Sosio­no­mi

Tut­kin­to: Sosi­aa­li- ja ter­vey­sa­lan ammat­ti­kor­kea­kou­lu­tut­kin­to
Tut­kin­to­ni­mi­ke: Sosio­no­mi (AMK)

Tut­kin­non laa­juus ja kes­to: 
210 opin­to­pis­tet­tä | 3,5 luku­vuot­ta
Opis­ke­lu­pai­kat: 50 (AMK-valin­ta­koe 25, Todis­tus­va­lin­ta 25: yli­op­pi­las­tut­kin­to 15, amma­til­li­nen perus­tut­kin­to 6
Ope­tus­muo­to: Päi­vä­to­teu­tus. Ope­tus tapah­tuu pää­sään­töi­ses­ti klo 8 — 18 välillä.

Kou­lu­tus­paik­ka: Tik­ka­rin­ne-kam­pus 

Hakuai­ka: Kevään yhteis­ha­ku 17. — 31.3.2021
Hake­mi­nen -> Valin­ta­pe­rus­teet, kevät 2021

Opetussuunnitelma

Sosi­aa­li­pal­ve­lut uudis­tu­vat, ja tar­ve alan asian­tun­ti­jois­ta kas­vaa samaa vauh­tia. Kare­lia-ammat­ti­kor­kea­kou­lus­ta val­mis­tu­nee­na sosio­no­mi­na hal­lit­set sekä asia­kas­työn että sosi­aa­li­pal­ve­lu­jen kehit­tä­mi­sen, mikä avaa laa­jat työllistymismahdollisuudet.

Sosio­no­mi­na voit työl­lis­tyä jul­ki­sel­le, yksi­tyi­sel­le ja kol­man­nel­le sek­to­ril­le muun muas­sa var­hais­kas­va­tuk­sen, nuo­ri­so- ja per­he­työn, van­hus- ja vam­mais­työn teh­tä­viin. Sosio­no­mi­na voit toi­mia ohjaa­ja­na päih­de- ja mie­len­ter­veys­pal­ve­luis­sa sekä las­ten­suo­je­lus­sa. Sosio­no­me­ja toi­mii myös esimiestehtävissä.

Sosio­no­me­ja toi­mii muun muas­sa sosi­aa­lioh­jaa­ji­na, pal­ve­luoh­jaa­ji­na, per­he­työn­te­ki­jöi­nä, päi­vä­toi­min­nan ohjaa­ji­na, asu­mis­pal­ve­lu­yk­si­kön ohjaa­ji­na, projektityöntekijöinä.

Opin­to­si raken­tu­vat yhteis­kun­ta- ja kas­va­tus­tie­teel­li­sis­tä sisäl­tö­ko­ko­nai­suuk­sis­ta käy­tän­töä unoh­ta­mat­ta. Opin­nois­sa koros­tuu sosi­aa­li- ja ter­vey­sa­lan moniam­ma­til­li­nen yhteistyö.

Kare­lias­sa opis­ke­let käyt­täen omaa tie­to­ko­net­ta­si.

Lue opis­ke­li­joi­den tarinoita.

opintopolku nappi uusi2