Categories
Ajankohtaista

Tavoit­teena ihmis­lä­heinen työ – sosio­no­miksi monimuoto-opintoina

Henna Knif, Opiskelija, sosionomi-monimuoto-opinnot

Opiskelen sosio­no­miksi kolmatta vuotta ja tavoit­teenani on valmistua maalis-huhti­kuussa 2018 eli hiukan normiaikaa nopeammin. Koska sisäl­lytän opintoihini varhais­kas­va­tuksen opinnot, saan samalla lasten­tar­han­opet­tajan pätevyyden.

Olen alanvaihtaja ja takanani on monta vuotta kaupan alalla myyjänä ja esimies­teh­tä­vissä. Kaipasin enemmän ihmis­lä­heistä työtä ja sitä, että pääsen kulkemaan asiakkaan rinnalla hänen arjessaan. Niinpä hain sosio­no­mio­pin­toihin ja pääsin opiske­lemaan. Myös luonto on lähellä sydäntä ja sitä haluan yhdistää sosiaalialaan. 

valmis kuva sosionomi4

Opinto­polkuni on ollut haastava ja vaihteleva. Opintojen myötä olen päässyt tutus­tumaan sosiaa­lialaan laajalla skaalalla niin harjoit­te­luissa kuin muissa tehtä­vissä. Harjoit­telut olen tehnyt kehitys­vam­maisten asumi­syk­si­kössä, varhaisen tuen perhe­työssä, esikou­lussa ja päivä­ko­dissa, jossa nyt suoritan viimeistä pedago­gista harjoittelua.

Sosionomi-monimuoto-opinnoissa lähiviikkoja on ollut noin kerran kuussa. Nyt loppua­jasta lähiviikkoja on vähemmän, lähinnä ihan ykkös­päiviä, koska olen suurimman osan opinto­jak­soista jo suorit­tanut. Muu aika on itsenäistä opiskelua varten ja silloin tehdään lähivii­koilla saatuja tehtäviä Moodlessa. Ryhmä­töitä on ollut paljon ja niiden avulla saa uutta näkökulmaa ja myöskin jaksa­mista opiskeluun muiden tsempin avulla. Meidän ryhmämme onkin ollut ihan loistava ja kaikki tsemp­paavat toisiaan eikä tyhmiä kysymyksiä ole.

Monimuoto-opiskelu vaatii itsekuria ja aikatau­lu­tusta. Koska et istu 8h/päivässä koulun penkillä opiske­le­massa, sinun tulee itse suunni­tella, milloin opiskelet kotona tai muualla. Eli olet itse oman opiskelusi herra ja voit vaikuttaa tehtävien palau­tuksen lähes­tyessä iskevän paniikin määrään. Välillä kun itsekuri on ollut hukassa, reflek­tointi opiske­lu­ka­ve­reiden kanssa on riittänyt.

Monimuoto-opiskelu on mahdol­lis­tanut myös keikkatyöt koko opiske­luajan ja olen myös luonteeltani sellainen, etten jaksaisi istua joka päivä kahdeksaa tuntia koulun penkillä. Välillä perheen, opiske­lujen ja työn yhdis­tä­minen on tuntunut väsyt­tä­vältä, mutta kaikesta on selvinnyt ja kun vaan jotain tarpeeksi haluaa niin jaksaahan sitä. Väliai­kais­tahan tämä opiskelu on, ja nyt jo tuntuukin, että mitähän sitä seuraa­vaksi valmis­tu­misen jälkeen?

Opinnoissa on ollut parasta vaihte­levuus. Harjoit­te­lujen ja erilaisten vierai­luiden myötä on löytyneet asiakas­ryhmät, joiden kanssa haluan työsken­nellä eli kehitys­vam­maisten ja lasten. Sosio­no­mio­pin­noissa opiskellaan paljon luovia menetelmiä ja ne ovat olleet todella hyviä hetkiä. Myös tilanteet opiske­lu­ym­pä­ristö Simulassa ovat olleet opetta­vaisia ja mieleen­pai­nuvia. Suosit­telen sosionomi-monimuoto-opintoja sinulle, jota monipuo­linen sosiaa­liala kiinnostaa ja koet, että itsekuria ja motivaa­tiota löytyy tarpeeksi itsenäiseen opiskeluun.

Lue lisää sosio­no­mio­pin­noista>>