Categories
Ajankohtaista AMK-tutkinnot Kauppa, hallinto ja oikeustieteet Koulutusuutiset Maa- ja metsätalous Monimuoto-opinnot Muu Päiväopinnot Palveluala Taiteet ja kulttuuri Tekniikka Terveys ja hyvinvointi Tietojenkäsittely ja tietoliikenne Verkkototeutus YAMK-tutkinnot

Polkuo­pinnot

Polkuo­piskelu on hyvä vaihtoehto, jos tähtäät AMK-tutkintoon tai ylempään AMK-tutkintoon johtavaan koulu­tukseen. Elokuussa ja tammi­kuussa aloit­tavien tutkinto-opiske­li­joiden ryhmiin varataan muutamia opiske­lu­paikkoja polkuo­pis­ke­li­joille. Polkuo­pis­ke­lijana opiskelet ensim­mäisen vuoden opinnot ryhmän opetus­suun­ni­telman mukai­sesti samassa tahdissa tutkinto-opiske­li­joiden kanssa.

Ilmoit­tau­tu­mi­saika polkuo­pin­toihin on elokuussa ja marras-joulu­kuussa. YAMK-tutkintoon tähtää­vällä polkuo­pis­ke­li­jalla on oltava tutkinto-opintoihin vaadittava pohja­kou­lutus, mutta tutkinto-opintoihin edelly­tet­tävää työko­ke­musta voi kerryttää polkuo­pin­tojen aikana.

Polkuo­pin­noissa voit kerryttää opintoja niin paljon, että voit hakea avoimen väylän kautta ja päästä tutkin­to­kou­lu­tukseen jopa ilman valin­ta­ko­keita. Lue lisää: Avoimen amk:n väylä 

Tekemäsi opinnot hyväk­si­luetaan, mikäli myöhemmin haet ja pääset tutkinto-opiske­li­jaksi Karelia-ammat­ti­kor­kea­kouluun. Jatkat opintoja suoraan siitä, mihin avoimen AMK:n opiske­lijana jäit.

Opinto­maksu on 240 €/lukuvuosi, ja se lasku­tetaan opintojen alkaessa.
Katso, oletko oikeu­tettu maksut­tomaan opiskeluun >>

Huomaathan, että opinnot avoimessa AMK:ssa eivät oikeuta opinto­so­si­aa­lisiin etuuksiin. Mikäli olet TE-toimiston asiakas, varmista opiske­lu­mah­dol­li­suutesi ennen opintoihin ilmoittautumista.

Polkuo­pis­ke­li­joiden tarinoita

Irina – Periaat­teena jatkuva kehitys
Piia – Polkuo­pin­noilla haaveesta tuli totta
Päivi – Polkuo­piskelu on loistava väylä
Anna – Luonto­mat­kailun poluille polkuo­pin­tojen kautta
Nelli – Ikäosaa­misen YAMK-polkuo­pin­noissa yhdessä tutkinto-opiske­li­joiden kanssa

Katso polkuo­pis­kelija Annan haastattelu >

Polkuo­pinnot syksyllä 2021

AMK-tutkintoon tähtäävät polkuopinnot

HUOM. Muutokset vielä mahdollisia!

Kulttuu­riala
Medianomi (AMK) 1 paikka
Luonnon­tie­teiden ala
Tradenomi (AMK), tieto­jen­kä­sittely 6 paikkaa
Luonnonvara- ja ympäris­töala
Metsä­ta­lous­in­si­nööri (AMK) 10 paikkaa
Matkailu-, ravit­semis- ja talousala
Restonomi (AMK), matkailu- ja palve­lu­lii­ke­toi­minta 3 paikkaa
Sosiaali- ja terveysala
Fysio­te­ra­peutti (AMK) 10 paikkaa
Sairaan­hoitaja (AMK), päivä­to­teutus 9 paikkaa
Sairaan­hoitaja (AMK), monimuo­to­to­teutus 6 paikkaa
Sosionomi (AMK) 8 paikkaa
Tekniikan ja liikenteen ala
Bachelor of Engineering, Degree Programme in Industrial Management 5 paikkaa
Insinööri (AMK), energia- ja ympäris­töala 5 paikkaa
Insinööri (AMK), konetek­niikka 10 paikkaa
Insinööri (AMK), rakennus- ja yhdys­kun­ta­tek­niikka, raken­nus­tek­niikka, päivä­to­teutus 5 paikkaa
Insinööri (AMK), rakennus- ja yhdys­kun­ta­tek­niikka, talotek­niikka 4 paikkaa
Yhteis­kun­ta­tie­teiden, liike­ta­louden ja hallinnon ala
Bachelor of Business Admini­stration, Degree Programme in Inter­na­tional Business 5 paikkaa
Tradenomi (AMK), liike­talous, päivä­to­teutus 10 paikkaa
Tradenomi (AMK) liike­talous, monimuo­to­to­teutus 13 paikkaa

YAMK-tutkintoon tähtäävät polkuopinnot

Johta­minen ja liike­toi­min­tao­saa­minen
Tradenomi (YAMK) 10 paikkaa
Kestävä energia­talous
Insinööri (YAMK) 5 paikkaa
Tekno­lo­giao­saa­misen johta­minen
Insinööri (YAMK) 10 paikkaa
Ikäosaa­misen kehit­tä­minen ja johta­minen
Fysio­te­ra­peutti (YAMK), Sairaan­hoitaja (YAMK), Sosionomi (YAMK), Tervey­den­hoitaja (YAMK) 10 paikkaa
Sosiaali- ja tervey­salan kehit­tä­minen ja johta­minen
Fysio­te­ra­peutti (YAMK), Sairaan­hoitaja (YAMK), Sosionomi (YAMK), Tervey­den­hoitaja (YAMK) 8 paikkaa

Ilmoit­tau­tu­minen ja opiskelijavalinta

Ilmoit­tau­tu­minen alkaa 9.8. klo 9.00 ja päättyy 10.8. klo 9.00
Huom! Ilmoit­tau­tu­mi­saikaa on yksi vuoro­kausi eli 24 h. 

Ilmoit­tau­tu­minen tapahtuu yllä olevista linkeistä. Kunkin koulu­tuksen esitte­ly­sivun alareunaan ilmaantuu Valitse-painike ilmoit­tu­tu­mi­sajan alkaessa. HUOM! Ilmoit­tu­tu­minen ei onnistu älypu­he­li­mella, table­tilla eikä Safari-selai­mella! Suosit­te­lemme käyttämään Mozilla Firefox tai Google Chrome -selainta. 

Ilmoit­tau­tu­mista varten tarvitset

 • nimi
 • henki­lö­tunnus
 • osoite
 • puhelin­numero
 • sähkö­pos­tio­soite
 • sosiaali- ja tervey­salan AMK-koulu­tukset: hyväk­sytty valin­ta­koe­tu­loksen yhteis­pis­te­määrä sekä tieto siitä, millon ja missä ammat­ti­kor­kea­kou­lussa valin­takoe on suori­tettu (ei pakollinen)
 • YAMK-koulu­tukset: aikai­semmin suori­tettu tutkinto ja suorituspaikka

Opiske­lijat valitaan ilmoit­tau­tu­mis­jär­jes­tyk­sessä.
Karelian tutkinto-opiskelija ei voi ilmoit­tautua avoimen amk:n polkuopiskelijaksi. 

POIKKEUKSET

 • Sosiaali- ja tervey­salan polkuo­pin­toihin etusi­jalla ovat ne opiske­lijat, joilla on hyväk­sytty valin­ta­koe­tulos joko kevään 2021 tai syksyn 2020 yhteis­va­linnan valin­ta­ko­keesta. Valina­ko­keesi on hyväk­sytty, jos olet yhteishaun opiske­li­ja­va­lin­nassa varasijalla. 
 • Sosiaali- ja tervey­salan ammat­ti­kor­kea­kou­luo­pin­noissa sovel­letaan ns. SORA-lainsää­däntöä, joka koskee mm. opiske­lijan tervey­den­tilaan ja rikos­taustaan liittyviä sovel­tu­vuusehtoja. Perehdy huolel­li­sesti alakoh­taisiin tervey­den­tilaan ja toimin­ta­kykyyn liittyviin vaati­muksiin; Koulu­tukseen vaadittava terveys ja toimintakyky
 • Sosiaali- ja tervey­salan YAMK-koulu­tuksen Ikäosaa­misen johta­minen ja kehit­tä­minen opiske­li­ja­va­linta tehdään ennak­ko­teh­tävän perus­teella. Kaikille koulu­tukseen ilmoit­tau­tu­neille lähetetään 11.8. ennak­ko­tehtävä, jonka viimeinen palau­tus­päivä on 18.8.
 • Sosiaali- ja tervey­salan YAMK-koulu­tuksen Sosiaali- ja tervey­salan kehit­tä­minen ja johta­minen opiske­li­ja­va­linta tehdään valin­ta­kokeen perus­teella. Valin­takoe toteu­tetaan verkossa 12.8. klo 8 – 10. Valin­ta­koetta ei voi tehdä muulloin. Tarkemmat tiedot valin­ta­ko­keesta lähetetään kaikille ilmoit­tau­tu­neille sähkö­pos­titse 11.8. Valin­takoe ei edellytä ennakkovalmistautumista.

Opinto-ohjaaja ottaa ilmoit­tau­tu­neisiin yhteyttä puheli­mitse ilmoit­tau­tu­mis­jär­jes­tyk­sessä 11. – 12.8. Puhelu on luonteeltaan infor­ma­tii­vinen ja hakija voi vielä puhelun perus­teella päättää, ottaako hän opiske­lu­paikan vastaan. (Tämä ei koske sosiaali- ja tervey­salan YAMK-koulutuksia.)

Opiske­li­ja­va­lin­nasta lähetetään tieto ilmoit­tau­tu­neille viimeistään 17.8.2021.
Sosiaali- ja tervey­salan YAMK-koulu­tusten opiske­li­ja­va­linnat ilmoi­tetaan 27.8.2021.

HUOM! Kareliassa opiskelet käyttäen omaa tieto­ko­nettasi.

Tutustu etukäteen uuden opiske­lijan oppaaseen.

Opinto­maksu 240 euroa suori­tetaan verkko­pank­ki­maksuna opintojen alkaessa.