Pol­kuo­pin­not

Pol­kuo­pin­not

Pol­kuo­pis­ke­lu on hyvä vaih­toeh­to, jos täh­täät AMK-tut­kin­toon tai ylem­pään AMK-tut­kin­toon joh­ta­vaan kou­lu­tuk­seen. Elo­kuus­sa ja tam­mi­kuus­sa aloit­ta­vien tut­kin­to-opis­ke­li­joi­den ryh­miin vara­taan muu­ta­mia opis­ke­lu­paik­ko­ja pol­kuo­pis­ke­li­joil­le. Pol­kuo­pis­ke­li­ja­na opis­ke­let ensim­mäi­sen vuo­den opin­not ryh­män ope­tus­suun­ni­tel­man mukai­ses­ti samas­sa tah­dis­sa tut­kin­to-opis­ke­li­joi­den kans­sa.

Ilmoit­tau­tu­mi­sai­ka pol­kuo­pin­toi­hin on elo­kuus­sa ja mar­ras-jou­lu­kuus­sa. YAMK-tut­kin­toon täh­tää­väl­lä pol­kuo­pis­ke­li­jal­la on olta­va tut­kin­to-opin­toi­hin vaa­dit­ta­va poh­ja­kou­lu­tus, mut­ta tut­kin­to-opin­toi­hin edel­ly­tet­tä­vää työ­ko­ke­mus­ta voi ker­ryt­tää pol­kuo­pin­to­jen aika­na.

Pol­kuo­pin­nois­sa voit ker­ryt­tää opin­to­ja niin pal­jon, että voit hakea avoi­men väy­län kaut­ta ja pääs­tä tut­kin­to­kou­lu­tuk­seen jopa ilman valin­ta­ko­kei­ta. Lue lisää: Avoi­men amk:n väy­lä

Teke­mä­si opin­not hyväk­si­lue­taan, mikä­li myö­hem­min haet ja pää­set tut­kin­to-opis­ke­li­jak­si Kare­lia-ammat­ti­kor­kea­kou­luun. Jat­kat opin­to­ja suo­raan sii­tä, mihin avoi­men AMK:n opis­ke­li­ja­na jäit.

Opin­to­mak­su on 240 €/lukuvuosi. Huom. Luku­vuon­na 2020–2021 pol­kuo­pin­not ovat mak­sut­to­mat.

Huo­maat­han, että opin­not avoi­mes­sa AMK:ssa eivät oikeu­ta opin­to­so­si­aa­li­siin etuuk­siin. Mikä­li olet TE-toi­mis­ton asia­kas, var­mis­ta opis­ke­lu­mah­dol­li­suu­te­si ennen opin­toi­hin ilmoit­tau­tu­mis­ta.

Pol­kuo­pis­ke­li­joi­den tari­noi­ta

Iri­na — Peri­aat­tee­na jat­ku­va kehi­tys
Piia — Pol­kuo­pin­noil­la haa­vees­ta tuli tot­ta
Päi­vi — Pol­kuo­pis­ke­lu on lois­ta­va väy­lä
Anna — Luon­to­mat­kai­lun poluil­le pol­kuo­pin­to­jen kaut­ta
Nel­li — Ikä­osaa­mi­sen YAMK-pol­kuo­pin­nois­sa yhdes­sä tut­kin­to-opis­ke­li­joi­den kans­sa

Kat­so pol­kuo­pis­ke­li­ja Annan haas­tat­te­lu >


Pol­kuo­pin­not syk­syl­lä 2020

AMK-tut­kin­toon täh­tää­vät pol­kuo­pin­not

HUOM. Muu­tok­set vie­lä mah­dol­li­sia!

Kult­tuu­ria­la
Media­no­mi (AMK), 4 paik­kaa

Luon­non­tie­tei­den ala
Tra­de­no­mi (AMK), tie­to­jen­kä­sit­te­ly, 2 paik­kaa
Opin­not on mah­dol­lis­ta suo­rit­taa etä­opin­toi­na lukuu­not­ta­mat­ta kah­ta ensim­mäis­tä päi­vää.

Luon­non­va­ra- ja ympä­ris­tö­ala
Met­sä­ta­lous­in­si­nöö­ri (AMK)5 paik­kaa

Matkailu‑, ravit­se­mis- ja talous­a­la
Res­to­no­mi (AMK), mat­kai­lu- ja pal­ve­lu­lii­ke­toi­min­ta, 2 paik­kaa

Sosi­aa­li- ja ter­vey­sa­la
Fysio­te­ra­peut­ti (AMK)3 paik­kaa
Sai­raan­hoi­ta­ja (AMK), päi­vä­to­teu­tus, 9 paik­kaa
Sai­raan­hoi­ta­ja (AMK), moni­muo­to­to­teu­tus, 3 paik­kaa
Sosio­no­mi (AMK)6 paik­kaa

Tek­nii­kan ja lii­ken­teen ala
Bac­he­lor of Engi­nee­ring, Degree Pro­gram­me in Industrial Mana­ge­ment, 10 paik­kaa
Insi­nöö­ri (AMK), ener­gia- ja ympä­ris­tö­ala5 paik­kaa
Insi­nöö­ri (AMK), kone­tek­niik­ka5 paik­kaa
Insi­nöö­ri (AMK), raken­nus- ja yhdys­kun­ta­tek­niik­ka, raken­nus­tek­nii­ka4 paik­kaa
Insi­nöö­ri (AMK), raken­nus- ja yhdys­kun­ta­tek­niik­ka, talo­tek­niik­ka2 paik­kaa

Yhteis­kun­ta­tie­tei­den, lii­ke­ta­lou­den ja hal­lin­non ala
Bac­he­lor of Busi­ness Admi­ni­stra­tion, Degree Pro­gram­me in Inter­na­tio­nal Busi­ness, 4 paik­kaa
Tra­de­no­mi (AMK), lii­ke­ta­lous, päi­vä­to­teu­tus, 5 paik­kaa
Tra­de­no­mi (AMK), lii­ke­ta­lous, moni­muo­to­to­teu­tus, 10 paik­kaa

YAMK-tut­kin­toon täh­tää­vät pol­kuo­pin­not

Joh­ta­mi­nen ja lii­ke­toi­min­tao­saa­mi­nen
Tra­de­no­mi (ylem­pi AMK), Res­to­no­mi (ylem­pi AMK), 5 paik­kaa

Kes­tä­vä ener­gia­ta­lous
Insi­nöö­ri (ylem­pi AMK), Met­sä­ta­lous­in­si­nöö­ri (ylem­pi AMK), 2 paik­kaa

Tek­no­lo­giao­saa­mi­sen joh­ta­mi­nen
Insi­nöö­ri (ylem­pi AMK), 10 paik­kaa

Ikä­osaa­mi­sen joh­ta­mi­nen ja kehit­tä­mi­nen
Fysio­te­ra­peut­ti (YAMK), Sai­raan­hoi­ta­ja (YAMK), Sosio­no­mi (YAMK), Ter­vey­den­hoi­ta­ja (YAMK), 5 paik­kaa
Ikä­osaa­mi­sen opin­not suo­ri­te­taan koko­naan etä­opin­toi­na.

Sosi­aal­li- ja ter­vey­sa­lan kehit­tä­mi­nen ja joh­ta­mi­nen
Fysio­te­ra­peut­ti (YAMK), Sai­raan­hoi­ta­ja (YAMK), Sosio­no­mi (YAMK), Ter­vey­den­hoi­ta­ja (YAMK), 5 paik­kaa

Ilmoit­tau­tu­mi­nen ja opis­ke­li­ja­va­lin­ta

Ilmoit­tau­tu­mi­nen alkaa 10.8. klo 9.00 ja päät­tyy 11.8. klo 16.00.

Ilmoit­tau­tu­mi­nen tapah­tuu yllä ole­vis­ta lin­keis­tä (tule­vat myö­hem­min). Kun­kin kou­lu­tuk­sen esit­te­ly­si­vun ala­reu­naan ilmaan­tuu Valit­se-pai­ni­ke ilmoit­tau­tu­mi­sa­jan alkaes­sa. HUOM! Ilmoit­tau­tu­mi­nen ei onnis­tu äly­pu­he­li­mel­la, table­til­la eikä Safa­ri-selai­mel­la! Suo­sit­te­lem­me käyt­tä­mään Mozil­la Fire­fox tai Google Chro­me ‑selain­ta.

Opis­ke­li­jat vali­taan ilmoit­tau­tu­mis­jär­jes­tyk­ses­sä.
Karelia-AMK:n tut­kin­to-opis­ke­li­ja ei voi ilmoit­tau­tua avoi­men amk:n pol­kuo­pis­ke­li­jak­si.

POIKKEUKSET

  • Sosi­aa­li- ja ter­vey­sa­lan pol­kuo­pin­toi­hin etusi­jal­la ovat ne opis­ke­li­jat, joil­la on hyväk­syt­ty valin­ta­koe­tu­los joko kevään 2020 tai syk­syn 2019 yhteis­va­lin­nan valin­ta­ko­kees­ta. Valin­ta­ko­kee­si on hyväk­syt­ty, jos olet yhteis­haun opis­ke­li­ja­va­lin­nas­sa vara­si­jal­la.  Ilmoit­tau­tu­mis­lo­mak­keel­la kysy­tään valin­ta­ko­keen pis­te­mää­rä, mis­sä amk:ssa ja mil­loin valin­ta­koe on suo­ri­tet­tu.
  • Sosi­aa­li- ja ter­vey­sa­lan ammat­ti­kor­kea­kou­luo­pin­nois­sa sovel­le­taan ns. SORA-lain­sää­dän­töä, joka kos­kee mm. opis­ke­li­jan ter­vey­den­ti­laan ja rikos­taus­taan liit­ty­viä sovel­tu­vuuseh­to­ja. Pereh­dy huo­lel­li­ses­ti ala­koh­tai­siin ter­vey­den­ti­laan ja toi­min­ta­ky­kyyn liit­ty­viin vaa­ti­muk­siin; Kou­lu­tuk­seen vaa­dit­ta­va ter­veys ja toi­min­ta­ky­ky
  • Sosi­aa­li- ja ter­vey­sa­lan YAMK-kou­lu­tuk­sen Ikä­osaa­mi­sen joh­ta­mi­nen ja kehit­tä­mi­nen opis­ke­li­ja­va­lin­ta teh­dään ennak­ko­teh­tä­vän perus­teel­la. Kai­kil­le kou­lu­tuk­seen ilmoit­tau­tu­neil­le lähe­te­tään 12.8. ennak­ko­teh­tä­vä, jon­ka vii­mei­nen palau­tus­päi­vä on 19.8. 

     

  • Sosi­aa­li- ja ter­vey­sa­lan YAMK-kou­lu­tuk­sen Sosi­aa­li- ja ter­vey­sa­lan kehit­tä­mi­nen ja joh­ta­mi­nen opis­ke­li­ja­va­lin­ta teh­dään valin­ta­ko­keen perus­teel­la. Netis­sä teh­tä­vä valin­ta­koe toteu­te­taan tors­tai­na 13.8. klo 8 — 10.00. Valin­ta­koet­ta ei voi teh­dä muul­loin. Valin­ta­ko­keen verk­ko-osoi­te lähe­te­tään ilmoit­tau­tu­neil­le 12.8. säh­kö­pos­tit­se. Valin­ta­koe ei edel­ly­tä ennak­ko­val­mis­tau­tu­mis­ta. 

Opin­to-ohjaa­ja ottaa ilmoit­tau­tu­nei­siin yhteyt­tä puhe­li­mit­se ilmoit­tau­tu­mis­jär­jes­tyk­ses­sä 12. — 13.8.2020. Puhe­lu on luon­teel­taan infor­ma­tii­vi­nen ja haki­ja voi vie­lä puhe­lun perus­teel­la päät­tää, ottaa­ko hän opis­ke­lu­pai­kan vas­taan. (Tämä ei kos­ke sosi­aa­li- ja ter­vey­sa­lan YAMK-kou­lu­tuk­sia.)

Opis­ke­li­ja­va­lin­nas­ta lähe­te­tään tie­to ilmoit­tau­tu­neil­le vii­meis­tään 18.8.2020.
Sosi­aa­li- ja ter­vey­sa­lan YAMK-kou­lu­tuk­sen opis­ke­li­ja­va­lin­nat ilmoi­te­taan 26.8.2020

HUOM! Kare­lias­sa opis­ke­let käyt­täen omaa tie­to­ko­net­ta­si.

Opin­not ovat mak­sut­to­mia luku­vuon­na 2020–2021.