Polkuo­pinnot

Polkuo­piskelu on hyvä vaihtoehto, jos tähtäät AMK-tutkintoon tai ylempään AMK-tutkintoon johtavaan koulu­tukseen. Elokuussa ja tammi­kuussa aloit­tavien tutkinto-opiske­li­joiden ryhmiin varataan muutamia opiske­lu­paikkoja polkuo­pis­ke­li­joille. Polkuo­pis­ke­lijana opiskelet ensim­mäisen vuoden opinnot ryhmän opetus­suun­ni­telman mukai­sesti samassa tahdissa tutkinto-opiske­li­joiden kanssa.

Ilmoit­tau­tu­mi­saika polkuo­pin­toihin on elokuussa syksyllä alkaviin ja joulu­kuussa tammi­kuussa alkaviin koulu­tusiin. YAMK-tutkintoon tähtää­vällä polkuo­pis­ke­li­jalla on oltava tutkinto-opintoihin vaadittava pohja­kou­lutus, mutta tutkinto-opintoihin edelly­tet­tävää työko­ke­musta voi kerryttää polkuo­pin­tojen aikana.

Polkuo­pin­noissa voit kerryttää opintoja niin paljon, että voit hakea avoimen väylän kautta ja päästä tutkin­to­kou­lu­tukseen jopa ilman valin­ta­ko­keita. Lue lisää: Avoimen amk:n väylä 

Tekemäsi opinnot hyväk­si­luetaan, mikäli myöhemmin haet ja pääset tutkinto-opiske­li­jaksi Karelia-ammat­ti­kor­kea­kouluun. Jatkat opintoja suoraan siitä, mihin avoimen AMK:n opiske­lijana jäit.

Opinto­maksu on 240 €/lukuvuosi, ja se lasku­tetaan opintojen alkaessa.
Katso, oletko oikeu­tettu maksut­tomaan opiskeluun >>

Huomaathan, että opinnot avoimessa AMK:ssa eivät oikeuta opinto­so­si­aa­lisiin etuuksiin. Mikäli olet TE-toimiston asiakas, varmista opiske­lu­mah­dol­li­suutesi ennen opintoihin ilmoittautumista.

Polkuo­pinnot syksyllä 2023

AMK-tutkintoon tähtäävät polkuopinnot

Kulttuu­riala
Medianomi (AMK) 4 paikkaa

Matkailu- ja ravit­semis- ja talousala
Restonomi (AMK), matkailu- ja palve­lu­lii­ke­toi­minta 2 paikkaa

Sosiaali- ja terveysala
Fysio­te­ra­peutti (AMK), 10 paikkaa
Sairaan­hoitaja (AMK), päivä­to­teutus, 3 paikkaa
Sairaan­hoitaja (AMK), monimuoto, 2 paikkaa
Tervey­den­hoitaja (AMK), 4 paikkaa
Toimin­ta­te­ra­peutti (AMK), 5 paikkaa
Sosionomi (AMK), päivä­to­teutus, 3 paikkaa
Sosionomi (AMK), monimuoto, 4 paikkaa

Tekniikan ja liikenteen ala
Bachelor of Engineering, Degree Programme in Industrial Management 5 paikkaa
Insinööri (AMK), energia-ja ympäris­tö­tek­niikka 4 paikkaa
Insinööri (AMK), konetek­niikka 10 opiske­lijaa
Insinööri (AMK), raken­nus­tek­niikka 4 opiske­lijaa
Insinööri (AMK), talotek­niikka 3 opiske­lijaa

Yhteis­kun­ta­tie­teiden, liike­ta­louden ja hallinnon ala
Bachelor of Business Admini­stration, Degree Programme in Inter­na­tional Business 5 paikkaa
Tradenomi (AMK), liike­talous, 3 paikkaa
Tradenomi (AMK), liike­talous, monimuoto 2 paikkaa

YAMK-tutkintoon tähtäävät polkuopinnot

Ikäosaa­misen kehit­tä­minen ja johta­minen 5 paikkaa
Fysio­te­ra­peutti (YAMK), Sairaan­hoitaja (YAMK), Sosionomi (YAMK), Tervey­den­hoitaja (YAMK)

Sosiaali- ja tervey­salan kehit­tä­minen ja johta­minen 5 paikkaa
Fysio­te­ra­peutti (YAMK), Sairaan­hoitaja (YAMK), Sosionomi (YAMK), Tervey­den­hoitaja (YAMK)

Johta­minen ja liike­toi­min­tao­saa­minen
Tradenomi (YAMK), 10 paikkaa

Tekno­lo­giao­saa­misen johta­minen
Insinööri (YAMK) 10 paikkaa

Ilmoit­tau­tu­minen

Ilmoit­tau­tu­minen alkaa 7.8. klo 9.00 ja päättyy 8.8. klo 9.00.
Huom. ilmoit­tau­tu­mi­sakaa on yksi vuoro­kausi eli 24 tuntia.

Ilmoit­tau­tu­mis­lo­makkeen löydät kunkin koulu­tuksen esitte­ly­si­vulta (yllä).

Ilmoit­tau­tu­mis­lo­mak­keella kysyt­tävät tiedot

  • nimi
  • henki­lö­tunnus
  • osoite
  • puhelin­numero (tärkeä, älä unohda!)
  • sähkö­pos­tio­soite
  • hyväk­sytty valin­ta­koe­tu­loksen yhteis­pis­te­määrä sekä tieto siitä, millon ja missä ammat­ti­kor­kea­kou­lussa valin­takoe on suori­tettu (jos sinulla on valin­ta­koe­tulos). Tämä tieto koskee vain sote-alan AMK-koulutuksia! 

Opiske­li­ja­va­linta

Opiske­lijat valitaan ilmoit­tau­tu­mis­jär­jes­tyk­sessä.

Poikkeukset
  • Sosiaali- ja tervey­salan polkuo­pin­toihin etusi­jalla ovat ne opiske­lijat, joilla on hyväk­sytty valin­ta­koe­tulos joko syksyn 2022 tai kevään 2023 yhteis­va­linnan valin­ta­ko­keesta. Nämä ilmoit­tau­tujat laitetaan vielä valin­ta­koe­pis­teiden mukaiseen parem­muus­jär­jes­tykseen. Valin­ta­ko­keesi on hyväk­sytty, jos olet yhteishaun opiske­li­ja­va­lin­nassa varasijalla.
  • Sosiaali- ja tervey­salan ammat­ti­kor­kea­kou­luo­pin­noissa sovel­letaan ns. SORA-lainsää­däntöä, joka koskee mm. opiske­lijan tervey­den­tilaan ja rikos­taustaan liittyviä sovel­tu­vuusehtoja. Perehdy huolel­li­sesti alakoh­taisiin tervey­den­tilaan ja toimin­ta­kykyyn liittyviin vaati­muksiin; Koulu­tukseen vaadittava terveys ja toimintakyky
  • Sosiaali- ja tervey­salan YAMK-koulu­tuksen Ikäosaa­misen johta­minen ja kehit­tä­minen opiske­li­ja­va­linta tehdään pohdis­ke­levan ennak­ko­teh­tävän perus­teella. Ohjeistus lähetetään ilmoit­tau­tu­neille ilmoit­tau­tu­mi­sajan päätyttyä.

Opinto-ohjaaja ottaa yhteyttä puheli­mitse ilmoit­tau­tu­mis­jär­jes­tyk­sessä niihin ilmoit­tau­tujiin, joille polkuo­pis­ke­lu­paikkaa tarjotaan 9. – 10.8. Puhelu on luonteeltaan infor­ma­tii­vinen ja hakija voi vielä puhelun perus­teella päättää, ottaako hän opiske­lu­paikan vastaan. (Tämä ei koske sosiaali- ja tervey­salan YAMK-koulu­tusta Ikäosaa­misen johta­minen ja kehittäminen.)

Opiske­li­ja­va­lin­nasta lähetetään tieto ilmoit­tau­tu­neille viimeistään 15.8.2023.

HUOM! Kareliassa opiskelet käyttäen omaa tieto­ko­nettasi.

Tutustu etukäteen uuden opiske­lijan oppaaseen. Löydät sieltä esimer­kiksi koulu­tus­koh­taiset aloitus­tiedot ja lähio­pe­tus­päivien ajankohdat. 

Opinto­maksu 240 euroa suori­tetaan verkko­pank­ki­maksuna opintojen alkaessa. 

Polkuo­pis­ke­li­joiden tarinoita

Katso polkuo­pis­kelija Annan haastattelu >