Categories

Amk-tutkinnot

Karelia-ammat­ti­kor­kea­kou­lussa voi opiskella amk-tutkinnon seitse­mällä eri alalla:

Taiteet ja kulttuuri
Kauppa, hallinto ja oikeus­tieteet
Tieto­jen­kä­sittely ja tieto­lii­kenne
Tekniikka
Maa- ja metsä­talous
Terveys ja hyvin­vointi
Palve­luala

Opetusta on sekä päivä­to­teu­tuksena että monimuo­to­to­teu­tuksena. Monimuo­to­to­teu­tuk­sessa opiskelu on mahdol­lista työn ohessa. Lähio­pe­tus­päiviä on esimer­kiksi 2 – 4 kuukau­dessa. Suuri osa opiske­lusta on etätyös­ken­telyä ja ohjausta saa verkon kautta.

Jokai­selle opiske­li­jalle tehdään opintojen alussa henki­lö­koh­tainen opiske­lusuun­ni­telma (hops), jossa huomioidaan opiske­lijan mahdol­linen aiemmin hankittu osaaminen. Koulu­tuk­sesta riippuen luvassa on monipuo­lisia oppimi­sym­pä­ristöjä, työhar­joit­te­lu­jaksoja ja monimuoto-opiskelua. 

Kareliassa opiske­li­joilla on monipuo­liset mahdol­li­suudet vahvistaa kansain­vä­li­syys­osaa­mistaan. Englannin kielellä voit opiskella trade­no­miksi Inter­na­tional Business- ja insinöö­riksi Industrial Management -koulu­tuk­sissa. Tavoit­teesi mukai­sesti voit suorittaa tutkinnon osia englan­niksi, liittää opintoihin opiskelu- tai harjoit­te­lu­jakson ulkomai­sessa korkea­kou­lussa tai yhteis­työ­or­ga­ni­saa­tiossa. Kansain­vä­li­syys­nä­kö­kulma on vahvasti mukana myös eri alojen opetuksessa.