Amk-tut­kin­not

Kare­lia-ammat­ti­kor­kea­kou­lus­sa voi opis­kel­la amk-tut­kin­non seit­se­mäl­lä eri alal­la: kult­tuu­ria­la, luon­non­tie­tei­den ala, luon­non­va­ra- ja ympä­ris­tö­ala, matkailu‑, ravit­se­mis- ja talous­a­la, sosiaali‑, ter­veys- ja lii­kun­ta-ala, tek­nii­kan ja lii­ken­teen ala sekä yhteis­kun­ta­tie­tei­den, lii­ke­ta­lou­den ja hal­lin­non ala. Englan­nin kie­lel­lä voit opis­kel­la kan­sain­vä­li­sen kau­pan ohjel­mas­sa: Tra­de­no­mi (BBA), Inter­na­tio­nal Busi­ness. Ope­tus­ta on sekä päi­vä­to­teu­tuk­se­na että moni­muo­to­to­teu­tuk­se­na. Moni­muo­to­to­teu­tuk­ses­sa opis­ke­lu on mah­dol­lis­ta työn ohes­sa. Lähio­pe­tus­päi­viä on esi­mer­kik­si 2 — 4 kuu­kau­des­sa. Suu­ri osa opis­ke­lus­ta on etä­työs­ken­te­lyä ja ohjaus­ta saa ver­kon kautta.

Jokai­sel­le opis­ke­li­jal­le teh­dään opin­to­jen alus­sa hen­ki­lö­koh­tai­nen opis­ke­lusuun­ni­tel­ma (hops), jos­sa huo­mioi­daan opis­ke­li­jan mah­dol­li­nen aiem­min han­kit­tu osaa­mi­nen. Kou­lu­tuk­ses­ta riip­puen luvas­sa on moni­puo­li­sia oppi­mi­sym­pä­ris­tö­jä, työ­har­joit­te­lu­jak­so­ja ja moni­muo­to-opis­ke­lua. Myös kan­sain­vä­li­siin opis­ke­lu- ja har­joit­te­lu­mah­dol­li­suuk­siin tar­jou­tuu tilai­suus useim­mis­sa koulutuksissa.