Kampukset

Karelia-ammat­ti­kor­kea­kou­lussa arvos­tetaan monia­lai­suutta ja yhteis­työtä yli perin­teisten koulu­tusa­la­ra­jojen. Kampuk­silla sijait­sevat osaamis­kes­kukset yhdis­tävät opiskelun työelämään sekä tutkimus- ja kehitys­toi­mintaan. Innos­tavat opettajat sekä työelämän asian­tun­tijat tekevät opiske­lusta käytän­nön­lä­heistä ja motivoivaa. Kampukset sijait­sevat kävely- tai pyöräi­lye­täi­syyden päässä toisistaan.

Katso kampusten aukio­loajat

Katso kampusten sijainnit kartalla

Tikka­rinne-kampus

Tikka­rinne-kampuk­sella opiskelee sosiaali- ja tervey­salan sekä media-alan opiske­li­joita. Opetusta tarjotaan viidessä eri amk-tutkintoon johta­vassa koulu­tuk­sessa: fysio­te­ra­peutti-, geronomi-, sairaan­hoitaja-, sosionomi- ja tervey­den­hoi­ta­ja­kou­lutus. Ylempään AMK-tutkintoon johtavia koulu­tuksia on kaksi: sosiaali- ja tervey­salan kehit­tä­misen ja johta­misen koulutus sekä ikäosaa­misen kehit­tä­misen ja johta­misen koulutus, joka toteu­tetaan kokonaan verkossa. Tikka­rin­teellä sijaitsee lisäksi sosiaali- ja tervey­salan oppimis- ja palve­lu­ym­pä­ristö TARMO.

Tikka­rinne-kampuk­sella toimivat lisäksi opiske­li­jalle tärkeät palvelut: Karelia-amk:n Opiske­li­ja­pal­velut ja Hakija­pal­velut, kirjasto Pisara, opiske­li­ja­ter­vey­den­huolto ja tutkimus- ja kansain­vä­lis­ty­mis­pal­velut. Tikka­rinteen kampuk­selta löytyy myös ammat­ti­kor­kea­koulun hallinto.

Osoite: Tikka­rinne 9, 80200 Joensuu
Pysäköin­tiohjeet Tikka­rinne-kampuk­sella.

Wärtsilä-kampus

Wärtsilä-kampuk­sella opiskelee liike­ta­louden, matkailun, tekniikan ja luonnonvara-alan opiske­li­joita. Opetusta tarjotaan konetek­nii­kassa raken­nus­tek­nii­kassa, talotek­nii­kassa, sekä energia- ja ympäris­tö­tek­nii­kassa. Lisäksi kampuk­sella opiske­levat liike­ta­louden, matkailun, tieto­jen­kä­sit­telyn sekä metsä­ta­louden opiske­lijat. Wärtsilä-kampus on kansain­vä­linen, sillä Inter­na­tional Business- ja Industrial Management, sekä (vuodesta 2023) alkaen Infor­mation Technology -koulu­tukset kokoavat opiske­li­joita ympäri maailmaa. Ylempään amk-tutkintoon johtavaa koulu­tuksia on kaksi: tekno­lo­giao­saa­misen johta­minen, sekä johta­minen ja liike­toi­min­tao­saa­minen. Tieto­jen­kä­sit­telyn opetus toteu­tetaan kokonaan verkossa.

Osoite: Karja­lankatu 3, 80200 Joensuu
Pysäköin­tiohjeet Wärtsilä-kampuksella