Sairaan­hoi­ta­jan lail­lis­ta­mis­väylä Suomessa (SAILA)

Oletko valmis­tu­nut sairaan­hoi­ta­jaksi EU-/ETA-maiden ulko­puo­lella, mutta sinulla ei vielä ole Valvi­ran myön­tä­mää oikeutta työs­ken­nellä sairaan­hoi­ta­jana Suomessa?  Hae sairaan­hoi­ta­jan lail­lis­ta­mis­väy­lälle Kare­li­aan, ja päte­vöidy lail­lis­te­tuksi sairaan­hoi­ta­jaksi Suomessa. Opin­to­jesi jälkeen haet tutkin­non lail­lis­ta­mista Valviralta.

Lail­lis­ta­mis­väy­läsi suun­ni­tel­laan yksi­löl­li­sesti aiemman osaa­mi­sesi ja Valvi­ran vaati­mus­ten perus­teella. Lähtö­ti­lan­teessa kartoi­te­taan muun muassa kieli­tai­tosi ja aikai­sempi työkokemuksesi.

Yksi­löl­li­seen täyden­nys­kou­lu­tuk­seesi kuuluu verkko-opin­toja, erilai­sia osaa­mi­sen näyt­töjä sekä omalla kampuk­sella toteu­tet­ta­vaa lähio­pe­tusta. Harjoit­te­lut pyri­tään järjes­tä­mään omalla hyvin­voin­tia­lu­eella, mahdol­li­suuk­sien mukai­sesti palkallisina.

Hake­mi­nen

Opis­ke­lu­paik­koja: 15

Kesto: 6 – 12 kk

Tutkin­to­ni­mike: Sairaan­hoi­taja (AMK) 

Koulu­tus­paikka: Tikka­rinne-kampus

Opetus: Lähio­pe­tusta on Tikka­rinne-kampuk­sella muuta­mana päivänä kuukau­dessa kello 8-16 välillä. Lisäksi opetusta on verkossa muuta­mia kertoja kuukau­dessa. Opetusta ei ole joka päivä. Teet myös 1-4 harjoit­te­lua, joiden pituus on 5 viikkoa. Mikäli olet töissä, osan harjoit­te­luista voit tehdä omalla työpai­kal­lasi palkal­li­sena työnä. 

Hakuaika: 25.3. – 26.4.2024.
SIMHE-ohjaaja Taru Väisä­nen auttaa tarvit­taessa hake­muk­sen teke­mi­sessä Luot­sissa ma 22.4. kello 14-16 (Kaup­pa­katu 29, 80100 Joensuu). 

Valin­ta­pe­rus­teet: suomen kielen taito,  työko­ke­mus sosi­aali- ja tervey­sa­lalta sekä englan­nin kielen osaaminen

Lisä­tie­toja koulu­tuk­sesta antaa yliopet­taja Elina Turunen, [email protected]. Hake­mi­sesta tietoja antaa Kare­lian Haki­ja­pal­ve­lut, [email protected].