkuo­pin­noissa yhdessä tutkinto-opiske­li­joiden kanssa

Katso polkuo­pis­kelija Annan haastattelu >

Polkuo­pinnot syksyllä 2021

AMK-tutkintoon tähtäävät polkuopinnot

HUOM. Muutokset vielä mahdollisia!

Kulttuu­riala
Medianomi (AMK)
Luonnon­tie­teiden ala
Tradenomi (AMK), tieto­jen­kä­sittely
Luonnonvara- ja ympäris­töala
Metsä­ta­lous­in­si­nööri (AMK)
Matkailu-, ravit­semis- ja talousala
Restonomi (AMK), matkailu- ja palve­lu­lii­ke­toi­minta
Sosiaali- ja terveysala
Fysio­te­ra­peutti (AMK)
Sairaan­hoitaja (AMK)
Sosionomi (AMK)
Tekniikan ja liikenteen ala
Bachelor of Engineering, Degree Programme in Industrial Management
Insinööri (AMK), energia- ja ympäris­töala
Insinööri (AMK), konetek­niikka
Insinööri (AMK), rakennus- ja yhdys­kun­ta­tek­niikka, raken­nus­tek­niikka
Insinööri (AMK), rakennus- ja yhdys­kun­ta­tek­niikka, talotek­niikka
Yhteis­kun­ta­tie­teiden, liike­ta­louden ja hallinnon ala
Bachelor of Business Admini­stration, Degree Programme in Inter­na­tional Business
Tradenomi (AMK), liiketalous

YAMK-tutkintoon tähtäävät polkuopinnot

Johta­minen ja liike­toi­min­tao­saa­minen
Tradenomi (YAMK)
Kestävä energia­talous
Insinööri (YAMK)
Tekno­lo­giao­saa­misen johta­minen
Insinööri (YAMK)
Ikäosaa­misen kehit­tä­minen ja johta­minen
Fysio­te­ra­peutti (YAMK), Sairaan­hoitaja (YAMK), Sosionomi (YAMK), Tervey­den­hoitaja (YAMK)
Sosiaali- ja tervey­salan kehit­tä­minen ja johta­minen
Fysio­te­ra­peutti (YAMK), Sairaan­hoitaja (YAMK), Sosionomi (YAMK), Tervey­den­hoitaja (YAMK)

Ilmoit­tau­tu­minen ja opiskelijavalinta

Seuraava ilmoit­tau­tu­minen polkuo­pin­toihin on elokuussa 2021. Seuraa ilmoitteluamme!