Categories
Muu Ajankohtaista Koulutusuutiset Taiteet ja kulttuuri Kauppa, hallinto ja oikeustieteet Tietojenkäsittely ja tietoliikenne Tekniikka Maa- ja metsätalous Terveys ja hyvinvointi Palveluala AMK-tutkinnot YAMK-tutkinnot Päiväopinnot Monimuoto-opinnot Verkkototeutus

Polkuo­pinnot

Polkuo­piskelu on hyvä vaihtoehto, jos tähtäät AMK-tutkintoon tai ylempään AMK-tutkintoon johtavaan koulu­tukseen. Elokuussa ja tammi­kuussa aloit­tavien tutkinto-opiske­li­joiden ryhmiin varataan muutamia opiske­lu­paikkoja polkuo­pis­ke­li­joille. Polkuo­pis­ke­lijana opiskelet ensim­mäisen vuoden opinnot ryhmän opetus­suun­ni­telman mukai­sesti samassa tahdissa tutkinto-opiske­li­joiden kanssa.

Ilmoit­tau­tu­mi­saika polkuo­pin­toihin on elokuussa syksyllä alkaviin ja joulu­kuussa tammi­kuussa alkaviin koulu­tusiin. YAMK-tutkintoon tähtää­vällä polkuo­pis­ke­li­jalla on oltava tutkinto-opintoihin vaadittava pohja­kou­lutus, mutta tutkinto-opintoihin edelly­tet­tävää työko­ke­musta voi kerryttää polkuo­pin­tojen aikana.

Polkuo­pin­noissa voit kerryttää opintoja niin paljon, että voit hakea avoimen väylän kautta ja päästä tutkin­to­kou­lu­tukseen jopa ilman valin­ta­ko­keita. Lue lisää: Avoimen amk:n väylä 

Tekemäsi opinnot hyväk­si­luetaan, mikäli myöhemmin haet ja pääset tutkinto-opiske­li­jaksi Karelia-ammat­ti­kor­kea­kouluun. Jatkat opintoja suoraan siitä, mihin avoimen AMK:n opiske­lijana jäit.

Opinto­maksu on 240 €/lukuvuosi, ja se lasku­tetaan opintojen alkaessa.
Katso, oletko oikeu­tettu maksut­tomaan opiskeluun >>

Huomaathan, että opinnot avoimessa AMK:ssa eivät oikeuta opinto­so­si­aa­lisiin etuuksiin. Mikäli olet TE-toimiston asiakas, varmista opiske­lu­mah­dol­li­suutesi ennen opintoihin ilmoittautumista.

Polkuo­pinnot tammi­kuussa 2023

AMK-tutkintoon tähtäävät polkuopinnot

HUOM. Muutokset vielä mahdollisia!

Päivä­opinnot
Sairaan­hoitaja (AMK) 4 paikkaa
Sosionomi (AMK)
3 paikkaa

Monimuoto-opinnot
Fysio­te­ra­peutti (AMK) 9 paikkaa
Geronomi (AMK) 3 paikkaa
Sairaan­hoitaja (AMK) 5 paikkaa
Sosionomi (AMK) 3 paikkaa

Ilmoit­tau­tuminen

Ilmoit­tau­tu­minen alkaa 5.12. klo 9.00 ja päättyy 6.12. klo 23.00.

Ilmoit­tau­tu­minen tapahtuu yllä olevista linkeistä (tulevat myöhemmin). Kunkin koulu­tuksen esitte­ly­sivun alareunaan ilmaantuu Valitse-painike ilmoit­tu­tu­mi­sajan alkaessa. Huom! Ilmoit­tu­tu­minen ei välttä­mättä onnistu älypu­he­li­mella, table­tilla eikä Safari-selai­mella! Suosit­te­lemme käyttämään Mozilla Firefox tai Google Chrome -selainta. 

Karelian tutkinto-opiskelija ei voi ilmoit­tautua avoimen amk:n polkuopiskelijaksi.

Ilmoit­tau­tu­mista varten tarvitset

  • nimi
  • henki­lö­tunnus
  • osoite
  • puhelin­numero (tärkeä, älä unohda!)
  • sähkö­pos­tio­soite
  • hyväk­sytty valin­ta­koe­tu­loksen yhteis­pis­te­määrä sekä tieto siitä, millon ja missä ammat­ti­kor­kea­kou­lussa valin­takoe on suori­tettu (jos sinulla on valintakoetulos)

Opiske­li­ja­va­linta

Opiske­lijat valitaan ilmoit­tau­tu­mis­jär­jes­tyk­sessä, kuitenkin niin että etusi­jalla ovat ne opiske­lijat, joilla on hyväk­sytty valin­ta­koe­tulos joko kevään 2022 tai syksyn 2022 yhteis­va­linnan valin­ta­ko­keesta. Nämä ilmoit­tau­tujat laitetaan vielä valin­ta­koe­pis­teiden mukaiseen parem­muus­jär­jes­tykseen. Valin­ta­ko­keesi on hyväk­sytty, jos olet yhteishaun opiske­li­ja­va­lin­nassa varasijalla.

Sosiaali- ja tervey­salan ammat­ti­kor­kea­kou­luo­pin­noissa sovel­letaan ns. SORA-lainsää­däntöä, joka koskee mm. opiske­lijan tervey­den­tilaan ja rikos­taustaan liittyviä sovel­tu­vuusehtoja. Perehdy huolel­li­sesti alakoh­taisiin tervey­den­tilaan ja toimin­ta­kykyyn liittyviin vaati­muksiin; Koulu­tukseen vaadittava terveys ja toimintakyky

Opinto-ohjaaja ottaa ilmoit­tau­tu­neisiin yhteyttä puheli­mitse ilmoit­tau­tu­mis­jär­jes­tyk­sessä 8.12.2022. Puhelu on luonteeltaan infor­ma­tii­vinen ja hakija voi vielä puhelun perus­teella päättää, ottaako hän opiske­lu­paikan vastaan. 

Opiske­li­ja­va­lin­nasta lähetetään tieto ilmoit­tau­tu­neille viimeistään 16.12.2022

HUOM! Kareliassa opiskelet käyttäen omaa tieto­ko­nettasi.

Tutustu etukäteen uuden opiske­lijan oppaaseen. Löydät sieltä esimer­kiksi koulu­tus­koh­taiset aloitus­tiedot ja lähio­pe­tus­päivien ajankohdat. 

Opinto­maksu 240 euroa suori­tetaan verkko­pank­ki­maksuna opintojen alkaessa. 

Polkuo­pis­ke­li­joiden tarinoita

Katso polkuo­pis­kelija Annan haastattelu >