Moderni alasel­kä­kivun tutkinen ja hoito

Alasel­kä­kivut ovat yleisiä ja niiden aiheuttama haitta on merkit­tävää. Tässä koulu­tuk­sessa pääset päivit­tämään osaamistasi alasel­kä­kivun tutki­mi­sesta ja hoidosta pohjautuen tutkittuun tietoon. Koulu­tuk­sessa saat selkeän kuvan yleisim­mistä spesi­feistä ja epäspe­si­feistä syistä selkä­ki­vulle ja biopsy­ko­si­aa­li­sesta kokonai­suu­desta. Saat lisäksi keinoja toteuttaa yksilöl­li­sesti asiakaan tarpeet huomioivaa terapiaa.

Koulutus on kohden­nettu tervey­den­huol­toalan ammat­ti­lai­sille, jotka hoitavat selkä­kipua sekä loppu­vaiheen opiske­li­joille, jotka ovat suorit­taneet vähintään 140 opintopistettä. 

Kouluttaja

Mikko Lausmaa, ft OMT, TULE fysio­te­rapian erikois­asian­tuntija, väitöskirjatutkija

Mikko Lausmaa

Koulu­tuksen tavoitteet

  • Osaat tutkia alasel­kä­kivun spesifejä ja epäspe­si­feistä syitä sekä tunnistat mahdol­liset paran­tu­misen esteet tai syyt kroonistumiselle.
  • Osaat toteuttaa alasel­kä­ki­puisen asiakkaan tutki­misen biopsy­ko­so­si­aa­li­sessa viitekehyksessä.
  • Osaat suunni­tella yksilöl­li­sesti asiakkaan tarpeet huomioivan terapian.

Keskeiset sisällöt

  • Alasel­kä­kivun syyt ja mahdol­liset syyt pitkittymiselle
  • Riski­te­kijät ja parane­misen esteet terapiaprosessissa
  • Biopsy­ko­so­si­aa­linen viite­kehys, psyko­lo­gisten tekijöiden vaikutus
  • Spesifin ja epäspe­sifin selkä­kivun tutkiminen
  • Näyttöön perus­tuvan terapian suunnittelu ja toteutus
  • Koulutus sisältää luentoja, käytännön harjoit­telua ja potilasesimerkkejä

Toteutus

Koulu­tusaika: 31.10. – 1.11.2023 (ti-ke)
Laajuus: kaksi koulu­tus­päivää 14 h (0,5 opinto­pis­tettä)
Koulu­tus­paikka: Karelia-ammat­ti­kor­kea­koulu, Tikka­rinne 9, 80200 Joensuu. Koulu­tustila ilmoi­tetaan myöhemmin.
Ryhmäkoko enintään: 22

Koulu­tus­päivään sisältyy 30 min lounas­tauko. Lounas on omakus­tan­teinen. Lisäksi pidetään lyhyempiä taukoja. Osallis­tujat saavat koulu­tus­päivän aikana veloi­tuk­setta yhdet kahvit. Koulutus toteu­tetaan luentoina, keskus­te­luina ja harjoit­teina. Koulu­tus­ma­te­riaali jaetaan osallis­tu­jille sähköi­sesti. Osallis­tu­mis­to­distus annetaan koulu­tuksen päätteeksi. 

Hinta

Osallis­tu­ja­hinta 480 €, sis ALV 24 %
(387,10 €, ALV 92,90 €)

Ilmoit­tau­tu­minen koulu­tukseen on samalla sitoumus osallis­tu­ja­maksun maksa­miseen (lasku). Ilmoit­tau­tuessasi voit valita lasku­tuserien määrän (1-2). Karelia Ammat­ti­kor­kea­koulu Oy laskuttaa osallis­tu­ja­maksun arvon­li­sä­ve­roineen maksueh­dolla 14 päivää netto. 

Ilmoit­tau­tu­minen

Ilmoit­tau­tu­minen päättyy 13.10.2023 klo 16.00.

Osallis­tujat otetaan koulu­tukseen ilmoit­tau­tu­mis­jär­jes­tyk­sessä. Saat ilmoit­tau­tuessasi sähkö­pos­tiisi automaat­tisen vahvis­tus­viestin, jossa lukee, että ilmoit­tau­tu­minen on vastaa­no­tettu. Mikäli et saa automaat­tista vahvis­tus­viestiä sähkö­pos­tiisi, otathan yhteyttä sähkö­pos­tilla [email protected].

Karelia-ammattikorkeakoulu pidättää oikeuden ohjel­ma­muu­toksiin ja koulu­tuksen peruut­ta­miseen, mikäli koulu­tus­ryhmää ei saada täyteen. Koulu­tuksen toteu­tu­mi­sesta tai peruu­tuk­sesta ilmoi­tetaan ilmoit­tau­tu­mi­sajan päätyttyä sähkö­pos­tilla.
Koulutus toteu­tetaan, mikäli määrä­aikaan mennessä on ilmoit­tau­tunut riittävä määrä osallis­tujia. Koulu­tus­ryhmän koko on enintään 22 osallis­tujaa. Koulutus toteutuu, mikäli osallis­tujia on saatu vähintään 17. Jos koulu­tus­ryhmä on ilmoit­tau­tuessa tullut täyteen, on mahdol­lista ilmoit­tautua jonotus­lis­talle. Koulu­tukseen otetaan jonotus­lis­talta osallis­tujia, mikäli ryhmään vapautuu paikkoja.

Peruu­tusehdot:
Koulu­tuksen peruun­tuessa osallis­tu­ja­maksu (verkko­pank­ki­maksu) palau­tetaan kuukauden kuluessa ilmoi­tuk­sesta. Osallis­tu­misen peruu­tuk­sesta ilmoit­tau­tu­mi­sajan päätty­misen jälkeen tai kokonaan peruut­ta­matta jättä­mi­sestä veloi­tetaan koulu­tuksen hinta kokonai­suu­dessaan, myös sairaus­ta­pauk­sessa, ellei siitä esitetä selvi­tystä. Koulu­tuksen keskeyt­tä­minen ei oikeuta osallis­tu­ja­maksun palaut­ta­miseen. Tarvit­taessa esim. esteen sattuessa osallis­tujan voi vaihtaa. Peruu­tukset ja osallis­tujan vaihdokset tulee tehdä kirjal­li­sesti käytän­nön­jär­jes­te­lyistä vastaa­valle yhteyshenkilölle.

Lisätietoja

Koulu­tuksen käytännön järjes­telyt: Anne Prepula, palve­lu­lii­ke­toi­minnan koordi­naattori, p. 050 311 9167, [email protected] Koulu­tuksen sisältö: Noora Silven­noinen, opettaja, TtM, ft OMT, työ ft, [email protected]

Sinua saattaa kiinnostaa

Karelia-ammat­ti­kor­kea­koulu tarjoaa fysio­te­ra­peutin tutkintoon johtavaa koulu­tusta. Tutustu amk-tutkin­to­kou­lu­tuksiin
Järjes­tämme fysio­te­ra­peu­teille jatku­vasti mahdol­li­suuksia päivittää osaamista. Tutustu tulossa oleviin koulu­tuksiin
Haluatko jatkossa uutis­kir­jeemme, jossa kerromme tulevista koulu­tuk­sista? Ilmoit­taudu tästä uutis­kirjeen tilaajaksi