Olka­pään kuntou­tus ja tera­peut­ti­nen harjoittelu

Tule oppi­maan olka­pään kuntou­tuk­sesta fysio­te­ra­peutti Marko Grön­hol­min johdolla!
Koulu­tuk­sessa pereh­dyt olka­pää­vam­man jälkei­seen fysio­te­ra­pi­aan ja kertaat olka­pään ja hartia­ren­kaan biome­ka­niik­kaa ja kudos­ten para­ne­mis­pro­ses­sia. Pääpaino tässä koulu­tuk­sessa on käytän­nön teke­mi­sessä ja tera­peut­ti­sen harjoit­te­lun sovel­luk­sista. Koulu­tuk­sen opit ja sisältö ovat hyvin sovel­let­ta­vissa myös muihin olka­pään alueen kuntou­tus­pro­ses­sei­hin mukaan lukien vähi­tel­len kipey­ty­nyt olkapää.

Koulu­tuk­sessa pereh­dyt seuraa­viin aihepiireihin: 

  • olka­pää­vam­man jälkei­seen fysio­te­ra­pi­aan ja taval­li­sim­pien tähys­tys­ki­rur­gis­ten olka­pää­toi­men­pi­tei­den posto­pe­ra­tii­vi­siin fysio­te­ra­pia­pro­ses­sei­hin, niiden sisäl­töön ja tavoit­tei­siin, fysio­te­ra­pian toteu­tuk­seen sekä progres­sii­vi­sen harjoit­te­luoh­jel­man rakentamiseen,
  • mitä asioita fysio­te­ra­pia­pro­ses­sin aikana on hyvä huomioida ja havain­noida sekä miten kuntout­ta­van harjoit­te­lun progres­siot voisi raken­taa tarkoituksenmukaisesti,
  • olka­pään biome­ka­niik­kaan ja spesi­fei­hin harjoit­teit­tei­siin kuntou­tus­pro­ses­sin eri vaiheissa,
  • moto­ri­sen oppi­mi­sen peri­aat­tei­den hyödyn­tä­mi­seen fysio­te­ra­pia­pro­ses­sin aikana. 

Käsi­tel­tä­vät olka­pää­vam­mat ja -toimenpiteet:

  • Jänne­vam­mat ja olka­pään sijoiltaanmeno
  • Rotator cuff -korjaukset
  • Labrum-korjauk­set ja latarjet-toimenpide
  • Acro­mioplas­tia ja muut pienem­mät toimenpiteet

Opis­ke­lun tukena verk­ko­poh­jai­nen mate­ri­aa­li­pankki:

Koulu­tus koostuu kahdesta lähio­pe­tus­päi­västä sekä opis­ke­lua tuke­vasta verk­ko­poh­jai­sesta mate­ri­aa­li­pan­kista.
Verkko-oppi­mi­sym­pä­ris­tössä on mukana esimer­kiksi orto­pe­din haas­tat­te­luja eri toimen­pi­tei­siin, leik­kaus­tek­nii­koi­hin ja toimen­pi­tei­den jälkei­siin rajoi­tuk­siin sekä hoito­lin­jan valin­taan liit­tyen sekä kattava ja moni­puo­li­nen harjoi­te­pankki (sisäl­täen yli sata videoi­tua harjoi­tetta), katta­vat tutki­mus- ja lähde­viit­teet, esimerk­ki­pro­to­kol­lia kuntou­tuk­seen sekä laajat luentomateriaalit.

Koulut­taja

Marko Grön­holm, vuoden fysio­te­ra­peutti 2022, Move­ment Physio. Tutustu lisää Markoon!

Koulu­tusaika ja paikka 

30.11. – 1.12.2023 klo 9.00 – 16.00
Karelia-ammat­ti­kor­kea­koulu, Tikka­rinne 9, 80200 Joensuu, koulu­tus­tila ilmoi­te­taan myöhemmin.

Koulu­tus­päi­vään sisäl­tyy 30 min lounas­tauko. Lounas on omakus­tan­tei­nen. Lisäksi pide­tään lyhyem­piä taukoja. Osal­lis­tu­jat saavat koulu­tus­päi­vän aikana veloi­tuk­setta yhdet kahvit. Koulu­tus­ryh­mään otetaan enin­tään 30 osallistujaa. 

Hinta

Osal­lis­tu­ja­hinta 480 € (sis. alv 24 %)
(387,10 €, ALV 92,90 €)

Ilmoit­tau­tu­mi­nen koulu­tuk­seen on samalla sitou­mus osal­lis­tu­ja­mak­sun maksa­mi­seen (lasku). Ilmoit­tau­tues­sasi koulu­tuk­seen voit valita lasku­tuse­rien määrän (1-2).
Karelia Ammat­ti­kor­kea­koulu Oy laskut­taa osal­lis­tu­ja­mak­sun arvon­li­sä­ve­roi­neen maksueh­dolla 14 päivää netto.

Ilmoit­tau­tu­mi­nen

Ilmoit­tau­tu­mi­nen päättyy 23.11.2023 klo 16.00 mennessä.

Osal­lis­tu­jat otetaan koulu­tuk­seen ilmoit­tau­tu­mis­jär­jes­tyk­sessä. Saat ilmoit­tau­tues­sasi sähkö­pos­tiisi auto­maat­ti­sen vahvis­tus­vies­tin, jossa lukee, että ilmoit­tau­tu­mi­nen on vastaa­no­tettu. Mikäli et saa auto­maat­tista vahvis­tus­vies­tiä sähkö­pos­tiisi, otathan yhteyttä sähkö­pos­tilla [email protected]. Karelia-ammat­ti­kor­kea­koulu pidät­tää oikeu­den ohjel­ma­muu­tok­siin ja koulu­tuk­sen peruut­ta­mi­seen, mikäli koulu­tus­ryh­mää ei saada täyteen. Koulu­tuk­sen toteu­tu­mi­sesta tai peruu­tuk­sesta ilmoi­te­taan ilmoit­tau­tu­mi­sa­jan päätyt­tyä sähköpostilla.

Koulu­tus toteu­te­taan, mikäli määrä­ai­kaan mennessä on ilmoit­tau­tu­nut riit­tävä määrä osal­lis­tu­jia. Koulu­tus­ryh­män koko on enin­tään 30 osal­lis­tu­jaa. Jos koulu­tus­ryhmä on ilmoit­tau­tuessa tullut täyteen, on mahdol­lista ilmoit­tau­tua jono­tus­lis­talle. Koulu­tuk­seen otetaan jono­tus­lis­talta osal­lis­tu­jia, mikäli ryhmään vapau­tuu paikkoja.

Peruu­tuseh­dot:
Koulu­tuk­sen peruun­tuessa osal­lis­tu­ja­maksu (verk­ko­pank­ki­maksu) palau­te­taan kuukau­den kuluessa ilmoi­tuk­sesta. Osal­lis­tu­mi­sen peruu­tuk­sesta ilmoit­tau­tu­mi­sa­jan päät­ty­mi­sen jälkeen tai koko­naan peruut­ta­matta jättä­mi­sestä veloi­te­taan koulu­tuk­sen hinta koko­nai­suu­des­saan. Koulu­tuk­sen keskeyt­tä­mi­nen ei oikeuta osal­lis­tu­ja­mak­sun palaut­ta­mi­seen. Tarvit­taessa esim. esteen sattuessa osal­lis­tu­jan voi vaihtaa. Peruu­tuk­set ja osal­lis­tu­jan vaih­dok­set tulee tehdä kirjal­li­sesti käytän­nön­jär­jes­te­lyistä vastaa­valle yhteyshenkilölle.

Lisä­tie­toja

Käytän­nön järjes­te­lyt: Anne Prepula, palve­lu­lii­ke­toi­min­nan koor­di­naat­tori, p. 050 311 9167, [email protected] Koulu­tuk­sen sisältö: Noora Silven­noi­nen, opet­taja, TtM, ft OMT, työ ft, [email protected]

Sinua saattaa kiinnostaa

Tutustu fysio- ja toimin­ta­te­ra­peu­tin tutkin­toon johta­viin koulu­tuk­siin. Tutustu amk-tutkin­to­kou­lu­tuk­siin
Järjes­tämme fysio­te­ra­peu­teille jatku­vasti mahdol­li­suuk­sia päivit­tää osaa­mista. Tutustu tulossa oleviin koulu­tuk­siin
Haluatko jatkossa uutis­kir­jeemme, jossa kerromme tule­vista koulu­tuk­sista? Ilmoit­taudu tästä uutis­kir­jeen tilaajaksi