Kam­puk­set

Kare­lia-ammat­ti­kor­kea­kou­lus­sa arvos­te­taan monia­lai­suut­ta ja yhteis­työ­tä yli perin­teis­ten kou­lu­tusa­la­ra­jo­jen. Kam­puk­sil­la sijait­se­vat osaa­mis­kes­kuk­set yhdis­tä­vät opis­ke­lun työ­elä­mään sekä tut­ki­mus- ja kehi­tys­toi­min­taan. Innos­ta­vat opet­ta­jat sekä työ­elä­män asian­tun­ti­jat teke­vät opis­ke­lus­ta käy­tän­nön­lä­heis­tä ja moti­voi­vaa. Kam­puk­set sijait­se­vat käve­ly- tai pyö­räi­lye­täi­syy­den pääs­sä toi­sis­taan.

Kam­pus­ten sijain­nit kar­tal­la

Tik­ka­rin­ne-kam­pus

Tik­ka­rin­ne-kam­puk­sel­la opis­ke­lee sosi­aa­li- ja ter­vey­sa­lan, media-alan ja musii­kin opis­ke­li­joi­ta. Ope­tus­ta tar­jo­taan vii­des­sä eri amk-tut­kin­toon joh­ta­vas­sa kou­lu­tuk­ses­sa: fysioterapeutti‑, sairaanhoitaja‑, sosionomi‑, ter­vey­den­hoi­ta­ja- sekä musii­kin kou­lu­tus. Ylem­pään AMK-tut­kin­toon joh­ta­via kou­lu­tuk­sia on kak­si: sosi­aa­li- ja ter­vey­sa­lan kehit­tä­mi­sen ja joh­ta­mi­sen kou­lu­tus sekä ikä­osaa­mi­sen kehit­tä­mi­sen ja joh­ta­mi­sen kou­lu­tus, joka toteu­te­taan koko­naan ver­kos­sa. Ikä­osaa­mi­sen kou­lu­tus­ta ei toteu­te­ta mis­sään muu­al­la Suo­mes­sa. Tik­ka­rin­teel­lä sijait­se­vat lisäk­si sosi­aa­li- ja ter­vey­sa­lan oppi­mis- ja pal­ve­lu­ym­pä­ris­tö Voi­ma­la sekä oppi­mi­sym­pä­ris­töt Simu­la ja Fysio­tik­ka.

Tik­ka­rin­ne-kam­puk­sel­la toi­mi­vat lisäk­si opis­ke­li­jal­le tär­keät pal­ve­lut: Karelia-amk:n Opis­ke­li­ja­pal­ve­lut ja Haki­ja­pal­ve­lut, kir­jas­to Pisa­ra, opis­ke­li­ja­ter­vey­den­huol­to ja tut­ki­mus- ja kan­sain­vä­lis­ty­mis­pal­ve­lut. Tik­ka­rin­teen kam­puk­sel­ta löy­tyy myös ammat­ti­kor­kea­kou­lun hal­lin­to.

Osoi­te: Tik­ka­rin­ne 9, 80200 Joen­suu
Pysä­köin­tioh­jeet Tik­ka­rin­ne-kam­puk­sel­la.

Wärt­si­lä-kam­pus

Wärt­si­lä-kam­puk­sel­la opis­ke­lee lii­ke­ta­lou­den, mat­kai­lun, tek­nii­kan ja luon­non­va­ra-alan opis­ke­li­joi­ta. Ope­tus­ta tar­jo­taan yhdek­säs­sä eri amk-tut­kin­toon joh­ta­vas­sa kou­lu­tuk­ses­sa: kone­tek­niik­ka, raken­nus­tek­niik­ka, talo­tek­niik­ka, tie­to- ja vies­tin­tä­tek­niik­ka, lii­ke­ta­lous, mat­kai­lu, tie­to­jen­kä­sit­te­ly, met­sä­ta­lous sekä Inter­na­tio­nal busi­ness. Ylem­pään amk-tut­kin­toon joh­ta­vaa kou­lu­tuk­sia on kol­me: tek­no­lo­giao­saa­mi­sen joh­ta­mi­nen, uusiu­tu­va ener­gia sekä joh­ta­mi­nen ja lii­ke­toi­min­tao­saa­mi­nen. Inter­na­tio­nal Busi­ness — kou­lu­tus toteu­te­taan englan­nin kie­lel­lä. Tie­to­jen­kä­sit­te­lyn ope­tus toteu­te­taan koko­naan ver­kos­sa.

Osoi­te: Kar­ja­lan­ka­tu 3, 80200 Joen­suu
Pysä­köin­tioh­jeet Wärt­si­lä-kam­puk­sel­la