Lean Six Sigma Green Belt – koulutus


Pätevöidy laadun ja toiminnan paran­ta­misen asian­tun­ti­jaksi! Green Belttinä toimit avain­hen­kilönä organi­saa­tiosi kehittämistoiminnoissa.

Käytän­nön­lä­hei­sessä Lean Six Sigma Green Belt -koulu­tuk­sessa opit toteut­tamaan Lean Six Sigma -paran­nus­pro­jekteja omassa työor­ga­ni­saa­tiossasi. Koulu­tuk­sessa otat haltuun keskeiset Lean Six Sigma -menetelmät ja työkalut.
Koulutus on kansain­vä­lisen ASG:n ja ISO 13053 -standardin mukainen (Green Belt), ja perustuu tilas­tol­liseen, kvanti­ta­tii­viseen paran­nus­me­to­diikkaan. Opit tehos­tamaan liike­toi­mintaa ja prosesseja, saavut­tamaan mitat­tavaa talou­del­lista hyötyä, poistamaan hukkaa, lisäar­vo­tonta työtä ja haital­lista vaihtelua sekä paran­tamaan asiakaskokemusta.

Lean Six Sigma Green Belt -koulutus on suunnattu toimin­ta­pro­sessien kehitys­työstä vastaa­ville esimie­hille, asian­tun­ti­joille ja johdolle teolli­suu­dessa, palve­lu­yri­tyk­sissä ja julki­sella sektorilla. 

Tavoitteet

Koulu­tuksen tavoit­teena on että, 

 • osaat hyödyntää DMAIC-mallia prosessien parantamisessa,
 • osaat toimia Lean Six Sigma -tiimissä ja käyttää keskeisiä Six Sigma -työkaluja,
 • osaat toteuttaa paran­nus­pro­jektin Green Belttinä,
 • osaat parantaa tuotta­vuutta ja prosessien suorituskykyä,
 • osaat hyödyntää laatutyön välineitä ja tilas­tol­lista data-analyysiä.

Koulu­tuksen rakenne ja sisältö 

Koulu­tus­ko­ko­naisuus koostuu koulu­tuksen tieto­si­säl­löstä (luennot ja oppimi­sym­pä­ristö), itsenäi­sestä opiske­lusta ja oppimis­teh­tä­vistä, moniva­lin­ta­ten­tistä, käytet­tä­vistä ohjel­mis­toista (Exel, Minitab), omaan organi­saa­tioon toteu­tet­ta­vasta kehit­tä­mis­pro­jek­tista. Kouluttaja tukee matkaasi Green Beltiksi ja ohjaa kehitys­pro­jektin toteuttamisessa. 

Sinulla tulee olla tietokone ja ohjel­mistot (Excel, Minitab) käytet­tä­vissäsi. Koulu­tus­päivien välillä sovellat oppimaasi ja työkaluja oman kehit­tä­mis­pro­jektin edistä­miseen. Koulu­tuksen tieto­si­sältö ja harjoi­tukset ovat oppimi­sym­pä­ristö Moodlessa, jonne saat tunnukset. Koulutus sisältää seuraavat aiheet: 

I-vaihe: Määrittely, 16 h

 • Laadun, Leanin ja Minitabin perusteet
 • Johdatus Lean Six Sigmaan
 • Tilas­tol­linen ajattelu
 • Projektin valinta, määrittely
 • Projektin asetta­minen ja tavoite

II-vaihe: Mittaus, 16 h

 • Prosessi ja sen kuvaus
 • VSM Aivoriihi, Ishikawa XY-matriisi, 5xMiksi
 • Prosessi FMEA, XY-matriisi
 • Kyvyk­kyy­sa­na­lyysit,
 • MSA & Gage Datan keräys ja näytteenotto

III-vaihe: Analy­sointi, 16 h

 • Juuri­syiden tunnistaminen
 • Graafiset analyy­si­työ­kalut
 • Tilas­tol­liset testit
 • Korre­laatio ja regressio

IV-vaihe: Parannus ja ohjaus, 16 h

 • Koesuun­nittelu (DOE)
 • Taguchi-koe (Lego-auto)
 • SPC, Ohjaus­kortit
 • Prosessin hallinta, ohjaussuunnitelma

Final-vaihe, 16 h

 • Paloauto-simulaatio, tentti sekä kehit­tä­mis­pro­jektin esittely ja läpikäynti

Toteutus

Koulutus toteu­tetaan keski­viik­koisin aina klo 8.15 – 15.45 seuraavina päivinä:

25.10.2023, Johdanto & Määrittely
29.11.2023, Määrittely
13. 12.2023, Mittaus
17. 1.2024, Mittaus
14.2.2024, Analy­sointi
28.2.2024, Analy­sointi
27.3.2024, Parannus
24.4.2024, Parannus ja ohjaus
8.5.2024, Legorek­kapeli
22.5.2024, Projek­tie­si­tykset

Koulu­tus­paikka Karelia-ammat­ti­kor­kea­koulu, Karja­lankatu 3, 80200 Joensuu.
Koulu­tus­päiviin sisältyy kaksi lyhyttä taukoa sekä pidempi lounastauko. 

Koulut­tajana toimii Lean Six Sigma asian­tuntija ja kouluttaja
Jarno Mertanen, lehtori, Lean Six Sigma Black Belt, jarno.mertanen(at)karelia.fi

Green Belt -sertifikaatti

Saat arvos­tetun Lean Six Sigma Green Belt -serti­fi­kaatin, kun olet ottanut haltuun tieto­si­sällön, suorit­tanut tentin ja kehit­tä­mis­pro­jektin hyväk­sy­tysti. Koulutus vastaa laajuu­deltaan 10 opinto­pisteen kokonai­suutta, josta saat opinto­suo­ri­tusotteen. Opinnot voidaan hyväk­si­lukea Karelia-ammat­ti­kor­kea­koulun tutkintoon johtavaan koulu­tukseen (YAMK).

Koulu­tuksen hinta 

2850 € / osallistuja (alv 0%)
Hintaan lisätään alv 24 %. 

Koulutus lasku­tetaan kolmessa erässä.
1. erä 20 % (570 €) lokakuussa 2023
2. erä 40 % (1140 €) maalis­kuussa 2024
3. erä 40 % (1440 €) touko­kuussa 2024

Hinta sisältää koulu­tuksen ja materi­aalit oppimi­sym­pä­ris­tössä (Minitab-lisenssi ei kuulu hintaan), kehit­tä­mis­pro­jektin tuen ja ohjauksen, Green Belt -serti­fioinnin (projektin tarkastus) sekä serti­fi­kaatin koulu­tus­ko­ko­nai­suuden hyväk­sy­tystä suorituksesta. 

Talou­del­lista tukea yrityksille! 

Tutustu Tasmä­Kou­lu­tus­tu­ki­mah­dol­li­suuteen työmark­ki­natori-palve­lussa.
Pohjois-Karjalan ELY-keskus voi myöntää harkin­nan­va­rai­sesti tukea Pohjois-Karja­lai­sille yrityk­sille, mikäli yrityk­sestä osallistuu työnte­ki­jöitä. Yksiny­rit­tä­jille Täsmä­Kou­lu­tustuki ei ole mahdol­linen. Autamme mielel­lämme tukiasioissa – kysy lisää! Lue lisää tukimahdollisuudesta

Ilmoit­tautuminen

Koulutus toteu­tetaan, mikäli saadaan minimi­ryh­mäkoko 8 henkilöä täyteen.
Ilmoit­tau­tu­minen pe 13.10.2023 klo 16.00 mennessä.

Ilmoit­tau­tu­mi­sehdot:

Osallis­tujat otetaan koulu­tukseen ilmoit­tau­tu­mis­jär­jes­tyk­sessä. Saat ilmoit­tau­tuessasi sähkö­pos­tiisi automaat­tisen vahvis­tus­viestin, jossa lukee, että ilmoit­tau­tu­minen on vastaa­no­tettu. Mikäli et saa automaat­tista vahvis­tus­viestiä sähkö­pos­tiisi, otathan yhteyttä sähkö­pos­tilla [email protected]. Karelia-ammat­ti­kor­kea­koulu pidättää oikeuden ohjel­ma­muu­toksiin ja koulu­tuksen peruut­ta­miseen, mikäli koulu­tus­ryhmää ei saada täyteen. Koulu­tuksen toteu­tu­mi­sesta tai peruu­tuk­sesta ilmoi­tetaan ilmoit­tau­tu­mi­sajan päätyttyä sähköpostilla.

Koulutus toteu­tetaan, mikäli määrä­aikaan mennessä on ilmoit­tau­tunut riittävä määrä osallis­tujia. Koulu­tus­ryhmän koko on enintään 20 osallis­tujaa. Koulutus toteutuu, mikäli osallis­tujia on saatu vähintään 8. Jos koulu­tus­ryhmä on ilmoit­tau­tuessa tullut täyteen, on mahdol­lista ilmoit­tautua jonotus­lis­talle. Koulu­tukseen otetaan jonotus­lis­talta osallis­tujia, mikäli ryhmään vapautuu paikkoja.

Peruu­tusehdot:
Koulu­tuksen peruun­tuessa maksettu opinto­maksu (verkko­pank­ki­maksu) palau­tetaan kuukauden kuluessa ilmoi­tuk­sesta. Koulu­tuksen keskeyt­tä­minen, aloit­ta­matta jättä­minen tai kielteinen päätös opintoihin haettuihin tukiin ei oikeuta maksu­pa­lau­tukseen. Viimeistään kaksi viikkoa ennen koulu­tuksen alkua tehdyt osallis­tu­misen peruu­tukset oikeut­tavat maksun­pa­lau­tukseen. Sairauden vuoksi keskey­ty­neiden opintojen osalta mahdol­liset maksun­pa­lau­tukset käsitellään tapaus­koh­tai­sesti. Tarvit­taessa, esim. esteen sattuessa osallis­tujan voi vaihtaa. Peruu­tukset ja osallis­tujan vaihdokset tulee tehdä kirjal­li­sesti käytännön järjes­te­lyistä vastaa­valle yhteyshenkilölle.

Lisätietoja

Koulu­tuksen käytännön järjes­te­lyistä:
Anne Prepula, anne.prepula(at)karelia.fi, p. 050 311 9167

Koulu­tuksen sisäl­löstä ja toteu­tuk­sesta:
Jarno Mertanen(at)karelia.fi

Lue lisää

Tutustu Karelian Lean Six Sigma koulu­tuksiin ja -palveluihin