Polkuo­pin­not

Polkuo­pis­kelu on hyvä vaih­toehto, jos tähtäät AMK-tutkin­toon tai ylem­pään AMK-tutkin­toon johta­vaan koulu­tuk­seen. Elokuussa ja tammi­kuussa aloit­ta­vien tutkinto-opis­ke­li­joi­den ryhmiin vara­taan muuta­mia opis­ke­lu­paik­koja polkuo­pis­ke­li­joille. Polkuo­pis­ke­li­jana opis­ke­let ensim­mäi­sen vuoden opinnot ryhmän opetus­suun­ni­tel­man mukai­sesti samassa tahdissa tutkinto-opis­ke­li­joi­den kanssa.

Ilmoit­tau­tu­mi­saika polkuo­pin­toi­hin on elokuussa syksyllä alka­viin ja joulu­kuussa tammi­kuussa alka­viin koulu­tusiin. YAMK-tutkin­toon tähtää­vällä polkuo­pis­ke­li­jalla on oltava tutkinto-opin­toi­hin vaadit­tava pohja­kou­lu­tus, mutta tutkinto-opin­toi­hin edel­ly­tet­tä­vää työko­ke­musta voi kerryt­tää polkuo­pin­to­jen aikana.

Polkuo­pin­noissa voit kerryt­tää opin­toja niin paljon, että voit hakea avoimen väylän kautta ja päästä tutkin­to­kou­lu­tuk­seen ilman valin­ta­ko­keita. Lue lisää: Avoimen väylän erillishaku 

Teke­mäsi opinnot hyväk­si­lue­taan, mikäli myöhem­min haet ja pääset tutkinto-opis­ke­li­jaksi Karelia-ammat­ti­kor­kea­kou­luun. Jatkat opin­toja suoraan siitä, mihin avoimen AMK:n opis­ke­li­jana jäit.

Opin­to­maksu on 240 €/lukuvuosi, ja se lasku­te­taan opin­to­jen alkaessa.
Katso, oletko oikeu­tettu maksut­to­maan opiskeluun >>

Huomaat­han, että opinnot avoi­messa AMK:ssa eivät oikeuta opin­to­so­si­aa­li­siin etuuk­siin. Mikäli olet TE-toimis­ton asiakas, varmista opis­ke­lu­mah­dol­li­suu­tesi ennen opin­toi­hin ilmoittautumista.

Polkuo­pin­not tammi­kuussa 2024

AMK-tutkin­toon tähtää­vät polkuopinnot

Sosi­aali- ja tervey­sala
Fysio­te­ra­peutti (AMK), moni­muoto 5 paikkaa
Sairaan­hoi­taja (AMK) 3 paikkaa
Sairaan­hoi­taja (AMK), moni­muoto 2 paikkaa
Tervey­den­hoi­taja (AMK) 5 paikkaa
Gero­nomi (AMK), moni­muoto 5 paikkaa
Sosio­nomi (AMK) 5 paikkaa
Sosio­nomi (AMK), moni­muoto 4 paikkaa

Ilmoit­tau­tu­mi­nen

Ilmoit­tau­tu­mi­nen alkaa 4.12. klo 9.00 ja päättyy 6.12. klo 23.00.
Ilmoit­tau­tu­mis­lo­mak­keen löydät kunkin koulu­tuk­sen esit­te­ly­si­vulta (yllä).

Ilmoit­tau­tu­mis­lo­mak­keella kysyt­tä­vät tiedot

  • nimi
  • henki­lö­tun­nus
  • osoite
  • puhe­lin­nu­mero (tärkeä, älä unohda!)
  • sähkö­pos­tio­soite
  • hyväk­sytty valin­ta­koe­tu­lok­sen yhteis­pis­te­määrä sekä tieto siitä, millon ja missä ammat­ti­kor­kea­kou­lussa valin­ta­koe on suori­tettu (jos sinulla on valintakoetulos). 

Opis­ke­li­ja­va­linta

Opis­ke­li­jat vali­taan ilmoit­tau­tu­mis­jär­jes­tyk­sessä.

  • Sosi­aali- ja tervey­sa­lan polkuo­pin­toi­hin etusi­jalla ovat ne opis­ke­li­jat, joilla on hyväk­sytty valin­ta­koe­tu­los joko kevään 2023 tai syksyn 2023 yhteis­va­lin­nan valin­ta­ko­keesta. Nämä ilmoit­tau­tu­jat laite­taan vielä valin­ta­koe­pis­tei­den mukai­seen parem­muus­jär­jes­tyk­seen. Valin­ta­ko­keesi on hyväk­sytty, jos olet yhteis­haun opis­ke­li­ja­va­lin­nassa varasijalla.
  • Sosi­aali- ja tervey­sa­lan ammat­ti­kor­kea­kou­luo­pin­noissa sovel­le­taan ns. SORA-lain­sää­dän­töä, joka koskee mm. opis­ke­li­jan tervey­den­ti­laan ja rikos­taus­taan liit­ty­viä sovel­tu­vuuseh­toja. Perehdy huolel­li­sesti alakoh­tai­siin tervey­den­ti­laan ja toimin­ta­ky­kyyn liit­ty­viin vaati­muk­siin; Koulu­tuk­seen vaadit­tava terveys ja toimintakyky

Opinto-ohjaaja ottaa yhteyttä puhe­li­mitse ilmoit­tau­tu­mis­jär­jes­tyk­sessä niihin ilmoit­tau­tu­jiin, joille polkuo­pis­ke­lu­paik­kaa tarjo­taan 8.12. Puhelu on luon­teel­taan infor­ma­tii­vi­nen ja hakija voi vielä puhelun perus­teella päättää, ottaako hän opis­ke­lu­pai­kan vastaan. 

Opis­ke­li­ja­va­lin­nasta lähe­te­tään tieto ilmoit­tau­tu­neille viimeis­tään 15.12.2023.

HUOM! Kare­liassa opis­ke­let käyt­täen omaa tieto­ko­net­tasi.

Tutustu etukä­teen uuden opis­ke­li­jan oppaa­seen. Löydät sieltä esimer­kiksi koulu­tus­koh­tai­set aloi­tus­tie­dot ja lähio­pe­tus­päi­vien ajankohdat. 

Opin­to­maksu 240 euroa suori­te­taan verk­ko­pank­ki­mak­suna opin­to­jen alkaessa. 

Polkuo­pis­ke­li­joi­den tarinoita

Katso polkuo­pis­ke­lija Annan haastattelu >