Kampuk­set

Karelia-ammat­ti­kor­kea­kou­lussa arvos­te­taan monia­lai­suutta ja yhteis­työtä yli perin­teis­ten koulu­tusa­la­ra­jo­jen. Kampuk­silla sijait­se­vat osaa­mis­kes­kuk­set yhdis­tä­vät opis­ke­lun työelä­mään sekä tutki­mus- ja kehi­tys­toi­min­taan. Innos­ta­vat opet­ta­jat sekä työelä­män asian­tun­ti­jat tekevät opis­ke­lusta käytän­nön­lä­heistä ja moti­voi­vaa. Kampuk­set sijait­se­vat kävely- tai pyöräi­lye­täi­syy­den päässä toisistaan.

Katso kampus­ten aukioloajat

Katso kampus­ten sijain­nit kartalla

Tikka­rinne-kampus

Tikka­rinne-kampuk­sella opis­ke­lee sosi­aali- ja tervey­sa­lan sekä media-alan opis­ke­li­joita. Opetusta tarjo­taan viidessä eri amk-tutkin­toon johta­vassa koulu­tuk­sessa: fysio­te­ra­peutti-, gero­nomi-, sairaan­hoi­taja-, sosio­nomi- ja tervey­den­hoi­ta­ja­kou­lu­tus. Ylem­pään AMK-tutkin­toon johta­via koulu­tuk­sia on kaksi: sosi­aali- ja tervey­sa­lan kehit­tä­mi­sen ja johta­mi­sen koulu­tus sekä ikäosaa­mi­sen kehit­tä­mi­sen ja johta­mi­sen koulu­tus, joka toteu­te­taan koko­naan verkossa. Tikka­rin­teellä sijait­see lisäksi sosi­aali- ja tervey­sa­lan oppimis- ja palve­lu­ym­pä­ristö TARMO.

Tikka­rinne-kampuk­sella toimi­vat lisäksi opis­ke­li­jalle tärkeät palve­lut: Karelia-amk:n Opis­ke­li­ja­pal­ve­lut ja Haki­ja­pal­ve­lut, kirjasto Pisara, opis­ke­li­ja­ter­vey­den­huolto ja tutki­mus- ja kansain­vä­lis­ty­mis­pal­ve­lut. Tikka­rin­teen kampuk­selta löytyy myös ammat­ti­kor­kea­kou­lun hallinto.

Osoite: Tikka­rinne 9, 80200 Joensuu
Pysä­köin­tioh­jeet Tikka­rinne-kampuk­sella.

Wärt­silä-kampus

Wärt­silä-kampuk­sella opis­ke­lee liike­ta­lou­den, matkai­lun, teknii­kan ja luon­non­vara-alan opis­ke­li­joita. Opetusta tarjo­taan kone­tek­nii­kassa raken­nus­tek­nii­kassa, talo­tek­nii­kassa, sekä energia- ja ympä­ris­tö­tek­nii­kassa. Lisäksi kampuk­sella opis­ke­le­vat liike­ta­lou­den, matkai­lun, tieto­jen­kä­sit­te­lyn sekä metsä­ta­lou­den opis­ke­li­jat. Wärt­silä-kampus on kansain­vä­li­nen, sillä Inter­na­tio­nal Busi­ness- ja Industrial Mana­ge­ment, sekä (vuodesta 2023) alkaen Infor­ma­tion Tech­no­logy -koulu­tuk­set kokoa­vat opis­ke­li­joita ympäri maail­maa. Ylem­pään amk-tutkin­toon johta­vaa koulu­tuk­sia on kaksi: tekno­lo­giao­saa­mi­sen johta­mi­nen, sekä johta­mi­nen ja liike­toi­min­tao­saa­mi­nen. Tieto­jen­kä­sit­te­lyn opetus toteu­te­taan koko­naan verkossa.

Osoite: Karja­lan­katu 3, 80200 Joensuu
Pysä­köin­tioh­jeet Wärtsilä-kampuksella