Tavoit­teena ihmis­lä­hei­nen työ – sosio­no­miksi monimuoto-opintoina

Henna Knif, Opis­ke­lija, sosionomi-monimuoto-opinnot

Opis­ke­len sosio­no­miksi kolmatta vuotta ja tavoit­tee­nani on valmis­tua maalis-huhti­kuussa 2018 eli hiukan normiai­kaa nopeam­min. Koska sisäl­ly­tän opin­toi­hini varhais­kas­va­tuk­sen opinnot, saan samalla lasten­tar­han­opet­ta­jan pätevyyden.

Olen alan­vaih­taja ja taka­nani on monta vuotta kaupan alalla myyjänä ja esimies­teh­tä­vissä. Kaipa­sin enemmän ihmis­lä­heistä työtä ja sitä, että pääsen kulke­maan asiak­kaan rinnalla hänen arjes­saan. Niinpä hain sosio­no­mio­pin­toi­hin ja pääsin opis­ke­le­maan. Myös luonto on lähellä sydäntä ja sitä haluan yhdis­tää sosiaalialaan. 

valmis kuva sosionomi4

Opin­to­pol­kuni on ollut haas­tava ja vaih­te­leva. Opin­to­jen myötä olen päässyt tutus­tu­maan sosi­aa­lia­laan laajalla skaa­lalla niin harjoit­te­luissa kuin muissa tehtä­vissä. Harjoit­te­lut olen tehnyt kehi­tys­vam­mais­ten asumi­syk­si­kössä, varhai­sen tuen perhe­työssä, esikou­lussa ja päivä­ko­dissa, jossa nyt suori­tan viimeistä peda­go­gista harjoittelua.

Sosio­nomi-moni­muoto-opin­noissa lähi­viik­koja on ollut noin kerran kuussa. Nyt loppua­jasta lähi­viik­koja on vähem­män, lähinnä ihan ykkös­päi­viä, koska olen suurim­man osan opin­to­jak­soista jo suorit­ta­nut. Muu aika on itse­näistä opis­ke­lua varten ja silloin tehdään lähi­vii­koilla saatuja tehtä­viä Mood­lessa. Ryhmä­töitä on ollut paljon ja niiden avulla saa uutta näkö­kul­maa ja myöskin jaksa­mista opis­ke­luun muiden tsempin avulla. Meidän ryhmämme onkin ollut ihan lois­tava ja kaikki tsemp­paa­vat toisi­aan eikä tyhmiä kysy­myk­siä ole.

Moni­muoto-opis­kelu vaatii itse­ku­ria ja aika­tau­lu­tusta. Koska et istu 8h/päivässä koulun penkillä opis­ke­le­massa, sinun tulee itse suun­ni­tella, milloin opis­ke­let kotona tai muualla. Eli olet itse oman opis­ke­lusi herra ja voit vaikut­taa tehtä­vien palau­tuk­sen lähes­tyessä iskevän panii­kin määrään. Välillä kun itse­kuri on ollut hukassa, reflek­tointi opis­ke­lu­ka­ve­rei­den kanssa on riittänyt.

Moni­muoto-opis­kelu on mahdol­lis­ta­nut myös keik­ka­työt koko opis­ke­lua­jan ja olen myös luon­teel­tani sellai­nen, etten jaksaisi istua joka päivä kahdek­saa tuntia koulun penkillä. Välillä perheen, opis­ke­lu­jen ja työn yhdis­tä­mi­nen on tuntu­nut väsyt­tä­vältä, mutta kaikesta on selvin­nyt ja kun vaan jotain tarpeeksi haluaa niin jaksaa­han sitä. Väliai­kais­ta­han tämä opis­kelu on, ja nyt jo tuntuu­kin, että mitähän sitä seuraa­vaksi valmis­tu­mi­sen jälkeen?

Opin­noissa on ollut parasta vaih­te­le­vuus. Harjoit­te­lu­jen ja erilais­ten vierai­lui­den myötä on löyty­neet asia­kas­ryh­mät, joiden kanssa haluan työs­ken­nellä eli kehi­tys­vam­mais­ten ja lasten. Sosio­no­mio­pin­noissa opis­kel­laan paljon luovia mene­tel­miä ja ne ovat olleet todella hyviä hetkiä. Myös tilan­teet opis­ke­lu­ym­pä­ristö Simu­lassa ovat olleet opet­ta­vai­sia ja mieleen­pai­nu­via. Suosit­te­len sosio­nomi-moni­muoto-opin­toja sinulle, jota moni­puo­li­nen sosi­aa­liala kiin­nos­taa ja koet, että itse­ku­ria ja moti­vaa­tiota löytyy tarpeeksi itse­näi­seen opiskeluun.

Lue lisää sosio­no­mio­pin­noista>>