Olkapään kuntoutus ja terapeut­tinen harjoittelu

Tule oppimaan olkapään kuntou­tuk­sesta fysio­te­ra­peutti Marko Grönholmin johdolla!
Koulu­tuk­sessa perehdyt olkapää­vamman jälkeiseen fysio­te­ra­piaan ja kertaat olkapään ja hartia­renkaan biome­ka­niikkaa ja kudosten parane­mis­pro­sessia. Pääpaino tässä koulu­tuk­sessa on käytännön tekemi­sessä ja terapeut­tisen harjoit­telun sovel­luk­sista. Koulu­tuksen opit ja sisältö ovat hyvin sovel­let­ta­vissa myös muihin olkapään alueen kuntou­tus­pro­ses­seihin mukaan lukien vähitellen kipey­tynyt olkapää.

Koulu­tuk­sessa perehdyt seuraaviin aihepiireihin: 

  • olkapää­vamman jälkeiseen fysio­te­ra­piaan ja taval­li­simpien tähys­tys­ki­rur­gisten olkapää­toi­men­pi­teiden posto­pe­ra­tii­visiin fysio­te­ra­pia­pro­ses­seihin, niiden sisältöön ja tavoit­teisiin, fysio­te­rapian toteu­tukseen sekä progres­sii­visen harjoit­te­luoh­jelman rakentamiseen,
  • mitä asioita fysio­te­ra­pia­pro­sessin aikana on hyvä huomioida ja havain­noida sekä miten kuntout­tavan harjoit­telun progressiot voisi rakentaa tarkoituksenmukaisesti,
  • olkapään biome­ka­niikkaan ja spesi­feihin harjoit­teit­teisiin kuntou­tus­pro­sessin eri vaiheissa,
  • motorisen oppimisen periaat­teiden hyödyn­tä­miseen fysio­te­ra­pia­pro­sessin aikana. 

Käsitel­tävät olkapää­vammat ja -toimenpiteet:

  • Jänne­vammat ja olkapään sijoiltaanmeno
  • Rotator cuff -korjaukset
  • Labrum-korjaukset ja latarjet-toimenpide
  • Acromioplastia ja muut pienemmät toimenpiteet

Opiskelun tukena verkko­poh­jainen materi­aa­li­pankki:

Koulutus koostuu kahdesta lähio­pe­tus­päi­västä sekä opiskelua tukevasta verkko­poh­jai­sesta materi­aa­li­pan­kista.
Verkko-oppimi­sym­pä­ris­tössä on mukana esimer­kiksi ortopedin haastat­teluja eri toimen­pi­teisiin, leikkaus­tek­nii­koihin ja toimen­pi­teiden jälkeisiin rajoi­tuksiin sekä hoito­linjan valintaan liittyen sekä kattava ja monipuo­linen harjoi­te­pankki (sisältäen yli sata videoitua harjoi­tetta), kattavat tutkimus- ja lähde­viitteet, esimerk­ki­pro­to­kollia kuntou­tukseen sekä laajat luentomateriaalit.

Kouluttaja

Marko Grönholm, vuoden fysio­te­ra­peutti 2022, Movement Physio. Tutustu lisää Markoon!

Koulu­tusaika ja paikka 

30.11. – 1.12.2023 klo 9.00 – 16.00
Karelia-ammat­ti­kor­kea­koulu, Tikka­rinne 9, 80200 Joensuu, koulu­tustila ilmoi­tetaan myöhemmin.

Koulu­tus­päivään sisältyy 30 min lounas­tauko. Lounas on omakus­tan­teinen. Lisäksi pidetään lyhyempiä taukoja. Osallis­tujat saavat koulu­tus­päivän aikana veloi­tuk­setta yhdet kahvit. Koulu­tus­ryhmään otetaan enintään 30 osallistujaa. 

Hinta

Osallis­tu­ja­hinta 480 € (sis. alv 24 %)
(387,10 €, ALV 92,90 €)

Ilmoit­tau­tu­minen koulu­tukseen on samalla sitoumus osallis­tu­ja­maksun maksa­miseen (lasku). Ilmoit­tau­tuessasi koulu­tukseen voit valita lasku­tuserien määrän (1-2).
Karelia Ammat­ti­kor­kea­koulu Oy laskuttaa osallis­tu­ja­maksun arvon­li­sä­ve­roineen maksueh­dolla 14 päivää netto.

Ilmoit­tau­tu­minen

Ilmoit­tau­tu­minen päättyy 17.11.2023 klo 16.00 mennessä.

Osallis­tujat otetaan koulu­tukseen ilmoit­tau­tu­mis­jär­jes­tyk­sessä. Saat ilmoit­tau­tuessasi sähkö­pos­tiisi automaat­tisen vahvis­tus­viestin, jossa lukee, että ilmoit­tau­tu­minen on vastaa­no­tettu. Mikäli et saa automaat­tista vahvis­tus­viestiä sähkö­pos­tiisi, otathan yhteyttä sähkö­pos­tilla [email protected]. Karelia-ammat­ti­kor­kea­koulu pidättää oikeuden ohjel­ma­muu­toksiin ja koulu­tuksen peruut­ta­miseen, mikäli koulu­tus­ryhmää ei saada täyteen. Koulu­tuksen toteu­tu­mi­sesta tai peruu­tuk­sesta ilmoi­tetaan ilmoit­tau­tu­mi­sajan päätyttyä sähköpostilla.

Koulutus toteu­tetaan, mikäli määrä­aikaan mennessä on ilmoit­tau­tunut riittävä määrä osallis­tujia. Koulu­tus­ryhmän koko on enintään 30 osallis­tujaa. Jos koulu­tus­ryhmä on ilmoit­tau­tuessa tullut täyteen, on mahdol­lista ilmoit­tautua jonotus­lis­talle. Koulu­tukseen otetaan jonotus­lis­talta osallis­tujia, mikäli ryhmään vapautuu paikkoja.

Peruu­tusehdot:
Koulu­tuksen peruun­tuessa osallis­tu­ja­maksu (verkko­pank­ki­maksu) palau­tetaan kuukauden kuluessa ilmoi­tuk­sesta. Osallis­tu­misen peruu­tuk­sesta ilmoit­tau­tu­mi­sajan päätty­misen jälkeen tai kokonaan peruut­ta­matta jättä­mi­sestä veloi­tetaan koulu­tuksen hinta kokonai­suu­dessaan. Koulu­tuksen keskeyt­tä­minen ei oikeuta osallis­tu­ja­maksun palaut­ta­miseen. Tarvit­taessa esim. esteen sattuessa osallis­tujan voi vaihtaa. Peruu­tukset ja osallis­tujan vaihdokset tulee tehdä kirjal­li­sesti käytän­nön­jär­jes­te­lyistä vastaa­valle yhteyshenkilölle.

Lisätietoja

Käytännön järjes­telyt: Anne Prepula, palve­lu­lii­ke­toi­minnan koordi­naattori, p. 050 311 9167, [email protected] Koulu­tuksen sisältö: Noora Silven­noinen, opettaja, TtM, ft OMT, työ ft, [email protected]

Sinua saattaa kiinnostaa

Tutustu fysio- ja toimin­ta­te­ra­peutin tutkintoon johtaviin koulu­tuksiin. Tutustu amk-tutkin­to­kou­lu­tuksiin
Järjes­tämme fysio­te­ra­peu­teille jatku­vasti mahdol­li­suuksia päivittää osaamista. Tutustu tulossa oleviin koulu­tuksiin
Haluatko jatkossa uutis­kir­jeemme, jossa kerromme tulevista koulu­tuk­sista? Ilmoit­taudu tästä uutis­kirjeen tilaajaksi