Categories
Ajankohtaista

Amk-tutkinnot

Valmis­tut­tuasi voit työllistyä erilaisiin kehit­tämis- ja johta­mis­teh­täviin julki­selle, yksityi­selle ja kolman­nelle sekto­rille. Julkiseen virkaan tai tehtävään tutkinto antaa saman kelpoi­suuden kuin yliopis­tojen ylempi korkeakoulututkinto. 

Tyypil­lisiä työteh­täviä ja ammat­ti­ni­mik­keitä ovat osaston­hoitaja, ylihoitaja, esimies­teh­tävät ikäih­misten palve­luissa, kehit­tä­mis­asian­tuntija, suunnit­telija, projek­ti­koor­di­naattori ja projektipäällikkö.

Kareliassa opiske­li­joilla on monipuo­liset mahdol­li­suudet vahvistaa kansain­vä­li­syys­osaa­mistaan. Englannin kielellä voit opiskella trade­no­miksi Inter­na­tional Business- ja insinöö­riksi Industrial Management -koulutuksissa. 

Tavoit­teesi mukai­sesti voit suorittaa tutkinnon osia englan­niksi, liittää opintoihin opiskelu- tai harjoit­te­lu­jakson ulkomai­sessa korkea­kou­lussa tai yhteis­työ­or­ga­ni­saa­tiossa. Kansain­vä­li­syys­nä­kö­kulma on vahvasti mukana myös eri alojen opetuksessa.

Kareliassa voit opiskella amk-tutkinnon näillä aloilla:

  • Taiteet ja kulttuuri
  • Kauppa, hallinto ja oikeustieteet
  • Tieto­jen­kä­sittely ja tietoliikenne
  • Tekniikka
  • Maa- ja metsätalous
  • Terveys ja hyvinvointi
  • Palve­luala