Karelia www sivut lean

Lean & Six Sigma

Tuottavuus kuntoon Lean-koulu­tusten avulla

Lean Six Sigma -menetel­millä hiotaan prosessit huippu­kuntoon. Niiden avulla voi toimia­lasta riippu­matta parantaa tuotteiden ja palve­luiden laatua, alentaa kustan­nuksia sekä säästää aikaa. Henki­löstön tekemän työn – eli prosessien – mallin­ta­minen, ennus­ta­minen ja optimoi­minen lisää konkreet­ti­sesti asiak­kaiden ja henki­löstön tyyty­väi­syyttä sekä ennen kaikkea parantaa yrityksen tulosta.

Lean-tuote­per­heemme sisältää perusteet esitte­levän Yellow Belt -koulu­tuksen, tarkemmin periaat­teisiin ja työka­luihin paneu­tuvan Green Belt -koulu­tuksen, Lean-työpajat sekä Minitab-koulu­tuksen. Lisäksi järjes­tämme Lean Six Sigma Black Belt -koulu­tuksia yhteis­työssä kumppa­nei­demme kanssa. Voit ilmoit­tautua lukukausittain järjes­tet­täviin koulu­tuksiin tai ottaa yhteyttä, niin räätä­löimme organi­saa­tioosi sopivan koulu­tuksen. Kysy myös konsul­toin­tiapua Lean Six Sigma -menetelmien hyödyntämiseen!

Lean Six Sigma Yellow Belt 

Yellow Belt -tasoi­sessa koulu­tuk­sessa käydään läpi Lean Six Sigman periaat­teiden, menetelmien ja työka­lujen perusteet. Koulutus on suunnattu kaikille, jotka tarvit­sevat perus­tiedot prosessien syste­maat­ti­sesta kehit­tä­mi­sestä ja laadun­ke­hit­tä­misen työka­luista. Yellow Belt-koulu­tuksen suori­tet­tuasi osaat toimia mukana yrityksen kehit­tä­mis­työssä Lean ja Six Sigma periaat­teiden mukai­sesti, etsien tietoa ongel­mista ja ratkoen niitä asiakes­kei­sesti ja tuloshakuisesti.

Yellow Belt koulu­tuksen sisältö:

  • Lean-periaatteet ja Six Sigma -menetelmän perustiedot
  • DMAIC-prosessi ja työkalut
  • Datape­rus­teinen ongelmanratkaisu
  • 5S-menetelmä, 7-9 hukkakäsitteet
  • Työkalut kehit­tä­miseen ja tehok­kaaseen soveltamiseen
  • ISO 13053-1 ja-2 -standardien perusteet.

Tutustu koulu­tukseen Avoimen AMK:n tarjon­nassa tai pyydä tarjousta koulu­tuk­sesta yrityksellesi!

Lean Six Sigma Green Belt

Green Belt -tasoi­sessa koulu­tuk­sessa opit toteut­tamaan itsenäi­sesti Lean Six Sigma -kehit­tä­mis­pro­jekteja omassa organi­saa­tiossasi. Green Belttinä olet avain­hen­kilönä organi­saa­tiosi kehit­tä­mi­sessä. Käytän­nön­lä­heinen Green Belt -koulutus on suunnattu toiminnan prosessien kehitys­työstä vastaa­ville esimie­hille, asian­tun­ti­joille ja johdolle teolli­suu­dessa, palve­lu­yri­tyk­sissä ja julki­sella sektorilla.

Green Belt -koulu­tuksen käytyäsi opit tehos­tamaan liike­toi­mintaa ja prosesseja, saavut­tamaan mitat­tavaa talou­del­lista hyötyä, poistamaan hukkaa, lisäar­vo­tonta työtä ja haital­lista vaihtelua sekä paran­tamaan asiakas­ko­ke­musta. Koulu­tuksen aikana toteutat oman organi­saa­tiosi kehit­tä­mis­pro­jektin rajatusta ongel­masta. Koulutus perustuu kansain­vä­liseen ISO 13053 -standardiin. Koulu­tuksen, moniva­lin­ta­tentin ja kehit­tä­mis­pro­jektin hyväk­sy­tystä suori­tuk­sesta saat arvos­tetun Lean Six Sigma serti­fi­kaatin ja 10 opinto­pisteen suori­tuksen, jonka voit hyväk­si­lukea Karelian YAMK-tutkin­to­kou­lu­tukseen.

Seuraava koulutus alkaa 25.10.2023. Lue lisää ja ilmoit­taudu mukaan.

Lean Six Sigma Black Belt

Lean Six Sigma Black Belt -koulu­tuk­sessa opit Lean Six Sigma DMAIC -menetelmän ja tarvit­tavien ohjelmien käytön oman kehitys­pro­jektin avulla käytän­nössä. Hyväk­sytyn kehit­tä­mis­pro­jektin jälkeen saat Six Sigma Black Belt -arvon ja arvos­tetun -serti­fi­kaatin todis­tuk­seksi menetelmän onnis­tu­neesta sovel­ta­mi­sesta organisaatiossasi. 

Black Belt-koulu­tuk­sessa saavutat korkean osaamis­tason Lean Six Sigmasta ja sen työka­luista. Black Beltit tekevät työtä Lean Six Sigma ohjel­missa ja projek­teissa sekä valmen­tavat ja ohjaavat projek­ti­tiimiä menetelmän ja työka­lujen sovel­ta­mi­sessa. Lean Six Sigma Black Belt -koulutus noudattaa Amerikan laatu­yh­dis­tyksen (ASQ) Body of Knowledge -tieto­si­sältöä (BOK). Koulutus on suunnattu prosessien kehitys­työstä vastaa­ville esimie­hille, asian­tun­ti­joille ja johdolle teolli­suu­dessa, palve­lu­yri­tyk­sissä ja julki­sella sekto­rilla. Koulutus toteu­tetaan lähi- ja etätyö­pa­joina (yhteensä 24 tapaa­mista), sisältäen käytännön harjoi­tuksia ja oman organi­saation kehitys­pro­jektin.
Lue Lean Six Sigma Black Belt -toteu­tuk­sesta  Black Belt – mestarin opissa

Talou­del­lista tukea yrityksille! 

Tutustu Tasmä­Kou­lu­tus­tu­ki­mah­dol­li­suuteen työmark­ki­natori-palve­lussa!
Pohjois-Karjalan ELY-keskus voi myöntää harkin­nan­va­rai­sesti tukea Pohjois-Karja­lai­sille yrityk­sille Lean Six Sigma Green Belt tai Black Belt -koulu­tukseen, mikäli yrityk­sestä osallistuu työnte­ki­jöitä. Yksiny­rit­tä­jille Täsmä­Kou­lu­tustuki ei ole mahdol­linen. Autamme mielel­lämme tukiasioissa!
Lue lisää tukimahdollisuudesta

Karelia KATA – väylä jatkuvan paran­ta­misen kulttuuriin

Paranna Lean-menetelmien integraa­tiota organi­saa­tiosi kehit­tä­mis­kult­tuuriin Karelian valmennus-katan avulla. Onko organi­saa­tiossasi koulu­tettuja Lean Six Sigma-kehit­täjiä? Edistä jatkuvaa paran­ta­mista valjas­ta­malla Black Belt- ja Green Belt -kehit­täjät kehit­tä­mis­pro­jek­teihin. Karelian Lean-asian­tun­tijat tukevat organi­saation kehit­täjää paran­nus­pro­jek­tissa tai tukevat kehit­täjää organi­saation paran­nus­pro­jektiin osallis­tuvien valmen­ta­mi­sessa. Raken­netaan yhdessä organi­saa­tioosi tuottava ja toimiva Lean Six Sigma menetelmiä hyödyntävä kehit­tä­mis­kult­tuuri. Kysy – kerromme lisää mielellämme!

Minitab – mittaus­datan jalos­ta­minen tiedoksi

Jalosta dataa tiedoksi ja tee tulok­sek­kaita päätöksiä. MINITAB-ohjel­mis­tolla muutat proses­si­tiedot kätevästi infor­maa­tioksi, jonka avulla voit kehittää prosessia. Koulu­tuk­sessa tutustut MINITAB-käyttö­liit­tymään ja sen taval­li­simpiin analyy­si­työ­ka­luihin sekä opit jalos­tamaan dataa tiedoksi tulok­sekkaan päätök­senteon tueksi.

MINITAB toimii erinomai­sesti Lean Six Sigma -projek­teissa, joissa hyödyn­netään paljon erilaisia tilas­tol­lisia menetelmiä. Koulu­tuk­sessa perehdyt MINITAB-käyttö­liit­tymään ja sen taval­li­simpiin analyy­si­työ­ka­luihin. Koulu­tuk­sessa pereh­dytään MINITAB-käyttö­liit­tymään ja sen taval­li­simpiin analyy­si­työ­ka­luihin. Kestoltaan 4 x 4 tunnin koulutus on suunnattu kaikille Lean Six Sigma -menetelmiä hyödyn­tä­ville. Kysy tarjous koulu­tuk­sesta henkilöstöllesi!

Lean-työpajat

Työpajat tukevat Yellow Belt ja Green Belt -koulu­tuksia, joihin sisältyy oman organi­saation kehit­tä­mis­tehtävä. Lean-työpa­jassa työstät omaa kehit­tä­mis­pro­jek­tiasi ohjaajien tuella DMAIC-syklissä.

Työpa­joissa ryhmäydyt muiden projektin parissa työsken­te­levien kanssa ja muodos­tatte yhteisen näkemyksen kehit­tä­mistyön suunnasta, tavoit­teista ja menetel­mistä. Vertaistuen sekä ohjaajien tuen avulla raivaatte etene­misen esteitä ja jaatte toimivia ratkai­su­malleja toisil­lenne. Yhden työpajan kesto on 4 h.

Yrityk­sellesi sopivat ratkaisut Lean Six Sigma -menetelmien hyödyntämiseen

Karelia-ammat­ti­kor­kea­koulun Lean-tiimi valmentaa organi­saa­tiosi henki­löstön Lean Six Sigma menetelmien käyttöön yrityksesi tarpeita vastaa­valla tavalla. Raken­namme tarpei­siisi sopivan palvelun yhdis­te­le­mällä halua­miasi Lean-tuote­perheen osia. Organi­saa­tiolle räätä­löidyn palvelun hyöty on vahva sitou­tu­minen yhdessä oman organi­saation kehittämistehtävään.

Suunni­tellaan koulutus tarpeesi mukaan. Ota yhteyttä!

Asian­tuntija- ja konsultaatiopalvelut

ryhmakuva netti

Lean-tiimimme tarjoaa koulu­tusten lisäksi konsul­taatio- ja asian­tuntija-apua Lean-menetelmien hyödyntämisessä.

Yhteys­tiedot

Harri Mikkonen
Palve­lu­lii­ke­toi­minnan päällikkö
harri.mikkonen(at)karelia.fi
puh. 050 502 0402

Anne Prepula
Palve­lu­lii­ke­toi­minnan koordi­naattori
anne.prepula[at]karelia.fi
puh. 050 311 9167

palvelut[at]karelia.fi

Tutustu Karelian Pulssi-portaa­lissa Lean-aiheisiin artik­ke­leihin
Tarvit­setko Lean Six Sigma -menetelmien asian­tun­ti­ja­pal­ve­luita? Lue lisää!
Tutustu myös muuhun täyden­nys­kou­lu­tus­tar­jon­taamme.