Sähkö­katkot

Toimin­taohje sähkö­kat­kojen varalle Kareliassa

Karelia varautuu mahdol­lisiin sähkö­kat­koihin, jotka liittyvät valta­kun­nal­lisiin energian­sääs­tö­toimiin. Sähkö­katkot voivat olla etukäteen ilmoi­tettuja, noin kaksi tuntia kestäviä katkoja, tai ilman ennak­ko­va­roi­tusta tulevia eri mittaisia katkoja.

Henki­löstö ja opiske­lijat työsken­te­levät niin pitkään kuin mahdol­lista kampuk­silla normaa­li­käy­tännön mukaan. Rehtori päättää tapaus­koh­tai­sesti siirty­mi­sestä kokonaan etätöihin/-opetukseen. Tästä päätök­sestä tiedo­tetaan erikseen tarvittaessa.

Tässä vaiheessa emme rajoita tilojemme käyttöä. 

Karelian turva­ryhmä seuraa tilan­netta aktii­vi­sesti ja linjaa toimintaa tarvit­taessa. Koostamme sähkö­kat­koihin liittyvät ohjeet näille sivuille.

Sähkö­kat­koista tiedottaminen

Henki­löstöä, opiske­li­joita ja muita kampuk­silla toimivia tahoja tiedo­tetaan mahdol­li­suuksien mukaan sähkö­kat­koista ennakkoon ja yleensä vähintään vuoro­kautta ennen katkoja. Tiedo­tus­ka­na­viamme ovat tämän sivun lisäksi:

 • Opiske­lijat: Pakki, Tuudo, kuulu­tukset, infotv:t ja sähköposti
 • Henki­löstö: intra, kuulu­tukset, Secapp-mobii­li­so­vellus, infotv:t ja sähköposti

Kysymykset ja lisätiedot, Karelia turva­ryhmä: [email protected], turva­ryhmän puhelin­numero 013 260 6112.

Sähkö­katkon vaikutus Karelian toimintoihin

1) Toimi­ti­loihin liittyvät häiriöt sähkö­katkon aikana

 • Valais­tuksen osalta turva­va­laistus näyttää poistu­mistiet vihrein symbolein noin 1 tunnin ajan
 • Ulko-ovet menevät lukkoon, mutta pääset niistä normaa­listi ulos. Katkon aikana sisään pääsee kuitenkin vain kulku­tun­nis­teella eli PIN-koodilla. Sähkö­katkon aikana suosit­te­lemme käytet­tävän Tikka­rin­teellä A-talon automaat­tisen liukuoven viereistä ovea. Wärtsilä -kampuk­sella suosi­tellaan käytet­tävän Ollin­kadun puoleista ovea. Sähkö­katkon aikana jokaisen ovesta kulkevan on huoleh­dittava ovien sulkeu­tu­mi­sesta poistuessaan rakennuksesta.
 • Älä käytä hissiä, kun sähkö­katko on odotet­ta­vissa. Näin varmistat, ettet jää hissiin jumiin. Hisseissä olevat hälytys­jär­jes­telmät toimivat myös sähkö­katkon aikana. Hissit eivät toimi sähkö­katkon aikana.
 • Kylmä vesi on käytettävissä.
 • Pyri välttämään WC:n käyttöä sähkö­katkon aikana.
 • Lämmitys ei toimi, joten vältä ikkunoiden ja ovien turhaa avaamista.
 • Ilmas­toin­ti­laiteet eivät toimi
 • Palohä­ly­tin­jär­jes­telmä toimii myös sähkö­katkon aikana.
 • Labora­to­rioissa ja muissa erityis­ti­loissa, joissa on koneita ja laitteita, on nähtä­villä tarkemmat ohjeet sähkö­kat­kojen varalle.
 • Kirjaston aineis­tojen lainaus ja uusiminen eivät ole mahdol­lista sähkö­katkon aikana. Kirjaston aineistoja voi palauttaa kirjaston sisällä olevaan palau­tus­hyllyyn tai sisään­käynnin ulkopuo­lella olevaan palau­tus­laa­tikkoon. Palau­tukset käsitellään, kun sähkö­katko on ohi. Kirjaston asiakas­pal­velun puhelin ma-pe 8.30-15.00: 050 311 9545.

Häiriö­ti­lan­teessa ole yhtey­dessä: Arkisin klo 8-16 kampusten vahti­mes­ta­reihin: Tikka­rinne puh. 050 592 8138 ja Wärtsilä puh. 050 326 8462. Iltaisin klo 16 jälkeen ja viikon­lop­puisin: Kiinteis­tö­hoito puh. 050 017 6500 

2) Sähkö­kat­kojen vaikutus Opiskelija- ja hakija­pal­ve­lujen palveluihin

Sähkö­kat­kojen aikana sekä Opiske­li­ja­pal­ve­lujen asiakas­palvelu Tikka­rinne-kampuk­sella että etäpalvelu on suljettuna. Asiakas­pal­velun puhelin ma – ti ja to – pe klo 11 – 14: 013 260 6412.

Seuraavat palvelut eivät ole käytet­tä­vissä sähkö­katkon aikana

 • Peppi-järjes­telmä
 • Atomi-palvelun kautta tulos­tet­tavat todis­tukset (opinto­suo­ri­tusote, opiskelutodistus)
 • VALO-valmis­tu­mis­jär­jes­telmän kautta tehtävät valmistumishakemukset
 • Pakki opiske­li­joiden intra
 • Tuudo-palveluun Pepistä ja Pakista tulevat tiedot eivät päivity
 • Chat- palvelu
 • Outlook -sähkö­posti
 • WebroPol -lomak­keiden käyttö (CampusOnline -suori­tusten siirto)

Hakija­pal­ve­luissa sähkö­kat­kokset vaikut­tavat yhteis- ja erillis­ha­kujen ja opiske­li­ja­va­lin­tojen hakukoh­de­koh­taisten tietojen hallin­nointiin, mikäli valta­kun­nal­lisiin hakujär­jes­telmiin ei päästä kirjau­tumaan mobii­li­verkon tai kotiverk­ko­yh­teyksien kautta.

3) Sähkö­kat­kojen vaikutus EXAM-sähköiseen tenttiin

 • Sähkö­kat­kojen aikana EXAM-sähköistä tenttiä ei voi tehdä. Mikäli sähkö­katko saadaan riittävän ajoissa tietoon, tentit voidaan perua sähkö­katkon ajalta. Tästä opiskelija saa tiedon sähkö­pos­tiinsa ja hän voi varata uuden tenttiajan välit­tö­mästi tentin perumisen jälkeen.
 • Mikäli sähkö­katko sattuu opiske­lijan tehdessä tenttiä, tentti on keskey­tettävä. Tilasta sammuu valot ja verkko­yhteys. Opiskelija sulkee tentin ja koneen. Tämän jälkeen hän poistuu välit­tö­mästi EXAM Tenttituvasta.
 • Sähkö­kat­koksen aiheuttama tentin keskey­ty­minen ei vie opiske­li­jalta tentti­kertaa. Opiske­lijan otettava yhteyttä sekä tentaat­toriin sekä EXAM tukeen [email protected] ja lähetettävä keskey­tyneen tentin tiedot (tentin nimi ja ajankohta). Tämän jälkeen tentaattori sallii uuden tentti­kerran opiske­li­jalle. Tarvit­taessa tentaattori voi pyytää apua EXAM tuesta.

4) IT-palve­luihin ja tieto­lii­ken­teeseen liittyvät häiriöt sähkö­katkon aikana

Seuraavat palvelut eivät ole käytet­tä­vissä sähkö­kat­kojen aikana:

 • Opetus­ti­lojen IT- ja AV-laitteisto
 • Koulun sisäinen tieto­lii­ken­ne­verkko (mukaan lukien langaton Wifi/WLAN-verkko – myös Eduroam)
 • Koulun omassa konesa­lissa olevat tietojärjestelmäpalvelut
  • verkko­le­vyjen kotiha­ke­mistot ja jaetut verkko­kansiot (”Luna”), Dynasty, PowerBI, …eräät pilvi­pal­ve­luina tarjot­tavat tietojärjestelmäpalvelut:
   • Pakki, Moodle, Peppi, Dynamics CRM, Report­ronic, M2, Webropol, Wihi jne.

Seuraavat palvelut saattavat olla käytet­tä­vissä sähkö­kat­kojen aikana:

 • Mobii­li­verkko ja operaat­to­reiden toimit­tamat kotiverkkoyhteydet
 • Pilvi­pal­velut:
  • Microsoft 365 –palvelut (Outlook, Teams, Intra), Karelia-inter­net­sivut (www.karelia.fi), Karelia Sign, Personec  F ESS, Rondo, Cloudia Kilpai­lutus, Intro, Sympa, Trail, Dream­broker ja Howspace.
 • Kaikki Karelia-Finnan toimin­nal­li­suudet eivät ole käytössä (esim. lainojen uusiminen).
 • Näiden käyttö on mahdol­lista esim. kotoa tai kannet­ta­valla tieto­ko­neella mobii­liyh­teyttä käyttäen. Toimivuus riippuu kuitenkin Karelian ulkopuo­li­sista tekijöistä.

Häiriö­ti­lan­teissa ole yhtey­dessä Karelian Helpdeskiin puh. 013 260 6116